Neupro UCB depotplaster 2 mg/24 timer

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Neupro er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Neupro
 3. Hvordan du bruker Neupro
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Neupro
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Neupro er og hva det brukes motHva Neupro er

Neupro inneholder virkestoffet rotigotin.
Det tilhører en gruppe legemidler som kalles dopaminagonister. Dopamin er et signalstoff som overfører signaler i hjernen som er viktig for bevegelse.
Hva Neupro brukes mot
Neupro brukes hos voksne for å behandle tegn og symptomer på:
 • Parkinsons sykdom - Neupro kan brukes alene eller sammen med et legemiddel som kalles levodopa.
 • rastløse bein (RLS) - dette kan være forbundet med ubehag i beina eller armene, trang til å bevege seg rundt, søvnforstyrrelser, følelse av å være trøtt eller søvnig på dagtid. Disse symptomene blir enten redusert eller de varer kortere ved behandling med Neupro.

2. Hva du må vite før du bruker Neupro

Bruk ikke Neupro dersom:
 • du er allergisk overfor rotigotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • du trenger en MR-undersøkelse (magnetresonanstomografi, MRI) (bilder fra innsiden av kroppen som brukes til å stille en diagnose, og som dannes ved å bruke magnetisme i stedet for røntgenstråling)
 • du har behov for ”elektrokonvertering” (spesifikk behandling for unormal hjerterytme).
Neupro-plasteret inneholder aluminium, og for å unngå hudforbrenning må du derfor ta av plasteret like før du skal ha en MR-undersøkelse eller elektrokonvertering. Du kan sette på et nytt plaster etterpå.
Du skal ikke bruke Neupro dersom noe av det som er beskrevet ovenfor gjelder deg. Snakk med lege, apotek eller sykepleier først, hvis du er usikker.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Neupro. Grunnen til det er at:
 • blodtrykket bør kontrolleres regelmessig mens du bruker Neupro, særlig i begynnelsen av behandlingen. Neupro kan påvirke blodtrykket.
 • øynene bør undersøkes regelmessig mens du bruker Neupro. Hvis du får problemer med synet mellom disse undersøkelsene, bør du kontakte legen umiddelbart.
 • hvis du har alvorlige leverproblemer kan det hende at legen trenger å justere dosen. Kontakt lege umiddelbart dersom leverproblemene dine blir verre under behandlingen.
 • du kan få hudproblemer på grunn av plasteret - se ”Hudproblemer forårsaket av plasteret” i avsnitt 4.
 • du kan føle deg svært søvnig eller sovne plutselig - se ”Kjøring og bruk av maskiner” i avsnitt 2.
 • symptomene på rastløse bein kan komme tidligere enn vanlig, være sterkere og omfatte andre kroppsdeler. Kontakt lege dersom du får slike symptomer enten før eller etter at du har startet behandling med Neupro. Det kan være nødvendig å justere behandlingen.
Bruk av legemidler til behandling av Parkinsons sykdom og rastløse bein bør reduseres eller avsluttes gradvis. Si fra til legen dersom du opplever symptomer som depresjon, angst, utmattelse, svetting eller smerter etter at du har avsluttet eller redusert behandlingen med Neupro.
Tap av bevissthet kan forekomme
Neupro kan forårsake tap av bevissthet. Dette kan spesielt oppstå når du begynner å bruke Neupro eller når dosen økes. Si fra til legen hvis du mister bevisstheten eller føler deg svimmel.
Endringer i atferd og unormale tanker
Neupro kan gi bivirkninger som endrer atferden din (hvordan du oppfører deg). Det kan være nyttig å fortelle et familiemedlem eller omsorgsperson om at du bruker dette legemidlet og spørre om de kan lese dette pakningsvedlegget. Da kan familien eller omsorgspersonen si fra til deg eller legen dersom de er bekymret for endringer i atferden din.
Disse omfatter:
 • sterk trang til å ta store doser Neupro eller andre legemidler som brukes til å behandle Parkinsons sykdom og rastløse bein.
