Medikinet Medice tabletter

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du eller barnet ditt begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg eller barnet ditt. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Medikinet er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du eller barnet ditt bruker Medikinet
 3. Hvordan Medikinet brukes
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Medikinet
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Medikinet er og hva det brukes motHva det brukes mot

Medikinet brukes til å behandle hyperaktivitetssyndrom med oppmerksomhetsforstyrrelser (ADHD).
 • det brukes til barn og ungdom fra 6-18 år.
 • det brukes først etter at andre behandlingsformer som ikke omfatter legemidler er prøvd, som rådgivning og atferdsterapi.
Medikinet skal ikke brukes til behandling av ADHD hos barn under 6 år eller hos voksne. Det er ikke kjent om det er trygt eller har noen god effekt for disse personene.
Hvordan det virker
Medikinet bedrer aktiviteten i visse deler av hjernen som er underaktive. Legemidlet kan bidra til å bedre oppmerksomhet (oppmerksomhetsvarighet) og konsentrasjon og redusere impulsiv atferd.
Dette legemidlet gis som del av et behandlingsprogram, som vanligvis omfatter:
 • psykologiske,
 • pedagogiske og
 • sosiale tiltak
Behandling med Medikinet skal kun innledes av og brukes under tilsyn av spesialist innen atferdsforstyrrelser hos barn og/eller ungdom. Selv om det ikke finnes noen kur mot ADHD, kan det håndteres ved hjelp av behandlingsprogrammer.
Om ADHD
Barn og ungdom med ADHD synes det er:
 • vanskelig å sitte stille og
 • vanskelig å konsentrere seg
Det er ikke deres feil at de ikke kan gjøre dette.
Mange barn og ungdom strever med disse tingene. Ved ADHD kan de imidlertid medføre problemer i hverdagen. Barn og ungdom med ADHD kan ha vansker med å lære og gjøre lekser. De synes det er vanskelig å oppføre seg fint hjemme, på skolen og andre steder.
ADHD påvirker ikke intelligensen til et barn eller en ungdom.

2. Hva du må vite før du eller barnet ditt bruker Medikinet

Bruk ikke MedikinetDersom du eller barnet ditt
 • er allergisk overfor metylfenidathydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • har problemer med skjoldbruskkjertelen
 • har økt trykk i øyet (grønn stær)
 • har svulst i binyrene (feokromocytom)
 • har spiseforstyrrelser hvor du ikke er sulten eller har lyst til å spise, som anoreksi
 • har svært høyt blodtrykk eller forsnevringer i blodårer, som kan gi smerter i armer og ben
 • har hatt hjerteproblemer, som hjerteinfarkt, uregelmessig hjerterytme, smerter og ubehag i brystkassen, hjertesvikt, hjertesykdom eller medfødte hjerteproblemer
 • har hatt problemer med blodårer i hjernen, som slag, utvidelse og svekkelse av en del av blodåre (aneurisme), trange eller tette blodårer eller betennelse i blodårene (vaskulitt)
 • tar eller de siste 14 dagene har tatt antidepressiva (kjent som monoaminoksidasehemmere), se ‘Andre legemidler og Medikinet’
 • har psykiske problemer som:
  • ‘psykopatisk’ eller ‘grensetilfelle’ personlighetsproblem
  • unormale tanker eller synsinntrykk eller en lidelse som kalles ‘schizofreni’
  • tegn på alvorlige humørproblemer som:
   • selvmordstanker
   • alvorlig depresjon, hvor du føler deg svært trist, verdiløs og håpløs
   • mani, hvor du føler deg uvanlig oppstemt, hyperaktiv og uhemmet
Bruk ikke metylfenidat hvis noe av det ovennevnte er aktuelt for deg eller barnet ditt. Snakk med lege eller apotek før du eller ditt barn bruker metylfenidat hvis du er usikker. Dette fordi metylfenidat kan forverre disse problemene.
