Selexid Karo Pharma tabletter

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Selexid er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Selexid tabletter
 3. Hvordan du bruker Selexid tabletter
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Selexid tabletter
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Selexid er og hva det brukes mot

Selexid tabletter er et antibiotikapreparat. Det er et penicillin som er laget for at det skal virke mot flere typer / andre typer bakterier enn vanlig penicillin.
Brukes ved urinveisinfeksjoner forårsaket av mecillinamfølsomme bakterier.

2. Hva du må vite før du bruker Selexid tabletter

Bruk ikke Selexid tabletter:
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor pivmecillinamhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • ved overfølsomhet overfor penicillin og cefalosporiner
 • dersom du noen gang har utviklet alvorlig hudutslett eller hudavskalling, blemmer og/eller munnsår etter behandling med Selexid eller andre betalaktamantibiotika (som amoksicillin, penicillin V og flukloksacillin).
 • dersom du har forsnevring i spiserøret
 • dersom du har sykdom som kan føre til mangel på et stoff i kroppen som heter karnitin.
  Slike sykdommer omfatter defekt karnitintransportør, metylmalonsyreemi eller propionsyreemi o.l.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Selexid tabletter.
Alvorlige hudreaksjoner (SCAR), inkludert Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS) har blitt rapportert i forbindelse med Selexid-behandling. Slutt å bruke Selexid og søk legehjelp umiddelbart hvis du opplever noen av symptomene relatert til disse alvorlige hudreaksjonene, beskrevet i avsnitt 4.
Pseudomembranøs kolitt (tykktarmsbetennelse) forårsaket av Clostridium difficile kan forekomme. Kontakt lege dersom diaré oppstår etter bruk for vurdering om tiltak er nødvendig.
Selexid tabletter skal brukes med forsiktighet hos pasienter med porfyri (en stoffskiftesykdom) ettersom pivmecillinam er assosiert med akutte anfall av porfyri.
På grunn av risiko for karnitinmangel skal Selexid tabletter brukes med forsiktighet og doseres etter kroppsvekt hos barn og underernærte, f.eks. pasienter med lav muskelmasse. Gjentatte kurer (7-10 dager) bør ikke gis med mindre enn én til to måneders intervall. Selexid tabletter bør ikke brukes til langtidsbehandling over 2 måneders varighet. Bør heller ikke kombineres med valproatbehandling (antiepileptika).
Andre legemidler og Selexid tabletter:
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
 • Samtidig tilførsel av probenecid (giktmiddel) hemmer utskillelsen av mecillinam gjennom nyrene og forsterker effekten av Selexid.
 • Samtidig bruk av metotrexat (cellegift) kan gi økt effekt/toksisitet av metotrexat på grunn av redusert utskillelse.
 • Samtidig bruk av valproat eller valproinsyre (brukes til behandling av epilepsi) øker risikoen for å få for lite karnitin i kroppen din.
 • Samtidig bruk av andre legemidler mot infeksjoner (f.eks. tetrasykliner, erytromycin og andre betalaktamanantibiotika) kan påvirke virkningen av Selexid.
Inntak av Selexid sammen med mat og drikke
Tablettene bør tas med minst 1/2 glass væske (på grunn av fare for sår i spiserøret) og gjerne sammen med et måltid.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet: Selexid kan brukes under graviditet, dersom legen din mener det er nødvendig. Inntak av pivmecillinam kort tid før fødsel kan påvirke en test av nyfødte for en metabolsk forstyrrelse, isovaleriansyremi og gi et falskt positivt resultat. “Falskt positivt” betyr at testen feilaktig indikerer at barnet ditt har forstyrrelsen. Det er ingen risiko for den nyfødte, men du må fortelle legen hvis du tok Selexid kort tid før fødselen.
Amming: Selexid kan brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Selexid tabletter antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Selexid tabletter

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Normal dosering:
Selexid tabletter:
Voksne: 200-400 mg 3 ganger daglig.
Barn: 20 mg pr. kg kroppsvekt fordelt på 3 doser.
Over 20 kg: 200 mg 3 ganger daglig.
Dersom du har glemt å ta Selexid
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandling med Selexid
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
De mest alvorlige bivirkningene:
Slutt å ta Selexid og kontakt lege øyeblikkelig eller ring 113 hvis du opplever noen av følgende symptomer:
 • Alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaktiske reaksjoner inkludert anafylaktisk sjokk og angioødem). Tegn kan omfatte plutselig hudutslett, hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller svelg, puste- eller svelgevansker og besvimelse. Disse reaksjonene kan være livstruende. Anafylaktiske reaksjoner er uvanlige og kan ramme opptil 1 av 100 personer. Hyppigheten av angioødem er ikke kjent.
 • Rødlige, flate, skyteblink-lignende eller runde flekker på overkroppen, ofte med byller i midten, sår i munnen, halsen, nesen, kjønnsorganene og øyene. Disse alvorlige hudutslettene kan innledningsvis begynne med av feber og influensalignende symptomer (Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse).
 • Omfattende utslett, høy kroppstemperatur og forstørrede lymfeknuter (DRESS- syndrom eller legemiddelindusert overfølsomhetssyndrom).
 • Alvorlig og/eller vedvarende diaré med magesmerter og feber (Clostridium difficile kolitt). Dette kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer.
Kontakt legen din hvis du merker følgende:
 • Blødning fra hud og slimhinner og blåmerker i huden på grunn av endringer i visse typer blodceller (lavt blodplatetall) (trombocytopeni). Dette er en mindre vanlig bivirkning som kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer.
Andre bivirkninger:
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • Soppinfeksjon i skjeden
 • Diaré
 • Kvalme
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Spinnende følelse
 • Oppkast
 • Magesmerter
 • Fordøyelsesvansker
 • Sår i munnen eller spiserøret, betennelse i spiserøret
 • Unormal leverfunksjon
 • Endring i blodverdier
 • Muskelsvakhet eller muskeltap. Tretthet eller mangel på energi. For lite karnitin i kroppen kan forårsake disse symptomene.
 • Elveblest
 • Kløe
 • Tretthet
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Selexid tabletter

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Selexid tabletter
 • Virkestoff er: Pivmecillinam hydroklorid
 • Andre innholdsstoffer er: Mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, magnesiumstearat, hydroksypropylcellulose, simetikon emulsjon, syntetisk parafin
Hvordan Selexid tabletter ser ut og innholdet i pakningen
200 mg:
Tabletten er en rund hvit konveks filmdrasjert tablett, på den ene side er det preget inn tallet 137, på den andre siden er det preget inn en assyrisk løve.
Pakningen inneholder 9, 15, 20, 30 eller 100 tabletter i blisterpakning.
400mg:
Tabletten er en hvit, kapselformet og filmdrasjert tablett.
Pakninger på 10, 15 og 20 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker:
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Karo Pharma AB
Box 16184
103 24 Stockholm
Sverige
Tilvirker:
Recipharm Strängnäs AB
Mariefredsvägen 35
S-645 41 Strängnäs
Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 05.04.2024
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no