Melatonin Orifarm Orifarm Generics tabletter 3 mg - reseptfri pakning

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Melatonin Orifarm er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Melatonin Orifarm
 3. Hvordan du bruker Melatonin Orifarm
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Melatonin Orifarm
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Melatonin Orifarm er og hva det brukes mot

Til voksne over 18 år: Til korttidsbehandling av jetlag. Jetlag er søvnvansker som oppstår etter tidsforskjell når man reiser over flere tidssoner.
Dette legemidlet er kun til kortvarig bruk for behandling av jetlag. Kontakt lege dersom du har andre søvnproblemer som ikke skyldes jetlag.
Hvordan Melatonin Orifarm fungerer
Melatonin er et hormon som produseres av kroppen og som synkroniserer kroppens biologiske døgnrytme.

2. Hva du må vite før du bruker Melatonin Orifarm

Bruk ikke Melatonin Orifarm:
 • Dersom du er allergisk overfor melatonin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Melatonin Orifarm.
 • Hvis du har epilepsi. Melatonin kan øke hyppigheten av anfall hos pasienter med epilepsi.
 • Hvis du har en autoimmun sykdom (der kroppen "angripes" av sitt eget immunsystem).
 • Hvis du har diabetes eller nedsatt glukosetoleranse, ettersom dette legemidlet kan øke sukkernivået i blodet.
 • Hvis du lider av betydelig nedsatt leverfunksjon eller nyrefunksjon.
 • Hvis du røyker. Røyking kan redusere effekten av Melatonin Orifarm siden komponenter i tobakksrøyk kan øke nedbrytningen av melatonin i leveren.
 • Kvinner i fruktbar alder bør bruke prevensjonsmiddel under behandling med Melatonin Orifarm. Melatonin Orifarm kan bli påvirket av noen prevensjonsmidler, se avsnitt ”Andre legemidler og Melatonin Orifarm” og avsnitt “Graviditet, amming og fertilitet”.
Barn og ungdom
Melatonin Orifarm skal ikke gis til barn under 18 år.
Andre legemidler og Melatonin Orifarm
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette inkluderer følgende legemidler:
 • Fluvoksamin (brukes til behandling av depresjon og tvangslidelser).
 • Psoralener (brukes til behandling av hudlidelser som psoriasis).
 • Cimetidin (brukes til behandling av mageproblemer som magesår).
 • Østrogener (brukes i prevensjonsmidler eller hormonerstatningspreparater). Melatonin Orifarm kan bli påvirket av noen prevensjonsmidler. Diskuter valget av prevensjonsmiddel med legen din.
 • Kinoloner (brukes ved behandling av bakterieinfeksjoner).
 • Rifampicin (brukes ved behandling av bakterieinfeksjoner).
 • Karbamazepin (brukes ved behandling av epilepsi).
 • Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende hypnotika (legemidler som brukes til å fremkalle søvn, f.eks. midazolam, temazepam og zaleplon, zolpidem, zopiklon), ettersom melatonin kan øke den sedative effekten ved slike medisiner og kan øke visse bivirkninger av zolpidem (morgensøvnighet, kvalme, forvirring).
 • Warfarin (antikoagulant), ettersom melatonin kan påvirke effekten av warfarin som antikoagulantia.
Inntak av Melatonin Orifarm sammen med mat, drikke og alkohol
Melatonin Orifarm skal ikke inntas sammen med mat.
Siden alkohol kan svekke søvnen og potensielt forverre visse symptomer på jetlag (f.eks. hodepine, tretthet om morgenen, nedsatt konsentrasjon), anbefales det at du ikke inntar alkohol mens du tar dette legemidlet.
Graviditet, amming og fertilitet
Dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid, bør du ikke ta dette legemidlet. Fertile kvinner bør bruke prevensjonsmiddel under behandlingen (se avsnitt ”Andre legemidler og Melatonin Orifarm”).
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Melatonin Orifarm kan forårsake døsighet og kan redusere årvåkenheten i flere timer etter inntak. Derfor bør dette legemidlet ikke brukes før du kjører bil eller bruker maskiner.

