Vermox McNeil

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Vermox er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Vermox
 3. Hvordan du bruker Vermox
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Vermox
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Vermox er og hva det brukes mot

Vermox er et reseptfritt legemiddel mot småmark og innvollsorm. Aktivt virkestoff er mebendazol. Det virker ved at stoffskiftet hos parasitten påvirkes slik at den dør og føres ut med avføringen.
Vermox brukes til behandling av småmark hos voksne og barn over 2 år.
Småmarkinfeksjoner er vanlige i barnefamilier og spres ofte til samtlige familiemedlemmer. Hun- marken legger egg rundt endetarmsåpningen om natten. Dette gir en plagsom kløe og tilleggsinfeksjoner kan lett oppstå hvis huden blir sår og oppskrapet. Ved kløe festes eggene til fingre og negler. Egg kan deretter lett overføres til munnen ved f.eks. fingersuging eller neglebiting, forårsake reinfeksjon og spres til andre familiemedlemmer ved direkte kontakt eller via mat, håndklær, sengetøy etc.

2. Hva du må vite før du bruker Vermox

Bruk ikke Vermox
 • dersom du er allergisk overfor mebendazol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Vermox dersom du har leversykdom, nyresykdom eller benmargssykdom.
Barn under 2 år skal kun behandles i samråd med lege. For å unngå kvelning bør de som har vanskeligheter med å svelge tabletter, f.eks. små barn, velge Vermox mikstur.
Andre legemidler og Vermox
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Informer legen din dersom du bruker:
 • et legemiddel som inneholder metronidazol (legemiddel mot infeksjoner). Samtidig bruk bør unngås.
 • et legemiddel som inneholder cimetidin (legemiddel som hemmer produksjon av magesyre).
  Det kan bli nødvendig å redusere dosen av Vermox.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Risiko ved bruk av Vermox under graviditet og amming er ikke klarlagt. Snakk derfor alltid med lege før bruk under graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Vermox forventes ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruk av verktøy og maskiner.
Innholdsstoffer
Vermox tabletter inneholder paraoransje (E 110), som kan forårsake allergiske reaksjoner.
Vermox tabletter inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som natriumfritt.
Vermox mikstur inneholder sukrose. Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
Vermox mikstur inneholder metylparahydroksybenzoat (E 218), og propylparahydroksybenzoat (E 216), som kan forårsake allergiske reaksjoner (mulig først etter en stund).
Vermox mikstur inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver 5 ml dose, og er så godt som natriumfritt.

3. Hvordan du bruker Vermox

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosering av Vermox er avhengig av hvilken type innvollsorm du har. Hvis du er i tvil, kontakt lege. Det er kun småmark som kan behandles uten å konferere med lege.
Vermox kan tas uavhengig av måltider og diett.
Voksne og barn over 2 år: 1 tablett eller ett målebeger (5 ml) mikstur som engangsdose.
 • Ett målebeger med mikstur inneholder like mye aktivt virkestoff som 1 tablett.
 • Tabletten bør du ta med litt væske.
 • Flasken med mikstur skal du riste godt før bruk. Flasken har barnesikker skrukork. Denne åpnes ved at korken trykkes ned, samtidig som korken skrus mot klokken.
Hele husstanden behandles. Behandlingen gjentas etter 2 uker. Dette er nødvendig for å bli fullstendig kvitt infeksjonen. Første behandling dreper småmarken, men ikke eggene. Eggene kan forårsake ny infeksjon. Kontakt lege hvis tilstanden ikke bedres etter behandling.
Dersom du tar for mye av Vermox
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Ved inntak av større mengder enn anbefalt, eller ved langvarig bruk av Vermox, kan blod-, nyre- og leverforstyrrelser forekomme, i enkelte tilfeller alvorlige.
Symptomer på overdosering kan være magekrampe, kvalme, oppkast og diaré. Inntak av aktivt kull kan absorbere rester av Vermox i magesekken.
Dersom du har glemt å ta Vermox
Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose. Fortsett behandlingen som vanlig.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100 brukere): Magesmerter.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 1000 brukere): Ubehag i magen, diaré, tarmgass, kvalme, oppkast, utslett.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 000 brukere): Svimmelhet.
Bivirkninger med ukjent frekvens (frekvens kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data): Redusert antall hvite blodlegemer, overfølsomhetsreaksjoner, kramper, leverbetennelse (hepatitt), unormale leverfunksjonsverdier, alvorlig hudreaksjon (toksisk epidermal nekrolyse, Stevens-Johnson syndrom), hevelser i ansikt, lepper, tunge og/eller svelg (angioødem), elveblest, håravfall.
Slutt å ta Vermox og kontakt lege umiddelbart dersom du skulle få symptomer på en alvorlig overømfintlighetsreaksjon som: hevelser i ansikt, tunge eller svelg, problemer med å svelge, ofte forbundet med kløe, elveblest eller pusteproblemer.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Vermox

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Vermox
Virkestoff i tabletter og mikstur er mebendazol.
Vermox tabletter
Andre innholdsstoffer i tablettene er cellulose, natriumkarboksymetylstivelse, talkum, maisstivelse, sakkarin-natrium, magnesiumstearat, hydrogenert bommullsfrøolje, appelsinaroma, vannfri kolloidal silika, natriumlaurylsulfat og fargestoff paraorange (E 110).
Vermox mikstur
Andre innholdsstoffer i miksturen er sukrose, cellulose, natriumkarmellose, metylcellulose, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), natriumlaurylsulfat, banansmak, sitronsyre og vann.
Hvordan Vermox ser ut og innholdet i pakningen
Tabletter: Svakt oransje, runde, flate tabletter med delestrek. Tablettene har inskripsjonen “Me/100” på den ene siden, og “JANSSEN” på den andre siden.
Mikstur: Hvit mikstur med bananaroma. Glassflaske à 30 ml med barnesikker skrukork. Målebeger à 5 ml er vedlagt.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
McNeil Sweden AB, Solna, Sverige
Tilvirker
Tabletter: Lusomedicamenta S.A., Barcarena, Portugal
Mikstur: Janssen Pharmaceutica NV, Beerse, Belgia
Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:
JNTL Consumer Health (Norway) AS
C/O Spaces
Kristian Augusts gt. 13
0164 Oslo
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 06.09.2023
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no