Clarithromycin Teva Teva

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg personlig og skal ikke gis videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Clarithromycin Teva er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Clarithromycin Teva
 3. Hvordan du bruker Clarithromycin Teva
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Clarithromycin Teva
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Clarithromycin Teva er og hva det brukes mot

Clarithromycin Teva tilhører en gruppe legemidler som kalles makrolidantibiotika. Det stopper veksten av visse bakterier.
Clarithromycin Teva brukes til behandling av en rekke infeksjoner som:
 • luftveisinfeksjoner, som f.eks. bronkitt og lungebetennelse
 • infeksjoner i hals og bihulene, f.eks. bihulebetennelse og halsbetennelse
 • infeksjoner i hud og bløtvev
 • Helicobacter pylori-infeksjon i forbindelse med magesår
Claritromycin Teva er til bruk hos voksne og barn 12 år eller eldre.

2. Hva du må vite før du bruker Clarithromycin Teva

Bruk ikke Clarithromycin Teva
 • hvis du er allergisk overfor klaritromycin, andre makrolidantibiotika (f.eks. erytromycin, azitromycin) eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du tar noen av følgende legemidler:
  • astemizol eller terfenadin (ved høysnue eller allergi), cisaprid eller domperidon (for magelidelser) eller pimozid (til behandling av visse psykiatriske lidelser) da kombinasjon av disse legemidlene med Clarithromycin Teva kan forårsake alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen. Snakk med legen om alternative legemidler.
  • andre legemidler som er kjent for å forårsake alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen
  • lomitapid (et kolesterolsenkende legemiddel)
  • tikagrelor (et blodfortynnende legemiddel)
  • ivabradin eller ranolazin (til behandling av angina pectoris)
  • ergotalkaloider, for eksempel ergotamin eller dihydroergotamin tabletter, eller dersom du bruker ergotamin-inhalator for migrene. Snakk med legen om alternative legemidler.
  • simvastatin eller lovastatin (brukt til å senke blodfett slik som kolesterol og triglyserider)
  • kolkisin (til behandling av gikt)
  • midazolam som tas gjennom munnen (mot angst og til innsovning)
 • hvis du eller noen i familien din tidligere har hatt hjerterytmeforstyrrelser (ventrikkelarytmi, inkludert torsade de pointes) eller unormalt EKG (elektrokardiogram, registrerer de elektriske impulsene som sendes gjennom hjertet) kalt forlenget QT-syndrom
 • hvis du har blitt fortalt av legen at du har unormalt lavt kalium- eller magnesiumnivå i blodet (hypokalemi eller hypomagnesemi)
 • hvis du har alvorlig leversykdom i kombinasjon med nyresykdom
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du begynner å ta Clarithromycin Teva dersom du:
 • er allergisk overfor linkomycin eller klindamycin (antibiotika)
 • har leverproblemer
 • har nyreproblemer
 • har visse hjerteproblemer (koronar hjertesykdom, alvorlig hjertesvikt, unormal hjerterytme eller klinisk relevant langsom hjerterytme)
 • har, eller er utsatt for, soppinfeksjoner (f.eks. trøske)
 • har muskelproblemer kjent som myasthenia gravis
 • tar legemidler som senker blodsukkeret (blodsukkersenkende legemidler tatt gjennom munnen) eller insulin
 • behøver intravenøs eller oromukosal (absorberes via slimhinnene i munnen) midazolam
 • tar andre makrolidantibiotika, i tillegg til linkomycin og klindamycin
 • har gjentatte infeksjoner med bakterier eller sopp. Snakk med lege.
 • er gravid eller ammer.
Dersom du utvikler symptomer på leverdysfunksjon slik som anoreksi (tap av appetitt), gulning av huden eller det hvite i øynene, mørk urin, kløende eller øm buk, slutt å ta Clarithromycin Teva og fortell dette til legen øyeblikkelig.
