Telfast Opella Healthcare tabletter 120 mg - reseptfri pakning

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Telfast er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Telfast
 3. Hvordan du bruker Telfast
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Telfast
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Telfast er og hva det brukes mot

Telfast 120 mg inneholder feksofenadinhydroklorid som er et antihistamin som ikke gir tretthet. Telfast 120 mg brukes til voksne og barn over 12 år for å lindre symptomer som nysing, kløende, rennende eller tett nese og kløende, røde og rennende øyne ved allergisk rhinitt (for eksempel høysnue).

2. Hva du må vite før du bruker Telfast

Bruk ikke Telfast
 • dersom du er allergisk overfor feksofenadin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Telfast dersom:
 • du har lever- eller nyreproblemer
 • du har eller har hatt hjertesykdom fordi dette legemidlet kan føre til hurtig eller uregelmessig hjerterytme
 • du er eldre
Dersom noe av dette gjelder deg, eller hvis du er usikker, skal du snakke med legen før du tar Telfast.
Andre legemidler og Telfast
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dersom du bruker apalutamid (et legemiddel til behandling av prostatakreft), da effekten av feksofenadin kan reduseres.
Visse legemidler mot sur mage som inneholder aluminium- og magnesiumhydroksid kan nedsette virkningen av Telfast hvis de inntas samtidig. Det anbefales derfor at slike legemidler og Telfast tas med 2 timers mellomrom.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Telfast skal ikke brukes under graviditet uten at det er nødvendig.
Telfast anbefales ikke brukt under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Telfast påvirker sannsynligvis ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Du bør allikevel kontrollere at disse tablettene ikke gjør deg trett eller svimmel før du kjører eller bruker maskiner.
Telfast inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som “natriumfritt”.

3. Hvordan du bruker Telfast

Anbefalt dose til voksne og barn over 12 år er:
1 tablett à 120 mg én gang daglig.
Tabletten skal tas før et måltid sammen med vann.
Dette legemidlet begynner å lindre dine symptomer innen 1 time og virker i 24 timer.
Dersom du tar for mye av Telfast
Kontakt lege eller sykehus umiddelbart dersom du tar for mange tabletter. Symptomer på overdosering er svimmelhet, døsighet, tretthet og munntørrhet.
Dersom du har glemt å ta Telfast
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Ta neste dose til vanlig tid.
Dersom du avbryter behandlingen med Telfast
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege øyeblikkelig og avslutt behandlingen med Telfast dersom du får:
 • hevelse i ansikt, lepper, tunge eller svelg samt pustevansker, da dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaksjon.
Følgende bivirkninger er rapportert i kliniske studier, med en hyppighet liknende de som ble observert hos pasienter som ikke fikk legemidlet (placebo).
Vanlige bivirkninger (kan oppstå hos opptil 1 av 10 personer):
 • hodepine
 • døsighet
 • kvalme
 • svimmelhet
Mindre vanlige (kan oppstå hos opptil 1 av 100 personer):
 • tretthet/søvnighet
I tillegg kan følgende bivirkninger oppstå (frekvensen er ikke kjent: kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • søvnløshet (insomnia)
 • søvnforstyrrelser
 • mareritt
 • nervøsitet
 • hurtig eller uregelmessig hjerterytme
 • diaré
 • hudutslett og kløe
 • elveblest
 • alvorlige overfølsomhetsreaksjoner som kan forårsake hevelse i ansikt, lepper, tunge eller svelg, rødme, tetthet i brystet og pustebesvær.
 • tåkesyn
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Telfast

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetningen av Telfast 120 mg
Virkestoff er feksofenadinhydroklorid. Hver tablett inneholder 120 mg feksofenadinhydroklorid.
Andre innholdsstoffer er:
Tablettkjerne: Mikrokrystallinsk cellulose, pregelatinisert maisstivelse, krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat.
Filmdrasjering: Hypromellose, povidon K30, titandioksid (E 171), vannfri kolloidal silika, makrogol 400, rødt jernoksid (E 172) og gult jernoksid (E 172).
Hvordan Telfast 120 mg ser ut og innholdet i pakningen
Telfast 120 mg filmdrasjerte tabletter er ferskenfargete, avlange tabletter à 6,1 × 15,8 mm som er merket med ”012” på den ene siden og en ”e” i skrå løkkeskrift på den andre siden.
Tablettene leveres i blisterpakning med 10 eller 30 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Opella Healthcare France SAS,
157 avenue Charles de Gaulle,
92200 Neuilly-sur-Seine,
Frankrike
Tilvirker: Sanofi Winthrop Industrie, Tours, Frankrike eller Opella Healthcare International SAS, 56 Route de Choisy, 60200 Compiègne, Frankrike.
Lokal representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
STADA Nordic ApS,
Marielundvej 46A,
2730 Herlev,
Danmark.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 19.10.2023
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no