Pulmicort AstraZeneca inhalasjonsvæske

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Pulmicort er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Pulmicort
 3. Hvordan du bruker Pulmicort
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Pulmicort
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Pulmicort er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.
Pulmicort er et kortikosteroid til inhalasjon ved astma. Det inneholder virkestoffet budesonid. Pulmicort motvirker slimdannelse og hevelse i luftveiene. Dermed blir det lettere å puste og brukt regelmessig vil symptomene på astma reduseres.
Pulmicort er beregnet til regelmessig forebyggende behandling mot astma anfall når andre korttidsvirkende astma legemidler ikke kan holde astmaanfallene under kontroll.
Pulmicort inhalasjonsvæske er beregnet til pasienter som ikke kan bruke Turbuhaler eller inhalasjonsaerosol.
Pulmicort kan brukes ved tilfeller av svært alvorlig falsk krupp (laryngitis subglottica) når det er nødvendig med sykehusinnleggelse.

2. Hva du må vite før du bruker Pulmicort

Pulmicort er en forebyggende behandling og skal ikke brukes til å behandle akutte anfall av pustebesvær. Det er viktig at preparatet tas regelmessig hver morgen og kveld - også når astmaen ikke gir symptomer. Effekt oppnås først etter noen dagers behandling. Full virkning er avhengig av regelmessig bruk over lengre tid. Hvis effekt ikke oppnås må lege kontaktes.
Ikke alle typer forstøverapparater (nebulisatorer) egner seg for bruk sammen med Pulmicort. Ultralydforstøvere bør f.eks. ikke brukes sammen med Pulmicort (budesonid) inhalasjonsvæske.
Bruk ikke Pulmicort:
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor budesonid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Pulmicort.
Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Vis forsiktighet ved bruk av Pulmicort.
 • dersom du har eller har hatt tuberkulose, eller har eller nylig har hatt andre infeksjoner.
 • dersom du har nedsatt leverfunksjon.
Kortikosteroider kan virke inn på immunforsvaret, men denne påvirkningen er begrenset når legemidlet inhaleres. Eventuell bruk av Pulmicort hos pasienter som har tuberkulose eller andre infeksjoner vurderes særskilt av legen.
Soppinfeksjon i munn og svelg kan oppstå ved behandling med inhalerte kortikosteroider.
Barn og ungdom
Legen vil regelmessig kontrollere høyden på barn som får behandling med Pulmicort over lengre tid. Dersom veksten går langsommere, vil behandlingen vurderes på nytt.
Andre legemidler og Pulmicort
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Bruk under graviditet bør unngås.
Pulmicort går over i morsmelk. Ved anbefalte doser er det imidlertid ikke forventet at barn som ammes vil påvirkes. Pulmicort inhalasjonsvæske kan brukes ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Pulmicort antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner.

