Clobex Galderma

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Clobex er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Clobex
 3. Hvordan du bruker Clobex
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Clobex
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Clobex er og hva det brukes mot

Clobex inneholder et virkestoff kalt klobetasolpropionat. Det tilhører en gruppe legemidler som kalles topikale kortikosteroider (eller steroider). Topikale kortikosteroider deles videre inn i grupper avhengig av styrken. Klobetasolpropionat er et ekstra sterkt kortikosteroid.
”Topikal” betyr at det kun skal smøres på hudoverflaten. Topikale steroider reduserer rødhet, kløe og betennelse forbundet med hudsykdommer.
Psoriasis i hodebunnen forårsakes av at hudceller i hodebunnen dannes for raskt. Clobex brukes til å behandle moderat psoriasis i hodebunnen hos voksne.

2. Hva du må vite før du bruker Clobex

Bruk ikke Clobex
 • dersom du er allergisk overfor klobetasolpropionat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Dersom du er allergisk, må du informere legen din før du starter behandling.
 • dersom du har bakterie-, virus-, sopp- eller parasittinfeksjoner i huden som forkjølelsessår, varicella (vannkopper), herpes zoster (helvedesild), impetigo (type utslett i ansiktet), ringorm, fotsopp, trøske, hudtuberkulose eller hudsykdom forårsaket av syfilis.
 • dersom du har blødende sår i hodebunnen.
 • til barn under 2 år.
 • påsmør ikke Clobex i øynene eller på øyelokkene (risiko for grønn stær, som er forhøyet trykk i øyet, og risiko for grå stær, som er en fordunkling av øyelinsen).
Advarsler og forsiktighetsreglerSnakk med legen din eller apoteket før du bruker Clobex dersom:
 • Du bruker andre orale/topikale legemidler som inneholder kortikosteroider eller legemidler ment å kontrollere immunforsvaret ditt (f.eks. mot autoimmune sykdommer eller etter en transplantasjon). Samtidig bruk av Clobex med disse legemidlene kan resultere i alvorlige og/eller opportunistiske infeksjoner.
Vis forsiktighet ved bruk av Clobex:
 • Clobex må kun brukes på hodebunnen. Ikke bruk den som vanlig sjampo eller på andre områder av kroppen. Ikke bruk Clobex som dusj- eller kroppssåpe eller badeskum.
 • Når du behandler hodebunnen med Clobex, må du ikke dekke området som skal behandles.
  Badehette må f.eks. ikke brukes, da dette kan få virkestoffet å passere huden og påvirke andre deler av kroppen.
 • Unngå kontakt med ansikt, øyelokk, hudfolder, sprukken hud og underlivet ved bruk av Clobex.
  Skyll av umiddelbart med vann hvis produktet renner fra hodebunnen.
 • Hvis du får Clobex i øynene, vask øynene grundig med vann. Hvis en irritasjon vedvarer, bør du rådføre deg med lege.
 • Hvis du ikke merker noen bedring av psoriasisen i hodebunnen, ta kontakt med lege.
 • Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
 • Snakk med legen din eller apoteket dersom du opplever tilbakevendende skjelettsmerter under en behandling med Clobex, spesielt hvis du har brukt Clobex over lengre tid eller gjentatte ganger.
Barn og ungdom
 • Hvis dette legemidlet er forskrevet til et barn eller en ungdom under 18 år, må du rådføre deg med legen din hver uke før behandlingen forsetter.
Andre legemidler og Clobex
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Clobex har ingen eller meget liten påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Dette legemidlet inneholder 100 mg alkohol (etanol) i hvert gram. Dette tilsvarer 10 % w/w. Legemidlet kan gi en brennende følelse på skadet hud.

