Canesten Bayer AB vaginaltabletter

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Canesten er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Canesten
 3. Hvordan du bruker Canesten
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Canesten
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Canesten er og hva det brukes mot

Dette legemidlet er reseptfritt.
Canesten inneholder soppmidlet klotrimazol som virker mot flere typer mikroorganismer, f.eks. dermatofytter (sopp i huden), gjær- og muggsopper.
Voksne og ungdom over 15 år: behandling av soppinfeksjon i skjeden.
Infeksjonene skyldes vanligvis Candida (gjærsopp). Symptomene kan være kløe, en brennende fornemmelse og gulhvit utflod.

2. Hva du må vite før du bruker Canesten

Bruk ikke Canesten:
 • dersom du er allergisk overfor klotrimazol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Behandling skal ikke startes uten at lege først er rådført:
 • dersom det er første gang du har infeksjon i underlivet
 • dersom du i løpet av en periode på to måneder har gjentatte infeksjoner. Underliggende sykdommer som kan forårsake soppinfeksjoner bør da utelukkes.
 • dersom du er mellom 12-15 år eller etter overgangsalderen, for å utelukke andre sykdommer. Canesten skal ikke brukes av barn under 12 år.
 • dersom du har noen av følgende symptomer, da disse kan være forårsaket av annen sykdom enn soppinfeksjoner:
  • illeluktende utflod
  • feber (38ºC eller mer)
  • smerter i nedre del av magen
  • ryggsmerter
  • blødninger fra skjeden
  • kvalme
  • verkende skuldre
Tamponger, vaginalvæske til skylling, sæddrepende middel eller andre produkter til bruk i skjeden skal ikke brukes under behandling med Canesten.
Unngå samleie når du har en infeksjon og når du bruker Canesten, da infeksjonen kan overføres til din partner, og ettersom Canesten kan redusere effekten og sikkerheten av lateksprodukter som kondom og pessar. Redusert effekt er midlertidig og varer bare mens behandlingen pågår.
Seksualpartner bør bare behandles ved symptomer (f.eks. kløe og betennelse). Behandlingen av seksualpartner skal ikke starte før lege er rådført.
Skal ikke svelges. Vask hendene etter hver behandling.
Andre legemidler og Canesten
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ta kontakt med lege dersom du bruker takrolimus eller sirolimus (legemidler som virker dempende på immunforsvaret). Samtidig bruk med Canesten kan øke virkningen av takrolimus og sirolimus, og legen vil derfor følge behandlingen ekstra nøye.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet: Canesten kan brukes under graviditet, men kun i henhold til legens forskrivning. Det er begrenset informasjon om behandling med klotrimazol hos gravide. Dyrestudier har imidlertid ikke vist noen skadelige effekter på avkommet.
Dersom du bruker Canesten ved graviditet bør du unngå bruk av applikator, da den kan gi irritasjon i livmorhalsen. Under graviditet foretrekkes derfor behandling med vaginaltabletter fremfor vaginalkrem, da vaginaltablettene kan føres inn med fingrene (uten bruk av applikator).
Amming: Canesten kan brukes under amming.
Fertilitet: Det er ikke utført studier der fertilitet er undersøkt. Legemidlet har imidlertid ikke vist noen effekter på fertilitet i dyrestudier.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Canesten

