Paracet Karo Pharma stikkpiller

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Paracet er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Paracet
 3. Hvordan du bruker Paracet
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Paracet
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Paracet er og hva det brukes mot

Paracet er et smertestillende og febernedsettende middel. Paracet inneholder virkestoffet paracetamol som har en smertestillende effekt som trolig skyldes at dannelsen av smertefremkallende stoffer (prostaglandiner) motvirkes. I tillegg kan paracetamol fange opp og uskadeliggjøre visse sterke og vevsirriterende stoffer. Den febernedsettende effekten skyldes påvirkning av varmeregulerende sentre i hjernen.
Paracet brukes ved kortvarige, milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskelsmerter og leddsmerter, ved forkjølelse og feber. Hvis det er bestemt av lege kan Paracet også brukes forebyggende mot komplikasjoner ved høy feber og ved langvarige hodesmerter og muskel- og leddplager.

2. Hva du må vite før du bruker Paracet

Bruk ikke Paracet
 • dersom du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Se også tilleggsinformasjon om enkelte innholdsstoffer i Paracet nederst i dette avsnittet.
 • dersom du har alvorlig leversvikt.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Paracet.
 • dersom du har eller har hatt lever- eller nyreproblemer.
 • dersom du har svekket ernæringstilstand pga. alkoholmisbruk, spisevegring eller feilernæring.
  Høyeste anbefalte dosering av Paracet skal da ikke brukes over lengre tid, fordi det medfører økt risiko for leverpåvirkning.
 • ved febertilstander hos barn. Behandlingen bør være kortvarig.
 • ved feber og smerter av ukjent årsak.
Ved langtidsbruk (mer enn 3 måneder) av Paracet med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Paracet bør lege kontaktes.
Følg dosering angitt i dette pakningsvedlegget eller legens dosering dersom du har fått legemidlet på resept. For stor dose av Paracet kan gi alvorlig leverskade.
Langtidsbruk kan forårsake utvikling av nyreskade.
Andre legemidler og Paracet
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Visse andre legemidler kan påvirke eller påvirkes av Paracet:
 • Legemidler mot blodpropp som warfarin. Ved regelmessig bruk og vedvarende dosering av Paracet kan effekten av det blodfortynnende legemiddelet øke og dermed gi større risiko for blødninger. Snakk med legen din om dosering av Paracet hvis du også bruker warfarin.
 • Legemidler brukt i behandling av epilepsi som for eksempel karbamazepin, fenobarbital og fenytoin.
 • Rifampicin og isoniazid (visse antibiotika som brukes i behandling av tuberkulose).
 • Probenecid som brukes i behandling av urinsyregikt.
 • Johannesurt (plantelegemiddel).
 • Lixisenatid som brukes i behandling mot diabetes.
 • Legemidler som inneholder resiner som kolestyramin, kolestipol og kolesevelam (midler mot forhøyet kolesterol i blodet) reduserer opptaket av paracetamol.
 • Store mengder alkohol gir økt risiko for levertoksisitet.
Paracet skal ikke brukes samtidig med andre smertestillende legemidler som også inneholder virkestoffet paracetamol.
Inntak av Paracet sammen med mat, drikke og alkohol
Paracet bør brukes med forsiktighet av personer som har et høyt alkoholforbruk på grunn av fare for leverskade.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Hvis nødvendig kan Paracet brukes under graviditet. Du bør bruke den lavest mulige dosen som reduserer smerten og/eller feberen din, og behandlingen bør være så kort som mulig. Snakk med lege evt. jordmor hvis smerten eller feberen ikke går over, eller hvis du har behov for å ta medisinen oftere.
Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Rådfør deg med lege ved bruk av Paracet under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Paracet