3. Hvordan du bruker Clobex

Bruk alltid Clobex slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den vanlige daglige dosen er en mengde tilsvarende en halv spiseskje (omtrent 7,5 ml) per applikasjon, hvilket er nok til å dekke hele hodebunnen.
Med mindre legen din har sagt noe annet, vask hendene og påsmør Clobex direkte på den tørre hodebunnen din en gang daglig mens du passer på å dekke og massere de aktuelle områdene. Unngå å bruke store mengder Clobex. Bruk kun det som er nok til å dekke hodebunnen din når den er tørr. Vask hendene dine grundig etter påsmøring. La produktet virke i 15 minutter uten å dekke det til, og påfør så vann, skyll og tørk håret ditt på vanlig måte. Den vanlige sjampoen din kan brukes hvis mer sjampo er nødvendig for å vaske håret ditt. Ikke påfør mer Clobex i håret ditt.
Legen din vil fortelle deg hvor lenge du må bruke Clobex for å kontrollere psoriasisen i hodebunnen. Behandlingen skal ikke vare mer enn 4 uker. Rådfør deg med legen din hvis psoriasisen i hodebunnen er kraftig forbedret før behandlingen er slutt. Informer legen hvis ingen bedring sees ved slutten av behandlingen. Denne behandlingen krever nøye oppfølging. Du bør la legen regelmessig vurdere utviklingen. Ikke bruk Clobex lengre enn legen har sagt.
Legen din kan uansett be deg bruke Clobex igjen senere etter en periode uten bruk.
Bruk av Clobex hos barn og ungdom
Hvis dette legemidlet er forskrevet til barn eller ungdom mellom 2 og 18 år, må instruksjonene fra legen din følges. Du må diskutere med legen din hver uke før behandling fortsetter.
Dersom du tar for mye av Clobex
Kontakt din lege hvis du har brukt Clobex lengre enn du skulle. Dette produktet er kun til bruk på hodebunnen. Ikke svelg det. Hvis du uheldigvis skulle gjøre det, er små mengder ikke skadelige. Hvis du er usikker, søk medisinsk hjelp umiddelbart.
Dersom du har glemt å ta Clobex
Hvis du glemmer å bruke Clobex, må du ikke ta en dobbel dose ved neste påsmøring som erstatning for en glemt dose. Gå tilbake til din vanlige plan. Informer legen din hvis du glemmer mange doser.
Dersom du avbryter behandling med Clobex
Kontakt din lege dersom du avbryter behandling med Clobex. Det kan være at sykdommen forverres når behandling med Clobex avbrytes, spesielt hvis den har vært brukt over en lang periode. Informer legen din hvis du observerer en slik forverring av psoriasislidelsen i hodebunnen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Clobex kan forårsake følgende bivirkninger
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • Brennende følelse i huden
 • Betennelse i en eller flere hårsekker
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • Hormonsykdommer (som binyresuppresjon, Cushings syndrom) har vært observert ved potente topikale steroider, særlig ved påføring på større områder eller bruk over lang tid
 • Svie og brennende følelse i øynene
 • Irritasjon i øynene
 • Stram følelse rundt øynene
 • Grønn stær
 • Overfølsomhet
 • Hodepine
 • Smerter i huden
 • Ubehag i huden
 • Kløe
 • Kviser
 • Hudødem
 • Teleangiektasi (de små blodårene under huden blir mer synlige)
 • Forverring av psoriasis
 • Håravfall
 • Tørr hud
 • Elveblest
 • Hudatrofi (at huden blir tynnere)
 • Hudirritasjon
 • Stram hud
 • Allergisk kontaktdermatitt
 • Erytem
 • Utslett
Ikke kjent (kan forekomme hos et uvisst antall personer)
 • Tåkesyn
Irritasjon, kløe, elveblest, synlige små årer eller fortynning av huden rundt de behandlede områdene er vanligvis milde til moderate.
 • Hvis du har noen tegn på lokal intoleranse, slik som brennende følelse eller rødhet i områdene som har vært behandlet, skal du ikke bruke Clobex før symptomene har forsvunnet.
 • Slutt å bruke medisinen og informer lege så snart som mulig hvis du mener at tilstanden din blir verre under behandling (dette skjer mer trolig hvis du har brukt Clobex lenger enn forskrevet) eller hvis du opplever hevelse i øyelokkene, ansiktet eller leppene, da du kan være allergisk mot legemidlet eller ha en hudinfeksjon.
 • Bruk av store mengder eller å la legemidlet virke i hodebunnen i mer enn 15 minutter kan:
  • forårsake at huden blir tynnere slik at den skades lettere
  • gjøre at virkestoffet går gjennom huden. Dette kan påvirke andre deler av kroppen, spesielt hos barn og under graviditet.
 • Gjentatt bruk av topikale steroider over lengre tid kan også noen ganger forårsake utbrudd av utslett med pussdannelse (store kviser) og endringer i hårvekst og hudfarge. Striae (strekkmerker) og purpura (blåmerker) kan bli mer synlig.
 • Hvis du har rosacea (rødhet i ansiktet forbundet med rødme i huden og eventuelt papler og pustler) kan påsmøring av Clobex i ansiktet føre til at hudlidelsen forverres.
 • Påsmøring av Clobex i ansiktet kan forårsake at perioral dermatitt (flekkete rødt utslett rundt munnen) fremkalles.
 • Påsmøring av Clobex på huden kan føre til fortynning av huden og det skal derfor aldri brukes i ansiktet eller på andre hudområder enn hodebunnen.
 • For å unngå at legemidlet og hårfargingsprodukter påvirker hverandre og gir f.eks. fargeforandringer på håret, skal Clobex skylles grundig ut.
 • Informer legen din så snart som mulig hvis du har uvanlig ubehag som du ikke forstår.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Clobex

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Clobex etter utløpsdatoen (EXP) som er angitt på flasken og esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i orginalpakningen for å beskytte mot lys.
Kast flasken 6 måneder etter første åpning.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Clobex
 • Virkestoff er klobetasolpropionat.
  Ett gram (milliliter) Clobex inneholder 500 mikrogram av virkestoffet klobetasolpropionat.
 • Hjelpestoffer er: etanol, kokalkyldimetylbetain, natriumlaurylsulfat, polyquaternium-10, natriumsitrat, sitronsyremonohydrat og renset vann.
Hvordan Clobex ser ut og innholdet i pakningen
Clobex er en tykk, delvis gjennomsiktig flytende sjampo som er fargeløs til svakt gul av utseende og har alkohollukt.
Clobex fås på resept av legen din og leveres i 60 ml eller 125 ml hvite højdensitetspolyetylen (HDPE) plastikkflasker med polypropylen korker. 30 ml HDPE-flasken har skrukork i polypropylen. Flaskene inneholder 30 ml, 60 ml eller 125 ml sjampo (ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført).
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Galderma Nordic AB, Seminariegatan 21, 752 28 Uppsala, Sverige.
Tlf: +46 18 444 0330, Faks: +46 18 444 0335, E-post: nordic@galderma.com.
Tilvirker
Laboratoires Galderma, Z.I. Montdésir, 74540 Alby-sur-Chéran, Frankrike
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Storbritannia (Nord-Irland), Italia, Irland og Portugal: Etrivex 500 mikrogram/g sjampo
Frankrike, Tyskland, Belgia, Polen, Spania, Ungarn, Nederland, Sverige, Danmark, Østerrike,
Luxemburg, Island, Tsjekkia, Norge, Hellas, Slovakia og Finland: Clobex 500 mikrogram/g sjampo
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 25.10.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.