 • uvanlig plutselig trang eller fristelse som du ikke kan motstå og som kan skade deg selv eller andre - symptomene sees først og fremst hos pasienter med Parkinsons sykdom
 • unormal atferd eller unormale tanker - de fleste symptomene oppstår hyppigere hos pasienter med Parkinsons sykdom.
Se ”Endringer i atferd og unormale tanker” i avsnitt 4 for ytterligere informasjon.
Barn og ungdom
Dette legemidlet skal ikke gis til barn under 18 år fordi det ikke er kjent om det er trygt eller har effekt i denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Neupro
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler og plantebaserte legemidler.
Dersom du får behandling med Neupro og levodopa samtidig, kan noen av bivirkningene bli mer alvorlige. Dette omfatter å se eller høre ting som ikke eksisterer (hallusinasjoner), ufrivillige bevegelser knyttet til Parkinsons sykdom (dyskinesi) og hevelse i beina og føttene.
Følgende legemidler kan nedsette virkningen av Neupro, og du må derfor ikke ta disse mens du bruker Neupro:
 • antipsykotiske legemidler - brukes til behandling av visse psykiske lidelser
 • metoklopramid - brukes til behandling av kvalme og oppkast.
Rådfør deg med legen før du bruker Neupro dersom du tar:
 • beroligende legemidler, f.eks. benzodiazepiner eller legemidler som brukes til å behandle psykiske lidelser eller depresjon.
 • legemidler som senker blodtrykket. Neupro kan gi fall i blodtrykket når du reiser deg - denne effekten kan bli verre av legemidler som senker blodtrykket.
Legen vil gi deg beskjed om det er trygt å fortsette å ta disse legemidlene mens du bruker Neupro.
Bruk av Neupro sammen med mat, drikke og alkohol
Fordi rotigotin kommer inn i blodet gjennom huden, vil ikke mat eller drikke påvirke måten legemidlet tas opp i kroppen. Du bør diskutere med legen om det er trygt for deg å drikke alkohol mens du bruker Neupro.
Graviditet og amming
Du skal ikke bruke Neupro hvis du er gravid. Grunnen til det er at virkningen av rotigotin på svangerskapsforløpet og fosteret ikke er kjent.
Du skal ikke amme under behandling med Neupro. Grunnen til det er at rotigotin kan gå over i morsmelken og påvirke barnet. Rotigotin reduserer sannsynligvis også mengden av morsmelk som produseres.
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Neupro kan gjøre at du føler deg svært søvnig, og du kan sovne helt plutselig. Dersom dette skjer må du ikke kjøre. Det har forekommet at enkelte personer har sovnet bak rattet og dermed forårsaket ulykker.
Du skal heller ikke bruke verktøy eller maskiner dersom du føler deg søvnig - eller gjøre andre ting som kan utsette andre eller deg selv for alvorlig skade.
Neupro inneholder natriummetabisulfitt (E 223)
Natriummetabisulfitt (E 223) kan i sjeldne tilfeller føre til alvorlige overfølsomhetsreaksjoner (allergiske reaksjoner) og pusteproblemer på grunn av innsnevring i luftveiene (bronkospasme).

3. Hvordan du bruker Neupro

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvilken styrke du skal bruke på plasteret
Dosen av Neupro er avhengig av sykdommen din - se nedenfor.
Det finnes Neupro-plastre med forskjellig styrke som frigjør legemidlet i løpet av 24 timer. Styrkene er 1 mg/24 timer, 2 mg/24 timer, 3 mg/24 timer, 4 mg/24 timer, 6 mg/24 timer og 8 mg/24 timer.
Plastrene på 1 mg/24 timer og 3 mg/24 timer brukes til behandling av rastløse bein, mens plastrene på 4 mg/24 timer, 6 mg/24 timer og 8 mg/24 timer brukes til behandling av Parkinsons sykdom. Plastrene på 2 mg/24 timer brukes til behandling av Parkinsons sykdom og rastløse bein.
 • Det kan hende du må bruke mer enn ett plaster for å nå dosen som er forskrevet av legen.
