Loperamid Mylan

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Loperamid Mylan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Loperamid Mylan
 3. Hvordan du bruker Loperamid Mylan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Loperamid Mylan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Loperamid Mylan er og hva det brukes mot

Loperamid Mylan er et legemiddel mot diaré som gjør avføringen fastere og reduserer antall nødvendige toalettbesøk.
Loperamid Mylan forskrives av lege ved vedvarende (kronisk) diaré og ved diaré som skyldes rask tarmpassasje når deler av mage/tarm er operert bort.

2. Hva du må vite før du bruker Loperamid Mylan

Bruk ikke Loperamid Mylan dersom:
 • du er allergisk overfor loperamid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • det er til barn under 2 år.
 • du har en betennelse i tykktarmen (f. eks. ulcerøs kolitt eller pseudomembranøs kolitt etter behandling med bredspektrede antibiotika)
 • du har høy feber/blod i avføringen
 • hvis du har en sykdom/tilstand/lidelse hvor nedsatt tarmbevegelse bør unngås
 • du har forstoppelse
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Loperamid Mylan.
Vis forsiktighet ved bruk av Loperamid Mylan dersom:
 • du har diaré som ikke gir seg i løpet av 2 døgn, bør lege kontaktes.
 • du har tegn tegn på forstoppelse må behandlingen avbrytes.
 • du har AIDS og tegn til hoven eller svullen buk, må behandlingen avbrytes umiddelbart og lege kontaktes.
 • du har nedsatt leverfunksjon. Informer legen din da det kan være nødvendig med oppfølging under behandlingen
Behandling med Loperamid Mylan kan stoppe diaré, men fjerner ikke årsaken til diaréen. Ved langtidsbehandling skal derfor utløsende sykdom undersøkes og behandles. Det kan være nødvendig med tett medisinsk oppfølging mens du tar Loperamid Mylan.
Ved diaré tapes væske fra kroppen. Du bør erstatte væsketapet ved å drikke mye. Dette er spesielt viktig for barn.
Ikke bruk dette legemidlet til noe annet enn det er beregnet for (se avsnitt 1) og ta aldri mer enn den anbefalte dosen (se avsnitt 3). Det er rapportert alvorlige hjerteproblemer (med symptomer som inkluderer raske eller uregelmessige hjerteslag) hos pasienter som har tatt for mye loperamid, virkestoffet i Loperamid Mylan.
Barn og ungdom
Loperamid Mylan bør ikke brukes av barn under 12 år.
Andre legemidler og Loperamid Mylan
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Kontakt lege hvis du bruker eller nylig har brukt noen av legemidlene nevnt under:
 • Legemidler som nedsetter bevegelsen i mage/tarmkanalen (f.eks. antikolinergika). Denne kombinasjonen kan gi for sterk effekt av Loperamid Mylan.
 • Ritonavir som brukes for å behandle HIV
 • Kinidin som brukes for å behandle unormal hjerterytme
 • Desmopressin (tatt via munnen) som brukes for å behandle økt vannlating
 • Itrakonazol eller ketokonazol som brukes for å behandle soppinfeksjon
 • Gemfibrozil som brukes for å redusere kolesterol i blodet
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er begrenset erfaring med bruk av Loperamid Mylan under graviditet. Loperamidhydroklorid går over i morsmelk i små mengder. Rådfør deg derfor med lege eller apotek før du tar bruk av Loperamid Mylan dersom du er gravid eller ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Tretthet, svimmelhet eller døsighet kan oppstå som følge av diaré og behandling med Imodium. Du bør derfor være forsiktig ved kjøring av bil eller bruk av maskiner.
Loperamid Mylan inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar Loperamid Mylan kapsler.