Dersom du utvikler alvorlig eller langvarig diaré under eller etter behandling med Clarithromycin Teva, fortell det til legen øyeblikkelig, ettersom dette kan være et symptom på mer alvorlig sykdom, slik som pseudomembranøs kolitt eller Clostridioides difficile-assosiert diaré.
Dersom du har en allergisk reaksjon (f.eks. pusteproblemer, svimmelhet, opphovning av ansikt eller hals, utslett, hevelser, blemmer), slutt å ta Clarithromycin Teva og kontakt lege øyeblikkelig.
Behandling av Helicobacter pylori-infeksjoner med klaritromycin kan føre til utvelgelse (selektering) av bakterier som klaritromycin ikke er effektive mot.
Langvarig bruk av antibiotika kan føre til ny infeksjon (superinfeksjon) med ikke-sensitive bakterier. Symptomer på en eventuell sekundær infeksjon er feber og forverring av allmenntilstand. Dersom en superinfeksjon oppstår, ta øyeblikkelig kontakt med lege.
Barn
Dette legemidlet er ikke egnet for barn under 12 år (som veier under 30 kg). Andre formuleringer er bedre egnet for disse pasientene,
Andre legemidler og Clarithromycin Teva
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Bruk ikke Clarithromycin Teva dersom du bruker
 • ergotamin eller dihydroergotamin (brukes til behandling av migrene)
 • terfenadin eller astemizol (brukes til behandling av høysnue og andre allergier)
 • pimozid (brukes til behandling av psykiske lidelser)
 • cisaprid eller domperidon (brukes til behandling av mageproblemer)
 • simvastatin, lovastatin eller lomitapid (kolesterolsenkende)
 • kolkisin (til behandling av gikt)
 • tikagrelor (et blodfortynnende legemiddel)
 • ivabradin eller ranolazin (til behandling av angina pectoris)
 • midazolam som tas gjennom munnen (mot angst eller til innsovning)
Snakk med legen din dersom du bruker noen av følgende
 • warfarin eller andre antikoagulantia, f.eks. dabigatran, rivaroksaban, apiksaban, edoksaban (som brukes til å fortynne blodet)
 • disopyramid eller kinidin (som brukes til behandling av uregelmessig hjerterytme)
 • digoksin (til behandling av hjertesvikt)
 • karbamazepin, valproat, fenobarbital eller fenytoin (til behandling av epilepsi eller bipolar lidelse (manisk-depressiv lidelse)
 • teofyllin (til behandling av astma)
 • benzodiazepiner som brukes ved søvnproblemer, f.eks. midazolam, triazolam eller alprazolam
 • rifabutin eller rifampicin, rifapentin eller aminoglykosider (f.eks. gentamicin) (som brukes til behandling av enkelte infeksjoner)
 • ciklosporin, takrolimus eller sirolimus (som brukes etter organtransplantasjoner)
 • atorvastatin eller rosuvastatin (kolesterolsenkende)
 • efavirenz, nevirapin, atazanavir, sakinavir, ritonavir, zidovudin eller etravirin (til behandling av pasienter med hiv)
 • johannesurt (et naturlegemiddel som brukes til behandling av depresjon)
 • flukonazol, itrakonazol eller ketokonazol (til behandling av soppinfeksjoner)
 • sildenafil, tadalafil eller vardenafil (til behandling av ereksjonsproblemer hos menn, og høyt blodtrykk)
 • omeprazol (ved magelidelser)
 • insulin, glibenglamid, repaglinid eller nateglinid (til behandling av diabetes)
 • cilostazol (til behandling av krampelignende smerter i bena)
 • eletriptan (til behandling av migrene)
 • aprepitant (til behandling av kvalme og oppkast ved cellegift)
 • halofantrin (til behandling av malaria)
 • kvetiapin eller ziprasidon (til behandling av psykiske lidelser)
 • metylprednisolon (et kortikosteroid til behandling av inflammasjon)
 • ibrutinib eller vinblastin (til behandling av kreft)
 • verapamil, amlodipin eller diltiazem (til behandling av hjerteproblemer)
 • tolterodin (til behandling av overaktiv blære)
 • hydroksyklorokin eller klorokin (brukes til behandling av blant annet revmatoid artritt eller til behandling eller forebygging av malaria). Hvis du tar disse legemidlene samtidig med klaritromycin, kan det øke sjansen for å få unormal hjerterytme og andre alvorlige bivirkninger som påvirker hjertet
 • kortikosteroider, gitt gjennom munnen, som injeksjon eller inhalasjon (brukes til å undertrykke kroppens immunforsvar og er nyttig i behandlingen av en lang rekke tilstander).
