Zycomb Orifarm Healthcare

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zycomb er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Zycomb
 3. Hvordan du bruker Zycomb
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zycomb
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Zycomb er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Zycomb brukes ved tett og rennende nese i forbindelse med forkjølelse.
Zycomb er et kombinasjonslegemiddel som består av to forskjellige virkestoffer (xylometazolinhydroklorid og ipratropiumbromid). Den ene reduserer snue, den andre har en avsvellende effekt.

2. Hva du må vite før du bruker Zycomb

Bruk ikke Zycomb
 • dersom du er allergisk overfor xylometazolinhydroklorid, ipratropiumbromid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er overfølsom overfor atropin eller lignende substanser, f.eks. hyoscyamin og skopolamin.
 • til barn og ungdom under 18 år da tilstrekkelig dokumentasjon hos barn ikke er tilgjengelig.
 • dersom du har gjennomgått en operasjon av hypofysen via nesen.
 • etter operasjoner via nese eller munn, der hjernehinnen kan ha blitt skadet.
 • dersom du har grønn stær (glaukom).
 • dersom du har betent nesetørrhet (rhinitis sicca).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Zycomb.
Ved følgende omstendigheter bør du alltid kontakte lege før Zycomb brukes:
 • Dersom du er følsom overfor visse adrenerge susbstanser (f.eks. adrenalin, efedrin) kan bivirkninger i form av søvnløshet, svimmelhet, skjelving, hjerteklapp eller høyt blodtrykk forekomme.
 • Dersom du har hjerte- karsykdom (for eksempel lang QT-tid-syndrom), høyt blodtrykk, diabetes eller økt frisetting av skjoldbruskkjertelhormon (hypertyreose).
 • Ved forstørret prostata, blærehalsfortrengning, grønn stær med trang kammervinkel.
 • Unngå å spraye Zycomb i eller rundt øynene. Dersom Zycomb kommer i kontakt med øyet kan tilfeldig tåkesyn, irritasjon, smerte, røde øyne forekomme. Forverring av grønn stær kan også utvikles. Skyll øynene med kaldt vann samt kontakt lege dersom du får smerte i øynene eller tåkesyn.
 • Dersom du har lett for å blø neseblod.
 • Dersom du har forstoppelse i tarmen eller cystisk fibrose.
 • Dersom du har en godartet svulst som produserer høye mengder av adrenalin eller noradrenalin.
Andre legemidler og Zycomb
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Zycomb kan påvirke eller påvirkes av:
 • Visse midler mot depresjon (MAO-hemmere samt tri- og tetrasykliske antidepressiva): Zycomb pluss MAO-hemmere kan i vesentlig grad øke blodtrykket ved samtidig bruk eller i to uker etter avsluttet behandling med Zycomb.
  Zycomb pluss trisykliske og tetrasykliske antidepressiva kan øke effekten av xylometazolinhydroklorid (et av virkestoffene i produktet) ved samtidig bruk eller i 2 uker etter avsluttet behandling med Zycomb.
 • Visse midler mot nedsatt tarmfunksjon og reisesyke (antikolinergika):
 • Zycomb pluss visse midler mot nedsatt tarmfunksjon og reisesyke (legemidler som inneholder antikolinerge substanser) kan øke effekten av midlene mot nedsatt tarmfunksjon og reisesyke ved samtidig bruk.
Dersom du bruker noen av ovennevnte midler, må du rådføre deg med lege før bruk av Zycomb.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Zycomb bør ikke brukes under graviditet bortsett fra når legen din anbefaler det.
Zycomb bør ikke brukes under amming bortsett fra når legen din anbefaler det.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Zycomb påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Zycomb

