Selo-Zok Recordati

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Selo-Zok er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Selo-Zok
 3. Hvordan du bruker Selo-Zok
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Selo-Zok
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Selo-Zok er og hva det brukes mot

Selo-Zok tilhører legemiddelgruppen betablokkere. Legemidlet påvirker hjertet slik at det slår saktere og pumper mindre blod pr. minutt. Dette fører til mindre hjertearbeid og oksygenbehovet minker. Selo-Zok virker også på blodårene slik at høyt blodtrykk senkes. Depottablettene avgir virkestoffet med tilnærmet konstant hastighet over 20 timer, og sammenliknet med vanlig tablettform gir denne jevnere tilførselen færre bivirkninger.
Selo-Zok brukes hos voksne mot:
 • høyt blodtrykk
 • hjertekrampe (angina pectoris)
 • hjertesvikt
 • for å beskytte hjertet etter hjerteinfarkt
 • forstyrrelser i hjerterytmen
 • økt skjoldkjertelfunksjon (hypertyreose)
 • migrene.
Selo-Zok brukes til behandling av høyt blodtrykk hos barn og ungdom (6-18 år).

2. Hva du må vite før du bruker Selo-Zok

Bruk ikke Selo-Zok
 • dersom du er allergisk overfor metoprololsuksinat, andre beta-blokkere eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har ubehandlet hjertesvikt
 • dersom du har hjertearytmier (atrioventrikulær blokk av andre eller tredje grad, sinusknutedysfunksjon)
 • dersom du har langsom hjerterytme (sinusbradykardi)
 • dersom du har ubehandlet feokromocytom (en kreftsykdom)
 • dersom du har veldig dårlig blodsirkulasjon
 • dersom du har lav puls eller nedsatt pumping funksjon av hjertet
 • dersom du har veldig lavt blodtrykk
 • dersom du har hjertestimulerende behandling med β-agonister.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Selo-Zok:
 • dersom du har lavt blodsukker, astma og annen lungesykdom
 • dersom hjerterytmen din blir langsommere og langsommere under behandlingen, må legen informeres om dette snarest
 • hvis du skal ha full narkose hos tannlegen eller opereres på sykehus, må legen eller tannlegen opplyses om at du tar Selo-Zok
 • avslutning av behandlingen må skje gradvis med nedtrapping av dosen i løpet av 1-2 uker
 • dersom du har spasmeangina (Prinzmetals angina)
 • dersom du har alvorlige tilfeller med høyt nivå av sure stoffer i kroppen (metabolisk acidose).
Andre legemidler og Selo-Zok
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis Selo-Zok tas sammen med visse andre legemidler. Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Noen legemidler kan påvirke eller bli påvirket av behandling med Selo-Zok, for eksempel:
 • amiodaron, kinidin, verapamil, diltiazem, klonidin, disopyramid, nifedipin og hydralazin, digitalis / digoksin (brukes til behandling av hjerte-og karsykdom)
 • legemidler mot inflammasjon (for eksempel indometacin og celecoxib)
 • adrenalin (et legemiddel som brukes akutt mot sjokk og alvorlig allergisk reaksjon)
 • fenylpropanolamin (brukes til behandling mot slimhinnehevelse i nesen)
 • rifampicin (brukes til behandling av tuberkulose)
 • andre betablokkere (f.eks. som øyedråper)
 • MAO-hemmere og kolinesterasehemmere (legemidler mot depresjon, Alzheimers demens eller Parkinsons sykdom)
 • narkosemiddel (legemidler som brukes til anestesi)
 • legemidler for diabetes
 • cimetidin (brukes til behandling av halsbrann og sure reflux)
 • legemidler mot depresjon (f.eks. fluoxetin, sertralin, paroxetin).
Inntak av Selo-Zok med mat og drikke
Selo-Zok kan tas med eller uten mat.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Beta-blokkere, inkludert metoprolol kan forårsake forsterskade og for tidlig fødsel. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Selo-Zok dersom du er gravid.
Amming
Risikoen for bivirkninger hos barn som ammes synes å være lav når man tar terapeutiske doser av metoprolol. Barnet bør observeres for tegn på β-blokade. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Selo-Zok ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil, men du må kjenne dine egne reaksjoner overfor Selo- Zok før du kjører bil eller betjener maskiner.
Selo-Zok inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver depottablett, og er så godt som “natriumfritt”.

