Afipran Orifarm Healthcare tabletter

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Afipran er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Afipran
 3. Hvordan du bruker Afipran
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Afipran
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Afipran er og hva det brukes mot

Afipran er et kvalmestillende legemiddel. Det inneholder et virkestoff kalt metoklopramid. Det påvirker et område i hjernen din som forhindrer at du føler deg kvalm eller brekker deg.
Voksne
Afipran brukes hos voksne:
 • for å forebygge forsinket kvalme og oppkast som kan oppstå etter kjemoterapibehandling (cellegift).
 • for å forebygge kvalme og oppkast forårsaket av strålebehandling.
 • for å behandle kvalme og oppkast inkludert oppkast som kan forekomme ved migrene.
  Metoklopramid kan tas sammen med perorale (tas gjennom munnen) smertestillende legemidler ved migrene for at de smertestillende legemidlene skal virke bedre.
Barn
Afipran kan brukes hos barn (i alderen 1-18 år) hvis annen behandling ikke virker eller ikke kan brukes, til å forebygge forsinket kvalme og oppkast som kan oppstå etter kjemoterapi (cellegift).

2. Hva du må vite før du bruker Afipran

Bruk ikke Afipran
 • dersom du er allergisk overfor metoklopramid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har blødning i, blokkering av eller en rift i din mage eller tarm.
 • dersom du har eller kan ha en sjelden svulst i binyrene, som ligger i nærheten av nyrene (feokromocytom).
 • dersom du noen gang har hatt ufrivillige muskelkramper (tardive dyskinesier) under behandling med et legemiddel.
 • dersom du har epilepsi.
 • dersom du har Parkinsons sykdom.
 • dersom du bruker levdopa (et legemiddel mot Parkinsons sykdom) eller dopaminerge agonister (se nedenfor ”Andre legemidler og Afipran”)
 • dersom du tidligere har hatt unormale blodpigmentnivåer (methemoglobinemi) eller NADH cytokrom b5-mangel.
Ikke gi Afipran til barn under 1 år (se nedenfor ”Barn og ungdom”).
Ikke bruk Afipran hvis noe av dette gjelder for deg. Hvis du er usikker, snakk med legen din, apotek eller sykepleier før du bruker Afipran.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Afipran hvis:
 • du tidligere har hatt unormal hjerterytme (QT forlengelse) eller noen andre hjerteproblemer.
 • du har problemer med saltnivåene i blodet ditt, som kalium, natrium og magnesium.
 • du bruker andre legemidler som er kjent for å påvirke hjerterytmen din.
 • du har nevrologiske (hjerne) problemer.
 • du har lever eller nyre problemer. Det kan være nødvendig å redusere dosen (se avsnitt 4).
Det kan hende at legen din må ta blodprøver for å sjekke blodpigmentverdiene. I tilfeller av unormale nivåer (methemogobinemi), bør behandlingen stoppes umiddelbart og ikke startes igjen.
