Panodil GlaxoSmithKline Consumer Healthcare tabletter 1 g

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Panodil er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Panodil
 3. Hvordan du bruker Panodil
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Panodil
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Panodil er og hva det brukes mot

Panodil tabletter virker smertestillende og febernedsettende.
Panodil tabletter brukes ved kortvarige lette til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel- og leddsmerter f.eks. ved forkjølelse og feber.
Ubehag ved feber.
Under legekontroll forebyggende mot komplikasjoner ved høy feber, langvarige hodesmerter og muskel- og leddsmerter.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 3 dager med feber eller 5 dager med smerter. For barn under 18 år: Kontakt lege etter 3 dager dersom feber eller smerte blir verre eller ikke blir bedre.

2. Hva du må vite før du bruker Panodil

Bruk ikke Panodil:
 • dersom du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har akutt leverbetennelse.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Panodil hvis du:
 • har nedsatt lever- eller nyrefunksjon.
 • er undervektig eller svært underernært.
 • regelmessig drikker alkohol.
 • har blodforgiftning.
Dersom du har dårlig ernæringstilstand, for eksempel på grunn av alkoholmisbruk, spisevegring eller feilernæring, kan vedvarende bruk eller høyeste anbefalte dosering av Panodil gi økt risiko for leverpåvirkning.
Inneholder paracetamol. Å ta for mye paracetamol kan forårsake alvorlig skade på leveren. Ikke bruk denne medisinen hvis du tar noen andre reseptbelagte eller reseptfrie legemidler som inneholder paracetamol til å behandle smerte, feber eller symptomer på forkjølelse og influensa.
Hvis du har blodforgiftning, er svært feilernært, undervektig eller har høyt alkoholinntak øker risikoen for en tilstand som kalles metabolsk acidose (en tilstand hvor du har for mye syre i blodet). Tegn på metabolsk acidose inkluderer: dype, raske åndedrag, vanskelig for å puste, kvalme, oppkast og appetittmangel. Ta kontakt med en lege umiddelbart hvis du får en kombinasjon av disse symptomene.
Behandling av febertilstander hos barn bør være kortvarig.
Ved langtidsbruk (over 3 måneder) av Panodil med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Panodil bør lege kontaktes.
Andre legemidler og Panodil
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Visse andre legemidler kan påvirke eller påvirkes av Panodil. Noen av disse legemidler er nevnt nedenfor:
 • Medisin mot epilepsi.
 • Dikumaroler (blodfortynnende medisin), f.eks. warfarin.
 • Kloramfenikol (antibiotika), men ikke ved lokal anvendelse med øyedråper.
 • Probenecid (giktmedisin).
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Hvis nødvendig kan Panodil brukes under graviditet. Du bør bruke den lavest mulige dosen som reduserer smerten og/eller feberen din, og behandlingen bør være så kort som mulig. Snakk med lege eller jordmor hvis smerten og/eller feberen ikke går over eller hvis du har behov for å ta medisinen oftere.
Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Panodil kan brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Panodil
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Bruk den laveste dosen som er nødvendig for å behandle symptomene dine og bruk dette legemidlet over kortest mulig tid.
Ikke ta/gi høyere doser enn det som er anbefalt. Da øker risikoen for alvorlig leverskade.
Den anbefalte dosen er:
Voksne og barn over 50 kg (over 12 år):
1/2-1 tablett inntil 4 ganger i døgnet, men ikke ta mer enn 4 tabletter i løpet av et døgn.
Det bør gå minst 4-6 timer mellom hver dose.
Voksne og barn 40-50 kg (over 12 år):
1/2-1 tablett inntil 4 ganger i døgnet, men ikke ta mer enn 3 tabletter i løpet av et døgn.
Det bør gå minst 4-6 timer mellom hver dose.
For voksne over 18 år: Kontakt lege etter 3 dager med feber eller 5 dager med smerter dersom plagene blir verre eller ikke blir bedre. For barn under 18 år: Kontakt lege etter 3 dager dersom feber eller smerte blir verre eller ikke blir bedre.
Bruk hos barn
Barn under 40 kg (under 12 år):
Til barn bør du beregne dosen individuelt ut ifra barnets vekt.
Gi cirka 15 mg pr. kg kroppsvekt inntil 4 ganger i døgnet. Det bør gå minst 4-6 timer mellom hver dose. Maksimal døgndose er 75 mg pr. kg kroppsvekt.
Som en forenkling er veiledende doser delt inn i vektklasser med en omtrentlig aldersangivelse. Velg dose ut fra barnets vekt:

Barn 26-39 kg

(7-12 år):

1/2 tablett inntil 4 ganger i døgnet. Det bør gå minst 4-6 timer mellom hver dose.

Kontakt lege etter 3 dager dersom feber eller smerte blir verre eller ikke blir bedre.
Tabletten kan deles i like doser.
Tas via munnen.
Dersom du tar for mye av Panodil
Symptomer på overdosering kommer etter 2-3 døgn. Symptomer er appetittløshet, kvalme, oppkast, smerter i magen, gulsott og misfarging av urin og avføring. I alvorlige tilfeller livstruende leverskade. Det er derfor av største betydning at motgift gis så tidlig som mulig hvis leverskade skal kunne forhindres.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) med det samme hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. På grunn av faren for leversvikt må du gjøre dette umiddelbart, selv om du eller barnet ikke har noen symptomer på overdosering.
Dersom du har glemt å ta Panodil
Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandling med Panodil
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer): Allergiske reaksjoner.
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer): Alvorlig allergisk reaksjon (anafylaksi), kløe, hevelser i hud og slimhinner, reduksjon av blodlegemer og en form for blodfattighet (anemi), krampe i bronkienes muskulatur, som fører til pustebesvær, nedsatt leverfunksjon.
Det har blitt rapportert om svært sjeldne tilfeller av alvorlige hudreaksjoner.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Panodil

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Panodil
 • Virkestoff er paracetamol. Hver tablett inneholder 1 g paracetamol.
 • Andre innholdsstoffer er maisstivelse, pregelatinisert stivelse, povidon, kaliumsorbat, talkum, stearinsyre, hypromellose, glyseroltriacetat.
Hvordan Panodil ser ut og innholdet i pakningen
Hvit, filmdrasjert oval tablett med delestrek på begge sider. Merket med ”Pan 1G” på den ene siden.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS
Postboks 61
2610 Rødovre
Danmark
Telefon: 800 58 630
E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com
Tilvirker:
GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Irland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 15.08.2022
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no