Nicotinell GlaxoSmithKline Consumer Healthcare tyggegummi, IceMint

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Ta alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller slik apoteket har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Kontakt lege eller apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nicotinell IceMint er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nicotinell IceMint
 3. Hvordan du bruker Nicotinell IceMint
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nicotinell IceMint
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Nicotinell IceMint er og hva det brukes mot

Voksne over 18 år: Nicotinell er et hjelpemiddel mot nikotinabstinens i røykfrie perioder og ved røykeavvenning, samt røykereduksjon hos personer som ikke kan eller vil slutte å røyke.
Nicotinell tyggegummi, IceMint inneholder virkestoffet nikotin. Ved tygging skjer en langsom frigjøring av nikotin som tas opp i munnhulen. Dette legemidlet brukes for å redusere nikotinsug og abstinenssymptomer ved nikotinavhengighet. Det kan dermed:
 • hindre tilbakefall til røyking hos røykere som er motivert for å slutte, eller
 • gjøre det enklere å redusere røyking hos røykere som ikke kan eller ikke ønsker å slutte.
Pasientrådgivning og støtte vil vanligvis øke sjansen for å lykkes.
Nicotinell IceMint er til bruk hos røykere som er 18 år og eldre.

2. Hva du må vite før du bruker Nicotinell IceMint

Bruk ikke Nicotinell IceMint
 • dersom du er allergisk overfor nikotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du ikke røyker.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Nicotinell IceMint dersom du har
 • noen form for hjerteproblemer, f.eks. nylig har hatt hjerteinfarkt, har problemer med hjerterytmen, hjertesvikt eller brystsmerter (angina, inkludert Prinzmetals angina). Dersom du opplever en økning i hjerteproblemer mens du bruker dette legemidlet, bør dosen reduseres eller bruken stanses helt.
 • hatt slag.
 • høyt blodtrykk.
 • problemer med blodsirkulasjonen.
 • diabetes. Du bør måle blodsukkeret oftere enn vanlig når du begynner å bruke nikotintyggegummi. Behovet for insulin eller andre legemidler kan endre seg.
 • overaktiv skjoldbruskkjertel (hypertyreose).
 • svulst i binyrene (feokromocytom).
 • nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon.
 • øsofagitt (betennelse i spiserøret), betennelse i munn eller svelg, magekatarr eller magesår.
 • epilepsi (anfall), eller tidligere har hatt det.
Om du har noen av disse tilstandene er det ikke sikkert at du burde bruke Nicotinell.
Personer som har problemer med leddet i kjeven og brukere av tannproteser kan oppleve at det er vanskelig å tygge tyggegummien. Hvis dette skulle være tilfelle anbefales det at du bruker andre former for nikotinerstatning. Tygging av Nicotinell IceMint kan gjøre at fyllinger eller tannimplantater løsner.
Når du bruker Nicotinell IceMint skal du ikke røyke, da det kan føre til at nikotinkonsentrasjonen blir så høy at du føler deg dårlig.
Barn og ungdom
Nicotinell bør ikke brukes av ungdom i alderen 12-17 år uten resept fra helsepersonell. Dosen for voksne kan føre til alvorlig forgiftning eller til og med være dødelig for små barn. Det er derfor viktig at du oppbevarer Nicotinell IceMint utilgjengelig for barn til enhver tid. Nicotinell IceMint skal ikke brukes av barn under 12 år.
Andre legemidler og Nicotinell IceMint
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er ingen informasjon tilgjengelig om påvirkninger mellom Nicotinell IceMint og andre legemidler. Effekten av enkelte legemidler kan imidlertid påvirkes hvis du slutter å røyke. Dette er spesielt viktig dersom du bruker legemidler som inneholder
 • teofyllin (en medisin som brukes ved behandling av astma),
 • takrin (en medisin som brukes ved behandling av Alzheimers demens),
 • olanzapin eller klozapin (for behandling av schizofreni).
Nicotinell IceMint sammen med mat og drikke
Kaffe, syreholdige drikker og mineralvann kan redusere opptaket av nikotin og bør derfor unngås de siste 15 minuttene før tygging av Nicotinell IceMint. Du skal ikke spise eller drikke når du har tyggegummi i munnen.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Det er svært viktig at du slutter å røyke når du er gravid fordi det kan føre til redusert vekst hos barnet ditt. Det kan også føre til for tidlig (prematur) fødsel eller til og med dødfødsel. Det beste er om du kan slutte å røyke uten bruk av nikotinholdige legemidler. Klarer du ikke dette, bør du kun bruke Nicotinell IceMint etter råd fra helsepersonell.
Amming
Nicotinell IceMint bør unngås når du ammer fordi nikotin går over i morsmelk og kan påvirke barnet ditt. Dersom helsepersonell har anbefalt bruk av Nicotinell IceMint når du ammer, bør tyggegummien tas like etter amming, og ikke i løpet av de to siste timene før amming.
Fertilitet
Røyking øker risikoen for infertilitet hos kvinner og menn. Effekten av nikotin på fertilitet er ukjent.
Kjøring og bruk av maskiner
Nicotinell IceMint antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner så lenge det brukes i henhold til doseringsanbefalingene. Vær oppmerksom på at røykeavvenning kan medføre endret atferd.
Nicotinell IceMint inneholder sorbitol, butylhydroksytoluen og natrium.
Nicotinell medisinsk tyggegummi IceMint inneholder sorbitol. Sorbitol er en kilde til fruktose. Hvis legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, eller du har fått diagnosen medfødt fruktoseintoleranse, en sjelden, arvelig sykdom, som gjør at du ikke kan bryte ned fruktose, må du snakke med legen din før du tar eller mottar dette legemidlet.
Hver tyggegummi inneholder 0,1 g sorbitol som omdannes til 0,02 g fruktose. Kaloriinnholdet i en tyggegummi er 1,2 kcal.
Tyggegummien inneholder butylhydroksytoluen (E321) som kan forårsake lokalirritasjon på slimhinner i munnen.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol (23 mg) natrium per tyggegummi, og er så godt som «natriumfritt».