 • For doser som er høyere enn 8 mg/24 timer (legen har forskrevet en dose som er høyere enn styrkene som finnes), må det brukes flere plastre for å nå den endelige dosen. En daglig dose på f.eks. 10 mg kan oppnås ved å bruke ett plaster med styrken 6 mg/24 timer og ett plaster med styrken 4 mg/24 timer.
 • Plastrene skal ikke deles i flere biter.
Behandling av Parkinsons sykdomPasienter som ikke bruker levodopa - tidlig stadium av Parkinsons sykdom
 • Startdosen er ett plaster med styrken 2 mg/24 timer per dag.
 • Fra den andre uken kan daglig dose økes med 2 mg per uke - inntil du kommer opp i den vedlikeholdsdosen som er riktig for deg.
 • For de fleste pasientene vil den riktige dosen være mellom 6 mg og 8 mg per dag. Dette oppnås vanligvis i løpet av 3-4 uker.
 • Maksimal dose er 8 mg per dag.
Pasienter som bruker levodopa - langtkommen Parkinsons sykdom
 • Startdosen er ett plaster med styrken 4 mg/24 timer per dag.
 • Fra den andre uken kan daglig dose økes med 2 mg per uke - inntil du kommer opp i den vedlikeholdsdosen som er riktig for deg.
 • For de fleste pasientene vil den riktige dosen være mellom 8 mg og 16 mg per dag. Dette oppnås vanligvis i løpet av 3-7 uker.
 • Maksimal dose er 16 mg per dag.
Behandling av rastløse bein
 • Startdosen er ett plaster med styrken 1 mg/24 timer per dag.
 • Fra den andre uken kan daglig dose økes med 1 mg per uke - inntil du kommer opp i den vedlikeholdsdosen som er riktig for deg. Dette er når du og legen er enige om at symptomene er godt nok kontrollert og at bivirkningene av legemidlet kan godtas.
 • Maksimal dose er 3 mg per dag.
Hvis du må avbryte behandlingen, se ”Dersom du avbryter behandling med Neupro” i avsnitt 3.
Hvordan du bruker Neupro plaster
Neupro er et plaster som settes på huden.
 • Pass på at du tar av det gamle plasteret før du setter på et nytt.
 • Sett det nye plasteret på et annet område på huden hver dag.
 • La plasteret sitte på huden i 24 timer før du tar det av og setter på et nytt.
 • Bytt plaster på omtrent samme tidspunkt hver dag.
 • Ikke del plasteret i flere biter.
Hvor du plasserer plasteret
Fest den klebrige delen av plasteret på ren, tørr og hel hud på følgende områder, som vist på de grå områdene på bildet ved siden av:
 • skulder eller overarm
 • mage
 • flanke (siden, mellom ribbeina og hoften)
 • lår eller hofte
Mangler tekstalternativ for bilde
For å unngå hudirritasjon
 • Fest plasteret på forskjellige steder på huden hver dag. Sett det f.eks. på høyre side av kroppen én dag og på venstre side av kroppen neste dag. Eller på øvre del av kroppen én dag og på nedre del av kroppen neste dag.
 • Ikke sett Neupro på samme hudområde to ganger i løpet av 14 dager.
 • Ikke sett plasteret på oppsprukket eller skadet hud - eller på hud som er rød eller irritert.
Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom du likevel får hudproblemer på grunn av plasteret, se ”Hudproblemer forårsaket av plasteret” i avsnitt 4 for ytterligere informasjon.
For å unngå at plasteret løsner eller faller av
 • Ikke fest plasteret på områder der det kan oppstå gnissing av tettsittende klær.
 • Bruk ikke kremer, oljer, lotion, pudder eller andre hudprodukter der du skal feste plasteret. Bruk heller ikke slike produkter på eller i nærheten av et plaster du allerede har satt på.
 • Dersom du må feste et plaster på et hudområde med mye hår, må du barbere dette området minst tre dager før du fester et plaster der.
 • Dersom kantene på plasteret løsner, kan plasteret festes til huden med selvklebende medisinsk tape.
Dersom plasteret faller av, sett på et nytt plaster for resten av dagen - erstatt så dette plasteret med et nytt til vanlig tid.