Advarsler og forsiktighetsreglerSnakk med lege før du bruker Medikinet hvis du eller barnet ditt
 • har lever- eller nyreproblemer
 • har problemer med å svelge eller med å svelge hele tabletter
 • har hatt kramper (krampeanfall, epilepsi) eller unormal hjerneskanning (EEG)
 • har misbrukt eller vært avhengig av alkohol, reseptpliktige legemidler eller narkotika
 • er kvinne og har fått menstruasjon (se punktet ‘Graviditet og amming’ nedenfor)
 • har gjentatte rykninger i en del av kroppen eller gjentatte lyder og ord som er vanskelige å kontrollere (tics)
 • har høyt blodtrykk
 • har et hjerteproblem som ikke er nevnt i punktet ‘Bruk ikke Medikinet’ ovenfor
 • har et psykisk problem som ikke er nevnt i punktet ‘Bruk ikke Medikinet’ ovenfor. Andre psykiske problemer omfatter:
  • humørsvingninger (fra å være manisk til å være deprimert - kalt ‘bipolar lidelse’)
  • begynne å bli aggressiv eller fiendtlig, eller forverring av aggresjon
  • se, høre eller kjenne ting som ikke finnes (hallusinasjoner)
  • tro på ting som ikke er sanne (vrangforestillinger)
  • usedvanlig mistenksom (paranoia)
  • uro, angst eller anspenthet
  • depresjon eller skyldfølelse
Informer lege eller apotek før behandlingen starter hvis noe av det ovennevnte er aktuelt for deg eller barnet ditt. Dette fordi metylfenidat kan forverre disse problemene. Legen vil sjekke hvordan legemidlet påvirker deg eller barnet ditt.
Gutter og ungdom kan under behandlingen oppleve uventede, langvarige ereksjoner. Dette kan være smertefullt og kan oppstå når som helst. Det er viktig å oppsøke lege umiddelbart hvis ereksjonen din varer mer enn 2 timer, spesielt hvis det er smertefullt.
Kontroller som legen kommer til å foreta før behandling med metylfenidat startes
Dette er kontroller for å avgjøre om metylfenidat er riktig legemiddel for deg eller ditt barn. Legen vil snakke med dere om:
 • eventuelle andre legemidler du eller ditt barn bruker
 • om det har vært plutselige, uforklarlige dødsfall i familien
 • andre medisinske problemer (som hjerteproblemer) som du eller er familien din kan ha
 • hvordan du eller ditt barn føler dere, f.eks. om dere er svært oppstemt eller nedstemt, har rare tanker eller om du eller ditt barn har hatt noen av disse følelsene tidligere
 • om det forekommer tics i familien (gjentatte rykninger i en del av kroppen eller gjentatte lyder og ord som er vanskelige å kontrollere)
 • psykiske eller atferdsproblemer som du eller ditt barn eller andre familiemedlemmer har hatt
Legen vil vurdere om du eller ditt barn har en risiko for å få humørsvingninger (fra å være manisk til å være deprimert - kalt ‘bipolar lidelse’). Legen vil sjekke din eller ditt barns psykiske bakgrunn, og om noen i familien har begått selvmord eller hatt bipolar lidelse eller depresjon.
Det er viktig at du gir så mange opplysninger du kan. Dette vil hjelpe legen å avgjøre om metylfenidat er riktig legemiddel for deg eller ditt barn. Legen kan finne behov for andre medisinske undersøkelser før du eller ditt barn kan begynne med dette legemidlet.
Legemiddeltester
Dette legemidlet kan gi positive resultater i tester for legemiddelbruk.
Idrettsutøvere må være oppmerksomme på at dette legemidlet kan gi en positiv reaksjon ved dopingkontroll.
Andre legemidler og Medikinet
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Bruk ikke metylfenidat hvis du eller ditt barn:
 • bruker et legemiddel som kalles ‘monoaminoksidasehemmer’ (MAO-hemmer) som brukes mot depresjon, eller har brukt en MAO-hemmer de siste 14 dagene. Bruk av en MAO-hemmer sammen med metylfenidat kan medføre plutselig blodtrykksøkning.
Dersom du eller ditt barn bruker andre legemidler kan metylfenidat påvirke hvor godt de virker eller gi bivirkninger. Dersom du eller ditt barn bruker noen av følgende legemidler, må du snakke med lege eller apotek før dere bruker metylfenidat:
 • andre legemidler mot depresjon
 • legemidler mot alvorlige psykiske problemer
 • legemidler mot epilepsi
 • legemidler til blodtrykksreduksjon eller -økning
 • visse hoste- og forkjølelsesmidler som inneholder legemidler som kan påvirke blodtrykket. Det er viktig å sjekke med apoteket når du kjøper disse midlene
 • blodfortynnende legemidler som motvirker blodpropp
Dersom du er usikker på om et legemiddel du eller ditt barn bruker omfattes av listen over, bør du snakke med lege eller apotek før bruk av metylfenidat.
Operasjoner
Informer legen din dersom du eller ditt barn skal gjennomgå en operasjon. Metylfenidat skal ikke tas på operasjonsdagen hvis det skal brukes en viss type narkosemiddel. Dette fordi det er fare for plutselig blodtrykksøkning under operasjonen.
