Solvipect Orifarm Healthcare

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som apotek har fortalt deg.
 • Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Solvipect brukes med forsiktighet for å oppnå best mulig resultat. Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Solvipect er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Solvipect
 3. Hvordan du bruker Solvipect
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Solvipect
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Solvipect er og hva det brukes motHva Solvipect er:

Solvipect er en mikstur som virker ved å lette opphostingen av seigt slim ved å gjøre slimet mer tyntflytende.
Hva Solvipect brukes til:
Voksne og barn over 6 år: slimløsende ved hoste.

2. Hva du må vite før du bruker Solvipect

Bruk ikke Solvipect
 • dersom du er overfølsom overfor guaifenesin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
 • Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Solvipect.
Andre legemidler og Solvipect
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Ingen kjente interaksjoner.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er begrenset med erfaring ved bruk av Solvipect under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før du bruker Solvipect dersom du er gravid.
Preparatet går over i morsmelk, og det er ikke avklart om barn som ammes kan påvirkes. Rådfør deg derfor med lege før bruk under amming.
Miksturen inneholder ca. 4 % etanol. Det må tas hensyn til hos gravide eller ammende kvinner.
Kjøring og bruk av maskiner
Miksturen inneholder ca. 4 % etanol. Det må det tas hensyn til ved bilkjøring eller bruk av maskiner.
Solvipect inneholder sorbitol, etanol og metylparahydroksybenzoat
Dette legemidlet inneholder 2,56 g sorbitol i hver doseenhet.
Sorbitol er en kilde til fruktose. Hvis legen din har fortalt deg at du (eller barnet ditt) har en intoleranse overfor noen sukkertyper, eller du har fått diagnosen medfødt fruktoseintoleranse, en sjelden, arvelig sykdom, som gjør at du ikke kan bryte ned fruktose, må du snakke med legen din før du (eller barnet ditt) tar eller mottar dette legemidlet.
Sorbitol kan forårsake ubehag i magetarmkanalen og kan virke lett avførende (lakserende).
Dette legemidlet inneholder 400 mg alkohol (etanol) i hver doseenhet. Dette tilsvarer 40 mg/ml (4% w/v). Mengden per dose av dette legemidlet tilsvarer mindre enn 10 ml øl eller 4 ml vin. Mengden alkohol i dette legemidlet er lav og vil ikke gi merkbare effekter.
Dette legemidlet inneholder metylparahydroksybenzoat som kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund).

3. Hvordan du bruker Solvipect

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Snakk med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne og barn over 12 år: 10 ml 3-5 ganger daglig.
Barn 6-12 år: 10 ml 2-3 ganger daglig.
Solvipect skal ikke gis til barn under 6 år.
Bruk måleredskap.
Dersom du tar for mye av Solvipect
Du kan få symptomer som kvalme, oppkast og tretthet. Ved inntak av store mengder guaifenesin kan nyrestein forekomme.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Lettere magesmerter med kvalme og oppkast kan forekomme.
Dersom du opplever at noen av bivirkningene blir alvorlige, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, vennligst informer lege eller apotek.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Solvipect

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Solvipect
 • Virkestoff er guaifenesin 20 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er sorbitol (E420), lakrispasta, polysorbat 20, natriumcyklamat, metylparahydroksybenzoat (E218), anisolje, glyserol, etanol 96 %, hydroksyetylcellulose, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdodekahydrat og renset vann til 1 ml.
Hvordan Solvipect ser ut og innholdet i pakningen:
Solvipect er en brun mikstur med smak av lakris og anis.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Danmark
info@orifarm.com
Tilvirker
Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Ul. Księstwa Łowickiego 12
99-420 Łyszkowice
Polen
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 31.07.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no .