 • La ikke området der plasteret er festet bli varmt - f.eks. for mye sollys, badstue, varme bad, varmeputer eller varmeflasker. Grunnen til det er at legemidlet da kan frigjøres raskere. Kontakt lege eller apotek hvis du tror du har vært utsatt for for mye varme.
 • Sjekk alltid at plasteret ikke har falt av etter aktiviteter som bading, dusjing eller trening.
 • Hvis plasteret har forårsaket hudirritasjoner, bør du beskytte dette området mot direkte sollys. Grunnen til det er at det kan føre til endring i hudfargen.
Hvordan du bruker plasteret
 • Hvert plaster er pakket inn i en egen dosepose.
 • Før du åpner doseposen, bestem hvor på huden du vil sette på det nye plasteret og sjekk at det gamle plasteret er fjernet.
 • Fest Neupro-plasteret på huden så snart du har åpnet doseposen og fjernet beskyttelsesfilmen.
1.
Hold doseposen med begge hender for å åpne doseposen.
Mangler tekstalternativ for bilde
2.
Trekk folien til side.
Mangler tekstalternativ for bilde
3.
Åpne doseposen.
Mangler tekstalternativ for bilde
4.
Ta plasteret ut av doseposen.
Mangler tekstalternativ for bilde
5.
Den klebrige siden av plasteret dekkes av en gjennomsiktig beskyttelsesfilm.
 • Hold plasteret med begge hender med beskyttelsesfilmen mot deg.
Mangler tekstalternativ for bilde
6.
 • Brett plasteret på midten.
Da åpner den S-formede sprekken i beskyttelsesfilmen seg.
Mangler tekstalternativ for bilde
7.
 • Fjern den ene delen av beskyttelsesfilmen.
 • Unngå å ta på den klebrige delen av plasteret.
Mangler tekstalternativ for bilde
8.
 • Hold i delen av plasteret med beskyttelsesfilm.
 • Fest deretter den klebrige delen av plasteret til huden.
 • Trykk fast den klebrige delen av plasteret til huden.
Mangler tekstalternativ for bilde
9.
Brett tilbake den andre delen av plasteret, og fjern resten av beskyttelsesfilmen.
Mangler tekstalternativ for bilde
10.
 • Trykk plasteret ned på huden med håndflaten.
 • Hold slik i ca. 30 sekunder.
På denne måten sørger du for at plasteret er i kontakt med huden og at hjørnene er ordentlig festet.
Mangler tekstalternativ for bilde
11.
Vask hendene med såpe og vann umiddelbart etter at du har vært i kontakt med plasteret.
Hvordan du tar av et brukt plaster
 • Ta av det gamle plasteret langsomt og forsiktig.
 • Vask huden forsiktig med varmt vann og mild såpe. Dette vil fjerne klebemiddel som eventuelt sitter igjen på huden. Du kan også bruke litt babyolje for å fjerne klebemiddel som sitter igjen etter vask.
 • Bruk ikke alkoholholdige midler eller andre løsningsmidler som f.eks. neglelakkfjerner. Dette kan irritere huden.
Dersom du bruker for mye av Neupro
Dersom du bruker en høyere dose av Neupro enn legen har forskrevet kan dette forårsake bivirkninger, som kvalme eller oppkast, lavt blodtrykk, se eller høre ting som ikke eksisterer (hallusinasjoner), følelse av å være forvirret, bli svært søvnig, ufrivillige bevegelser og kramper.
I slike tilfeller skal du kontakte legen eller sykehuset umiddelbart. De vil gi deg råd om hva du skal gjøre.
Dersom du glemmer å skifte plaster på det vanlige tidspunktet
 • Dersom du har glemt å skifte plaster på det vanlige tidspunktet, skifter du det så snart du husker det. Ta av det gamle plasteret og sett på et nytt.
 • Dersom du har glemt å sette på et nytt plaster etter at du har fjernet det gamle, setter du på et nytt så snart du husker det.
I begge disse tilfellene, sett på et nytt plaster til vanlig tid dagen etter. Du må ikke bruke en dobbel dose som erstatning for en dose du har glemt.
