Flutide GlaxoSmithKline inhalasjonspulver i Diskus

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Flutide er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Flutide
 3. Hvordan du bruker Flutide
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Flutide
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Flutide er og hva det brukes mot

Flutide er et kortikosteroid til inhalasjon ved astma. Flutide motvirker slimdannelse og hevelse i luftveiene. Dermed blir det lettere å puste, og brukt regelmessig vil symptomer på astma reduseres.

2. Hva du må vite før du bruker Flutide

Bruk ikke Flutide
 • dersom du er allergisk overfor flutikasonpropionat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har alvorlig melkeproteinallergi.
Advarsler og forsiktighetsregler
Ikke ta mer Flutide dersom du får pustevansker eller hvesing som blir verre umiddelbart etter å ha tatt Flutide. Bruk din hurtigvirkende medisin for å bedre pusten din og ta umiddelbart kontakt med lege.
Det er viktig at Flutide tas regelmessig, også når astmaen ikke gir symptomer. Flutide er en forebyggende behandling og skal ikke brukes til å behandle akutte anfall av pustebesvær. Effekt av Flutide oppnås først etter noen dagers behandling. Full virkning er avhengig av regelmessig bruk over lang tid. Kontakt legen hvis effekt ikke oppnås.
Dersom du tidligere har brukt et legemiddel som inneholder budesonid eller beklometason og skal starte behandling med Flutide (som inneholder flutikasonpropionat) vil styrken av Flutide være lavere siden innholdsstoffet i Flutide er mer potent.
Før du bruker Flutide Diskus:
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Flutide dersom du:
 • er gravid eller planlegger å bli gravid
 • ammer
 • har blitt fortalt/vet at du er allergisk (overfølsom) overfor noen av innholdsstoffene i dette produktet (se avsnitt 6) eller mot melkeprotein
 • tidligere har hatt trøske i munnen
 • behandles for eller har vært behandlet for tuberkulose
 • har sukkersyke (diabetes mellitus)
Søk råd hos legen dersom du:
 • får økende symptomer
 • må øke forbruket av annen astmamedisin
 • har vært nødt til å slutte med annen astmamedisin på grunn av allergi (overfølsomhet) overfor legemidlet
Bruk av kortikosteroider kan ha effekt på andre organer enn luftveiene, spesielt ved høye doser brukt over lang tid. Faren for slike effekter er langt mindre ved inhalasjon enn ved tablettbehandling. Mulige effekter kan være: rundt ansikt og forandring i fettfordelingen (Cushings syndrom), redusert egenproduksjon av kortikosteroider, veksthemming hos barn og ungdom, redusert bentetthet, grå og grønn stær. Det er derfor viktig å bruke lavest mulig dose som gir kontroll av symptomene dine. Ved langtidsbehandling av barn anbefales regelmessig kontroll av høyde.
Kontakt legen din dersom du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Andre legemidler og Flutide
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Snakk med legen din før du begynner å bruke Flutide dersom:
 • du bruker et legemiddel mot HIV som kalles en proteasehemmer (f.eks. ritonavir) eller et produkt som inneholder kobicistat. Disse kan øke effekten av Flutide. Legen din kan vurdere at det er nødvendig med tett oppfølging hvis du tar denne type legemidler.
 • du bruker et legemiddel for å behandle en soppinfeksjon (f.eks. ketokonazol)
 • du i lengre tid har brukt kortikosteroider i tablett- eller injeksjonsform
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er begrenset erfaring ved bruk av Flutide under graviditet. Det er ukjent om Flutide går over i morsmelk.
Kjøring og bruk av maskiner
Flutide antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Flutide inneholder laktose
Flutide inhalasjonspulver inneholder laktose som inneholder spormengder av melkeprotein. Fortell legen din det dersom du vet at du er allergisk overfor laktose eller melkeprotein.
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Flutide

