Lamisil Novartis tabletter

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette inkluderer også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Lamisil er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lamisil
 3. Hvordan du bruker Lamisil
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lamisil
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Lamisil er og hva det brukes mot

Lamisil er et soppdrepende middel som virker ved at det blokkerer en reaksjon i soppens stoffomsetning, noe som fører til opphopning av et bestemt stoff (skvalen) inne i soppcellen. Høyt nivå av skvalen er skadelig for soppcellen slik at den dør og infeksjonen leges.
Lamisil brukes til behandling av soppinfeksjoner i hud og negler når utvortes behandling ikke er egnet eller ikke har gitt tilfredsstillende resultat.

2. Hva du må vite før du bruker Lamisil

Bruk ikke Lamisil:
 • dersom du er allergisk overfor terbinafin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du har alvorlig nedsatt lever- eller nyrefunksjon.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Lamisil.
 • Lamisil tabletter bør ikke brukes ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Regelmessig kontroll av leverfunksjonen er nødvendig.
Kontakt lege straks, eventuelt avslutt behandlingen, dersom du opplever symptomer som uforklarlig vedvarende kvalme, dårlig appetitt, uvanlig tretthet, brekninger, høyresidig øvre magesmerter, gulsott, mørk urin, blek avføring, ved tegn på infeksjoner, blødninger eller tiltagende hudutslett. Snakk med lege dersom du tror du kan være allergisk.
Andre legemidler og Lamisil
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av Lamisil kan påvirkes ved samtidig inntak av legemidler som f.eks. cimetidin (magesårmedisin) og rifampicin (antibiotikum). Lamisil kan påvirke effekten av andre preparater som f.eks. koffein, ciklosporin (brukes blant annet ved organtransplantasjon), enkelte midler mot depresjon, enkelte hjertemedisiner, p-piller, enkelte midler mot sopp og hoste. Dosen reguleres i samråd med legen. Samtidig bruk av andre legemidler avklares med legen på forhånd.
Inntak av Lamisil sammen med mat og drikke
Virkningen av Lamisil påvirkes ikke av samtidig matinntak.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Du kan bruke Lamisil under graviditet når legen har bestemt det.
En liten mengde Lamisil går over i morsmelk. Dersom du ammer bør du snakke med lege før du begynner å bruke Lamisil.
Kjøring og bruk av maskiner
Dersom du blir svimmel når du tar Lamisil tabletter, bør du unngå å kjøre bil eller bruke maskiner.
Lamisil inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som “natriumfritt”.

3. Hvordan du bruker Lamisil

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen for voksne er 1 tablett à 250 mg daglig.
Behandlingens varighet avhenger av type soppinfeksjon og alvorlighetsgrad.
Ved behandling av neglesopp: 6-12 uker. Hos enkelte pasienter med langsom neglevekst kan det være nødvendig med lengre behandlingstid. Neglen vil få igjen normalt utseende først flere måneder etter avsluttet behandling. Dette skyldes at det tar tid før friske negler vokser ut.
Ved behandling av soppinfeksjoner i huden: 2-6 uker. Etter avsluttet behandling kan det gå noen uker før huden ser normal ut.
Bruk hos barn og ungdom
Anbefales ikke til barn og ungdom (< 18 år) på grunn av manglende erfaring.
Dersom du tar for mye av Lamisil
Kontakt lege eller sykehus med en gang dersom du ved et uhell har tatt for mange tabletter. Du kan ha behov for medisinsk tilsyn. Det samme gjelder dersom noen ved et uhell har tatt legemidlet ditt.
Symptomer på en overdose med Lamisil tabletter inkluderer hodepine, kvalme, magesmerter og svimmelhet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige (mer enn 1 av 10 pasienter): Hodepine, problemer med magen (oppblåsthet, dårlig appetitt, kvalme, sure oppstøt, milde magesmerter og diaré), hudreaksjoner som elveblest og utslett, muskel- og leddsmerter.
Vanlige (mellom 1 og 10 av 100 pasienter): Depresjon, nedsatt/tapt smakssans (gjenopprettes vanligvis noen uker etter avsluttet behandling), svimmelhet, nedsatt syn, utmattethet (“fatigue”).
Mindre vanlige (mellom 1 og 10 av 1000 pasienter): Blodmangel, angst, redusert fysisk følsomhet, nummenhet og prikking, tinnitus (opplevelse av å høre lyder når det er stille f.eks. øresus eller ringelyder), økt følsomhet i huden overfor sollys, feber, vekttap (som følge av tapt smakssans).
Sjeldne (mellom 1 og 10 av 10 000 pasienter): Lever- og gallepåvirkning.
Svært sjeldne (mindre enn 1 av 10 000 pasienter): Kraftig allergisk reaksjon, redusert nivå av hvite eller røde blodlegemer eller blodplater, lupus (en bindevevssykdom), alvorlige hudreaksjoner, hårtap, psoriasislignende hudutslett, forverring av psoriasis, utslett med pussansamling (kviselignende).
Det er også rapportert om årebetennelse, nedsatt/tapt luktesans, betennelse i bukspyttkjertelen, nedbrytning av musklene, influensalignende symptomer, økt nivå av et muskelenzym i blodet (kreatinfosfokinase), nedsatt hørsel, svekket hørsel, tåkesyn og redusert synsskarphet.
Dersom det oppstår tiltagende hudutslett, inkludert allergiske reaksjoner, eller andre uventede og/eller plagsomme bivirkninger, skal legen kontaktes snarest mulig.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Lamisil

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Lamisil:
 • Virkestoff er terbinafinhydroklorid tilsvarende terbinafin 250 mg.
 • Hjelpestoffer er magnesiumstearat, hypromellose, kolloidal vannfri silika, mikrokrystallinsk cellulose, karmellosenatrium.
Hvordan Lamisil ser ut og innholdet i pakningen
Hvit til svak gulhvit, rund tablett med delestrek på én side og merket LAMISIL 250 i sirkel på den andre siden. Tabletten er buet på begge sider med skråkant.
Blisterpakninger med 28 tabletter eller 98 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Novartis Norge AS
Postboks 4284 Nydalen
0401 Oslo
Tilvirker
Lek d.d, PE PROIZVODNJA LENDAVA
Trimlini 2D
Lendava, 9220
Slovenia
Novartis Norge AS
Postboks 4284 Nydalen
0401 Oslo
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 17.03.2022
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no