Dersom du avbryter behandling med Neupro
Du må ikke slutte å bruke Neupro uten at dette er avtalt med legen. Dersom du avbryter behandlingen brått kan dette gi en medisinsk tilstand som kalles ”nevroleptisk malignt syndrom”, som kan være livstruende. Symptomene er: manglende evne til å bevege musklene (akinesi), stive muskler, feber, ustabilt blodtrykk, økt hjerterytme (takykardi), forvirring, nedsatt bevissthetsnivå (f.eks. koma).
Dersom legen sier at behandlingen med Neupro skal avbrytes, skal den daglige dosen trappes gradvis ned:
 • Parkinsons sykdom - trappes ned med 2 mg annenhver dag.
 • Rastløse bein - trappes ned med 1 mg annenhver dag.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever noen bivirkninger.
Bivirkninger som oppstår hyppigere i starten av behandlingen
Du kan bli kvalm og kaste opp i begynnelsen av behandlingen. Disse bivirkningene er vanligvis lette eller moderate og varer bare en kort periode. Kontakt lege hvis de varer lenge eller hvis du er bekymret for dette.
Hudproblemer forårsaket av plasteret
 • Det kan oppstå rødhet og kløe på huden der plasteret har vært festet - disse reaksjonene er vanligvis lette eller moderate.
 • Reaksjonene går vanligvis over i løpet av noen få timer - når du har fjernet plasteret.
 • Kontakt lege dersom du har en hudreaksjon som varer lenger enn noen få dager eller er alvorlig. Kontakt også lege dersom det sprer seg utenfor hudområdet som var dekket av plasteret.
 • Unngå at hudområder som viser tegn til hudreaksjoner forårsaket av plasteret blir utsatt for sollys og solarium.
 • For å prøve å unngå hudreaksjoner bør du sette plasteret på forskjellige områder på huden hver dag og la det gå 14 dager før du bruker samme hudområde igjen.
Tap av bevissthet kan forekomme
Neupro kan forårsake tap av bevissthet. Dette kan spesielt oppstå når du begynner å bruke Neupro eller når dosen økes. Si fra til legen hvis du mister bevisstheten eller føler deg svimmel.
Endringer i atferd og unormale tanker
Si fra til legen dersom du opplever endringer i atferden din, tanker eller en kombinasjon av begge, som er listet opp nedenfor. Legen vil diskutere hvordan du kan takle symptomene eller redusere dem.
Det kan være nyttig å fortelle et familiemedlem eller omsorgsperson om at du bruker dette legemidlet og spørre om de kan lese dette pakningsvedlegget. Da kan familien eller omsorgspersonen si fra til deg eller legen dersom de er bekymret for endringer i atferden din. Neupro kan gi en uvanlig plutselig trang eller fristelse som du ikke kan motstå, f.eks. en impuls, drift eller fristelse til å gjøre ting som kan skade deg selv eller andre - symptomene sees først og fremst hos pasienter med Parkinsons sykdom.
Dette kan omfatte:
 • sterk trang til å spille for mye - selv om dette får alvorlige følger for deg selv eller familien
 • endret eller økt seksuell interesse eller atferd som fører til betydelig bekymring hos deg eller andre, f.eks. økt seksualdrift
 • ukontrollert shopping eller bruk av for mye penger
 • overspising (spise store mengder mat i løpet av kort tid) eller tvangsspising (spise mer mat enn vanlig og mer enn nødvendig for å bli mett).
Neupro kan forårsake endret atferd eller unormale tanker. Disse kan omfatte:
 • uriktig oppfatning av virkeligheten
 • vrangforestillinger og hallusinasjoner (at du ser eller hører ting som ikke eksisterer)
 • forvirring
 • desorientering
 • aggressiv atferd
 • uro
 • forvirringstilstand (delirium).
Kontakt lege dersom du merker slike endringer i atferd, tanker eller en kombinasjon av begge som er listet opp ovenfor. Legen vil diskutere med deg hvordan dette kan håndteres eller hvordan symptomene kan reduseres.Allergiske reaksjoner
Kontakt lege dersom du opplever tegn på en allergisk reaksjon - dette kan omfatte hevelser i ansiktet, tunga eller leppene.
