Canoderm ACO HUD

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Canoderm er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Canoderm
 3. Hvordan du bruker Canoderm
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Canoderm
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Canoderm er og hva det brukes mot

Canoderm er en hvit mykgjørende krem som inneholder 5 % karbamid. Karbamid har evnen til å binde væske, noe som bidrar til normalisering av tørr hud.
Canoderm brukes til fuktighetsbevarende behandling av tørr hud av ulike årsaker og til forebygging av tilbakefall av atopisk eksem.

2. Hva du må vite før du bruker Canoderm

Bruk ikke Canoderm
 • dersom du er allergisk overfor karbamid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Unngå å smøre kremen i øyne, nese, ører, åpne sår eller på slimhinner.
Graviditet og amming
Canoderm kan brukes under graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Canoderm påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Canoderm inneholder etyl- og metylparahydroksybenzoat, cetostearylalkohol og propylenglykol
Canoderm inneholder etyl- og metylparahydroksybenzoat som kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund).
Canoderm inneholder cetostearylalkohol som kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem).
Dette legemidlet inneholder 50 mg propylenglykol i hver gram.

3. Hvordan du bruker Canoderm

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Snakk med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen ved fuktighetsbevarende behandling ved tørr hud av ulike årsaker er:
Kremen påsmøres ved behov, gjerne flere ganger daglig, og alltid etter kontakt med vann. Smør på så mye som huden kan ta opp uten at den føles klissete.
Den anbefalte dosen ved forebygging av tilbakefall av atopisk eksem er:
Kremen smøres inn minst to ganger daglig og gjerne etter kontakt med vann.
Dersom du tar for mye av Canoderm
Canoderm skal brukes på huden, og det er ikke sannsynlig at utstrakt bruk vil føre til overdosering.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige (oppleves av flere enn 1 av 100 personer): Kremen kan gi lokal, forbigående svie og varmefølelse. Ansiktet er spesielt følsomt.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Canoderm

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på boks eller tube.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Canoderm
 • Virkestoff(er) er karbamid 50 mg/g
 • Andre hjelpestoffer er triglyserider av middels kjedelengde, polysorbat 60, cetostearylalkohol, hydrogenert rapsolje, propylenglykol, karbomer, dimetikon, fast parafin, glyserolpolymetakrylat, etylparahydroksybenzoat (E 214), metylparahydroksybenzoat (E 218), natriumlaktatoppløsning, melkesyre, glyserolstearat, polyoksyetylenstearat, renset vann.
Hvordan Canoderm ser ut og innholdet i pakningen
Hvit krem.
Pakningsstørrelser:
Plasttube (polyetylen), 30 g, med skrukork.
Plasttube (polyetylen), 100 g, med vippelokk.
Plasttube (polyetylen), 210 g, med vippelokk.
Plastboks (polypropylen) med pumpe, 380 g.
Plastboks (polypropylen) med pumpe, 500 g.
Plastboks (polypropylen), refillboks til plastboks med pumpe, 500 g.
Dobbelforpakning 600 g inneholder plastflaske (polypropen) med pumpe, 500 g + plasttube (polyeten), 100 g, med lokk.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
ACO Hud Nordic AB, Boks 622, SE-194 26 Upplands Väsby, Sverige
Tilvirker:
Bioglan AB, Malmö, Sverige.
Medgenix Benelux NV, Vliegfeld 21, B-8560 Wevelgem, Belgia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen
ACO HUD Norge A/S
Nydalsveien 36 B
0484 Oslo
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02.11.2020