Inntak av Medikinet sammen med mat og drikke
Inntak av Medikinet sammen med mat kan bidra til å hindre magesmerter, kvalme eller oppkast.
Inntak av Medikinet sammen med alkohol:
Ikke drikk alkohol ved bruk av dette legemidlet. Alkohol kan forverre legemidlets bivirkninger. Husk at mat og legemidler kan inneholde alkohol.
Graviditet og amming
Tilgjengelige data antyder ikke noen økt risiko for fødselsdefekter generelt. En liten økning i risikoen for misdannelser av hjertet, ved bruk i løpet av de tre første månedene av svangerskapet, kan imidlertid ikke utelukkes. Legen din vil kunne gi deg mer informasjon om denne risikoen. Før bruk av metylfenidat skal du informere lege eller apotek dersom du eller din datter:
 • har samleie. Legen vil diskutere prevensjonsmidler.
 • er gravid eller kan være gravid. Legen bestemmer om metylfenidat kan brukes.
 • ammer eller planlegger å amme. Det er mulig at metylfenidat utskilles i morsmelk. Legen bestemmer derfor om du eller din datter kan amme ved bruk av metylfenidat.
Kjøring og bruk av maskiner
Du eller ditt barn kan oppleve svimmelhet, døsighet, fokuseringsproblemer, tåkesyn, hallusinasjoner eller andre bivirkninger i sentralnervesystemet ved bruk av metylfenidat. Hvis dette oppstår kan det være farlig å kjøre, bruke maskiner, sykle, ri eller klatre i trær.
Medikinet inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan Medikinet brukesHvor mye som skal tas

Du eller ditt barn skal alltid bruke Medikinet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Maksimal døgndose er 60 mg.
 • Legen vil vanligvis starte behandlingen med en lav dose på 5 mg metylfenidat en eller to ganger daglig til frokost og lunsj og ved behov øke dosen gradvis.
 • Legen forteller hvilken tablettstyrke som skal tas hver dag.
 • Siste dose skal vanligvis ikke tas senere enn 4 timer før sengetid for å unngå søvnvansker.
Legen vil foreta noen undersøkelser
 • før du eller barnet ditt starter - for å sjekke om Medikinet er trygt og vil ha noen effekt
 • etter at du eller barnet ditt har startet - de vil bli foretatt minst hver 6. måned, eventuelt hyppigere. De vil også bli foretatt når dosen endres.
 • disse undersøkelsene vil omfatte:
  • vurdering av appetitt
  • måling av høyde og vekt
  • måling av blodtrykk og puls
  • vurdering av problemer med humør, sinnsstemning og uvanlige følelser, eller om dette er blitt verre ved bruk av Medikinet
Hvordan det skal tas
Dette legemidlet skal svelges.
Du eller ditt barn skal svelge Medikinet tabletter med vann. Ved behov kan tablettene deles i like doser. Ta tablettene til eller etter måltid.
Hvis du eller barnet ditt ikke merker bedring etter 1 måneds behandling
Snakk med legen hvis du eller barnet ditt ikke merker bedring etter 1 måneds behandling. Legen kan bestemme at du eller barnet ditt trenger en annen behandling.
Langtidsbehandling
Det er ikke nødvendig å bruke Medikinet resten av livet. Hvis du eller barnet ditt bruker Medikinet i mer enn ett år, bør legen avbryte behandlingen en kort periode, f.eks. i en skoleferie. Dette vil vise om det fortsatt er behov for legemidlet.
Feilbruk av Medikinet
Hvis Medikinet ikke brukes riktig kan dette medføre unormal atferd. Det kan også innebære at du eller barnet ditt begynner å bli avhengig av legemidlet. Snakk med legen dersom du eller barnet ditt noen gang har misbrukt eller vært avhengig av alkohol, reseptpliktige legemidler eller narkotika. Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
Dersom du eller barnet ditt tar for mye av Medikinet
Snakk med lege eller ring etter ambulanse umiddelbart dersom du er barnet ditt tar for mye av legemidlet. Fortell dem hvor mye som er tatt. Du kan trenge medisinsk behandling.
Tegn på overdosering kan omfatte oppkast, uro, skjelving, økte ukontrollerte bevegelser, muskelrykninger, kramper (kan etterfølges av koma), ekstrem lykkefølelse, forvirring, se, kjenne eller høre ting som ikke finnes (hallusinasjoner), svetting, rødming, hodepine, høy feber, pulsendringer (lav, høy eller uregelmessig), høyt blodtrykk, utvidede pupiller og tørr nese og munn, muskelspasmer, feber og rødbrun urin som kan være mulige tegn på unormal nedbrytning av muskler (rabdomyolyse)..
