Canesten Bayer AB kombinasjonspakning: 1 stk. 500 mg vaginaltablett + krem

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Canesten er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Canesten
 3. Hvordan du bruker Canesten
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Canesten
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Canesten er og hva det brukes mot

Dette legemidlet er reseptfritt. Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Canesten inneholder soppmidlet klotrimazol som virker mot flere typer mikroorganismer, f.eks. dermatofytter (sopp i huden), gjær- og muggsopper.
Voksne og ungdom over 15 år: behandling av soppinfeksjon i og rundt skjeden.
Infeksjonene skyldes vanligvis Candida (gjærsopp). Symptomene kan være kløe, en brennende fornemmelse og gulhvit utflod.

2. Hva du må vite før du bruker Canesten

Bruk ikke Canesten:
 • hvis du er allergisk overfor klotrimazol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Behandling skal ikke startes uten at lege først er rådført:
 • dersom det er første gang du har infeksjon i underlivet
 • dersom du i løpet av en periode på to måneder har gjentatte infeksjoner. Underliggende sykdommer som kan forårsake soppinfeksjoner bør da utelukkes.
 • dersom du er mellom 12-15 år eller etter overgangsalderen, for å utelukke andre sykdommer. Canesten skal ikke brukes av barn under 12 år.
 • dersom du har noen av følgende symptomer, da disse kan være forårsaket av annen sykdom enn soppinfeksjoner:
  • illeluktende utflod
  • feber (38 °C eller mer)
  • smerter i nedre del av magen
  • ryggsmerter
  • blødninger fra skjeden
  • kvalme
  • verkende skuldre
Tamponger, vaginalvæske til skylling, sæddrepende middel eller andre produkter til bruk i skjeden skal ikke brukes under behandling med Canesten.
Unngå samleie når du har en infeksjon og når du bruker Canesten, da infeksjonen kan overføres til din partner, og ettersom Canesten kan redusere effekten og sikkerheten av lateksprodukter som kondom og pessar. Redusert effekt er midlertidig og varer bare mens behandlingen pågår.
Seksualpartner bør bare behandles ved symptomer (f.eks. kløe og betennelse). Behandlingen av seksualpartner skal ikke starte før lege er rådført.
Unngå at kremen kommer i kontakt med øynene under behandling. Skal ikke svelges. Vask hendene etter hver behandling.
Andre legemidler og Canesten
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ta kontakt med lege dersom du bruker takrolimus eller sirolimus (legemidler som virker dempende på immunforsvaret). Samtidig bruk med Canesten kan øke virkningen av takrolimus og sirolimus, og legen vil derfor følge behandlingen ekstra nøye.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet: Canesten skal brukes med forsiktighet under graviditet, spesielt i første del av svangerskapet (1. trimester) og kun i henhold til legens forskrivning. Det er begrenset informasjon om behandling med klotrimazol hos gravide. Dyrestudier har imidlertid ikke vist noen skadelige effekter på avkommet.
Dersom du bruker Canesten ved graviditet bør du unngå bruk av applikator, da den kan gi irritasjon i livmorhalsen. Under graviditet foretrekkes derfor behandling med vaginaltabletter fremfor vaginalkrem, da vaginaltablettene kan føres inn med fingrene (uten bruk av applikator).
Amming: Canesten skal brukes med forsiktighet under amming og kun i henhold til legens forskrivning, da dyrestudier har vist at klotrimazol overføres til morsmelk.
Fertilitet: Det er ikke utført studier der fertilitet er undersøkt. Legemidlet har imidlertid ikke vist noen effekter på fertilitet i dyrestudier.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Canesten inneholder cetostearylalkohol og benzylalkohol
Canesten krem inneholder hjelpestoffet cetostearylalkohol, som kan gi lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem). Canesten krem inneholder 20 mg benzylalkohol i hvert gram. Benzylalkohol kan forårsake allergiske reaksjoner og milde lokale irritasjoner.