3. Hvordan du bruker Nicotinell IceMint

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Styrken velges ut fra hvor nikotinavhengig du er. Du bør bruke 4 mg Nicotinell medisinsk tyggegummi, Icemint dersom:
 • du er en røyker med sterk nikotinavhengighet.
 • du tidligere ikke har lyktes i å slutte med å røyke etter å ha brukt tyggegummien med 2 mg.
I øvrige tilfeller skal Nicotinell 2 mg medisinsk tyggegummi, Icemint benyttes.
Velg best mulig styrke ut fra denne tabellen:
Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom du opplever bivirkninger ved bruk av høy dose (4 mg), bør du vurdere en lavere dose (2 mg). For å unngå ubehag (f.eks. hikke eller halsbrann) er det viktig at tyggegummien tygges på riktig måte:
Bruksanvisning:
Tyggegummien skal ikke svelges.
 1. Tygg én tyggegummi sakte til smaken blir sterk.
 2. La deretter tyggegummien hvile mellom kinnet og tannkjøttet.
 3. Tygg igjen når smaken er blitt svakere.
 4. Gjenta dette i ca. 30 minutter.
Unngå å drikke kaffe, syre- eller sukkerholdig drikke i 15 minutter før du tar en Nicotinell IceMint tyggegummi, da disse kan redusere opptaket av nikotin i kroppen. Du skal ikke spise eller drikke når du har tyggegummi i munnen.
Dosering for voksne over 18 år
Tygg en tyggegummi når du kjenner trang til å røyke.
Ved behandlingsstart kan vanligvis 1 tyggegummi tygges hver- eller annenhver time. Normalt er 8-12 tyggegummier per dag tilstrekkelig uavhengig av styrke. Ikke overstig en døgndose på 24 tyggegummier av 2 mg styrken, eller 15 tyggegummier av 4 mg styrken. Ta ikke mer enn 1 tyggegummi per time.
Røykeavvenning
Behandlingsvarigheten er individuell. Vanligvis vil det være nødvendig med minst 3 måneders behandling. Etter 3 måneder skal man gradvis redusere antall tyggegummier som brukes per dag. Behandlingen bør avsluttes når dosen er redusert til 1-2 tyggegummier per dag.
Nicotinell IceMint tyggegummi bør ikke brukes i mer enn 12 måneder uten kontakt med helsepersonell.
Rådgivning kan øke sjansene for å lykkes med røykeavvenning.
Røykereduksjon
For å redusere røykingen så mye som mulig brukes Nicotinell IceMint mellom røykeperioder for å forlenge røykefrie intervaller. Dersom man ikke har oppnådd å redusere antall sigaretter per dag etter 6 uker, bør man søke profesjonell rådgivning. Så snart du føler deg klar for det, men ikke senere enn 6 måneder etter oppstart av behandlingen, bør du forsøke å slutte å røyke. Om du ikke gjør et alvorlig forsøk på å slutte innen det er gått 9 måneder etter behandlingsoppstart, bør man søke profesjonell hjelp.
Rådgivning kan øke sjansene for å lykkes med røykeavvenning.
Dersom du tar for mye av Nicotinell IceMint
Dersom man tar for mange tyggegummier kan man få de samme symptomene som når man røyker for mye.
Symptomer på overdose av nikotin er blant annet svakhetsfølelse, blek hud, svetting, økt spyttsekresjon, brennende følelse i svelg, kvalme, oppkast, diaré, magesmerter, syns- og hørselsforstyrrelser, hodepine, rask hjerterytme eller forstyrrelser i hjerterytmen, kortpustethet, svimmelhet, skjelving og forvirring.
Ved større overdose kan disse symptomene etterfølges av utmattethet, lavt blodtrykk, sirkulasjonssvikt, koma, pustevansker og anfall.
Stans bruken av tyggegummien og kontakt lege eller sykehus øyeblikkelig for risikovurdering og råd hvis du har tatt for mye legemiddel, eller hvis et barn har fått i seg legemidlet ved et uhell.
Kontakt lege umiddelbart ved mistanke om at et barn har blitt forgiftet. Selv små mengder nikotin er farlig og muligens livstruende for barn. Dette kan føre til alvorlige symptomer eller død.
Dersom du har glemt å ta Nicotinell IceMint
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Har du flere spørsmål om bruken av dette legemidlet, spør legen eller på apoteket.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Symptomer som kan forekomme de første dagene er svimmelhet, hodepine og søvnforstyrrelser. Dette kan være abstinenssymptomer som skyldes mindre tilførsel av nikotin i forbindelse med røykeavvenning. Andre mulige abstinenssymptomer i forbindelse med røykeslutt kan være søvnløshet, hoste, svakhetsfølelse, tretthet, sykdomsfølelse og influensaliknende symptomer.
Slutt å ta Nicotinell IceMint og kontakt lege øyeblikkelig dersom du merker noen av de følgende symptomene på alvorlig allergisk reaksjon (angioødem eller anafylaktisk reaksjon)
 • Hevelser i ansikt, tunge eller hals, problemer med å svelge, elveblest og pusteproblemer. Disse bivirkningene er sjeldne.
Andre bivirkninger som kan forekomme:Svært vanlige (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer):
 • kvalme
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • betennelse i slimhinnen i munnen, ubehag i munnen
 • sår hals
 • oppkast
 • ubehag i magen, magesmerter
 • diaré
 • fordøyelsesbesvær/halsbrann
 • luft i magen
 • hikke
 • forstoppelse
 • svimmelhet og hodepine
 • søvnløshet
 • hoste
 • munntørrhet
 • smerter i munn, hals og kjevemuskel kan også forekomme.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • hjertebank
 • rødhet i huden (erytem) og
 • kløende hudutslett (elveblest).
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • forstyrrelser i hjerterytme
 • overfølsomhetsreaksjoner.
Forekomst ikke kjent:
 • økt spyttsekresjon
 • svelgevansker
 • oppstøt
 • skjelving
 • munnsår
 • kortpustethet
 • svakhetsfølelse
 • tretthet
 • sykdomsfølelse og
 • influensaliknende symptomer.
Munnsår kan skyldes røykeavvenningen og ikke behandlingen.
Tyggegummien kan feste seg til, og i svært sjeldne tilfeller ødelegge tannproteser eller andre tannbehandlinger.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Nicotinell IceMint

