Cervarix GlaxoSmithKline

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du får denne vaksinen. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se pkt. 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Cervarix er, og hva den brukes mot
 2. Hva du må vite før du får Cervarix
 3. Hvordan Cervarix gis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Cervarix
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Cervarix er, og hva den brukes mot

Cervarix er en vaksine som er ment å beskytte personer fra 9 års alder mot sykdommer forårsaket av infeksjon med humant papillomavirus (HPV).
Disse sykdommene inkluderer:
 • livmorhalskreft (kreft i livmorhalsen, dvs. nedre del av livmoren) og analkreft
 • forstadier til kreft i livmorhals, vulva, vagina og anus (celleforandringer i genitalia eller anus som kan utvikle seg til kreft).
Typene av humant papillomavirus (HPV) som vaksinen inneholder (HPV-type 16 og 18) er ansvarlig for omtrent 70 % av alle tilfeller av livmorhalskreft, 90% av analkreft, 70% av HPV-relaterte forstadier til kreft i vulva og vagina og 78% av HPV-relaterte forstadier til kreft i anus. Andre HPV- typer kan også forårsake anogenitalkreft. Cervarix beskytter ikke mot alle HPV-typer.
Når man vaksineres med Cervarix vil immunsystemet (kroppens naturlige forsvarssystem) produsere antistoffer mot HPV type 16 og 18.
Cervarix er ikke smittefarlig og kan dermed ikke forårsake HPV-relatert sykdom.
Cervarix brukes ikke til å behandle HPV-relatert sykdom som allerede er tilstede ved vaksinasjonstidspunktet.
Cervarix skal brukes i overensstemmelse med offentlige anbefalinger.

2. Hva du må vite før du får Cervarix

Bruk ikke Cervarix
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor virkestoffene eller et av de andre innholdsstoffene i denne vaksinen (listet opp i pkt. 6). Tegn på en allergisk reaksjon kan være kløende hudutslett, kortpustethet og hevelse i ansikt eller tunge.
Advarsler og forsiktighetsregler
Sjekk med lege eller sykepleier før du vaksineres med Cervarix:
 • dersom du har en blødningssykdom eller lett får blåmerker
 • dersom du har en sykdom som reduserer motstandskraften din mot infeksjoner slik som HIV-infeksjon.
 • dersom du har en alvorlig infeksjon med høy feber. Det kan være aktuelt å utsette vaksinasjon til personen er frisk. En lettere infeksjon som en forkjølelse bør ikke være noe problem, men snakk med legen din først.
Besvimelse kan forekomme (som regel hos ungdom) etter, eller til og med før, enhver injeksjon. Fortell derfor legen eller sykepleieren om du eller barnet ditt har besvimt ved tidligere injeksjoner.
Som for alle vaksiner vil Cervarix ikke nødvendigvis gi fullstendig beskyttelse til alle som blir vaksinert.
Cervarix vil ikke beskytte mot sykdom forårsaket av HPV 16 eller HPV 18 dersom personen som skal vaksineres allerede er smittet med humant papillomavirus type 16 eller 18 på vaksinasjonstidspunktet.
Selv om vaksinasjon kan beskytte deg mot livmorhalskreft, er den ikke en erstatning for regelmessig screeningundersøkelse. Du bør fortsatt følge legens anbefaling om å ta celleprøver/Pap-test (en test som undersøker om man har celleforandring i livmorhalsen forårsaket av en HPV-infeksjon), om forebygging og om beskyttelsestiltak.
Cervarix beskytter ikke mot alle typer humant papillomavirus. Det er derfor viktig at man fortsatt tar nødvendige forholdsregler for å hindre smitte av HPV og seksuelt overførbare sykdommer.
Cervarix vil ikke beskytte mot andre sykdommer som ikke er forårsaket av humant papillomavirus.
Andre legemidler og Cervarix
Cervarix kan gis samtidig med en kombinasjonsboostervaksine som inneholder difteri (d), tetanus (T) og kikhoste [acellular] (pa) med eller uten inaktivert poliomyelitt (IPV), (dTpa-, dTpa-IPV vaksiner), med en kombinert vaksine mot hepatitt A og B (Twinrix) eller en vaksine mot hepatitt B (Engerix B), eller med en meningokokk serogruppe A, C, W-135, Y tetanustoxoid konjugatvaksine (MenACWY- TT), på et annet injeksjonssted (en annen del av kroppen, f.eks. i den andre armen) under samme besøk.
Cervarix vil muligens ikke gi optimal effekt dersom den gis sammen med legemidler som hemmer immunsystemet.
I kliniske studier reduserte ikke orale prevensjonsmidler (f.eks. p-piller) beskyttelsen oppnådd med Cervarix.
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, eller nylig har fått en annen vaksine.
Graviditet, amming og fertilitet
Hvis du er gravid, blir gravid i løpet av vaksinasjonsskjemaet eller prøver å bli gravid, anbefales det å utsette eller avbryte vaksinasjon til etter endt svangerskap.
Rådfør deg med lege før du får denne vaksinen dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er usannsynlig at Cervarix påvirker evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Du må imidlertid ikke kjøre bil eller bruke maskiner dersom du føler deg uvel.
Cervarix inneholder natriumklorid
Denne vaksinen inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose, og er så godt som ”natriumfritt”.

