Spersallerg Thea Laboratoires endosebeholdere - reseptfri pakning

Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Spersallerg brukes riktig for å oppnå best mulig resultat. Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verres etter 2 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Spersallerg er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Spersallerg
 3. Hvordan du bruker Spersallerg
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Spersallerg
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hva Spersallerg er og hva det brukes mot

Spersallerg inneholder antazolin, som er et antihistamin, og tetryzolin, som er et karkontraherende virkestoff. Antazolin blokkerer for de allergifremkallende stoffer som frigis ved en overfølsomhetsreaksjon. Tetryzolin trekker blodkarene i øyets bindehinne sammen. Spersallerg minsker dermed kløe, røde og rennende øyne som kan fremkomme ved en allergisk reaksjon.
Før preparatet brukes til egenbehandling bør en være sikker på at øyeplagene skyldes pollenallergi. Det sikreste er at en lege har påvist sykdommen. Ved andre allergiske betennelser i øyet skal en lege stå for diagnose og behandling.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

Hva du må vite før du bruker Spersallerg

Bruk ikke Spersallerg dersom:
 • du er allergisk overfor antazolinhydroklorid, tetryzolinhydroklorid eller et av de andre innholdsstoffene i Spersallerg
 • du bruker en type legemidler mot depresjon som kalles MAO-hemmere
 • du har trangvinklet grønn stær (glaukom)
Ved allergi er oftest begge øyne irritert. Ved plager i bare ett øye bør derfor alltid lege kontaktes.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Spersallerg dersom:
 • du er eldre og lider av en alvorlige hjertesykdom
 • du har diabetes
 • du har høyt blodtrykk
 • du lider av for høyt stoffskifte (hypertyreose). En lidelse grunnet overproduksjon av tyroksin
 • du lider av ”feokromocytom”, en spesiell form for svulst i binyrene
 • du lider av ujevn hjerterytme
 • du har høyt forbruk av legemidler som virker ved å trekke sammen blodårer (vasokonstriktorer) kan medføre en såkalt ”rebound hyperemi” dvs at noen av symptomene man i utgangspunktet ble medisinert mot, igjen kan oppstå, og kanskje i tillegg, forsterkes
 • du lider av tørre neseslimhinner bør du holde øynene gjenlukket i 3 minutter etter administrasjon. Dermed forhindres øyedråpene i å renne ned i nesen gjennom tårekanalen
 • symptomene vedvarer i mer enn 3 til 4 dager, hvis symptomene blir mer alvorlige, eller hvis du opplever smerte i øynene og tåkesyn under behandlingen bør du rådføre deg med lege
 • du har risiko for å utvikle trangvinklet grønn stær (glaukom)
 • du har tørre øyne, for eksempel Sjögrens sykdom. Hvis du opplever symptomer på tørre øyne bør behandlingen avsluttes og du bør søke råd hos en lege.
Spersallerg bør ikke brukes sammenhengende i lengre perioder.
Andre legemidler og Spersallerg
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Skal ikke brukes hvis du er i behandling med en type legemiddel mot depresjon (såkalte MAO-hemmere). Rådfør deg med lege.
Forsiktighet skal utvises hvis du er i behandling med et beroligende legemidler som sovelegemiddel (hypnotika), sterke smertestillende legemidler (opiater), angstdempende legemidler og antipsykotika.
Inntak av Spersallerg sammen med alkohol
Forsiktighet skal utvises ved inntak sammen med alkohol.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er liten erfaring med bruk av Spersallerg under graviditet og amming. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Spersallerg dersom du er gravid eller ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg.Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Spersallerg kan medføre tretthet, svimmelhet, søvnløshet eller tåkesyn. Pasienter som opplever noen av disse bivirkningene bør ikke kjøre eller betjene maskiner inntil effekten har avtatt.

Hvordan du bruker Spersallerg

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosering:
Voksne og ungdom: 1 dråpe i hvert øye 2-4 ganger daglig i inntil 14 dager.
Hvis mer enn ett medikament skal brukes i øyet bør det være et intervall på minst 5 minutter mellom bruken av de ulike medikamentene.
Hvis tilstanden ikke bedres i løpet av et par dagers behandling bør lege kontaktes.
Bruk av Spersallerg hos barn
Effekt og sikkerhet ved bruk hos barn er ikke undersøkt.
Bruksveiledning
Vask hendene før du drypper øynene. Riv av en endosebeholder fra rekken (fig. 1). Hold den med spissen pekende ned og bank beholderen mot håndflaten til alle luftbobler befinner seg over væsken. Drei av toppen på endosebeholderen (fig. 2). Unngå å berøre beholderens spiss. Bøy hodet bakover (fig. 3). Dra det nedre øyelokket ned med en finger. Ta beholderen i den andre hånden og trykk på den slik at en dråpe av oppløsningen dryppes i øyet (fig. 4). Lukk øyet i ca. 3 minutter. Herved forhindres øyedråpen å renne ned i svelget via tårekanalen.
Én endosebeholder inneholder tilstrekkelig til behandling av begge øynene.
Åpnede endosebeholdere skal kasseres umiddelbart etter bruk.
Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom du tar for mye av Spersallerg
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell.
Dersom du har glemt å ta Spersallerg
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
En mild brenning/svie kan oppstå i en kort periode etter inndrypping.
Andre bivirkninger som kan forekomme:
Lokale allergiske reaksjoner, frigivelse av iris pigmentet, pupilleutvidelse, sløret syn , øyebetennelse (konjunktivitt), tørre øyne, tilbakevendende nesetetthet, røde øyne, trangvinkel glaukom, hodepine, søvnighet, tretthet, svimmelhet, skjelvinger, uro, hjertebank, forhøyet blodtrykk og brystsmerter, svette, allergiske reaksjoner som kan ramme hele kroppen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Hvordan du oppbevarer Spersallerg

Etter åpning av folien kan endosebeholderne brukes i 4 uker.
Etter å ha åpnet en endosebeholder bør øyendråpene brukes straks og eventuell overskytende oppløsning skal kasseres.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Spersallerg etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Spersallerg
 • Virkestoffer er antazolinhydroklorid 0,5 mg/ml og tetryzolinhydroklorid 0,4 mg/ml.
 • Hjelpestoffer er natriumklorid, fortynnet saltsyre, hypromellose og sterilt vann.
Hvordan Spersallerg ser ut og innholdet i pakningen
Spersallerg øyedråper er en klar, fargeløs oppløsning uten synlige partikler.
Endosebeholdere i plast. Pakning med 20 × 0,3 ml øyedråper.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelse:
Laboratoires THEA, 12, rue Louis Blériot, 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Frankrike
Tilvirker:
Excelvision, 27, rue de la Lombardière, 07100 Annonay, Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 21.06.2019