Telfast Opella Healthcare tabletter 180 mg

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Telfast er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Telfast
 3. Hvordan du bruker Telfast
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Telfast
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Telfast er og hva det brukes mot

Telfast inneholder feksofenadinhydroklorid som er et antihistamin som ikke gir tretthet.
Telfast 180 mg brukes til voksne og barn over 12 år for å lindre symptomer i huden som kløe, hevelse og utslett ved langvarig elveblest (kronisk idiopatisk urtikaria).

2. Hva du må vite før du bruker Telfast

Bruk ikke Telfast
 • Dersom du er allergisk overfor feksofenadin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Telfast dersom:
 • du har lever- eller nyreproblemer
 • du har eller har hatt hjertesykdom fordi dette legemidlet kan føre til hurtig eller uregelmessig hjerterytme
 • du er eldre
Dersom noe av dette gjelder deg, eller hvis du er usikker, skal du snakke med legen før du tar Telfast.
Andre legemidler og Telfast
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Visse legemidler mot sur mage som inneholder aluminium- og magnesiumhydroksid kan nedsette virkningen av Telfast hvis de inntas samtidig. Det anbefales derfor at slike legemidler og Telfast tas med 2 timers mellomrom.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Telfast skal ikke brukes under graviditet uten at det er nødvendig.
Telfast anbefales ikke brukt under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Telfast påvirker sannsynligvis ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Du bør allikevel kontrollere at disse tablettene ikke gjør deg trett eller svimmel før du kjører eller bruker maskiner.
Telfast inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som “natriumfritt”.

3. Hvordan du bruker Telfast

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Til voksne og barn over 12 år
Anbefalt dose er 1 tablett à 180 mg én gang daglig.
Tabletten skal tas før et måltid sammen med vann.
Dette legemidlet begynner å lindre dine symptomer innen 1 time og virker i 24 timer.
Dersom du tar for mye av Telfast
Kontakt lege eller sykehus umiddelbart hvis du har tatt for mange tabletter. Symptomer på overdosering er svimmelhet, døsighet, tretthet og munntørrhet.
Dersom du har glemt å ta Telfast
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Ta neste dose til vanlig tid som forskrevet av legen.
Dersom du avbryter behandlingen med Telfast
Fortell legen dersom du ønsker å slutte å ta Telfast før behandlingen er avsluttet. Dersom behandlingen med Telfast blir avsluttet tidligere enn planlagt kan symptomene komme tilbake.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege øyeblikkelig og avslutt behandlingen med Telfast dersom du får:
 • hevelse i ansikt, lepper, tunge eller svelg samt pustevansker, da dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaksjon.
Følgende bivirkninger er rapportert i kliniske studier, med en hyppighet liknende de som ble observert hos pasienter som ikke fikk legemidlet (placebo).
Vanlige bivirkninger (kan oppstå hos opptil 1 av 10 personer):
 • hodepine
 • døsighet
 • kvalme
 • svimmelhet.
Mindre vanlige (kan oppstå hos opptil 1 av 100 personer):
 • tretthet
 • søvnighet.
I tillegg kan følgende bivirkninger oppstå (frekvensen er ikke kjent: kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • søvnløshet (insomnia)
 • søvnforstyrrelser
 • mareritt
 • nervøsitet
 • hurtig eller uregelmessig hjerterytme
 • diaré
 • hudutslett og kløe
 • elveblest
 • alvorlige overfølsomhetsreaksjoner som kan forårsake hevelse i ansikt, lepper, tunge eller svelg, rødme, tetthet i brystet og pustebesvær.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Telfast

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetningen av Telfast 180 mg
Virkestoff er feksofenadinhydroklorid. Hver tablett inneholder 180 mg feksofenadinhydroklorid.
Andre innholdsstoffer er:
Tablettkjerne: Mikrokrystallinsk cellulose, pregelatinisert maisstivelse, krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat.
Filmdrasjering: Hypromellose, povidon, titandioksid (E 171), vannfri kolloidal silika, makrogol 400, jernoksid (E 172).
Hvordan Telfast ser ut og innholdet i pakningen
Telfast 180 mg filmdrasjerte tabletter er ferskenfargete, avlange tabletter som er merket med ”018” på den ene siden og en ”e” i skrå løkkeskrift på den andre siden.
Tablettene leveres i blisterpakning med 30 eller 100 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Opella Healthcare France SAS,
82 Avenue Raspail,
94250 Gentilly,
Frankrike
Tilvirker: Sanofi Winthrop Industrie, Tours, Frankrike eller Opella Healthcare International SAS, 56 Route de Choisy, 60200 Compiègne, Frankrike.
Lokal representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
STADA Nordic ApS,
Marielundvej 46A,
2730 Herlev,
Danmark.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.01.2022
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no