3. Hvordan du bruker Melatonin Orifarm

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Snakk med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Voksne med jetlag
Voksne over 18 år: Ta 1 tablett ved leggetid (lokal tid). Hvis effekten ikke er tilstrekkelig, kan du ta opptil 2 tabletter. Ikke ta tabletten(e) før kl. 20.00 eller etter kl. 04.00.
Maksimum daglig dose er 6 mg. Behandlingen bør pågå i maksimalt 5 dager etter ankomst.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
Tabletten kan deles i like doser.
Tabletten kan knuses før inntak og blandes med vann.
Ikke innta mat 2 timer før eller 2 timer etter inntak av Melatonin Orifarm.
Dersom du tar for mye av Melatonin Orifarm
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
De vanligste symptomene på overdose er døsighet, hodepine, svimmelhet og kvalme.
Dersom du har glemt å ta Melatonin Orifarm
Hvis du glemmer å ta en dose ved sengetid og våkner om natten, kan du ta dosen du glemte, men senest kl. 04.00.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Melatonin Orifarm
Hvis du slutter å ta Melatonin Orifarm, vil det ikke ha noen skadelige effekter eller abstinenssymptomer.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hvis du opplever en av følgende alvorlige bivirkninger, skal du slutte å ta dette legemidlet og kontakte legen umiddelbart:
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer):
 • Generelt ubehag, lett for å få betennelser (infeksjoner), spesielt sår hals og feber på grunn av endringer i blodet (lavt nivå av hvite blodlegemer).
 • Blødning fra hud og slimhinner og blåmerker på grunn av endringer i blodet (lavt blodplatetall).
 • Besvimelse.
Andre mulige bivirkninger:
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer):
 • Hodepine, døsighet.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer):
 • Irritabilitet, nervøsitet, rastløshet, unormale drømmer, angst.
 • Svimmelhet.
 • Høyt blodtrykk.
 • Magesmerter, fordøyelsesbesvær, sårdannelser i munnen, munntørrhet, kvalme.
 • Kløe, utslett, tørr hud.
 • Utskilling av sukker i urinen, overflødig protein i urinen.
 • Brystsmerter, ubehagsfølelse.
 • Vektøkning.
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer):
 • Økt risiko for åreforkalkning på grunn av økt fett (triglyserider) i blodet.
 • Endret stemningsleie, aggresjon, desorientering, økt sexlyst.
 • Nedsatt hukommelse, urolige ben syndrom, følelse av stikking og prikking.
 • Nedsatt syn, inkludert tåkesyn.
 • Rennende øyne.
 • Merkbare hjerteslag (hjertebank).
 • Hetetokter.
 • Oppkast, rikelig avgang av gass, høy spyttproduksjon, dårlig ånde, betennelse i mageslimhinnen.
 • Neglelidelser.
 • Smerter i leddene, muskelrykninger.
 • Økt urinvolum, blod i urinen.
 • Langvarig, smertefull ereksjon, betennelse i prostatakjertelen.
 • Tørst.
 • Unormale elektrolyttnivåer i blodet.
Ikke kjent (forekommer hos et ukjent antall pasienter):
 • Overfølsomhetsreaksjon.
 • Hyppig vannlating, tørst, tretthet på grunn av høyt blodsukkernivå.
 • Hevelse i munn eller tunge.
 • Utskillelse av melk fra brystene.
Bivirkninger som kan forekomme hos barn og ungdom
Bivirkninger hos barn er sjeldne og generelt milde. De vanligste bivirkningene var hodepine, hyperaktivitet, svimmelhet og magesmerter. Det er ikke observert alvorlige bivirkninger.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Melatonin Orifarm

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på emballasjen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares i originalbeholderen for å beskytte mot lys.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Melatonin Orifarm
 • Virkestoff er melatonin 3 mg.
 • Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, maltodekstrin, vannfri kolloidal silika, magnesiumstearat, hypromellose.
Hvordan Melatonin Orifarm ser ut og innholdet i pakningen
Utseende
Melatonin Orifarm er hvite, konvekse, runde filmdrasjerte tabletter med en delestrek på den ene siden.
Mål: 8 x 3,6 mm.
Pakningens innhold
Beholder med lukking med tørkemiddel.
Pakningsstørrelser: 10, 15 og 20 filmdrasjerte tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm Generics A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Danmark
info@orifarm.com
Tilvirker
Orifarm Generics A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Danmark
eller
Viminco A/S
Lodshusvej 11
4230 Skælskør
Danmark
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Danmark Melatonin Orifarm
Sverige Melatonin Orifarm
Norge Melatonin Orifarm
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 17.08.22
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no