Glucos B. Braun Braun infusjonsvæske 50 mg/ml

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Glucos. B. Braun er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du får Glucos. B. Braun
 3. Hvordan Glucos. B. Braun brukes
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan Glucos. B. Braun oppbevares
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hva Glucos. B. Braun er og hva det brukes mot

Glucos. B. Braun er en steril oppløsning av glukose i vann. Den kan enten brukes for å tilføre væske og glukose, eller for å løse opp andre legemidler.

Hva du må vite før du får Glucos. B. Braun

Du vil ikke få Glucos. B. Braun dersom du har:
 • for høyt blodsukker (hyperglykemi) som krever mer enn 6 enheter insulin per time for å kontrolleres
 • store mengder melkesyre i blodet (melkesyreacidose)
 • for mye vann i kroppen (hypoton hyperhydrering eller isoton hyperhydrering)
 • akutt hjertesvikt
 • vann i lungene (lungeødem)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du får Glucos. B. Braun dersom du:
 • har diabetes mellitus
 • har nedsatt omsetning av glukose (f.eks. etter operasjoner eller skader)
 • har nedsatt nyrefunksjon
 • er underernært og har mangel på vitamin B
 • har problemer med væskemengden i hjernen (f.eks. på grunn av hjernehinnebetennelse, blødning i skallen eller en hjerneskade)
 • har en tilstand som kan gi høye nivåer av vasopressin, et hormon som regulerer væskemengden i kroppen, slik som ved:
  • akutt og alvorlig sykdom eller skade
  • du har nylig hatt en operasjon
  • sykdom i hjernen
  • du bruker visse legemidler (se avsnittet ”Andre legemidler og Glucos. B. Braun”)

  Disse tilstandene kan gi økt risiko for unormalt lave mengder natrium i blodet, som kan føre til hodepine, kvalme, anfall, søvnlignende bevisstløshet (letargi), koma og hevelser i hjernen.
Legen vil vurdere svært nøye om dette legemidlet passer for deg.
Vanligvis vil du ikke få dette legemidlet dersom du har eller nylig har hatt slag, bortsett fra hvis legen mener det er nødvendig for at du skal bli frisk.
Nivå av blodsukker, væske, salter (spesielt natrium og kalium) og syre-basebalansen vil bli kontrollert for å sikre at disse er riktige under infusjonen. Det kan derfor være nødvendig å ta blodprøver av deg.
Det vil bli sørget for tilstrekkelig tilførsel av salter (spesielt kalium og natrium).
Dersom det er nødvendig vil blodsukkeret ditt reguleres ved tilførsel av insulin.
Dersom du samtidig får blodoverføring, vil dette gis via en annen infusjonsslange.
Les pakningsvedlegget for legemidlene som løses opp eller fortynnes i Glucos. B. Braun nøye.
Barn
Det vil bli utvist spesiell forsiktighet når dette legemidlet gis til barn. Mengde væske i kroppen, urinproduksjon og saltkonsentrasjoner i blod og urin vil bli nøye kontrollert.
Andre legemidler og Glucos. B. Braun
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er viktig at du informerer legen din dersom du bruker noe av følgende legemidler, da disse kan øke risikoen for bivirkninger forårsaket av lave mengder natrium i blodet (se avsnittet ”Advarsler og forsiktighetsregler”):
 • visse legemidler mot kreft
 • selektive serotoninreopptakshemmere (brukes til behandling av depresjon)
 • visse legemidler til behandling av psykiatriske sykdommer (antipsykotika)
 • morfinlignende legemidler (opioider)
 • legemidler mot smerte og/eller betennelse (også kjent som NSAIDs)
 • visse legemidler mot epilepsi
 • oksytocin (brukes under graviditet, fødsel og behandling etter graviditet)
 • vanndrivende legemidler (diuretika)
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Legen vil vurdere nøye om du skal få dette legemidlet eller ikke dersom du er gravid.
Amming
Denne oppløsningen kan brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Dette legemidlet påvirker ikke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Det må også tas hensyn til relevant informasjon i pakningsvedlegget for legemidlet som løses opp eller fortynnes i Glucos. B. Braun.