3. Hvordan du bruker Canesten

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Dosering:
Vanligvis er både skjeden og ytre kjønnsorganer angrepet, så du bør behandle begge områder. Sopp i skjeden kan behandles med Canesten vaginaltabletter. Sopp på de ytre kjønnsorganer kan behandles med Canesten krem.
Bruk ikke applikator dersom du er gravid, se avsnitt 2 ʺGraviditet, amming og fertilitetʺ. Av praktiske grunner bør behandlingen gjennomføres når du ikke har menstruasjon.
Behandlingen skal fullføres selv om plagene er borte.
Kontakt lege innen 7 dager hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Seksualpartner bør bare behandles ved symptomer (f.eks. kløe og betennelse) og først etter å ha rådført seg med lege.
Behandling av soppinfeksjon i skjeden:
Voksne og ungdom over 15 år: 1 vaginaltablett 500 mg føres inn i skjeden om kvelden som engangsdose. Sett vaginaltabletten så dypt inn i skjeden som mulig ettersom det kreves en viss fuktighet for at vaginaltabletten skal løse seg opp. Behandlingen bør skje ved leggetid og er enklest å utføre når du ligger på ryggen med bena fra hverandre og knærne løftet.
Behandling av soppinfeksjon på de ytre kjønnsorganene:
Voksne og ungdom over 15 år: Smør kremen tynt på de ytre kjønnsorganene som er angrepet (kjønnslepper eller penis). Gjenta behandlingen 2-3 ganger daglig i 1-2 uker.
Canesten vaginaltabletter og krem er luktfrie og misfarger ikke undertøyet.
BruksanvisningVaginaltablett 500 mg med bruk av applikator:
Mangler tekstalternativ for bilde
 1. Åpningen i applikatoren (B) presses lett sammen så åpningen blir oval. Plasser vaginaltabletten i applikatoren med spissen ut.
 2. Før applikatoren (B) forsiktig så dypt inn i skjeden som mulig. Det er best å ligge på ryggen med bena lett opptrukket.Mangler tekstalternativ for bilde
 3. Stemplet (A) trykkes forsiktig inn og vaginaltabletten plasseres i skjeden. Applikatoren fjernes.
Anvisning for innføring av vaginaltablett uten bruk av applikator.
Vaginaltabletten føres inn i skjeden med fingrene.
Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom du tar for mye av Canesten
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Canesten
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mindre vanlige bivirkninger (oppstår hos mellom 1 av 1000 og 1 av 100 pasienter): Hudreaksjoner som kløe, utslett, svie, irritasjon eller ubehag.
Sjeldne bivirkninger (oppstår hos mellom 1 av 10 000 og 1 av 1000 pasienter):
Allergiske reaksjoner som besvimelse, lavt blodtrykk, pustevansker eller utslett.
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
Magesmerter, bekkensmerter, hevelser, rødhet i huden (erytem), hud som flasser på/rundt kjønnsorganene eller vaginalblødning.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Canesten

Canesten 500 mg vaginaltablett: Oppbevares ved høyst 25ºC.
Canesten 10 mg/g krem: Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter ʺEXPʺ. Utløpsdatoen henviser til
den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Canesten
 • Virkestoff er klotrimazol:
1 Canesten vaginaltablett inneholder 500 mg klotrimazol. 1 g Canesten krem inneholder 10 mg klotrimazol.
 • Andre innholdsstoffer er:
Canesten 500 mg vaginaltablett: kalsiumlaktatpentahydrat, krysspovidon, vannfri kolloidal silika, laktosemonohydrat, magnesiumstearat, maisstivelse, hypromellose, mikrokrystallinsk cellulose, melkesyre. Canesten 10 mg/g krem: sorbitanstearat, polysorbat 60, cetylpalmitat, cetostearylalkohol, oktyldodekanol, benzylalkohol og renset vann.
Hvordan Canesten ser ut og innholdet i pakningen
Canesten 500 mg vaginaltablett: hvit, merket med MU og Bayer. Canesten 10 mg/g krem: hvit, ugjennomsiktig krem.
Pakningsstørrelser:
Canesten kombinasjonspakning: 1 vaginaltablett 500 mg i blister med applikator av polyetylen + 20 g 10 mg/g krem i aluminiumstube.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Bayer AB Box 606
169 26 Solna Sverige
Tilvirker:
Bayer AG
51368 Leverkusen Tyskland
eller
GP Grenzach Produktions GmbH Emil Barell-Strasse 7
79639 Grenzach-Wyhlen Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 03.02.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.