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen og blisterarket. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Nicotinell IceMint
Nicotinell medisinsk tyggegummi, IceMint finnes i to styrker.
Virkestoffet er nikotin.
Hver Nicotinell medisinsk tyggegummi, IceMint inneholder 2 mg eller 4 mg nikotin (som 10 mg eller 20 mg nikotinpolakrilin (1:4)).
Andre innholdsstoffer er
 • tyggegummibase (inneholder butylhydroksytoluen (E321), acesulfamkalium (E950), polakrilin, kalsiumkarbonat (E170), glyserol (E422), levomentol, naturlig mintsmakstilsetning, mint millicaps, sukralose, natriumkarbonat vannfritt, henholdsvis 101,8 mg (2 mg) og 93,8 (4 mg), sorbitol (E420), xylitol, mannitol (E421), gelatin, titandioksid (E171), karnaubavoks og talkum.
Nicotinell medisinsk tyggegummi er sukkerfri.
Hvordan Nicotinell IceMint ser ut og innholdet i pakningen
Hver drasjerte tyggegummi er gråhvit og rektangulær.
Tyggegummien er pakket i blisterpakninger med 12 tyggegummier. Blisterene er pakket i ytterkartong med 12, 24, 84, 96 og 204 tyggegummier.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS
Postboks 61,
2610 Rødovre
Danmark
Telefon: 80058630
E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com
Tilvirker
FAMAR S.A. 48th km National Road Athens-Lamia, 19011, Avlonas, Attiki, Hellas
Fertin Pharma A/S, Dandyvej 19, DK-7100 Vejle, Danmark
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 20.07.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.