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Claritromycin Teva bør ikke gis til gravide eller ammende mødre uten at fordelen oppveier for risikoen for babyen.
Små mengder av klaritromycin kan gå over i brystmelken.
Bilkjøring og bruk av maskiner
Dette legemidlet kan gjøre deg søvnig, svimmel eller forvirret. Du må ikke kjøre bil eller bruke maskiner hvis du kjenner at du er påvirket.
Clarithromycin Teva inneholder tartrazin, allurarød AC og natrium.
Dette legemidlet inneholder tartrazin (E102) og allurarød AC (E129) som kan gi allergiske reaksjoner.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver filmdrasjerte tablett, og er så godt som “natriumfritt”.

3. Hvordan du bruker Clarithromycin Teva

Bruk alltid dette legemidlet slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Tablettene bør svelges, helst sammen med et glass vann. Du kan ta Clarithromycin Teva med eller uten mat, alt etter hva du foretrekker.
Dersom legen ikke har gitt annen beskjed, er anbefalt dose:
Voksne, inkludert eldre:
For luftveis-, hals- eller bihulebetennelse samt hud- og vevsinfeksjoner
Den anbefalte dosen er 250 mg klaritromycin to ganger daglig. Legen kan øke dosen til 500 mg klaritromycin to ganger daglig ved alvorlige infeksjoner. Behandlingens varighet er vanligvis 6 til 14 dager. Behandlingen bør fortsette i minst 2 dager etter at du er symptomfri.
Voksne
For behandling av Helicobacter pylori-infeksjoner i forbindelse med tolvfingertarmsår
Clarithromycin Teva bør tas i doser på 500 mg to ganger daglig i kombinasjon med andre legemidler for behandling av Helicobacter pylori.
Legen vil avgjøre hva som er den beste behandlingskombinasjonen for deg. Dersom du er usikker på hvilken medisin du skal ta, og når du skal ta den, må du snakke med legen.
Pasienter med lever- eller nyreproblemer
Dersom du har leverproblemer eller alvorlige nyreproblemer, må kanskje legen redusere dosen din. Clarithromycin Teva bør ikke tas i mer enn 14 dager dersom du har slike problemer.
Bruk hos barn under 12 år
Clarithromycin Teva anbefales ikke til barn under 12 år, men det finnes andre farmasøytiske formuleringer, f.eks. miksturer, som legen vil forskrive til barn under 12 år.
Bruk hos barn over 12 år
Til bronkitt, lungebetennelse, halsbetennelse eller bihulebetennelse og infeksjoner i hud og bløtvev
Anbefalt dose er 250 mg klaritromycin to ganger daglig. Legen din kan øke dosen til 500 mg klaritromycin to ganger daglig ved alvorlige infeksjoner. Vanlig varighet av behandlingen er 6 til 14 dager. Behandlingen skal fortsette i minst 2 dager etter at du slutter å ha symptomer.
Dersom du tar for mye av Clarithromycin Teva
Overdosering vil sannsynligvis forårsake oppkast og magesmerter.
Ta med deg dette pakningsvedlegget, eventuelle gjenværende tabletter samt beholderen til legevakten eller legen, slik at de skjønner hvilke tabletter som er tatt.
