Mucomyst Mylan Healthcare Norge AS inhalasjonsvæske

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Mucomyst er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Mucomyst
 3. Hvordan du bruker Mucomyst
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Mucomyst
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Mucomyst er og hva det brukes mot

Mucomyst løser seigt slim, gjør det mer tyntflytende slik at det lettere kan hostes opp. Det brukes ved luftveislidelser med mye slimdannelse f.eks. cystisk fibrose. Ved undersøkelse av bronkiene. Ved forgiftninger med paracetamol.

2. Hva du må vite før du bruker Mucomyst

Bruk ikke Mucomyst
 • dersom du er allergisk overfor acetylcystein eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • Mucomyst skal ikke brukes av barn under 2 år unntatt ved behandling av paracetamolforgiftning.
Advarsler og forsiktighetsregler
Vis forsiktighet ved bruk av Mucomyst dersom du har astma eller har opplevd sammentrekninger i luftveiene.
Andre legemidler og Mucomyst
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Begrenset erfaring ved bruk under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Mucomyst dersom du er gravid.
Amming
Det er ukjent om Mucomyst går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Mucomyst ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Mucomyst inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder 28,35 mg natrium (finnes i bordsalt) i hver ml. Dette tilsvarer 1,42 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.

3. Hvordan du bruker Mucomyst

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apoteket hvis du er usikker.
Den vanlige dosen for voksne er: 1-3 ml Mucomyst inhalasjonsvæske 200 mg/ml inhaleres via forstøverapparat 3-4 ganger daglig.
Når ca. 3/4 av dosen er brukt, fortynnes resterende mengde i forstøverapparatet med like mye f.eks. fysiologisk saltvann, for å unngå økning i konsentrasjon av virkestoff. Etter avtale med legen kan Mucomyst inhalasjonsvæske blandes med Bricanyl inhalasjonsvæske ved behov.
Dersom du tar for mye av Mucomyst
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige: Kvalme og/eller diaré
Mindre vanlige: Magesmerter, sammentrekninger i luftveiene
Sjeldne: Uvelhet, betennelse i munnslimhinnen (stomatitt), betennelse i neseslimhinnen (rhinitt). Rødme, kløe, elveblest (urtikaria) og oppsvulming av lepper, ansikt og hals (angioødem). Store mengder tyntflytende sekret. Allergisk reaksjon (ved infusjon).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Mucomyst

Oppbevares ved høyst 25°C. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Inhalasjonsvæsken kan brukes i inntil 4 uker etter den er åpnet. Åpnet flaske oppbevares i kjøleskap. Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Mucomyst:
 • Virkestoff er acetylcystein. Hver ml inhalasjonsvæske, oppløsning inneholder 200 mg acetylcystein.
 • Andre innholdsstoffer i 1 ml er: natriumedetat 0,5 mg, natriumhydroksid til pH 7 og sterilt vann til 1 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen:
Mylan Healthcare Norge AS
Postboks 194
1371 Asker
Tilvirker:
Orion Pharma, Finland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 20.10.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:

Acetylcystein reagerer med visse materialer som kan inngå i inhalasjonsapparater, f.eks. gummi, jern og kobber. Derimot angripes ikke glass, aluminium, rustfritt stål, krom, tantal. Inhalasjonsapparatet bør rengjøres umiddelbart etter bruk.