Ibumetin Takeda gel

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ibumetin gel er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ibumetin gel
 3. Hvordan du bruker Ibumetin gel
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ibumetin gel
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Ibumetin gel er og hva det brukes mot

Ibumetin gel inneholder virkestoffet ibuprofen som har en smertestillende og betennelsesdempende effekt som trolig skyldes at dannelsen av smertefremkallende stoffer (prostaglandiner) motvirkes. Ibumetin brukes ved milde til moderate smerter i forbindelse med forstuing eller forstrekning.
Ibumetin gel kan også forskrives av lege ved milde til moderate lokale smerter i forbindelse med overflatiske bløtdelsskader. Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager.

2. Hva du må vite før du bruker Ibumetin gel

Bruk ikke Ibumetin gel:
 • dersom du er allergisk overfor ibuprofen, acetylsalisylsyre, andre betennelsesdempende legemidler eller noen av de andre innholdsstoffene i Ibumetin gel (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom huden er skadet, f. eks ved eksem, akne eller åpne sår
 • de siste 3 måneder av graviditeten
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Ibumetin gel.
 • Snakk med lege dersom du har nedsatt nyrefunksjon eller astma
 • Unngå å få gelen på slimhinner eller i øyne
 • Avbryt behandlingen hvis det oppstår utslett
 • Unngå direkte sollys, også solarium, under hele behandlingen og i tillegg i 2 uker etter behandlingen
 • Risikoen for hudirritasjon øker over tid, behandlingstiden bør derfor ikke overskride 1 uke
 • Snakk med lege dersom du prøver å bli gravid
Andre legemidler og Ibumetin gel
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Ibumetin kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Fortell legen din om du planlegger å bli gravid eller om du har vanskeligheter med å bli det.
Som for andre legemidler som inneholder acetylsalisylsyre eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs), må du dersom du er gravid informere legen din før du bruker Ibumetin. Bruk ikke Ibumetin dersom du er kommet lenger enn 6. måned av graviditeten.
Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Rådfør deg allikevel med lege før bruk av Ibumetin gel ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner:
Det er ikke sett at Ibumetin gel påvirker bilkjøring eller bruk av maskiner.

3. Hvordan du bruker Ibumetin gel

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne og barn over 12 år: Gelen smøres på det smertefulle området inntil 3 ganger daglig. Mengden gel tilpasses det aktuelle området og masseres inn i huden noen minutter.
Du bør ikke bruke mer enn 15 g gel pr. dag. Det tilsvarer ca. 30 cm gelstrek. Vask hendene etter påsmøring, hvis det ikke er de som behandles. Behandlingens varighet bør ikke overstige 1 uke. Ved langvarig smerte bør lege kontaktes.
Dersom du har påført for mye Ibumetin gel
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.
For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer):
Rødhet, irritasjon og kløe i huden der gelen er påført.
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer):
Magesmerter.
Bivirkninger med ukjent frekvens (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
Huden blir ømfintlig for lys.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Ibumetin gel

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på tuben etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Ibumetin gel
 • Virkestoff er ibuprofen.
 • Andre innholdsstoffer (hjelpestoffer) er denaturert sprit, karbomerer (Carbopol 980 og Carbopol 1382), propylenglykol, dietylamin og renset vann.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Takeda AS, Asker
Tilvirker
Fleet Laboratories Limited, Watford, Hertfordshire, England
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Takeda AS
Postboks 205
1372 Asker
Tlf: 800 800 30
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.01.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no