Buscopan Opella Healthcare

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Buscopan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Buscopan
 3. Hvordan du bruker Buscopan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Buscopan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hva Buscopan er og hva det brukes mot

Buscopan er et legemiddel som brukes ved kramper eller bevegelsesforstyrrelser i mage, tarm eller galleveier. Det brukes også ved krampetilstander i urinveiene og de kvinnelige kjønnsorganer.
Virkestoffet i Buscopan er butylskopolamin. Butylskopolamin blokkerer bestemte nervebaner, blant annet i fordøyelseskanalen, galleveiene, urinveier og kjønnsorganer, og virker dermed spasmolytisk (krampeløsende) her.

Hva du må vite før du bruker Buscopan

Bruk ikke Buscopan
 • dersom du er allergisk overfor butylskopolamin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har en eller flere av følgende sykdommer eller symptomer:
  • forstørret prostata med vannlatingsbesvær (prostatahypertrofi)
  • innsnevringer i fordøyelseskanalen
  • mangel på tarmbevegelser eller tilstopping av tarm
  • utvidet tykktarm (megakolon)
  • hurtig hjerterytme (takykardi)
  • muskelsvakhet på grunn av en sykdom som kalles myastenia gravis
  • ubehandlet grønn stær (trangvinklet glaukom)
Hvis du tar blodfortynnende medisiner, skal du ikke få Buscopan injisert i en muskel, men under huden eller i en blodåre.
Dersom noe av dette gjelder deg må du informere lege eller sykepleier før du får Buscopan.
Advarsler og forsiktighetsregler
 • kontakt lege umiddelbart dersom du får alvorlige, uforklarlige magesmerter som vedvarer eller forverres, eller som opptrer sammen med andre symptomer som for eksempel feber, kvalme, oppkast, besvimelse eller blod i avføringen
 • kontakt øyelege umiddelbart dersom du får øyesmerter og røde øyne med synstap etter en Buscopan-injeksjon
Buscopan inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) pr ml, og er så godt som natriumfritt.
Andre legemidler og Buscopan
Snakk med lege, sykepleier eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Graviditet og amming
Snakk med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det foreligger kun begrenset informasjon om bruk av Buscopan under graviditet. Bruk av antikolinerge legemidler nær fødsel kan påvirke fosterets hjerterytme.
Det er ikke klart om barn som ammes kan påvirkes.
Kjøring og bruk av maskiner
Buscopan kan gi problemer med fokusering av synet (akkommodasjonsforstyrrelser). Det kan også gi svimmelhet. Dersom du får slike symptomer bør du unngå å kjøre eller bruke maskiner.

Hvordan du bruker Buscopan

Buscopan gis som injeksjon av lege eller sykepleier. Den vanlige dosen er:
Voksne: Ved akutte, spastiske smertetilstander injiseres én ampulle (20 mg) under huden, inn i en muskel eller langsomt intravenøst flere ganger daglig. Maksimal daglig dose på 100 mg bør ikke overskrides.
Bruk av Buscopan hos barn
Spedbarn og småbarn: I sterkere tilfeller gis 1/4 ampulle (5 mg) tre ganger daglig.
Buscopan bør ikke tas over lengre tid uten at årsaken til magesmerten undersøkes.
Dersom du tar for mye av Buscopan
Kontakt lege eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell for vurdering av risiko og rådgivning. Overdosering med Buscopan kan gi antikolinerge effekter (f.eks. munntørrhet, hurtig hjerterytme (takykardi), lammelse i øyets innstillingsapparat (akkomodasjonsparese), svak puls, nedsatt åndedrett).
Spør lege, sykepleier eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos mellom 1 og 10 av 100 pasienter):
 • problemer med fokusering av synet
 • hurtig hjerterytme
 • svimmelhet
 • munntørrhet
Bivirkninger med ukjent frekvens (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Anafylaktisk sjokk (inkludert tilfeller med dødelig utgang)
 • anafylaktiske (allergiske) reaksjoner
 • tungpustethet
 • hudreaksjoner (inkludert elveblest, utslett, rødme i huden og kløe)
 • andre overfølsomhetsreaksjoner
 • utvidete pupiller
 • økt trykk i øyet
 • blodtrykksfall
 • rødming
 • små, kløende blærer i huden (dyshidrose)
 • vannlatingsbesvær
Det er i tillegg rapportert om enkelte tilfeller av alvorlige hudreaksjoner (Stevens Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Hvordan du oppbevarer Buscopan

Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og etiketten på ampullen etter «EXP». Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Buscopan
 • Virkestoff er butylskopolaminbromid 20 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er natriumklorid 6 mg, vann til injeksjonsvæsker til 1 ml.
Hvordan Buscopan ser ut og innholdet i pakningen
Én pakning inneholder 5 ampuller à 1 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Opella Healthcare France SAS,
82 Avenue Raspail,
94250 Gentilly,
Frankrike
Tilvirker
Sanofi S.r.l
Via Valcanello 4,
03012 Anagni (FR)
Italia
Boehringer Ingelheim España S.A.
Sant Cugat del Vallés
Barcelona
Spania
Lokal representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
STADA Nordic ApS,
Marielundvej 46A,
2730 Herlev,
Danmark
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 01.01.2022
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.