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Du skal ikke øke eller senke dosen din uten å rådføre deg med lege. Dosen bestemmes av legen, som tilpasser den for deg. Dose og doseringshyppighet må bare endres i samråd med lege.
Hvis du mener at virkningen av Flutide er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med lege eller apotek om dette.
BRUKSANVISNING
Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke Flutide Diskus.
Flutide Diskus inneholder 60 doser i pulverform. Diskusen er forseglet i folie. Folien beskytter mot fuktighet og skal bare åpnes når du skal bruke diskusen for første gang. Etter åpning kan folien kastes.
Hver dose er individuelt beskyttet og nøyaktig tilmålt.
Det er ikke sikkert at du kjenner smak eller merker at du har fått i deg legemidlet, selv om du har brukt Diskus på riktig måte.
Flutide Diskus krever verken vedlikehold eller påfyll. Når du tar Diskus ut av pakken, er den lukket.
Mangler tekstalternativ for bilde
Doseindikatoren viser deg hvor mange doser som er igjen. De fem siste dosene kommer frem i RØDT for å gjøre deg oppmerksom på at inhalatoren snart er tom.
Diskus er enkel å bruke. Når du skal ta en dose, følg disse 5 punktene:
 1. Åpne
 2. Klargjøre
 3. Inhalere
 4. Lukke
 5. Skylle
1. ÅPNE:
Hold med en hånd rundt beskyttelseslokket med tommelgrepet mot deg.
Legg den andre håndens tommel i tommelgrepet og skyv dette fra deg
så langt det kommer, helt til du hører et klikk.
Mangler tekstalternativ for bilde
2. KLARGJØRE:
Skyv hendelen fra deg så langt den kommer. Du har nå frigjort en dose, og Diskus er klar til bruk.
Mangler tekstalternativ for bilde
Ved hjelp av hendelen åpnes et lite hull inne i munnstykket. Samtidig frigjøres en dose, klar til inhalasjon. Hvis du ved en feil trekker fram to eller flere doser før du inhalerer, får du kun i deg én dose ved inhalasjon. Hendelen trekker seg automatisk tilbake til utgangsposisjonen igjen når du lukker Diskus.
3. INHALERE:
 • Pust først rolig helt ut (pust aldri ut gjennom Diskus).
 • Før deretter Diskus til munnen og la leppene slutte tett inntil munnstykket.
 • Pust dypt inn gjennom munnen.
 • Hold pusten og ta inhalatoren vekk fra munnen. Fortsett å holde pusten i noen sekunder, eller så lenge du synes det er behagelig.
 • Pust så rolig ut.
Mangler tekstalternativ for bilde
4. LUKKE:
Skyv tommelgrepet tilbake til utgangsposisjonen igjen til du hører et klikk. Diskus er nå klar for neste gangs bruk.
Mangler tekstalternativ for bilde
Gjenta punktene 1-4 dersom du skal ta en dose til.
5. SKYLLE:
Munnen bør skylles og halsen gurgles med vann etter inhalasjon, deretter spyttes vannet ut.
HUSK:
 • OPPBEVAR FLUTIDE DISKUS PÅ ET TØRT STED.
 • HOLD DISKUSEN LUKKET NÅR DEN IKKE ER I BRUK.
 • PUST ALDRI UT GJENNOM DISKUS.
 • SKYV HENDELEN TIL SIDE BARE NÅR DU SKAL TA MEDISIN.
Ikke ta flere doser enn legen har anbefalt.
Flutide inhalasjonspulver har ikke effekt på akutte anfall av pustebesvær. Flutide virker derimot forebyggende og skal derfor tas regelmessig selv om man ikke har symptomer. Effekt av Flutide oppnås først etter noen dagers behandling. Full effekt er avhengig av regelmessig bruk over lengre tid. Hvis effekt ikke oppnås, må lege kontaktes.
Dersom du tar for mye av Flutide
Kontakt lege eller sykehus dersom du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Flutide
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Noen mennesker kan være overfølsomme overfor legemidler. Dersom du opplever noen av de følgende symptomer like etter at du har tatt Flutide Diskus, STOPP bruken av dette legemidlet og ta umiddelbart kontakt med lege:
 • plutselig tung pust og brystsmerter eller stramming over brystet
 • opphovning av øyelokk, ansikt, lepper, tunge eller svelg.
 • ”klumpete” hudutslett eller elveblest noen steder på kroppen
Svært vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 pasienter):
 • soppinfeksjoner i munn og svelg. Du kan redusere risikoen for denne bivirkningen ved å skylle munnen og gurgle halsen med vann rett etter inhalasjonen.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10 pasienter):
 • heshet. Ved å skylle munnen og gurgle halsen med vann rett etter inhalasjon kan du redusere risikoen for heshet.
 • blåmerker
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter):
 • utslett
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 1000 pasienter):
 • soppinfeksjon i spiserøret
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter):
 • hevelser (ødem, hovedsakelig i ansikt og svelg)
 • åndenød og pustebesvær
 • kraftig allergisk reaksjon
 • rundt ansikt og forandring i fettfordelingen (Cushings syndrom)
 • redusert egenproduksjon av kortikosteroider
 • veksthemming hos barn og ungdom
 • redusert bentetthet
 • grå og grønn stær
 • økning i blodsukker (hyperglykemi)
 • angst, søvnproblemer, adferdsendringer inkludert hyperaktivitet og irritabilitet (hovedsakelig hos barn)
 • kortvarig pustebesvær i forbindelse med selve inhalasjonen (paradoksal bronkospasme)
Bivirkninger med ukjent frekvens (kan ikke estimeres ut fra tilgjengelige data):
 • depresjon eller aggresjon. Barn er mest utsatt for disse effektene.
 • neseblødning
 • tåkesyn
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Flutide

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares tørt og ved høyst 30ºC.
Oppbevares i folien inntil du skal bruke Flutide Diskus for første gang. Etter åpning kan folien kastes.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Flutide
 • Virkestoff er flutikasonpropionat tilsvarende henholdsvis 50 mikrogram/dose, 100 mikrogram/dose, 250 mikrogram/dose eller 500 mikrogram/dose.
 • Andre innholdsstoffer er laktose (som inneholder melkeprotein).
Hvordan Flutide ser ut og innholdet i pakningen
Inhalasjonspulver i Diskus. Hver Diskus inneholder 60 doser.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen GlaxoSmithKline AS
Postboks 180 Vinderen
0319 Oslo
Telefon: 22 70 20 00
Tilvirker
Laboratoire Glaxo Wellcome Production, Evreux,
Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.09.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no