Dersom du eller barnet ditt har glemt å ta Medikinet
Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose. Vent til det er tid for neste dose dersom du eller barnet ditt har glemt en dose.
Dersom du eller barnet ditt avbryter behandling med Medikinet
Dersom du eller barnet ditt plutselig avbryter behandling med dette legemidlet, kan ADHD- symptomer komme tilbake eller uønskede effekter som depresjon oppstå. Legen kan foreslå å gradvis redusere mengden legemiddel som tas hver dag, før behandlingen avbrytes helt. Snakk med legen før behandling med Medikinet avbrytes.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Legen vil snakke med deg om disse bivirkningene.

Noen bivirkninger kan være alvorlige. Oppsøk lege omgående hvis du får noen av bivirkningene nedenfor:
Vanlige: kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer
 • uregelmessige hjerteslag (hjertebank)
 • personlighetsforandringer
 • overdreven skjæring av tennene (bruksisme).
Mindre vanlige: kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer
 • selvmordstanker
 • kjenne eller høre ting som ikke finnes, dette er tegn på psykose
 • ukontrollert tale og kroppsbevegelser (Tourettes syndrom)
 • tegn på allergi som utslett, kløe eller elveblest på huden, hevelse i ansikt, lepper, tunge eller andre deler av kroppen, kortpustethet, pipende utpust eller pustevansker
 • humørsvingninger/humørforandringer.
Sjeldne: kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer
 • følelse av å være uvanlig oppstemt, hyperaktiv og uhemmet (mani).
Svært sjeldne: kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 personer
 • hjerteinfarkt
 • kramper (anfall, epilepsi med kramper)
 • hudavskalling eller rødlilla flekker
 • muskelspasmer som du ikke kan kontrollere, som rammer øyne, hode, hals, kropp og nervesystem - grunnet midlertidig manglende blodforsyning til hjernen
 • lammelse eller problemer med bevegelse og syn, talevansker (disse kan være tegn på problemer med blodårene i hjernen)
 • redusert antall blodceller (røde, hvite og blodplater) som kan gjøre deg mer utsatt for å få infeksjoner og gjøre at du lettere blør og får blåmerker
 • plutselig økning i kroppstemperatur, svært høyt blodtrykk og sterke kramper (malignt nevroleptikasyndrom). Det er usikkert om denne bivirkningen skyldes metylfenidat eller andre legemidler som eventuelt tas sammen med metylfenidat.
Ikke kjent: frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data
 • uønskede tanker som stadig kommer tilbake
 • uforklarlig besvimelse, brystsmerter, kortpustethet (dette kan være tegn på hjerteproblemer).
Oppsøk lege omgående hvis du får noen av bivirkningene over.

Andre bivirkninger er følgende, informer lege eller apotek hvis de blir alvorlige:Svært vanlige: kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer
 • redusert appetitt
 • hodepine
 • nervøsitet
 • søvnvansker
 • kvalme
 • munntørrhet.
Vanlige: kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer
 • leddsmerter
 • høy kroppstemperatur (feber)
 • uvanlig hårtap eller -uttynning
 • uvanlig søvnighet eller døsighet
 • tap av appetitt
 • panikkanfall
 • redusert sexlyst
 • tannverk
 • kløe, utslett eller utstående, kløende, rødt utslett (elveblest)
 • kraftig svetting
 • hoste, sår hals eller nese og halsirritasjon, kortpustethet eller brystsmerter
 • endringer i blodtrykket (vanligvis høyt blodtrykk), raske hjerteslag (takykardi), kalde hender og føtter
 • risting og skjelving, svimmelhet, bevegelser du ikke kan kontrollere, følelse av indre rastløshet, uvanlig aktiv
 • aggresjon, uro, rastløshet, angst, depresjon, stress, irritabilitet og unormal atferd, søvnproblemer, tretthet
 • magesmerter, diaré, kvalme, magebesvær, fordøyelsesbesvær, tørste og oppkast. Disse oppstår vanligvis i begynnelsen av behandlingen og kan reduseres ved å ta medisinen sammen med mat.
Mindre vanlige: kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer
 • forstoppelse
 • ubehag i brystet
 • blod i urinen
 • dobbeltsyn eller tåkesyn
 • muskelsmerter, muskelrykninger, stramme muskler
 • økte leverprøveverdier (ses i blodprøve)
 • sinne, tårefylt, uvanlig varhet overfor omgivelser, spenning.