Hvordan Glucos. B. Braun brukesDosering

Legen vil bestemme hvilken mengde Glucos. B. Braun du skal få.
Når dette legemidlet gis til deg for å tilføre væske, vil mengden du får avhenge av alder, vekt og din medisinske og fysiske tilstand.
Når dette legemidlet brukes for å løse opp eller fortynne andre legemidler som du skal få, vil mengden du får avhenge av konsentrasjonen av legemidlet som skal løses opp eller fortynnes.
Bruk av Glucos. B. Braun hos barn
Hvis Glucos. B. Braun gis til barnet ditt skal dosen være så lav som mulig.
Hvordan legemidlet gis
Glucos. B. Braun vil bli gitt til deg som et drypp inn i en blodåre.
Dersom du har fått for mye av Glucos. B. Braun
Det er ikke sannsynlig at dette skjer, fordi legen vil bestemme din daglige dose.
Overdosering med glukose kan føre til:
 • for høyt blodsukker (hyperglykemi)
 • tap av glukose gjennom urinen (glukosuri)
 • unormalt sterkt konsentrerte kroppsvæsker (hyperosmolaritet i serum)
 • for lite vann i kroppen (dehydrering)
 • nedsatt bevissthet eller bevisstløshet på grunn av altfor høyt blodsukker eller for konsentrerte kroppsvæsker (hyperglykemisk-hyperosmolært koma)
Overdosering med væske kan føre til opphopning av væske i kroppen og:
 • økt spenning i huden
 • tyngdefølelse og hevelser i beina (venøs stuvning)
 • hevelser i vev (ødem) som kan omfatte vann i lungene (lungeødem) eller hevelse i hjernen (hjerneødem)
 • unormalt høye eller lave saltmengder i blodet, f.eks. for lite natrium (hyponatremi) eller for lite kalium (hypokalemi)
 • forstyrrelser i syre-basebalansen
Ved overdosering kan du føle deg kvalm eller kaste opp og få kramper.
Andre tegn på overdosering kan oppstå, avhengig av legemidlet som er løst opp eller fortynnet i Glucos. B. Braun. Det må også tas hensyn til relevant informasjon i pakningsvedlegget for legemidlet som løses opp eller fortynnes i Glucos. B. Braun
Dersom dette skjer, vil infusjonen skje langsommere eller stoppes.
Legen vil vurdere om du trenger ytterligere behandling, f.eks. tilførsel av insulin eller legemidler som øker urinutskillelsen (diuretika) eller salter.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Ikke kjent (hyppigheten kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • unormalt høye eller lave saltmengder i blodet, f.eks. for lite kalium (hypokalemi)
 • lave mengder natrium i blodet (hyponatremi)
 • hevelser i hjernen som kan gi hjerneskade
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Hvordan Glucos. B. Braun oppbevares

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Skal bare brukes dersom oppløsningen er klar og fargeløs eller nesten fargeløs, og beholderen og dens lukkeanordning ikke er skadet.
Beholderne er kun til engangsbruk. Beholder og ubrukt innhold skal kastes etter bruk.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Glucos. B. Braun
 • Virkestoff er glukose.
  1 liter inneholder 55 g glukosemonohydrat, tilsvarende 50 g glukose.
 • Andre innholdsstoffer er vann til injeksjonsvæsker.
Energi: 837 kJ/liter (200 kcal/liter)
Teoretisk osmolaritet: 278 mOsm/liter
Syretiter (titrering til pH 7,4): <0,5 mmol/liter NaOH
pH: 3,5-5,5
Hvordan Glucos. B. Braun ser ut og innholdet i pakningen
Glucos. B. Braun 50 mg/ml er en infusjonsvæske (som skal gis som drypp inn i en blodåre).
Det er en klar, fargeløs eller nesten fargeløs oppløsning av glukose i vann.
Pakningsstørrelser:
 • Polyetylenflasker (Ecoflac plus): 20 × 50 ml, 20 × 100 ml, 10 × 250 ml, 10 × 500 ml og 10 × 1000 ml.
 • Poser (Ecobag): 20 × 50 ml, 20 × 100 ml, 20 × 250 ml, 20 × 500 ml og 10 × 1000 ml.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen
Tyskland
Postadresse:
34209 Melsungen
Tyskland
Tilvirker
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen
Tyskland
eller
B. Braun Medical SA
Carretera de Terrassa 121
08191 Rubi, Barcelona
Spania
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen
B. Braun Medical AS
Kjernåsveien 13B
3142 Vestskogen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 13.12.2018

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Dosering

Voksne
Maksimal daglig dose
Opptil 40 ml/kg kroppsvekt/dag, tilsvarende 2 g glukose/kg kroppsvekt/dag.
Maksimal infusjonshastighet
Opptil 5 ml/kg kroppsvekt/time, tilsvarende 0,25 g glukose/kg kroppsvekt/time.
Administrasjonsmåte
Intravenøs bruk.
Muligheten for perifer intravenøs infusjon avhenger av osmolariteten til den ferdige blandingen.
Uforlikeligheter
Glucos. B. Braun har en sur pH, og uforlikeligheter kan derfor oppstå ved blanding med andre legemidler eller blod.
Informasjon vedrørende forlikelighet kan etterspørres hos produsenten av legemidlet som skal tilsettes.
Erytrocyttkonsentrater må ikke suspenderes i Glucos. B. Braun på grunn av fare for pseudoagglutinering.
Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering
Administreringen bør startes umiddelbart etter at beholderen er koblet til infusjonssettet.
Før tilsetting av et legemiddel eller tilberedning av en ernæringsblanding må fysisk og kjemisk forlikelighet være bekreftet. Glucos. B. Braun har en sur pH og uforlikeligheter kan dermed oppstå ved blanding med andre legemidler. Informasjon vedrørende forlikelighet kan etterspørres hos produsenten av legemidlet som skal tilsettes.
Under tilsetting av legemiddel skal vanlige forholdsregler for aseptikk følges nøye.
Holdbarhet etter anbrudd
Innholdet skal brukes umiddelbart etter at beholderen er åpnet.
Holdbarhet etter tilsetning av andre legemidler
Av mikrobiologiske årsaker skal preparatet brukes umiddelbart. Hvis det ikke brukes umiddelbart er brukeren ansvarlig for oppbevaringstider og -forhold før administrering, og dette skal normalt ikke være mer enn 24 timer ved 2-8ºC, med mindre rekonstitueringen eller fortynningen har skjedd under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.
Det skal tas hensyn til retningslinjene som er gitt av produsenten av legemidlet som skal tilsettes eller fortynnes.
Se preparatomtalen for dette legemidlet for fullstendig informasjon.