Atarax UCB

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Atarax er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Atarax
 3. Hvordan du bruker Atarax
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Atarax
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Atarax er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Atarax er et legemiddel som demper kløe, og som også har angstdempende, beroligende og krampeløsende virkning uten å være vanedannende. Virkningen av Atarax inntrer vanligvis innen 30 minutter og varer i ca. 12 timer.
Atarax brukes mot kløe i forbindelse med elveblest og andre hudsykdommer som skyldes allergi. Hos voksne brukes Atarax også ved tilstander preget av angst og uro, i tilfeller der andre legemidler ikke kan brukes.

2. Hva du må vite før du bruker Atarax

Bruk ikke Atarax
 • dersom du har en endogen (kroppsegen) depresjon.
 • ved uro og opphisselse i forkant av psykoser.
 • ved alkohol- eller barbituratforgiftning.
 • ved overdosering av narkotika.
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er allergisk overfor cetirizin (brukes ved allergi), andre piperazinderivater, aminofyllin eller etylendiamin.
 • dersom du er gravid eller ammer.
 • dersom du har en sykdom som kalles porfyri.
 • dersom du har et EKG (elektrokardiogram) som viser en forstyrrelse i hjerterytmen som kalles “forlenget QT-intervall”.
 • dersom du har eller har hatt en hjerte-karsykdom eller hvis pulsen din er svært lav.
 • dersom du har lave nivåer av salter i kroppen (f.eks. lavt nivå av kalium eller magnesium).
 • dersom du bruker visse legemidler mot forstyrrelser i hjerterytmen eller legemidler som kan påvirke hjerterytmen (se “Andre legemidler og Atarax”).
 • dersom noen i din nærmeste familie har dødd plutselig av hjerteproblemer.
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Atarax.
Atarax kan være forbundet med en økt risiko for forstyrrelser i hjerterytmen som kan være livstruende. Rådfør deg derfor med legen hvis du har problemer med hjertet eller bruker andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Søk legehjelp umiddelbart dersom du bruker Atarax og får hjerteproblemer som f.eks. hjertebank, pusteproblemer eller nedsatt bevissthet. Behandling med hydroksyzin skal stoppes.
Legen din vil vise forsiktighet:
 • dersom du har en tendens til å få kramper.
 • dersom du har glaukom (grønn stær).
 • dersom du har nedsatt muskelaktivitet i tarmen.
 • dersom du har myastenia gravis (en sjelden muskelsykdom).
 • dersom du har nedsatt passasje i urinrøret.
 • dersom du har demens.
Atarax skal brukes med forsiktighet hos yngre barn.
Atarax bør ikke kombineres med alkohol.
Dersom du skal testes for allergi bør behandlingen med Atarax stoppes i minst fem dager før testingen, for å unngå at behandlingen påvirker testresultatet.
Atarax kan gi munntørrhet og økt risiko for hull i tennene. Du bør derfor være spesielt nøye med tannhygienen når du bruker Atarax. Tyggegummi (sukkerfri) og hyppig væskeinntak (sukkerfri drikke) kan bedre spyttutskillelsen.
Andre legemidler og Atarax
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler. Atarax kan påvirke eller bli påvirket av andre legemidler.
Bruk ikke Atarax dersom du bruker legemidler til behandling av:
 • bakterieinfeksjoner (f.eks. antibiotika som erytromycin, moksifloksacin, levofloksacin)
 • soppinfeksjoner (f.eks. pentamidin)
 • hjerteproblemer eller høyt blodtrykk (f.eks. amiodaron, kinidin, disopyramid, sotalol)
 • psykoser (f.eks. haloperidol)
 • depresjon (f.eks. citalopram, escitalopram)
 • sykdom i mage-tarmkanalen (f.eks. prukaloprid)
 • allergi
 • malaria (f.eks. meflokin, hydroksyklorokin)
 • kreft (f.eks. toremifen, vandetanib)
 • rusmiddelmisbruk eller sterke smerter (metadon)
Legemidler mot depresjon (såkalte MAO-hemmere) bør ikke brukes når du behandles med Atarax. Du bør rådføre deg med legen hvis du bruker andre legemidler som virker dempende på sentralnervesystemet f.eks. såkalte antikolinerge legemidler (legemidler som brukes for å lindre muskelkramper, behandle Parkinsons sykdom, forebygge/behandle epilepsianfall, behandle magesår eller forebygge reisesyke). Du bør også rådføre deg med lege hvis du bruker legemidler mot Ménières sykdom (betahistin), legemidler mot demens (såkalte kolinesterasehemmere) eller legemidler som kan gi forstyrrelser i hjerterytmen.
Graviditet og amming
Det er mulig at fosteret påvirkes. Atarax skal ikke brukes under graviditet.
Hos nyfødte av mødre som har fått Atarax under siste del av graviditet og/eller under fødsel, er følgende symptomer sett umiddelbart etter eller bare få timer etter fødselen: skjelvinger, muskelstivhet og/eller muskelsvakhet, pusteproblemer eller manglende vannlating (urinretensjon).
Atarax skal ikke brukes under amming. Amming skal avbrytes dersom behandling med Atarax er nødvendig.
Kjøring og bruk av maskiner
Atarax kan virke inn på reaksjons- og konsentrasjonsevnen. Det advares derfor mot å kjøre bil eller bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Atarax inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at det er noen sukkertyper du ikke tåler bør du kontakte legen før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Atarax

