Finasterid Actavis

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Finasterid Actavis er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Finasterid Actavis
 3. Hvordan du bruker Finasterid Actavis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Finasterid Actavis
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Finasterid Actavis er, og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Finasterid Actavis inneholder virkestoffet finasterid som tilhører en gruppe legemidler som kalles 5- alfa-reduktase-hemmere. De virker ved å redusere størrelsen på prostatakjertelen hos menn.
Finasterid Actavis brukes til å behandle og kontrollere godartet (ikke fremkalt av kreft) forstørrelse av prostata.

2. Hva du må vite før du bruker Finasterid Actavis

Bruk ikke Finasterid Actavis
 • dersom du er allergisk overfor finasterid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er kvinne eller et barn (se også ”Graviditet,og amming” i dette avsnittet).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Finasterid Actavis.
 • dersom du har nedsatt leverfunksjon.
 • dersom du har vanskeligheter med å få tømt blæren skikkelig eller har svært redusert urinstrøm. Legen din bør undersøke deg grundig før du starter å ta Finasterid Actavis for å utelukke at du har andre tilstoppinger i urinrøret.
 • du bør umiddelbart informere legen din om endringer i brystvevet som kuler, smerte, forstørrelse eller utskillelse av væske fra brystvorten, da dette kan være tegn på brystkreft.
Dersom din sexpartner er eller kan være gravid, må du unngå å utsette henne for din sæd som kan inneholde en liten mengde av legemidlet (se også ”Graviditet og amming” i dette avsnittet).
Dersom du trenger å ta en blodprøve som kalles ”PSA”. Husk å fortelle legen din eller sykepleieren at du bruker Finasterid Actavis ettersom finasterid kan påvirke resultatene av testen.
Humørsvingninger og depresjon
Humørsvingninger, slik som nedstemthet, depresjon og, mindre hyppig, selvmordstanker, er blitt rapportert hos pasienter som behandles med Finasterid Actavis. Dersom du opplever noen av disse symptomene, kontakt legen din så snart som mulig for videre medisinske råd.
Andre legemidler sammen med Finasterid Actavis
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Finasterid Actavis kan vanligvis tas sammen med andre legemidler. Spør legen din før du tar i bruk andre legemidler samtidig.
Inntak av Finasterid Actavis sammen med mat og drikke
Finasterid Actavis kan tas uavhengig av mat.
Graviditet, og amming
Finasterid Actavis skal bare brukes av menn.
Dersom din sexpartner er eller kan være gravid, må du unngå å utsette henne for din sæd som kan inneholde en liten mengde av legemidlet.
Kvinner som er gravide eller som kan bli gravide skal ikke håndtere delte eller knuste Finasterid Actavis tabletter. Dersom finasterid blir absorbert gjennom huden eller munnen av en gravid kvinne som bærer et guttefoster, kan barnet bli født med misdannelser på de ytre kjønnsorganer. Tablettene er filmdrasjerte som hindrer kontakt med finasterid dersom tablettene ikke blir delt eller knust.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid dersom det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ingenting som tyder på at Finasterid Actavis påvirker evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Finasterid Actavis inneholder laktose og natrium
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver filmdrasjerte tablett, og er så godt som “natriumfritt”.

3. Hvordan du bruker Finasterid Actavis

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er 1 tablett daglig.
Tabletten skal svelges hel og ikke deles eller knuses. Den kan tas uavhengig av mat.
Dersom du tar for mye av Finasterid Actavis
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Finasterid Actavis
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett. Ta neste tablett til vanlig tid.
Dersom du avbryter behandling med Finasterid Actavis
Selv om bedring ofte sees etter kort tid, kan det være nødvendig å fortsette behandlingen i minst 6 måneder. Du må ikke forandre på dosen eller avbryte behandlingen uten å spørre legen din
Kontakt lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Du må slutte å bruke Finasterid Actavis og kontakte legen umiddelbart hvis du opplever noen av følgende symptomer (angioødem): Hevelser i ansiktet, tungen eller halsen; problemer med å svelge, elveblest (urtikaria) og pusteproblemer. Disse symptomene kan være tegn på en allergisk reaksjon, som er rapportert som ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
Vanlige (forekommer hos 1 til 10 av 100):
Nedsatt ereksjonsevne, redusert seksualdrift, nedsatt ejakulasjonsvolum.
Mindre vanlige (forekommer hos 1 til 10 av 1000):
Ømhet i bryster, hudutslett, forstørrelse av bryster, vanskeligheter med å få utløsning.
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
Depresjon, smerter i testiklene, manglende evne til å få ereksjon selv etter avsluttet behandling med Finasterid Actavis, redusert sexlyst som fortsatte etter avsluttet behandling, mannlig infertilitet og/eller dårlig sædkvalitet, kløe, elveblest (urtikaria), allergiske reaksjoner som for eksempel opphovning av ansikt og lepper, uregelmessige, harde eller raske hjerteslag, økning i leverenzymer, angst.
Du må umiddelbart gi beskjed til legen din om alle endringer i brystvev, som kuler, smerte, økning av brystvev eller væske fra brystvortene, da dette kan være tegn på en alvorlig sykdom, som brystkreft.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Finasterid Actavis

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Finasterid Actavis
 • Virkestoff (den substansen som får legemidlet til å virke) er finasterid. 1 tablett inneholder 5 mg finasterid.
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, pregelatinisert stivelse (mais), lauroylmakrogolglyserider, natriumstivelseglykolat, magnesiumstearat, talkum. Filmdrasjeringen inneholder hypromellose, makrogol, titandioksid (E171), indigokarmin aluminiumlakk (E132).
Hvordan Finasterid Actavis ser ut og innholdet i pakningen
Finasterid Actavis er en blå, rund, bikonveks tablett merket F5. Diameteren er 7 mm. Blisterpakninger som inneholder 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 49, 50, 60, 98, 100 eller 300 tabletter.
Plastbokser som inneholder 10, 30, 50, 100 eller 300 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76-78
220 Hafnarfjörður, Island
Tilvirker:
Actavis Group PTC ehf Reykjavíkurvegur 76-78 IS-220 Hafnarfjörður, Island
Lokal representant:
Teva Norway AS Kinoveien 3A
1337 Sandvika Tlf: 66 77 55 90 info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02.07.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no