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne og barn over 40 kg (over 12 år):
1-2 stikkpiller à 500 mg inntil 4 ganger i døgnet
eller 1 stikkpille à 1 g inntil 4 ganger i døgnet.
Det bør gå minst 4-6 timer mellom hver dose. Ikke ta mer enn 4000 mg i løpet av et døgn.
Bruk hos barn
Til barn bør dosen beregnes individuelt ut fra barnets vekt. Gi cirka 15 mg pr. kg kroppsvekt inntil 4 ganger i døgnet. Det bør gå minst 4-6 timer mellom hver dose. Maksimal døgndose er 75 mg pr. kg kroppsvekt.
Som en forenkling er veiledende doser delt inn i vektklasser med en omtrentlig aldersangivelse:
Barn 26-40 kg (7-12 år): 1 stikkpille à 500 mg inntil 4 ganger i døgnet. Det bør gå minst 4-6 timer mellom hver dose.
Opptak av paracetamol fra stikkpiller varierer fra pasient til pasient og er ofte dårligere enn ved bruk av legemiddelformer som tas gjennom munnen, som for eksempel mikstur eller smeltetabletter.
Ikke gi/ta høyere doser enn det som er anbefalt. Da øker risikoen for alvorlig leverskade.
Man bør benytte den laveste effektive dose som er nødvendig for å oppnå effekt og med kortest mulig behandlingstid.
Stikkpiller skal innføres i endetarmen.
Nedsatt leverfunksjon
Hos voksne med alvorlig leversykdom, levercirrhose, kronisk underernæring, samtidig kronisk alkoholmisbruk eller hos fastende pasienter bør ikke 2 g paracetamol per døgn overskrides.
Dersom du tar for mye av Paracet
Ved overdosering av Paracet kan det oppstå leverskade. Inntak av over 10-12 g paracetamol til voksne gir stor risiko for alvorlig leverskade, som kan være dødelig.
Symptomer på overdosering kan komme først etter at det har gått 1,5 døgn eller mer.
Du må derfor ikke vente, men straks kontakte lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis du tror at et barn kan ha fått i seg Paracet ved et uhell, slik at motgift kan bli gitt.
Dersom du har glemt å ta Paracet
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Ta bare neste dose til vanlig tid.
Dersom du avbryter behandling med Paracet
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (rammer flere enn 1 av 100 personer):
Rødhet på rektalslimhinnen (gjelder kun stikkpiller).
Sjeldne bivirkninger (rammer færre enn 1 av 1000 personer):
Overfølsomhetsreaksjoner, allergiske hudreaksjoner som utslett, redusert antall hvite blodlegemer og blodplater, blodmangel (anemi), påvirkning av leverfunksjon.
Svært sjeldne bivirkninger (rammer inntil 1 av 10 000 personer):
Krampe i bronkienes muskulatur som fører til pustebesvær.
Det har blitt rapportert om svært sjeldne tilfeller av alvorlige hudreaksjoner
Leverpåvirkning ved bruk av paracetamol har oppstått ved alkoholmisbruk.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Paracet

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på emballasjen etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Paracet
 • Virkestoff er: Paracetamol 500 mg og 1 g
 • Andre hjelpestoffer er: Hardfett
Hvordan Paracet ser ut og innholdet i pakningen
Paracet stikkpiller (500 mg og 1 g) er hvite, torpedoformede stikkpiller.
Paracet stikkpiller blir pakket i blister, 50 stk. pr. pakning.
Paracet finnes også på resept i følgende pakninger:
500 mg tabletter: Hvite, runde tabletter, 50 eller 100 stk. pr. pakning
1 g tabletter: Hvite, avlange tabletter, 100 stk. pr. pakning
500 mg filmdrasjerte tabletter: Hvite, avlange tabletter, 50 eller 100 stk. pr. pakning
Mikstur 24 mg/ml: Klar løsning som kan ha et svakt skjær av rødbrun farge, 500 ml
Paracet finnes også unntatt fra reseptplikt i disse pakningene:
500 mg tabletter: Hvite runde tabletter, 20 stk. pr. pakning
500 mg filmdrasjerte tabletter: Hvite, avlange tabletter, 20 stk. pr. pakning
60 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg og 1g stikkpiller: Hvite, torpedoformede stikkpiller, 10 stk. pr. pakning
Mikstur 24 mg/ml: Klar løsning som kan ha et svakt skjær av rødbrun farge, 60 ml
500 mg brusetabletter: Hvite, runde tabletter, 20 stk. pr. pakning
250 mg smeltetabletter: Hvite, runde smeltetabletter, 12 stk. pr. pakning.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Karo Pharma AS
Østensjøveien 27
Postboks 6733 Etterstad
0609 Oslo
Norge
Tlf: 22 99 86 00
e-post: sales@karopharma.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 08.04.2022
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til https://www.felleskatalogen.no