3. Hvordan du bruker Pulmicort

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Doseringen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Astma:
Normaldosering: Barn opptil 8 år: Vanligvis 0,25‑0,5 mg 1‑2‑ganger daglig, som kan økes til 1 mg 1‑2 ganger daglig i enkelte tilfeller.
Barn over 8 år: Vanligvis 0,25‑0,5 mg 2 ganger daglig, som kan økes til 1 mg 2 ganger daglig i enkelte tilfeller. Den høyeste dosen (2 mg daglig) for barn skal kun vurderes hos barn med alvorlig astma og i begrensede perioder.
Voksne: Vanligvis 0,5‑1 mg 2 ganger daglig, som kan økes ytterligere i enkelte tilfeller.
Falsk krupp:
Dosering vil bli bestemt av legen.
Bruksanvisning
Pulmicort inhalasjonsvæske kan bare brukes i forstøverapparat. Forviss deg om at du vet hvordan forstøverapparatet brukes før du begynner å ta Pulmicort.
Før du bruker Pulmicort inhalasjonsvæske første gang, er det viktig å lese og følge bruksanvisningen nøye.
 1. Endosebeholderen rystes forsiktig ved hjelp av en sirkelliknende bevegelse.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 2. Beholderen holdes loddrett (se fig.) og åpnes ved å vri av vingen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 3. Beholderens åpne ende plasseres godt inne i forstøvningskammeret og klemmes forsiktig.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Endosebeholderen er merket med en strek (kun Pulmicort 0,25 mg/ml og 0,5 mg/ml). Denne streken angir 1 ml væske når beholderen holdes opp-ned.
Er det bare 1 ml som skal brukes, tømmes overskuddet slik at væskeflaten når opp til indikasjonsstreken.
Åpnet endosebeholder må oppbevares mørkt og bør brukes innen 12 timer. Merk at dersom det kun brukes 1 ml, er ikke den resterende væsken steril.
Før resten av væsken benyttes, rystes innholdet forsiktig ved hjelp av en sirkelliknende bevegelse.
MERK!
 1. Etter hver behandling skylles munnen godt med vann som spyttes ut.
 2. Bruker du maske, må du påse at masken slutter godt inntil ansiktet mens du inhalerer. Vask ansiktet med såpe og vann etter behandlingen.
Rengjøring
Forstøvningskammeret skal rengjøres etter bruk. Kammeret og munnstykket, evt. masken, vaskes i varmt vann fra springen tilsatt et mildt rengjøringsmiddel, eller den rengjøres slik produsenten av nebulisatoren anbefaler. Skylles godt og tørkes ved å kople forstøvningskammeret til kompressoren eller luftinntaket.
Dersom du tar for mye av Pulmicort
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Hvis for mye Pulmicort inhalasjonsvæske brukes på én gang, oppstår vanligvis ikke bivirkninger. Hvis for mye Pulmicort inhalasjonsvæske blir brukt over en lengre periode er det mulig at bivirkninger kan oppstå. Hvis du mener dette kan ha skjedd, bør du snakke med lege.
Det er viktig at du tar dosen din som angitt på apotekets etikett eller som avtalt med legen din. Du skal ikke øke eller senke dosen din uten å rådføre deg med lege.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Snakk med legen din dersom du har noen av følgende symptomer mens du bruker budesonid. Dette kan være symptomer på en lungeinfeksjon:
 • Feber eller kuldegysninger
 • Økt slimproduksjon, endret farge på slim
 • Økt hoste eller økte pusteproblemer
Vanlige bivirkninger (oppstår hos flere enn 1 av 100 og færre enn 1 av 10):
Halsirritasjon, hoste, heshet, pneumoni (lungebetennelse) hos kolspasienter, soppinfeksjon i munn og svelg (trøske gir hvitt belegg i munn og svelg grunnet soppinfeksjon).
Mindre vanlige bivirkninger (oppstår hos flere enn 1 av 1000 og færre enn 1 av 100):
Angst, depresjon, skjelving, uklarhet på linsen (katarakt), muskelkrampe, tåkesyn.
Sjeldne bivirkninger (oppstår vanligvis hos færre enn 1 av 1000, men flere enn 1 av 10 000):
Overfølsomhetsreaksjoner, for eksempel utslett og hevelser (ødem), adferdsforandringer (spesielt hos barn), rastløshet, nervøsitet, dysfoni (stemmeforandring), blåmerker, bronkialspasme (krampe i luftveiene dvs. forverring av astma).
Følgende bivirkning er også rapportert, men frekvensen kan ikke anslås utfra tilgjengelig informasjon (frekvens ikke kjent):
Søvnforstyrrelser, aggresjon, økt trykk på øyet (glaukom), ekstrem rastløshet.
Inhalerte kortikosteroider kan påvirke normal produksjon av steroide hormoner i kroppen, spesielt hvis du bruker høye doser over lang tid. Følgende effekter kan oppstå:
 • Endring i beinmineraltettheten (nedsatt beintetthet)
 • Katarakt (uklarhet på øyelinsen)
 • Glaukom (økt trykk på øyet)
 • Vekstforsinkelser hos barn og ungdom
 • Påvirkning av binyrebarkfunksjonen (en liten kjertel rett ved nyren)
Sannsynligheten for at disse effektene oppstår er mye mindre ved bruk av inhalerte kortikosteroider enn ved bruk av kortikosteroidtabletter.
Merk: Hvis medisineringen endres fra "kortison"-tabletter (f.eks. prednisolon) til Pulmicort inhalasjonsvæske, er det en mulighet for at symptomer som f.eks. rennende nese, eksem, smerter i muskler og ledd kan oppstå, men vanligvis forbigående. Kontakt lege hvis noen av disse symptomene plager deg, eller symptomer slik som tretthet, kvalme og oppkast oppstår. Lege bør kontaktes hvis det oppstår andre uvanlige effekter og/eller plagsomme bivirkninger ved bruk av Pulmicort inhalasjonsvæske.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Pulmicort

Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen den måneden.
Uåpnede endosebeholdere skal alltid oppbevares i aluminiumsposen for å beskytte mot lys. Notér datoen når aluminiumsposen åpnes første gangen. Bruk ikke endosebeholdere fra poser som har vært åpnet i mer enn tre måneder. Oppbevar beholderen oppreist. Skal ikke fryses. Hvis du ikke bruker hele beholderen på én gang, må resten av innholdet beskyttes mot lys. Endosebeholderne må brukes innen 12 timer etter at de er åpnet. Merk at dersom det kun brukes 1 ml, er ikke den resterende væsken steril.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Pulmicort inhalasjonsvæske til nebulisator, suspensjon
 • Virkestoff er budesonid.
 • Andre innholdsstoffer (hjelpestoffer) er dinatriumedetat, natriumklorid, polysorbat 80, vannfri sitronsyre, natriumsitrat og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Pulmicort inhalasjonsvæske til nebulisator, suspensjon ser ut og innholdet i pakningen
Endosebeholderne er pakket i aluminiumsposer med fem enkeltdoser i hver pose. Inhalasjonsvæsken er steril. Hver pakning inneholder 20 × 2 ml.
Pulmicort inhalasjonsvæske til nebulisator, suspensjon 0,125 mg/ml: Hver 2 ml endosebeholder inneholder 0,25 mg budesonid.
Pulmicort inhalasjonsvæske til nebulisator, suspensjon 0,25 mg/ml: Hver 2 ml endosebeholder inneholder 0,5 mg budesonid.
Pulmicort inhalasjonsvæske til nebulisator, suspensjon 0,5 mg/ml: Hver 2 ml endosebeholder inneholder 1 mg budesonid.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
AstraZeneca AS, Oslo
Tilvirker:
AstraZeneca AB, Södertälje, Sverige, eller AstraZeneca Pty Ltd, North Ryde, Australia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 28.12.2018