Bivirkninger som kan oppstå dersom du bruker Neupro mot Parkinsons sykdom
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever følgende bivirkninger:
Svært vanlige: forekommer hos flere enn 1 av 10 personer
 • hodepine
 • følelse av å være søvnig eller svimmel
 • kvalme, oppkast
 • hudirritasjon under plasteret, som rødhet og kløe
Vanlige: forekommer hos opptil 1 av 10 personer
 • fall
 • hikke
 • vekttap
 • hevelser i bein og føtter
 • følelse av å være utmattet (fatigue), trøtthet
 • hjertebank
 • forstoppelse, munntørrhet, halsbrann
 • rødhet, økt svetting, kløe
 • vertigo (følelse av at ”det går rundt”)
 • se eller høre ting som ikke eksisterer (hallusinasjoner)
 • lavt blodtrykk når du reiser deg, høyt blodtrykk
 • innsovningsvansker, søvnforstyrrelser, problemer med å sove, mareritt, uvanlige drømmer
 • ufrivillige bevegelser knyttet til Parkinsons sykdom (dyskinesi)
 • besvimelse, svimmelhet når du reiser deg på grunn av fall i blodtrykket
 • kan ikke motstå trang til å utføre en handling som er skadelig, slik som overdreven spilling, gjentatte meningsløse handlinger, ukontrollert shopping eller bruk av for mye penger
 • overspising (spise store mengder mat i løpet av kort tid) eller tvangsspising (spise mer mat enn vanlig og mer enn nødvendig for å bli mett).
Mindre vanlige: forekommer hos opptil 1 av 100 personer
 • uklart syn
 • vektøkning
 • allergisk reaksjon
 • lavt blodtrykk
 • økt hjerterytme
 • økt seksualdrift
 • unormal hjerterytme
 • ubehag og smerter i magen
 • generell kløe, hudirritasjon
 • sovne plutselig uten forvarsel
 • ute av stand til å oppnå eller bevare en ereksjon
 • følelse av uro, desorientering, forvirring eller paranoia
 • økte eller unormale verdier i leverfunksjonstester
 • synsforstyrrelser, som å se farger eller lys
 • økt mengde av kreatinkinase (CK) (CK er et enzym som først og fremst finnes i skjelettmusklene).
Sjeldne: forekommer hos opptil 1 av 1000 personer
 • vrangforestillinger
 • forvirringstilstand (delirium)
 • følelse av å være irritabel
 • aggressivitet
 • psykotiske lidelser
 • utslett over store deler av kroppen
 • ufrivillige muskelrykninger (kramper)
Ikke kjent: det er ikke kjent hvor hyppig disse oppstår
 • sterk trang til å ta høye doser av legemidler som Neupro - mer enn det som trengs for å kontrollere sykdommen. Dette er kjent som ”dopamin-dysreguleringssyndrom” og kan føre til bruk av for mye Neupro.
 • diaré
 • bøyning (fleksjon) av hodet (“dropped head syndrome”)
 • rabdomyolyse (en sjelden og alvorlig muskellidelse som forårsaker smerte, ømhet og svakhet i musklene og kan føre til nyreproblemer)
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever noen av bivirkningene som er angitt ovenfor.
Bivirkninger som kan oppstå dersom du bruker Neupro mot rastløse bein
Kontakt lege eller apotek dersom du opplever følgende bivirkninger:
Svært vanlige: forekommer hos flere enn 1 av 10 personer
 • hodepine
 • kvalme
 • følelse av å være utmattet (fatigue)
 • hudirritasjon under plasteret, som rødhet og kløe
Vanlige: forekommer hos opptil 1 av 10 personer
 • kløe
 • følelse av å være irritabel
 • allergisk reaksjon
 • økt seksualdrift
 • høyt blodtrykk
 • oppkast, halsbrann
 • hevelser i bein og føtter
 • følelse av å være søvnig, sovne plutselig uten forvarsel, innsovningsvansker, søvnproblemer, uvanlige drømmer
 • kan ikke motstå trang til å utføre en handling som er skadelig, slik som overdreven spilling, gjentatte meningsløse handlinger, ukontrollert shopping eller bruk av for mye penger
 • overspising (spise store mengder mat i løpet av kort tid) eller tvangsspising (spise mer mat enn vanlig og mer enn nødvendig for å bli mett).
