Ibumetin Orifarm Healthcare gel

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ibumetin gel er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ibumetin gel
 3. Hvordan du bruker Ibumetin gel
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ibumetin gel
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Ibumetin gel er og hva det brukes motHva Ibumetin gel er:

Ibumetin gel inneholder virkestoffet ibuprofen som har en smertestillende og betennelsesdempende effekt som trolig skyldes at dannelsen av smertefremkallende stoffer (prostaglandiner) motvirkes.
Hva Ibumetin gel brukes til:
Voksne og barn over 12 år: korttidsbehandling av milde til moderate smerter ved forstuing eller forstrekning.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager.

2. Hva du må vite før du bruker Ibumetin gel

Bruk ikke Ibumetin gel:
 • dersom du er allergisk overfor ibuprofen, acetylsalisylsyre, andre betennelsesdempende legemidler eller noen av de andre innholdsstoffene i Ibumetin gel (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom huden er skadet, f. eks ved eksem, akne eller åpne sår.
 • de siste 3 måneder av graviditeten.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Ibumetin gel.
 • Snakk med lege dersom du har nedsatt nyrefunksjon eller astma
 • Unngå å få gelen på slimhinner eller i øyne
 • Avbryt behandlingen hvis det oppstår utslett
 • Unngå direkte sollys, også solarium, i løpet av, og i 2 uker etter behandling
 • Risikoen for hudirritasjon øker over tid, behandlingstiden bør derfor ikke overskride 1 uke.
 • Dersom du prøver å bli gravid
 • Bruk ikke Ibumetin gel under stram bandasje (okklusjon)
Barn
Ibumetin gel skal ikke brukes av barn under 12 år.
Andre legemidler og Ibumetin gel
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Ibumetin kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Fortell legen din om du planlegger å bli gravid eller om du har vanskeligheter med å bli det.
Som for andre legemidler som inneholder acetylsalisylsyre eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs), må du dersom du er gravid informere legen din før du bruker Ibumetin. Bruk ikke Ibumetin dersom du er kommet lenger enn 6. måned av graviditeten.
Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Rådfør deg allikevel med lege før bruk av Ibumetin gel ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Ibumetin gel antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Ibumetin gel inneholder propylenglykol
Dette legemidlet inneholder 300 mg propylenglykol per 15 g gel (ca. 30 cm gelstrek).

3. Hvordan du bruker Ibumetin gel

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne og barn over 12 år: Mengden gel som trengs er avhengig av størrelsen på området du skal behandle. Masser gelen inn i det smertefulle området i noen minutter. Påfør gelen 3 ganger daglig. Bruk ikke mer enn 15 gram gel per 24 timer, dette tilsvarer 750 mg ibuprofen (ca. 30 cm gelstrek). Vask hendene etter påsmøring, hvis det ikke er de som behandles. Behandlingens varighet bør ikke overstige 1 uke. Kun til utvortes bruk. Ikke dekk huden med bandasjer, plaster eller annen forbinding. Det er imidlertid trygt å dekke huden med klærne dine.
Kontakt lege etter 1 uke hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Ibumetin gel skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 1 uke. Ønsker du lenger bruk, må dette avtales med lege
Dersom du har påført for mye Ibumetin gel
Overdosering fra påsmurt gel er lite sannsynlig. Kontakt lege eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du trenger vurdering av risiko og rådgivning.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer):
Rødhet, irritasjon og kløe i huden der gelen er påført.
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer):
Mavesmerter
Bivirkninger med ukjent frekvens (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
Huden blir ømfintlig for lys.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Ibumetin gel

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på tuben etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Ibumetin gel
 • Virkestoff er ibuprofen.
 • Andre innholdsstoffer (hjelpestoffer) er denaturert sprit, karbomerer (Carbopol 980 og Carbopol 1382), propylenglykol, dietylamin og renset vann.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Danmark
info@orifarm.com
Tilvirker
Fleet Laboratories Limited, Watford,
Hertfordshire, England
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 31.07.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no