Sjeldne: kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer
 • endret sexlyst
 • desorientering
 • utvidede pupiller, synsvansker
 • opphovnede bryster hos menn
 • rødhet i huden, utstående, rødt hudutslett.
Svært sjeldne: kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 personer
 • hjerteinfarkt
 • plutselig dødsfall
 • muskelkramper
 • små, røde merker på huden
 • betennelse eller tette arterier i hjernen
 • unormal leverfunksjon, inkludert leversvikt og koma
 • endrede prøvesvar – inkludert lever- og blodprøver
 • selvmordsforsøk (inkludert fullført selvmord), unormale tanker, manglende følelser eller medfølelse, repetisjon av ting, besettelse av en ting
 • nummenhet, prikking og endret farge (fra hvit til blå, deretter rød) på fingre og tær når det er kaldt (‘Raynauds fenomen’).
Ikke kjent: frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data
 • migrene
 • svært høy feber
 • langsomme, raske eller ekstra hjerteslag
 • kraftig epilepsianfall (‘grand mal-kramper’)
 • tro ting som ikke er sanne, forvirring
 • sterke magesmerter, ofte med kvalme og oppkast
 • problemer med blodårene i hjernen (slag, cerebral arteritt eller cerebral okklusjon)
 • impotens (erektil dysfunksjon)
 • forlenget ereksjon, noen ganger smertefull, eller økt antall ereksjoner
 • overdreven, ukontrollert snakking
 • manglende evne til å holde på urin (inkontinens)
 • spasmer i kjevemusklene som gjør det vanskelig å åpne munnen (trismus)
 • stamming
 • neseblødning.
Vekstpåvirkning
Dersom det brukes i mer enn ett år kan metylfenidat medføre redusert vekst hos noen barn. Dette rammer færre enn 1 av 10 barn.
 • det kan være manglende vektøkning eller høydevekst
 • legen vil følge din eller barnets høyde og vekt nøye, samt hvor godt du eller barnet ditt spiser
 • hvis du eller barnet ditt ikke vokser som forventet, kan behandlingen med metylfenidat stoppes en kort periode.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Medikinet

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterpakningen og esken etter ‘EXP’/‘Utløpsdato’. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Medikinet
Virkestoff er: metylfenidathydroklorid
Medikinet 5 mg tabletter
Hver tablett inneholder 5 mg metylfenidathydroklorid, tilsvarende 4,35 mg metylfenidat.
Medikinet 10 mg tabletter
Hver tablett inneholder 10 mg metylfenidathydroklorid, tilsvarende 8,65 mg metylfenidat.
Medikinet 20 mg tabletter
Hver tablett inneholder 20 mg metylfenidathydroklorid, tilsvarende 17,30 mg metylfenidat.
Andre innholdsstoffer er:
Mikrokrystallinsk cellulose, pregelatinisert maisstivelse, kalsiumhydrogenfosfatdihydrat, laktosemonohydrat, magnesiumstearat
Hvordan Medikinet ser ut og innholdet i pakningen
Medikinet 5 mg tabletter
Tablett (hvit, rund) preget med ”S”. Tabletten kan deles i to like deler.
Pakningsstørrelser: 20, 28, 30, 50 eller 56 tabletter
Esker med tabletter pakket i blisterpakninger av PVC/PE/PVdC aluminiumsfolie.
Medikinet 10 mg tabletter
Tablett (hvit, rund) preget med ”M”. Tabletten kan deles i to like deler.
Pakningsstørrelser: 20, 28, 30, 50, 56, 98 eller 100 tabletter
Esker med tabletter pakket i blisterpakninger av PVC/PVdC aluminiumsfolie.
Medikinet 20 mg tabletter
Tablett (hvit, rund) preget med ”L”. Tabletten kan deles i to like deler.
Pakningsstørrelser: 30, 50 eller 56 tabletter
Esker med tabletter pakket i blisterpakninger av PVC/PVdC aluminiumsfolie.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG
Iserlohn, Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
E-post: info@medicenordic.no
tlf: 69 31 11 11
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Danmark: Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg
Finland: Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg
Island: Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg tafla
Luxemburg: Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg
Nederland: Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg
Norge: Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg
Polen: Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg
Spania: Medicebran 5 mg, 10 mg, 20 mg
Storbritannia: Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg
Sverige: Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg
Tyskland: Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg Tabletten
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.09.2023
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no