Trilafon dekanoat Orion

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Trilafon dekanoat er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Trilafon dekanoat
 3. Hvordan du bruker Trilafon dekanoat
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Trilafon dekanoat
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Trilafon dekanoat er, og hva det brukes mot

Trilafon injeksjonsvæske, oppløsning, tilhører en gruppe legemidler som kalles nevroleptika. Nevroleptika har en svakt beroligende/søvndyssende effekt. Trilafon har en sterk effekt på psykoser og sterk dempende effekt på stemningsleiet. Trilafon injeksjonsvæske brukes ved kronisk schizofreni, psykoser, mani og paranoia (vrangforestillinger).

2. Hva du må vite før du bruker Trilafon dekanoat

Bruk ikke Trilafon dekanoat
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor perfenazin eller et av de andre innholdsstoffene i Trilafon dekanoat.
 • ved bevisstløshet eller dersom du har redusert bevissthet forårsaket av medikamenter eller rusmidler.
 • dersom du har blodsykdommer.
 • dersom du har malignt nevroleptikumsyndrom (symptomer er blant annet blodtrykksvariasjoner, feber, nedsatt bevissthet, muskelsvakhet, bevegelseshemming, svetting).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Trilafon dekanoat
Vis forsiktighet ved bruk av Trilafon dekanoat:
 • ved bevegelsesforstyrrelser (f.eks. ufrivillige bevegelser) må lege kontaktes straks.
 • dersom du har en hjerte-karsykdom, rask hjerterytme (takykardi), eller har tilfeller av hjerterytmeforstyrrelse i familien (forlenget QT-interval).
 • dersom du eller noen i din familie har hatt blodproppsykdommer, da slike legemidler har vært forbundet med dannelse av blodpropper.
 • dersom du behandles med blodtrykkssenkende midler.
 • dersom du har en leversykdom.
 • dersom du har diabetes mellitus (sukkersyke).
 • dersom du har nedsatt pustefunksjon.
 • dersom du har myasthenia gravis (alvorlig muskelsykdom) eller Parkinsons sykdom.
 • dersom du har epilepsi.
 • dersom du har ubehandlet trangvinklet glaukom (en spesiell type grønn stær).
 • dersom du har vannlatingsbesvær.
 • ved høy alder eller dersom du er dement.
Samtidig bruk av andre nevroleptika bør unngås.
Pasienter som behandles over lang tid bør kontrolleres regelmessig.
Barn
Sikkerhet og effekt hos barn er ikke undersøkt.
Andre legemidler og Trilafon dekanoat
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Trilafon kan påvirke effekten av en rekke andre legemidler.
Inntak av Trilafon dekanoat sammen med alkohol
Kombinasjon med alkohol bør unngås.
Graviditet og amming
Snakk deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er mulig at fosteret påvirkes. Snakk derfor alltid med lege før bruk av Trilafon dekanoat under graviditet.
Følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte barn av mødre som har brukt Trilafon under siste trimester (de siste tre månedene av graviditeten): skjelvinger, muskelstivhet og/eller svakhet, søvnighet, uro, pustevansker, og problemer med å ta til seg mat. Ta kontakt med lege dersom barnet ditt har noen av disse symptomene.
Det er mulig at barn som ammes påvirkes. Bruk derfor ikke Trilafon dersom du ammer annet enn når legen har bestemt det.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet påvirker evnen til å kjøre bil og å betjene maskiner.

3. Hvordan du bruker Trilafon dekanoat

Bruk alltid Trilafon dekanoat slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser denne for deg. Legemidlet settes intramuskulært (i en muskel).
Dersom du tar for mye av Trilafon dekanoat
Ta øyeblikkelig kontakt med legen dersom du har tatt for mye Trilafon dekanoat.
Dersom du har glemt å ta Trilafon dekanoat
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Trilafon dekanoat forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkningene er doseavhengige.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer) i starten av behandlingen er tretthet/søvnighet, munntørrhet (god munnhygiene er viktig). Andre vanlige bivirkninger er vekst av brystkjertlene hos menn og melkeproduksjon hos kvinner og menn, ekstrapyramidale bivirkninger (ufrivillige bevegelser, risting i hendene, muskelstivhet i armer og ben, langsomme bevegelser, trang til å være i bevegelse, vanskelig for å sitte eller stå stille, følelse av indre uro). Disse symptomene er ofte vanligst i starten av behandlingen. Er du plaget av disse symptomene, skal du kontakte legen som kan tilpasse dosen og eventuelt gi deg et middel som kan dempe disse symptomene. Mindre vanlige bivirkninger er forstoppelse, nedsatt konsentrasjon, svimmelhet når man reiser seg opp, vannlatingsbesvær, synsproblemer, vektøkning/vektreduksjon og nevroleptiskumsyndrom (symptomer er blant annet blodtrykksvariasjoner, feber, nedsatt bevissthet, muskelsvakhet, bevegelseshemming, svetting).
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer er agranulocytose (endringer i hvite blodceller), kvalme, utslett, kløe, hjerteklapp og hodepine.
For denne typen legemidler er det også rapportert følgende bivirkninger: Forstyrrelse i hjerterytmen (QT-forlengelse), hjertestans, hjerteflimmer, Torsades de Pointes (en sykdom som forstyrrer hjerterytmen), plutselig død.
Blodpropp i venene, spesielt i bena (symptomene omfatter hevelse, smerte og rødhet i bena), som kan bevege seg gjennom blodårene til lungene og forårsake brystsmerter og pustevansker. Oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart dersom du merker noen av disse symptomene.
Hos eldre pasienter med demens har det blitt rapportert om en liten økning i antall dødsfall hos pasienter som tar antipsykotiske legemidler sammenlignet med de som ikke bruker slike legemidler.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Trilafon dekanoat

Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager synlige tegn på forringelse.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Trilafon dekanoat
 • Virkestoff er perfenazindekanoat
 • Andre hjelpestoffer er propylparahydroksybenzoat, sesamolje.
Hvordan Trilafon dekanoat ser ut og innholdet i pakningen
Klar viskøs gul oppløsning
Trilafon dekanoat kommer i en pakning på 10 × 1 ml. Ampullene har to ringer som er fargekodet. Den øvre ringen er brun, og den nedre er mørkeblå.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Tilvirker
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Lokal representant
Orion Pharma AS
medinfo@orionpharma.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07.10.2021

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonellDosering og administrasjonsmåte

Trilafon dekanoat skal kun gis som en intramuskulær injeksjon.
Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering
Injeksjonssprøyte og kanyle må være tørre da vann eller fuktighet kan forårsake at løsningen blir blakket på grunn av utfelling.
Det anbefales å bruke en filterkanyle ved opptrekking av Trilafon dekanoat. Injeksjonsvæsken trekkes opp i sprøyten med filterkanylen, og deretter skal kanylen byttes før injeksjonen gis i muskelen.
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overenstemmelse med lokale krav.