Du må vente minst 6 timer mellom hver gang du tar en metoklopramiddose, selv om du kaster opp eller av andre årsaker ikke greier å holde på dosen, for å unngå overdosering.
Ikke overstig 3 måneders behandling på grunn av faren for å utvikle ufrivillige muskelspasmer.
Barn og ungdom
Ukontrollerte bevegelser (ekstrapyramidale lidelser) kan oppstå hos barn og unge voksne. Dette legemidlet skal ikke brukes av barn under 1 år på grunn av økt fare for at det kan oppstå ukontrollerte bevegelser (se over “Bruk ikke Afipran”).
Andre legemidler og Afipran
Snakk med lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Dette skyldes at noen legemidler kan påvirke måten Afipran virker på eller Afipran kan påvirke hvordan andre legemidler virker. Dette inkluderer følgende legemidler:
 • levodopa eller andre legemidler som brukes til å behandle Parkinsons sykdom (se over “Bruk ikke Afipran”).
 • antikolinergika (legemidler som brukes til å lindre magekramper eller -spasmer).
 • morfinderivater (legemidler som brukes til å behandle sterke smerter).
 • beroligende legemidler.
 • alle legemidler som brukes til å behandle mentale helseproblemer.
 • ciklosporin og takrolimus (legemidler som brukes til å behandle problemer med immunsystemet).
 • digoksin (legemidler som brukes til å behandle hjertesvikt).
 • mivakurium og suksametonium (legemidler som brukes til å få musklene til å slappe av).
 • fluoksetin og paroksetin (legemidler som brukes til å behandle depresjon).
 • atovakvon (antiinfeksiøst legemiddel)
Afipran og alkohol
Alkohol skal ikke drikkes under behandling med metoklopramid fordi det øker den beroligende/sedative/sløvende effekten av Afipran.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Hvis det anses nødvendig kan Afipran brukes i løpet av graviditeten. Legen din vil bestemme om du skal bruke dette legemidlet eller ikke.
Afipran er ikke anbefalt under amming fordi metoklopramid skilles ut i morsmelk og kan påvirke barnet ditt.
Kjøring og bruk av maskiner
Du kan føle deg søvnig, svimmel eller ha ukontrollerbare rykninger, krampetrekninger eller vridende bevegelser og uvanlig muskeltonus som forårsaker forvridning av kroppen etter å ha tatt Afipran.
Dette kan påvirke synet ditt og også din evne til å kjøre eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Afipran
Bruk alltid Afipran slik legen har foreskrevet. Kontakt legen eller apoteket hvis du er usikker.
Voksne
Den anbefalte enkeltdosen er 10 mg, kan tas opp til 3 ganger daglig.
Den høyeste anbefalte dosen per dag er 30 mg eller 0,5 mg/kg kroppsvekt.
Den maksimalt anbefalte behandlingstiden er 5 dager.
For å forebygge forsinket kvalme og oppkast som kan oppstå etter kjemoterapibehandling (barn 1-18 år)
Den anbefalte dosen er 0,1 til 0,15 mg/kg kroppsvekt, kan gjentas opp til 3 ganger daglig, tatt gjennom munnen (oral bruk).
Den maksimale dosen i løpet av 24 timer er 0,5 mg/kg kroppsvekt.
Doseringstabell