3. Hvordan du bruker Loperamid Mylan

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller slik legen din har fortalt deg ved egenbehandling av akutt diaré. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Kapslene bør svelges hele med væske.
Den anbefalte dosen ved egenbehandling av akutt diaré hos voksne og barn over 12 år er:
 • behandlingen starter med 2 kapsler. Vent 2-3 timer før neste dose.
 • deretter individuell dosering med 1 kapsel etter hver løs avføring.
Maksimal dose pr. døgn bør ikke overstige 8 kapsler. Skal ikke brukes vedsamtidig høy feber (over 39ºC) eller blod i avføringen – da må lege kontaktes.
Den anbefalte dosen ved kronisk diaré:
 • Behandlingen starter med 2 kapsler.
 • Deretter individuell dosering med 1-8 kapsler pr. døgn.
Vedlikeholdsdosen bør være lavest mulig. Det vil ofte være tilstrekkelig med 1-2 kapsler pr. døgn. Lege bør konsulteres for riktig dosering. Maksimal dose pr. døgn bør ikke overstige 8 kapsler.
Loperamid Mylan virker i løpet av en time etter inntak av 2 kapsler (4 mg).
Dersom du tar for mye av Loperamid Mylan
Dersom du har tatt for mye Loperamid Mylan, må du kontakte lege eller legevakt/sykehus umiddelbart for å få råd om hva du skal gjøre. Symptomer kan være: økt hjertefrekvens, uregelmessige hjerteslag, endringer i hjerteslagene dine (disse symptomene kan ha potensielle alvorlige, livstruende konsekvenser), muskelstivhet, ukoordinerte bevegelser, døsighet, vanskeligheter med å urinere, svak pust.
Barn reagerer sterkere på store mengder av Loperamid Mylan enn voksne. Hvis et barn tar for mye, eller har noen av symptomene nevnt ovenfor, må du ringe legevakt umiddelbart.
Dersom du har glemt å ta Loperamid Mylan
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (oppleves av flere enn 1 av 100 brukere, men færre enn 1 av 10): hodepine, svimmelhet, forstoppelse, kvalme og tarmgass.
Mindre vanlige bivirkninger (oppleves av flere enn 1 av 1000 brukere, men færre enn 1 av 100): søvnighet, smerter eller ubehag i magen, munntørrhet, oppkast, sure oppstøt og utslett.
Sjeldne bivirkninger (oppleves av flere enn 1 av 10 000, men færre enn 1 av 1000): nedsatt kraft i musklene, små pupiller, smerter i tungen, oppblåsthet, kløe, problemer med å tømme urinblæren og tretthet.
Bivirkninger med frekvens ikke kjent (kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data): smerter i øvre del av magen, magesmerter som stråler til ryggen, ømhet ved berøring av magen, feber, høy puls, kvalme, oppkast, som kan være symptomer på betennelse i bukspyttkjertelen (akutt pankreatitt).
Stopp bruk av Loperamid Mylan og kontakt umiddelbart lege dersom du merker noen av følgende sjeldne symptomer:
 • plutselig hevelse i ansikt, lepper eller svelg, kortpustethet, vablete utslett (også kjent som elveblest eller urtikaria), alvorlig irritasjon, rødhet eller blemmer i huden. Dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaksjon.
 • ekstrem tretthet, koordinasjonsproblemer og bevissthetstap som kan være tegn på for høy dose.
 • alvorlige magesmerter og/eller hoven buk som kan skyldes blokkert eller forstørret tarm.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Loperamid Mylan

Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Loperamid Mylan
 • Virkestoff er loperamid. 1 kapsel, hard inneholder 2 mg loperamidhydroklorid.
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, maisstivelse, magnesiumstearat, gelatin, kinolingult (E 104), indigokarmin (E 132), erytrosin (E 127), jernoksider (E 172) og titandioksid (E 171).
Hvordan Loperamid Mylan ser ut og innholdet i pakningen
Loperamid Mylan kapsler består av en lilla ugjennomsiktig hoveddel og en mørkegrønn ugjennomsiktig hette merket "LOPERA-MIDE 2" i hvitt. Inneholder hvitt pulver.
Blisterpakninger: 16, 16 × 1, 40, 40 × 1, 100 og 100 × 1 kapsler, harde.
Plastboks: 250 kapsler, harde.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis være på markedet.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Mylan AB, Box 23033, 104 35 Stockholm, Sverige.
Tlf +46 8 555 227 50
E-post: inform@mylan.se
Tilvirker
Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, Irland.
Mylan Hungary Kft., H-2900 Komarom, Mylan utca 1, Ungarn
Rottapharm Limited, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, D15 XD71, Irland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 29.08.2022
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no