Basiron AC Galderma

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Basiron AC er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Basiron AC
 3. Hvordan du bruker Basiron AC
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Basiron AC
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Basiron AC er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Basiron AC anvendes for behandling av kviser (Acne vulgaris).
Virkestoffet i Basiron AC reduserer mengden av kvisebakterien Cutibacterium acnes og fører til at talgpropper løser seg opp.

2. Hva du må vite før du bruker Basiron AC

Bruk ikke Basiron AC
 • hvis du er allergisk overfor benzoylperoksid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsreglerKun for utvortes bruk.
Benzoylperoksid kan føre til hevelse og blemmer i huden. Dersom noen av disse symptomene oppstår, må behandlingen avsluttes. Du kan oppleve en mild brennende følelse i begynnelsen av behandlingen, og litt rødhet i huden og flassing vil oppstå etter noen dager. Disse symptomene vil vanligvis forsvinne i løpet av behandlingen. Noen ganger er det nødvendig å redusere hyppigheten av påføringen midlertidig. Hvis alvorlig irritasjon oppstår, bør du stoppe behandlingen og kontakte legen din.
Unngå kontakt med øyne, munn, nesebor eller slimhinner. Hvis du får preparatet i øynene, skyll grundig med mye vann.
Vær forsiktig med å smøre preparatet på halsen eller andre følsomme områder. På grunn av risiko for overømfintlighet skal Basiron AC ikke smøres på skadet hud.
Du bør unngå soling ute og i solarier når du bruker Basiron AC gel.
Preparatet kan bleke hår, tekstiler og annet materiale.
Andre legemidler og Basiron AC
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Preparater som fremmer avskalling, irritasjon eller uttørking av huden, skal ikke brukes samtidig med Basiron AC gel. Virkestoffet i Basiron AC, benzoylperoksid, motvirker effekten av tretinoin (vitamin A-syre), og derfor bør preparater som inneholder tretinoin ikke brukes samtidig med Basiron AC gel.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er liten erfaring ved bruk av Basiron AC gel under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Basiron AC gel dersom du er gravid.
Det er ukjent om Basiron AC gel går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før bruk ved amming. Dersom Basiron AC gel brukes, må preparatet ikke smøres på brystet for å unngå utilsiktet overføring til spedbarnet.
Basiron AC gel inneholder 40 mg/g propylenglykol (E1520), en ingrediens som kan forårsake hudirritasjon.

3. Hvordan du bruker Basiron AC

Før hver påsmøring skal huden rengjøres og tørkes grundig. Det anbefales å starte med Basiron AC 5% gel.
Påsmøres i et tynt lag 1-2 ganger daglig hvis ikke legen har foreskrevet noe annet. Vask henderne etter behandlingen.
Hvis du har ømfintlig hud bør du smøre på gelen 1 gang daglig før sengetid. Hvis tilfredsstillende resultat ikke oppnås med 5% gel, bør det vurderes å bruke Basiron AC 10% gel.
I starten av behandlingen kan gelen vaskes av etter 1-4 timer, senere kan avvaskning sløyfes hvis huden tåler det.
Ved den første behandlingen kan huden kjennes varm, og etter noen dager kan det forekomme rødhet og avskalling. Disse symptomene er vanligvis milde og forsvinner hvis behandlingen foretas sjeldnere eller midlertidig avbrytes. Hvis hudirritasjonen, rødmen eller avskallingen er sterk, skal behandlingen avbrytes og lege kontaktes.
Etter at stabil bedring er inntrådt, anbefales periodevis behandling med intervaller på noen uker eller måneder.
Hvis behandling med Basiron AC gel ikke hjelper, bør lege kontaktes.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger kan oppstå
Svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 pasienter):
 • Tørr hud
 • Rødhet i hud
 • Flassing (peeling)
 • Brennende følelse i huden
Vanlige (forekommer mellom 1 av 10 pasienter og 1 av 100 pasienter):
 • Kløe i huden (pruritus)
 • Smerte i huden (smerte, stikkende)
 • Hudirritasjon (irritativ kontaktdermatitt)
Mindre vanlige (forekommer mellom 1 til 100 pasienter og 1 av 1000 pasienter):
 • Allergisk kontaktdermatitt
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • Hevelse i ansikt
 • Alvorlige allergiske reaksjoner
 • Tegn på alvorlige allergiske reaksjoner kan være:
  • Hevet og kløende utslett (elveblest)
  • Hevelse i ansikt, øyne, lepper, tunge eller munn (angioødem), pustevansker
  • Besvimelse
Symptomene er vanligvis reversible hvis behandlingen blir redusert i frekvens eller avviklet. Dersom symptomene er plagsomme eller dersom du opplever hevelse i ansiktet eller alvorlige allergiske reaksjoner, skal du avslutte behandlingen og ta kontakt med legen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Basiron AC

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke oppbevares i kjøleskap.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Basiron AC
 • Virkestoff er benzoylperoksid 5% eller 10%.
 • Andre innholdsstoffer er propylenglykol (E1520), glyserol, acrylatkopolymer, karbomer 940, natriumedetat, poloksamer 182, dokusatnatrium, vannfri kolloidal silika, natriumhydroksid og renset vann.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Galderma Nordic AB
Seminariegatan 21
752 28 Uppsala
Sverige
Tilvirker
Laboratoires Galderma
ZI Montdésir
74540 Alby-sur-Chéran
Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert15.12.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.