Alder

Kroppsvekt

Dose

Frekvens (hyppighet)

1-3 år

10-14 kg

1 mg

Opp til 3 ganger daglig

3-5 år

15-19 kg

2 mg

Opp til 3 ganger daglig

5-9 år

20-29 kg

2,5 mg

Opp til 3 ganger daglig

9-18 år

30-60 kg

5 mg

Opp til 3 ganger daglig

15-18 år

Over 60 kg

10 mg

Opp til 3 ganger daglig

Afipran er ikke egnet for bruk hos barn som veier mindre enn 30 kg. Andre legemiddelformer/styrker kan være mer hensiktsmessige å bruke.
Du bør ikke bruke dette legemidlet i mer enn 5 dager for å forebygge forsinket kvalme og oppkast som kan oppstå etter kjemoterapibehandling.
Administrasjonsmåte
Du må vente minst 6 timer mellom hver gang du tar en metoklopramiddose, selv om du kaster opp eller av andre årsaker ikke greier å holde på dosen, for å unngå overdosering.
Tabletten kan deles i like doser.
Eldre
Det kan hende at dosen må reduseres på grunn av nyreproblemer, leverproblemer eller den generelle allmenntilstanden.
Voksne med nyreproblemer
Rådfør deg med legen din hvis du har nyreproblemer. Dosen bør reduseres hvis du har moderate eller alvorlige nyreproblemer.
Andre legemiddelformer/styrker kan være bedre egnet til administrasjon.
Voksne med leverproblemer
Rådfør deg med legen din hvis du har leverproblemer. Dosen bør reduseres hvis du har alvorlige leverproblemer.
Barn og ungdom
Metoklopramid skal ikke brukes av barn under 1 år (se avsnitt 2).
Dersom du tar for mye av Afipran
Kontakt lege eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) med en gang hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Du kan oppleve ukontrollerte bevegelser (ekstrapyramidale lidelser), føle deg søvnig, ha nedsatt bevissthet, være forvirret, ha hallusinasjoner og hjerteproblemer. Legen din kan forskrive behandling for disse symptomene hvis nødvendig.
Dersom du har glemt å ta Afipran
Du skal ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose. Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det
Stopp behandlingen og snakk umiddelbart med legen din, apoteket eller sykepleier hvis du opplever et av de følgende symptomene mens du bruker dette legemidlet:
 • ukontrollerbare bevegelser (som ofte involverer hodet eller nakken). Disse kan forekomme hos barn eller unge voksne, og spesielt ved bruk av høye doser. Disse symptomene oppstår som regel i starten av behandlingen og kan oppstå selv etter administrasjon av en enkelt dose. Disse bevegelsene vil slutte når de behandles på riktig måte.
 • høy feber, høyt blodtrykk, kramper, svetting, produksjon av spytt. Dette kan være symptomer på en tilstand kalt malignt nevroleptikasyndrom.
 • kløe eller hudutslett, hevelser i ansiktet, lepper eller hals, vanskeligheter med å puste. Dette kan være symptomer på en allergisk reaksjon som kan være alvorlig.
Svært vanlige (kan påvirke flere enn 1 av 10 brukere)
 • døsighet
Vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 brukere)
 • depresjon
 • ukontrollerte bevegelser som tics, risting, vridende bevegelser eller muskelkontraktur (stivhet, rigiditet)
 • symptomer som ligner Parkinsons sykdom (rigiditet, tremor)
 • rastløshet
 • lavere blodtrykk (spesielt når det gis intravenøst)
 • diaré
 • svakhetsfølelse
Mindre vanlige (kan påvirke opptil 1 av 100 brukere)
 • økte nivåer av et hormon kalt prolaktin i blodet som kan forårsake: melkeproduksjon hos menn og kvinner som ikke ammer
 • uregelmessig menstruasjon
 • hallusinasjon
 • nedsatt bevissthetsnivå
 • sakte hjerteslag (spesielt når det gis intravenøst)
 • allergi
 • synsforstyrrelser og ufrivillige unormale øyebevegelser
Sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 1000 brukere)
 • forvirring
 • kramper (spesielt hos pasienter med epilepsi)
Ikke kjent (kan ikke anslås ut i fra tilgjengelig data)
 • unormale nivåer av pigmenter i blodet: som kan endre hudfargen din
 • unormal utvikling av bryster (gynekomasti)
 • ufrivillige muskelspasmer etter forlenget bruk, spesielt hos eldre pasienter
 • høy feber, høyt blodtrykk, kramper, svetting, produksjon av spytt. Dette kan være symptomer på en tilstand kalt malignt nevroleptikasyndrom
 • endringer i hjerterytmen, som kan sees på et EKG
 • hjertestans (spesielt når det er gitt intravenøst)
 • sjokk (alvorlig fall i blodtrykket) (spesielt når det er gitt intravenøst)
 • besvimelse (spesielt når det er gitt intravenøst)
 • allergisk reaksjon som kan være alvorlig (spesielt når det er gitt intravenøst)
 • svært høyt blodtrykk
 • angst og uro
 • pustevansker (bronkospasmer) hos pasienter med astma
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Afipran

Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Afipran
 • Virkestoff er metoklopramidhydroklorid 10 mg.
 • Andre hjelpestoffer er mannitol 90 mg, mikrokrystallinsk cellulose, maisstivelse, talkum og magnesiumstearat.
Hvordan Afipran ser ut og innholdet i pakningen
Hvit, rund, konveks tablett, diameter 7 mm med delestrek.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Danmark
info@orifarm.com
Tilvirker
Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Ul. Księstwa Łowickiego 12
99-420 Łyszkowice
Polen
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08.12.2022
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no