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Snakk med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Dosering:
Vanligvis er både skjeden og ytre kjønnsorganer angrepet, så du bør behandle begge områder. Sopp i skjeden kan behandles med Canesten vaginaltabletter. Sopp på de ytre kjønnsorganer kan behandles med Canesten 10 mg/g krem eller Canesten 10 mg/g vaginalkrem.
Bruk ikke applikator dersom du er gravid, se avsnitt 2 ʺGraviditet, amming og fertilitetʺ.
Av praktiske grunner bør behandlingen gjennomføres når du ikke har menstruasjon.
Behandlingen skal fullføres selv om plagene er borte.
Kontakt lege innen 7 dager hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Seksualpartner bør bare behandles ved symptomer (f.eks. kløe og betennelse) og først etter å ha rådført seg med lege.
Behandling av soppinfeksjon i skjeden:
Voksne og ungdom over 15 år:
Vaginaltabletter 100 mg:
1 vaginaltablett 100 mg føres inn i skjeden 6 kvelder på rad. Sett vaginaltabletten så dypt inn i skjeden som mulig ettersom det kreves en viss fuktighet for at vaginaltabletten skal løse seg opp. Behandlingen bør skje ved leggetid og er enklest å utføre når du ligger på ryggen med bena fra hverandre og knærne løftet.
Vaginaltabletter 500 mg:
1 vaginaltablett 500 mg føres inn i skjeden om kvelden som engangsdose. Sett vaginaltabletten så dypt inn i skjeden som mulig ettersom det kreves en viss fuktighet for at vaginaltabletten skal løse seg opp. Behandlingen bør skje ved leggetid og er enklest å utføre når du ligger på ryggen med bena fra hverandre og knærne løftet.
Canesten vaginaltabletter er luktfrie og misfarger ikke undertøyet.
Bruksanvisning
Vask hendene før du fjerner vaginaltabletten og applikatoren fra pakningen og igjen etter du har brukt applikatoren.
1. Fjern applikatoren fra pakningen og trekk ut stempelet og den røde låsen fra hovedenheten.
2. Plasser vaginaltabletten i den åpne enden av hovedenheten med den buede kanten på vaginaltabletten vendt nedover. Skyv stempelet og låsen inn i hovedenheten til du føler et klikk.
3. Etter du har registrert klikket, fjerner du låsen fra stempelet og fører deretter applikatoren forsiktig inn i skjeden opp til den mønstrede grepssonen.
4. Hold applikatorens hovedenhet i den mønstrede grepssonen og skyv stemplet forsiktig helt til det stopper for å dispensere vaginaltabletten.
5. Kun vaginaltabletter 100 mg:
Demonter alle komponentene for rengjøring etter bruk, og vask dem grundig i varmt såpevann (ikke kokende), skyll i 30 sekunder og tørk delene forsiktig. Oppbevares på et rent og trygt sted.
For gjenbruk, må du sørge for at den røde låsen er skiftet ut på stempelet og gjenta prosessen fra trinn 2.
Etter siste bruk skal applikatoren avhendes på et trygt sted, utilgjengelig for barn. Applikatoren kan ikke skylles ned i toalettet.
Anvisning for innføring av vaginaltablett uten bruk av applikator.
Vaginaltabletten føres inn i skjeden med fingrene.
Dersom du tar for mye av Canesten
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Canesten
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mindre vanlige bivirkninger (oppstår hos mellom 1 av 1000 og 1 av 100 pasienter):
Hudreaksjoner som kløe, utslett, svie, irritasjon eller ubehag.
Sjeldne bivirkninger (oppstår hos mellom 1 av 10 000 og 1 av 1000 pasienter):
Allergiske reaksjoner som besvimelse, lavt blodtrykk, pustevansker eller utslett.
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
Alvorlig allergisk reaksjon, alvorlige hudreaksjoner (angioødem), magesmerter, smerter i bekken eller på påføringsstedet, hevelser, rødhet i huden (erytem), hud som flasser på/rundt kjønnsorganene eller blødninger fra skjeden.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Canesten

Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter ʺEXPʺ. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Canesten
 • Virkestoff er klotrimazol:
1 Canesten vaginaltablett inneholder 100 mg eller 500 mg klotrimazol.
 • Andre innholdsstoffer er:
Canesten vaginaltabletter (100 mg og 500 mg): kalsiumlaktatpentahydrat, krysspovidon, vannfri kolloidal silika, laktosemonohydrat, magnesiumstearat, maisstivelse, hypromellose, mikrokrystallinsk cellulose, melkesyre.
Hvordan Canesten ser ut og innholdet i pakningen
Canesten 100 mg vaginaltabletter: hvite, merket med P3 og Bayer.
Canesten 500 mg vaginaltablett: hvit, merket med MU og Bayer.
Pakningsstørrelser:
Canesten 100 mg vaginaltabletter: 6 vaginaltabletter 100 mg i blister med applikator av polyetylen
Canesten 500 mg vaginaltablett: 1 vaginaltablett 500 mg i blister med applikator av polyetylen
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Bayer AB
Box 606
169 26 Solna
Sverige
Tilvirker:
GP Grenzach Produktions GmbH
Emil Barell-Strasse 7
79639 Grenzach-Wyhlen
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 10.02.2022
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no