3. Hvordan du bruker Selo-Zok

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Depottablettene skal svelges med 1/2 glass væske. Dosen skal tas en gang i døgnet.
Depottablettene (eller de delte halvdelene) må ikke knuses eller tygges.
25 mg depottabletter kan deles i like doser.
50 mg, 100 mg og 200 mg depottabletter har delestrek, men den er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge depottabletten, og ikke for å dele den i like doser.
Vanlige doser for voksne er:
Høyt blodtrykk:
50-100 mg én gang daglig.
Beskyttelse av hjertet etter hjerteinfarkt:
200 mg i døgnet.
Angina pectoris:
100 mg en gang i døgnet kan være tilstrekkelig. Dosen kan økes opp til 200 mg i døgnet.
Hjertesvikt:
Individuell dosering. Anbefalt dose de to første ukene er 25 mg en gang daglig. Dosen dobles hver annen uke opp til maks 200 mg en gang daglig. Ledsagende behandling kan være nødvendig.
Arytmier:
100-200 mg pr. døgn. Ved behov kan dosen økes.
Migreneprofylakse:
100 mg eller opp til 200 mg pr. døgn.
Doser for barn over 6 år og ungdom er:
Høyt blodtrykk:
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for ditt barn avhengig av barnets vekt.
Den anbefalte startdosen er 0,5 mg/kg en gang daglig, opp til høyst 50 mg en gang daglig. Dosen må tilpasses tilgjengelige tablettstyrker.
Hos pasienter hvor blodtrykket ikke er tilstrekkelig kontrollert kan legen ved behov økes dosen til 2 mg/kg en gang daglig.
Doser over 200 mg en gang daglig har ikke vært undersøkt hos barn og ungdom.
Effekt og sikkerhet ved bruk hos barn under 6 år er ikke undersøkt. Selo-Zok tabletter er derfor ikke anbefalt for barn under 6 år.
Eldre
Det er ikke utført studier med pasienter over 80 år. Legen din vil derfor være forsiktig med å øke dosen hvis du er over 80 år.
Dersom du tar for mye av Selo-Zok
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Selo-Zok
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Bivirkninger forekommer hos ca. 10 % av pasientene og er som regel doseavhengig.
Svært vanlige (påvirker flere enn 1 av 10 personer): Tretthet.
Vanlige (påvirker 1-10 av 100 personer): Langsomme hjerteslag, kalde hender og føtter, hjertebank, svimmelhet i forbindelse med endring i kroppstilling (enkelte ganger med besvimelse), svimmelhet, hodepine, kvalme, magesmerter, diaré, forstoppelse, pustevansker ved anstrengelse.
Mindre vanlige (påvirker 1-10 av 1000 personer): Forbigående forverring av hjertesviktsymptomer, forstyrrelser i hjerterytmen eller i hjertets slagkraft, væskeansamling/hevelse (ødem), brystsmerter (prekordial smerte), følelse av nummenhet og prikking (parestesi), muskelkramper, brekninger, vektøkning, depresjon, nedsatt konsentrasjon, søvnforstyrrelser, mareritt, sammentrekninger i luftveiene (bronkospasmer), utslett, økt svetting.
Sjeldne (påvirker 1-10 av 10 000 personer): Munntørrhet, avvik i leverfunksjonstester, nervøsitet, engstelse, impotens/nedsatt seksuell funksjon, tett nese (rhinitt), synsforstyrrelse, tørre og/eller irriterte øyne, betennelse på hornhinnen, hårtap, forstyrrelser i hjertets ledningssystem, uregelmessig hjerterytme.
Svært sjeldne (påvirker færre enn 1 av 10 000 personer): Koldbrann hos pasienter med dårlig blodomløp i armer og ben, hepatitt, endringer i blodbildet (trombocytopeni), hukommelsestap/svikt, forvirring, hallusinasjoner, øresus, smakforstyrrelser, hudreaksjoner ved eksponering for sollys, forverret psoriasis, leddsmerter (artralgi).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Selo-Zok

Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Selo-Zok
 • Virkestoff er metoprololsuksinat tilsvarende metoprololtartrat 25 mg, 50 mg, 100 mg eller 200 mg.
 • Andre innholdsstoffer er silika, etylcellulose, hydroksypropylcellulose, hypromellose, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstearylfumarat, makrogol, titandioksid (E171), parafin.
Hvordan Selo-Zok ser ut og innholdet i pakningen
25 mg depottabletter er hvite til gråhvite, ovale på 5,5 mm × 10,5 mm, med delestrek på begge sider, merket A/β på den ene siden. Tabletten kan deles i like doser.
50 mg depottabletter er hvite til gråhvite, runde med diameter på 9 mm, med delestrek på den ene siden og merket A/mO på andre siden. Delestreken er kun ment for å lette deling slik at det blir enklere å svelge depottabletten, og ikke for å dele den i like doser.
100 mg depottabletter er hvite til gråhvite, runde med diameter på 10 mm, med delestrek på den ene siden og merket A/mS på andre siden. Delestreken er kun ment for å lette deling slik at det blir enklere å svelge depottabletten, og ikke for å dele den i like doser.
200 mg depottabletter er hvite til gråhvite, ovale på 8,5 mm × 17 mm, med delestrek og merket A/mY. Delestreken er kun ment for å lette deling slik at det blir enklere å svelge depottabletten, og ikke for å dele den i like doser.
25 mg finnes som kalenderpakning med 14 eller 28 tabletter, eller som endosepakning med 50 tabletter.
50 mg finnes som kalenderpakning med 28 eller 98 tabletter, eller som endosepakning med 50 tabletter.
100 mg finnes som kalenderpakning med 28 eller 98 tabletter, som endosepakning med 50 tabletter, eller som plastboks med 250 tabletter.
200 mg finnes som kalenderpakning med 98 tabletter eller som endosepakning med 50 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Recordati Ireland Limited, Raheens East, Ringaskiddy Co., Cork, Irland
Tilvirker
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A., Via Matteo Civitali, 1, 20148 Milano, Italia
AstraZeneca AB, Gärtunavägen, Södertälje, Sverige
Savio Industrial S.r.l., Via Emilia, 21, Pavia, Italia
Norsk representant
Recordati AB, Sverige
Tel: +46 8 545 80 230
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 27.06.2022
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no