Mindre vanlige: forekommer hos opptil 1 av 100 personer
 • følelse av uro
 • svimmelhet når du reiser deg, på grunn av fall i blodtrykket
Sjeldne: forekommer hos opptil 1 av 1000 personer
 • aggressivitet
 • desorientering
Ikke kjent: det er ikke kjent hvor hyppig disse oppstår
 • sterk trang til å ta høye doser av legemidler som Neupro - mer enn det som trengs for å kontrollere sykdommen. Dette er kjent som ”dopamin-dysreguleringssyndrom” og kan føre til bruk av for mye Neupro
 • se eller høre ting som ikke eksisterer (hallusinasjoner)
 • mareritt
 • paranoia
 • forvirring
 • psykotiske lidelser
 • vrangforestillinger
 • forvirringstilstand (delirium)
 • følelse av å være svimmel
 • tap av bevissthet, ufrivillige bevegelser (dyskinesi)
 • ufrivillige muskelrykninger (kramper)
 • uklart syn
 • synsforstyrrelser, som å se farger eller lys
 • vertigo (følelse av at ”det går rundt”)
 • hjertebank
 • unormal hjerterytme
 • lavt blodtrykk
 • hikke
 • forstoppelse, munntørrhet
 • ubehag og smerter i magen
 • diaré
 • rødhet, økt svetting
 • generell kløe, hudirritasjon
 • generelt utslett
 • ute av stand til å oppnå eller bevare en ereksjon
 • vekttap, vektøkning
 • økte eller unormale verdier i leverfunksjonstester
 • økt hjerterytme
 • økt mengde av kreatinkinase (CK) (CK er et enzym som først og fremst finnes i skjelettmusklene)
 • fall
 • rabdomyolyse (en sjelden og alvorlig muskellidelse som forårsaker smerte, ømhet og svakhet i musklene og kan føre til nyreproblemer)
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du opplever noen av bivirkningene som er angitt ovenfor.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Neupro

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Hvordan du håndterer brukte og ubrukte plastre
 • Brukte plastre inneholder fortsatt virkestoffet rotigotin, og kan være skadelige for andre. Brett det brukte plasteret sammen med den klebrige siden inn. Legg plasteret i den opprinnelige doseposen og kast den et sted som er utilgjengelig for barn.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Neupro
Virkestoffet er rotigotin.
 • Hvert plaster frigjør 2 mg rotigotin i løpet av 24 timer. Hvert plaster på 10 cm² inneholder 4,5 mg rotigotin.
Andre innholdsstoffer er:
 • Poly(dimetylsiloksan, trimetylsilylsilikat)-kopolymerisat, povidon K90, natriummetabisulfitt (E 223), askorbylpalmitat (E 304) og dl-alfatokoferol (E 307).
 • Støttelaget: Polyesterfilm, silikonisert, aluminisert, fargebelagt med et pigmentlag (titandioksid (E 171), gult fargestoff 95, rødt fargestoff 166) og trykk (rødt fargestoff 144, gult fargestoff 95, svart fargestoff 7).
 • Beskyttelsesfilm: Gjennomsiktig, fluorpolymer-belagt polyesterfilm.
Hvordan Neupro ser ut og innholdet i pakningen
Neupro er et depotplaster. Det er tynt og har tre lag. Det er kvadratisk med avrundete kanter.
Yttersiden av støttelaget er beige og påtrykt Neupro 2 mg/24 h.
Neupro kan fås i følgende pakningsstørrelser:
Esker som inneholder 7, 14, 28, 30 eller 84 (flerpakning med 3 pakninger à 28) plastre som er pakket inn enkeltvis i doseposer.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
UCB Pharma S.A.
Allée de la Recherche 60
B-1070 Brussel
Belgia
Tilvirker
UCB Pharma S.A.
Chemin du Foriest
B-1420 Braine l’Alleud
Belgia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
UCB Nordic A/S
Tlf: +45-32 46 24 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.01.2021
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu og på nettstedet til www.felleskatalogen.no.