Imogas McNeil

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 10 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Imogas er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Imogas
 3. Hvordan du bruker Imogas
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Imogas
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Imogas er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Voksne og barn over 15 år: korttidsbehandling av gass/luft som fører til smerter, oppblåsthet og ubehag i magen.
Imogas virker ved å bryte ned luft som forårsaker oppblåsthet.

2. Hva du må vite før du bruker Imogas

Bruk ikke Imogas
 • dersom du er allergisk overfor simetikon eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege dersom:
 • du ikke blir bedre etter 10 dagers behandling
 • du har forstoppelse som ikke blir bedre
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar noen form for legemiddel.
Imogas kan brukes under graviditet og amming da absorpsjonen av simetikon er ubetydelig.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Imogas har ingen kjent effekt på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Imogas

Bruk alltid dette legemidlet slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne og barn over 15 år: Ta 1 kapsel 3 ganger daglig. Svelg kapselen sammen med et stort glass vann etter et måltid. Ikke ta mer enn 3 kapsler daglig. Ikke bruk Imogas i mer enn 10 dager sammenhengende. Du må kontakte lege dersom plagene dine blir verre eller ikke blir bedre innen 10 dager.
Bruk hos barn og ungdom
Ikke gi Imogas til barn under 15 år.
Dersom du tar for mye av Imogas
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har tatt for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Imogas
Ta en kapsel etter neste hovedmåltid. Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Imogas forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Stopp behandlingen med Imogas og kontakt lege umiddelbart dersom du opplever symptomer på angioødem slik som hevelse i ansikt, tunge eller svelg, problemer med å svelge, utslett og pustevansker.
Følgende bivirkninger er rapportert med frekvens «ikke kjent» (kan forekomme hos et ukjent antall personer):
 • buksmerter, kvalme, oppkast og forstoppelse
 • allergiske reaksjoner som for eksempel hudutslett, kløe, hevelse i ansikt, lepper, hals og tunge eller pustevansker.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Imogas

Dette legemidelet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blister og eske etter «EXP». Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Imogas
 • Virkestoff er simetikon. Hver kapsel inneholder 240 mg simetikon.
 • Andre innholdsstoffer er gelatin og glyserol (E422).
Hvordan Imogas ser ut og innholdet i pakningen
Imogas er en gjennomsiktig, myk gelatinkapsel. Hver pakning inneholder 10, 20 eller 30 kapsler. Ikke alle pakningsstørrelser markedsføres.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
McNeil Sweden AB
Solna
Sverige
Tilvirker
CATALENT FRANCE BEINHEIM S.A
74 rue Principale
67930 Beinheim Frankrike
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
McNeil, a division of Janssen-Cilag AS, Oslo Tlf.: 930 95 300
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 08.08.2020