3. Hvordan Cervarix gisHvordan vaksinen gis

Lege eller sykepleier vil gi Cervarix som en injeksjon i overarmsmuskelen.
Hvor mye gis
Cervarix er ment til bruk hos personer fra 9 år og eldre.
Totalt antall doser som du vil få er avhengig av alderen din ved første injeksjon.
Dersom du er mellom 9 og 14 år
Du vil få 2 injeksjoner:
Første dose: På en valgt dato
Andre dose: gitt mellom 5 og 13 måneder etter første dose
Dersom du er 15 år eller eldre
Du vil få 3 injeksjoner:
Første dose: På en valgt dato
Andre dose: 1 måned etter første dose
Tredje dose: 6 måneder etter første dose
Vaksinasjonsskjemaet kan være mer fleksibelt om nødvendig. Rådfør deg med legen din for å få ytterligere informasjon.
Når Cervarix gis som første dose, anbefales det at Cervarix (og ikke en annen vaksine mot HPV) brukes til å fullføre hele vaksinasjonsskjemaet.
Cervarix er ikke anbefalt under 9 år.
Vaksinen skal aldri gis i en blodåre.
Dersom du har glemt å ta en dose
Det er viktig at du følger anvisning fra lege eller sykepleier angående når du skal komme tilbake for å ta neste dose. Dersom du glemmer å komme tilbake til avtalt tid, rådfør deg med legen din.
Dersom du ikke fullfører hele vaksinasjonsskjemaet (to eller tre doser avhengig av alderen din ved vaksinasjon), er det mulig at du ikke oppnår fullgod respons og beskyttelse etter vaksinasjonen.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan denne vaksinen forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger som forekom i kliniske studier med Cervarix var følgende:
 • Svært vanlige (bivirkninger som kan forekomme ved flere enn 1 av 10 vaksinedoser):
  • smerte og ubehag på injeksjonsstedet
  • rødhet og hevelse på injeksjonsstedet
  • hodepine
  • verkende, ømme muskler eller svakhet (ikke forårsaket av trening)
  • trøtthet
 • Vanlige (bivirkninger som kan forekomme ved færre enn 1 av 10, men ved flere enn 1 av 100 vaksinedoser):
  • gastrointestinale symptomer som kvalme, oppkast, diaré og magesmerte
  • kløe, rødt hudutslett, elveblest (urticaria)
  • leddsmerter
  • feber (≥38ºC)
 • Mindre vanlige (bivirkninger som kan forekomme ved færre enn 1 av 100, men ved flere enn 1 av 1000 vaksinedoser):
  • øvre luftveisinfeksjon (infeksjon i nese, hals eller luftrør)
  • svimmelhet
  • andre reaksjoner på injeksjonsstedet slik som en hard klump, kribling eller nummenhet.
Bivirkninger som har blitt rapportert etter markedsføring av Cervarix er følgende:
 • allergiske reaksjoner. Disse kan kjennetegnes som:
  • kløende utslett på hender og føtter
  • hevelse i øyne og ansikt
  • problemer med å puste og svelge
  • plutselig blodtrykksfall og tap av bevissthet

  Disse reaksjonene opptrer vanligvis før man forlater legekontoret. Men dersom ditt barn opplever noen av disse symptomene, må du kontakte lege umiddelbart.
 • hovne kjertler i hals, armhule eller lyske
 • besvimelse noen ganger etterfulgt av skjelving eller stivhet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Cervarix

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke denne vaksinen etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).
Må ikke fryses.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Cervarix
 • Virkestoffer er:
Humant papillomavirus1 type 16 L1 protein2,3,4 : 20 mikrogram
Humant papillomavirus1 type 18 L1 protein2,3,4 : 20 mikrogram
1Humant papillomavirus = HPV
2med AS04 adjuvans som inneholder:
3-O-desacyl-4’-monofosforyl lipid A (MPL)3 : 50 mikrogram
3adsorbert til aluminiumhydroksid, hydrert (Al(OH)3) : 0,5 milligram Al3+ totalt
4L1 protein i form av ikke-infeksiøse viruslignende partikler (VLP) produsert ved rekombinant DNA-teknologi i et Baculovirus ekspresjonssystem som bruker Hi-5 Rix4446 celler fra insektet Trichoplusia ni.
 • Hjelpestoffer er natriumklorid (NaCl), natriumdihydrogenfosfatdihydrat (NaH2PO4.2 H2O) og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Cervarix ser ut og innholdet i pakningen
Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte.
Cervarix er en blakket hvit suspensjon.
Cervarix leveres i ferdigfylte sprøyter (0,5 ml) med eller uten kanyler i pakninger på 1 og 10.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
Rue de l'Institut 89
B-1330 Rixensart, Belgia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
GlaxoSmithKline AS
Tlf: + 47 22 70 20 00
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent: 25.10.2021
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:

Cervarix bør gis så raskt som mulig etter at vaksinen er tatt ut av kjøleskap. Det er imidlertid vist at vaksinen er stabil når den er oppbevart utenfor kjøleskap i inntil 3 dager ved temperatur mellom 8ºC og 25ºC eller inntil 1 dag ved temperatur mellom 25ºC og 37ºC. Dersom vaksinen ikke er brukt i løpet av denne perioden, skal den kastes.
Et fint hvitt bunnfall og en klar fargeløs supernatant kan observeres i sprøyten ved lagring. Dette er ikke et tegn på forringelse.
Før vaksinen gis må innholdet i sprøyten, både før og etter omrysting, undersøkes visuelt for eventuelle fremmedpartikler og/eller fysiske forandringer. Dersom slike forandringer oppdages skal vaksinen kastes.
Vaksinen må omrystes godt før bruk.
Instruksjon for administrering av vaksinen ved bruk av ferdigfylt sprøyte
1. Hold sprøytesylinderen i en hånd (unngå å holde på sprøytestempelet), skru av sprøytehetten ved å vri den mot klokken.
Mangler tekstalternativ for bilde
2. For å feste kanylen til sprøyten, vri kanylen med klokken til den er godt festet (se bilde).
Mangler tekstalternativ for bilde
3. Fjern kanylebeskytteren. Den kan i enkelte tilfeller sitte litt hardt.
4. Administrer vaksinen.
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.