Voksne: En spray i hvert nesebor ved behov, ikke mer enn 3 ganger daglig i maksimalt 7 dager. Det bør gå minst 6 timer mellom 2 doser. Du skal ikke bruke Zycomb i mer enn 7 dager fordi kronisk behandling med neseslimhinneavsvellende midler som xylometazolinhydroklorid (et av virkestoffene i Zycomb) kan forårsake hevelser i nesen (såkalt medikamentell rhinitt).
Det anbefales å stoppe behandling med Zycomb når symptomene har avtatt, selv om det er før den maksimale behandlingstiden på 7 dager, for å redusere risikoen for bivirkninger.
Zycomb bør ikke gis til barn under 18 år.
Det er kun begrenset erfaring av bruk til pasienter over 70 år.
Hvis du mener at virkningen av Zycomb er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Zycomb brukes på følgende måte:
Puss alltid nesen før nesesprayen brukes.
Ta av beskyttelseshetten.
Før du bruker pumpen for første gang eller når produktet ikke har vært i bruk på 9 dager: Pump sprayen noen ganger til en jevn dusj oppnås.
Hold sprayen loddrett.
Bøy hodet litt fremover.
Hold for det ene neseboret og før flaskens spiss opp i det andre. Trykk raskt på pumpen og pust samtidig inn gjennom nesen.
Gjenta samme prosedyre i det andre neseboret.
Effekten kommer innen 5-15 minutter.
Det vil alltid være et restvolum igjen i flasken. Dette er kompensert for ved fylling, og bruksvolum vil alltid være minst 10 ml.
Rådspør deg med lege eller farmasøyt dersom du er usikker.
Dersom du tar for mye av Zycomb
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. Dette er spesielt viktig for barn som mer sannsynlig kan utvikle bivirkninger. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdosering er kraftig svimmelhet, svette, alvorlig nedsatt kroppstemperatur, hodepine, langsom eller rask puls, svekket pust, koma, høyt blodtrykk som kan etterfølges av lavt blodtrykk. Andre symptomer kan være munntørrhet, vanskeligheter med å fokusere blikket og hallusinasjoner.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
De vanligste bivirkningene er neseblødning og tørrhet i nesen. Mange av de rapporterte bivirkningene er også symptomer på forkjølelse.
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
Neseblødning og nesetørrhet.
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
Ubehag i nesen, nesetetthet, tørt og irritert svelg, smerte i nesen, munntørrhet, forandret smakssans og hodepine.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer): Sår i nesen, nysing, smerter i svelget, hoste, heshet, mageplager, sykdomsfølelse, endret luktesans, svimmelhet, skjelvinger, ubehag, tretthet, søvnløshet, irritasjon i øynene, tørre øyne, økt puls, uregelmessig puls.
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
Rennende nese.
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data):
Irritasjon rundt nesen, svelgeproblemer, ubehag i brystet, tørste, alvorlig allergisk reaksjon, problemer med å fokusere blikket, forverret grønn stær, smerte i øynene, synsforstyrrelser, kløe, problemer med å tømme urinblæren.
For å redusere risikoen for bivirkninger som neseblødning og andre effekter på nesen, anbefales det å stoppe behandlingen med Zycomb når symptomene på tett og rennende nese har avtatt; selv om dette er før den anbefalte behandlingstiden på 7 dager.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Zycomb

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Skal ikke fryses.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Zycomb
Virkestoffer er xylometazolinhydroklorid og ipratropiumbromid.
1 ml inneholder 0,5 mg xylometazolinhydroklorid og 0,6 mg ipratropiumbromid.
1 spray inneholder 70 mikrogram xylometazolinhydroklorid og 84 mikrogram ipratropiumbromid.
Andre innholdsstoffer er dinatriumedetat, glyserol (85 %), renset vann samt natriumhydroksid og saltsyre (for pH-justering).
Hvordan Zycomb ser ut og innholdet i pakningen
Zycomb er en klar oppløsning.
Flasken inneholder ca. 70 sprayer.
Zycomb er tilgjengelig som 10 ml nesespray med pumpe.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Danmark
info@orifarm.com
Tilvirker
Takeda GmbH
Robert-Bosch-Str. 8
78224 Singen
Tyskland
Curida AS
Solbærvegen 5
NO-2409 Elverum
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 31.07.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.