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Den laveste effektive dosen av Atarax bør brukes, og behandlingsperioden bør være så kort som mulig.
Den anbefalte dosen er:
Voksne
1-3 tabletter à 10 mg 2-3 ganger daglig,
eventuelt 1 tablett à 10 mg pluss 1 tablett à 25 mg (til sammen 35 mg) 2 ganger daglig,
eventuelt 4-5 tabletter à 10 mg 2 ganger daglig, eventuelt 2 tabletter à 25 mg 2 ganger daglig.
Maksimal daglig dose hos voksne er 100 mg per dag for alle bruksområder.
Eldre
Hos eldre er det anbefalt å starte behandlingen med halvparten av vanlig dose.
Maksimal daglig dose hos eldre er 50 mg per dag.
Barn
Ved kløe:
Barn 5-10 år: 1-2 tabletter à 10 mg 2-3 ganger daglig.
Maksimal daglig dose hos barn som veier opptil 40 kg er 2 mg/kg/dag.
Maksimal daglig dose hos barn som veier over 40 kg er 100 mg per dag.
Pasienter med nedsatt lever- eller nyrefunksjon
Ved nedsatt leverfunksjon og moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon vil legen redusere dosen.
Dersom du tar for mye av Atarax
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. Ved overdosering kan symptomene behandles. Overvåking ved bruk av EKG kan bli igangsatt, fordi det kan oppstå problemer med hjerterytmen, som forlenget QT-intervall eller torsades de pointes.
For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
For mye legemiddel kan gi symptomer som kvalme, oppkast, rask hjerterytme, feber, døsighet, forstyrret pupillerefleks, skjelvinger, forvirring eller hallusinasjoner.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkningene er vanligvis forbigående.
Svært vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 pasienter):
Døsighet
Vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10 pasienter, men hos flere enn 1 av 100 pasienter):
Munntørrhet, utmattelse, hodepine, redusert våkenhet.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter, men hos flere enn 1 av 1000 pasienter):
Kvalme, søvnløshet, skjelving, uro/opphisselse, svimmelhet, forvirring, sykdomsfølelse, feber.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 1000 pasienter, men hos flere enn 1 av 10 000 pasienter):
Oppkast, lavt blodtrykk, overfølsomhet, problemer med å tømme blæren, forstoppelse, synsforstyrrelser (problemer med å skarpstille synet på visse avstander), tåkesyn, krampe, ufrivillige bevegelser, desorientering, hallusinasjoner, kløe, rødlig utslett, utslett med blemmer, elveblest, hudbetennelse, rask hjerterytme, unormale verdier i tester av leverfunksjonen.
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter), ikke kjent (hyppigheten kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
Hevelser i hud og slimhinner, økt svetting, legemiddelutløst hudreaksjon, røde, hovne hudområder med mange små blemmer, utslett og blemmer i huden inkludert alvorlige tilstander med hudavskalling (Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse), tungpustethet (bronkospasme), allergisk sjokk, tap av bevissthet (besvimelse), forstyrrelser i hjerterytmen (såkalt QT-forlengelse som ses ved EKG-undersøkelse), en alvorlig form for hjerteflimmer som kalles ”torsades de pointes”, leverbetennelse (hepatitt), vektøkning.
Slutt å ta legemidlet og kontakt lege umiddelbart dersom du får problemer med hjerterytmen som f.eks. hjertebank, pusteproblemer eller nedsatt bevissthet.
Det er sett en rekke bivirkninger med legemidlet cetirizin (som brukes ved allergi), som er en forbindelse som dannes ved nedbryting av virkestoffet i Atarax: Lavt nivå av blodplater, aggresjon, depresjon, ufrivillige muskelrykninger (tics), langvarige muskelsammentrekninger (dystoni), prikkende og stikkende følelse i huden, ukontrollerte sirkelbevegelser i øyet, diaré, forstyrrelser i vannlatingen, kraftløshet, hevelser (ødem) og vektøkning. Disse bivirkningene kan også forekomme ved bruk av Atarax.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Atarax

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Atarax 10 mg: Oppbevares ved høyst 25ºC.
Atarax 25 mg: Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur.
Oppbevar blisteret i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Atarax
 • Virkestoff er hydroksyzinhydroklorid.
  Hver tablett med Atarax 10 mg inneholder 10 mg hydroksyzinhydroklorid.
  Hver tablett med Atarax 25 mg inneholder 25 mg hydroksyzinhydroklorid.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Atarax 10 mg: Laktosemonohydrat, maisstivelse, talkum, povidon, kalsiumstearat, basisk butylert metakrylatkopolymer, makrogol 6000 og titandioksid (E 171).
  Atarax 25 mg: Laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, kolloidal vannfri silika, hypromellose, makrogol 400 og titandioksid (E 171).
Hvordan Atarax ser ut og innholdet i pakningen
Atarax er filmdrasjerte tabletter som leveres i en eske med blisterbrett.
Hver eske inneholder 25 eller 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis i handelen.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
UCB Nordic A/S
Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 København S
Danmark
Tilvirker:
UCB Pharma SA
Chemin du Foriest
B-1420 Braine-l'Alleud
Belgia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.11.2021.