Dersom du har glemt å ta Clarithromycin Teva
Hvis du glemmer å ta en tablett, bør du ta den så fort du husker på det med mindre det er tid for neste dose. Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Ta de gjenværende dosene til riktig tid.
Dersom du avbryter behandlingen med Clarithromycin Teva
Du må ikke slutte å ta medisinen selv om du føler deg bedre. Det er viktig at du fortsetter med den foreskrevne behandlingen, ellers kan problemene vende tilbake, og dette legemidlet kan være mindre effektivt neste gang.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet ha bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom du merker noen av følgende alvorlige bivirkninger, slutt å ta Clarithromycin Teva og kontakt lege øyeblikkelig:
Mindre vanlige (kan ramme opptil 1 av 100 personer)
 • utslett, pusteproblemer, besvimelse eller opphovning av ansikt eller hals. Dette er tegn på at du kan ha utviklet en allergisk reaksjon. Hyppigheten av angioødem (opphovning av ansikt og/eller hals) og alvorlige akutte allergiske reaksjoner (anafylaktiske reaksjoner) er ikke kjent.
Ikke kjent (kan ramme et ukjent antall personer)
 • alvorlig eller langvarig diaré, som kan inneholde blod eller slim. Diaré kan oppstå over to måneder etter behandling med klaritromycin, dersom dette skjer bør du kontakte lege.
 • gulning av huden (gulsott), hudirritasjon, blek avføring, mørk urin, øm buk eller tap av appetitt. Dette kan være tegn på at leveren din ikke fungerer skikkelig.
 • store smerter i buk og rygg som skyldes betennelse i bukspyttkjertelen.
 • alvorlige hudreaksjoner slik som blemmer i hud, munn, lepper, øyne og kjønnsorganer (symptomer på en sjelden allergisk reaksjon kalt Stevens-Johnson syndrom/toksisk epidermal nekrolyse).
 • alvorlig hudreaksjon slik som røde, flassende utslett med kuler under huden og blemmer (eksantematøs pustulose)
 • alvorlig hudreaksjon som gir alvorlig sykdom med utslett, feber og inflammasjon i indre organer (DRESS)
 • livstruende irregulære hjerteslag (torsade de pointes)
 • muskelsmerter eller -svakhet kjent som rabdomyolyse (en tilstand som fører til nedbrytning av muskelvev og som kan resultere i nyreskade).
Andre bivirkninger
Vanlige (kan ramme opptil 1 av 10 personer)
 • søvnvansker (insomni)
 • smaksforstyrrelser
 • hodepine
 • utviding av blodårer
 • mageproblemer slik som kvalme, oppkast, buksmerter, fordøyelsesbesvær, diaré
 • unormal leverfunksjon (sett på blodprøver)
 • hudutslett, økt svetting.
Mindre vanlige (kan ramme opptil 1 av 100 personer)
 • infeksjoner slik som mage- og tarminfeksjoner, hudbetennelse forårsaket av infeksjoner, trøske i munn eller vagina (en soppinfeksjon), vaginal bakterieinfeksjon
 • lave nivå av hvite blodceller (nøytropeni og leukopeni) og andre lidelser med hvite blodceller (eosinofili)
 • tap av appetitt, nedsatt appetitt
 • angst, nervøsitet
 • besvimelse, svimmelhet, søvnighet, skjelving, ufrivillige bevegelser i tunge, ansikt, lepper eller lemmer
 • spinnende følelse (vertigo), øresus (tinnitus), nedsatt hørsel
 • raske hjerteslag (palpitasjoner), endring i hjerterytmen eller hjertestans
 • pusteproblemer (astma), neseblod
 • blodpropp i lungene
 • mageproblemer slik som oppblåsthet, forstoppelse, raping (utbrudd), luft i magen (flatulens), halsbrann
 • betennelse i mageslimhinnen (gastritt) eller øsofagus (spiserøret), smerter i endetarmen (proktalgi), betennelse i munn eller tunge, munntørrhet
 • økning i leverenzymer, leverproblemer slik som hepatitt (leverbetennelse) eller forstyrrelser i galleutskillelse (koleostase) som kan føre til gulning av huden (gulsott), blek avføring eller mørk urin
 • kløe, utslett
 • røde områder på huden dekket med små sammenflytende forhøyninger (makulopapuløst utslett)
 • blemmer på huden som er fylt med væske (dermatitis bullos)
 • stivhet, muskelsmerter, muskelkramper, leddsmerter
 • nyreproblemer slik som økte nivåer av proteiner som vanligvis skilles ut av nyrene eller økte nivåer av nyreenzymer
 • feber, frysninger, svakhet, fatigue, brystsmerter eller generell følelse av ubehag
 • unormale blodprøveresultater.
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • bakterielle hudinfeksjoner (erysipelas eller erythrasma)
 • alvorlig reduksjon av visse hvite blodceller (agranulocytose): symptomer kan inkludere høy feber, frysninger, sår hals, svelgevansker og inflammasjon i munn, nese, hals og kjønnsorganer eller anusområdet
 • reduksjon av blodplater (trombocytopeni): symptomer kan inkludere økt blødningstendens og petekkier (punktblødninger i hud og slimhinner)
 • lave blodsukkerverdier hos pasienter med diabetes
 • psykotiske tilstander, forvirring, endret virkelighetsoppfattelse, depresjon, desorientering, hallusinasjoner (se ting som ikke er der), unormale drømmer
 • føle seg oppstemt eller opprømt, noe som fører til unormal oppførsel (mani)
 • kramper (anfall)
 • endringer eller tap av smak- og/eller luktesans
 • kriblende og brennende følelse i huden, nummenhet, følelse av stikking og prikking (parestesi)
 • døvhet
 • økt hjerterytme, ukoordinert sammentrekning av hjertemuskelen (ventrikkelflimmer)
 • blødning
 • misfarging av tunge eller tenner
 • akne
 • muskelsvakhet (myopati)
 • betennelse i nyrene eller redusert nyrefunksjon (du kan merke tretthet, opphovning eller hevelse i ansikt, buk, lår eller ankler, eller vannlatingsproblemer), eller nyresvikt
 • unormal farge på urinen
 • økt koaguleringstid (økt INR og protrombintid)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Clarithromycin Teva

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevar blisterbrettet i ytteresken.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterbrettet og esken etter ”EXP”. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Clarithromycin Teva
 • Virkestoffet er klaritromycin. Hver tablett inneholder enten 250 mg eller 500 mg klaritromycin.
 • De andre innholdsstoffene er natriumstivelseglykolat, mikrokrystallinsk cellulose, povidon (PVP K-30), magnesiumhydroksid, krysskarmellosenatrium, kolloidal vannfri silika, stearinsyre, magnesiumstearat, hypromellose (E 464), titandioksid (E 171), makrogol 400, tartrazin (E 102), allurarød AC (E 129), indigotin (E 132) og vanillin.
Hvordan Clarithromycin Teva ser ut og innholdet i pakningen
 • 250 mg tablett er gul, filmdrasjert og oval tablett preget med ”93” på den ene siden og ”7157” på den andre.
 • 500 mg tabletten er lysegul, filmdrasjert og oval tablett preget med ”93” på den ene siden og ”7158” på den andre.
 • Clarithromycin Teva 250 mg finnes i pakningsstørrelser på 7, 8, 10, 12, 14, 14 kalenderpakning, 16, 20, 30, 100 og 120 tabletter.
 • Clarithromycin Teva 500 mg finnes i pakningsstørrelser på 7, 8, 10, 14, 14 kalenderpakning, 16, 20, 21, 30, 42 og 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkere
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Sverige
Tilvirker:
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company
Pallagi út 13
Debrecen, H-4042
Ungarn
Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Strasse 3
D-89143 Blaubeuren
Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 04.03.2024
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no