Flexiloges Dr. Loges

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre i løpet av 4 uker.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Flexiloges er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Flexiloges
 3. Hvordan du bruker Flexiloges
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Flexiloges
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Flexiloges er og hva det brukes mot

Flexiloges er et tradisjonelt plantebasert legemiddel som brukes for å lindre smerte ved mild leddslitasje (osteoartritt).
Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon.

2. Hva du må vite før du bruker Flexiloges

Bruk ikke Flexiloges:
 • dersom du er allergisk overfor djevelklorot eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har eller har hatt magesår eller sår på tolvfingertarmen.
 • dersom du er gravid eller ammer.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Flexiloges, dersom du har gallesteinsproblemer eller hjerte-/karsykdom.
Dersom leddsmertene ledsages av hevelse i leddene, alvorlige smerter ved bevegelse, rødhet eller feber, bør du undersøkes av lege.
Barn og ungdom
Flexiloges anbefales ikke til barn og ungdommer under 18 år.
Andre legemidler og Flexiloges
Effekten av samtidig bruk av andre legemidler er ikke undersøkt.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Informer lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker eller nylig har brukt dette legemiddelet uten resept.
Graviditet, amming og fertilitet
Flexiloges bør ikke brukes av gravide eller ammende kvinner på grunn av mangel på tilstrekkelig data.
Legemidlets eventuelle innvirkning på fertilitet er ikke undersøkt. Det er ikke kjent om djevelkloekstrakt skilles ut i morsmelk. Sikkerheten hos foster eller spedbarn er ikke bekreftet.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du rådføre deg med lege eller apotek.
I sjeldne tilfeller kan dette legemidlet forårsake svimmelhet. Ikke kjør bil eller bruk maskiner dersom du opplever svimmelhet.
Du er selv ansvarlig for å vurdere om du er i stand til å kjøre bil eller utføre arbeid som krever skjerpet oppmerksomhet. Bruken av legemidler og deres effekt eller uønskede effekter er en av faktorene som kan påvirke evnen din til å kjøre bil eller utføre arbeid som krever skjerpet oppmerksomhet.
Beskrivelse av disse effektene kan du finne i andre avsnitt. Les derfor all informasjonen i dette pakningsvedlegget for å få veiledning. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Flexiloges inneholder laktose
Pasienter med sjeldne arvelig tilstander som galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel (Lapp lactase deficiency) eller glukose-galaktosemalabsorpsjon bør derfor ikke bruke dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Flexiloges

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som legen din eller apoteket har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er: 1 tablett morgen og kveld. Tas sammen med et måltid og helst med et 1/2 glass vann. Tablettene bør svelges hele.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom symptomene blir verre eller de ikke blir bedre i løpet av 4 uker.
Bruk av Flexiloges hos barn og ungdom
Flexiloges anbefales ikke til barn og ungdom under 18 år.
Dersom du tar for mye av Flexiloges
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Flexiloges
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Diaré, kvalme, oppkast og magesmerter er rapportert, samt svimmelhet, hodepine og allergiske hudreaksjoner.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Flexiloges

Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Flexiloges
 • Virkestoff er 480 mg ekstrakt (tørt ekstrakt) fra Harpagophytum procumbens D.C., radix (djevelklorot) tilsvarende 2,1-2,4 g djevelklorot. Ekstraksjonsmiddel: etanol 60 % (V/V).
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, maisstivelse, , mikrokrystallinsk cellulose, kolloidal vannfri silika, hypromellose, magnesiumstearat, talkum, titandioksid (E171), makrogol 6000, gul jernoksid (E172) og brun jernoksid (E172).
Hvordan Flexiloges ser ut og innholdet i pakningen
Beige til lysebrun avlang tablett.
Dimensjoner:
Lengde: 19,1-19,3 mm
Bredde: 8,1-8,3 mm
Høyde: 6,0-6,2 mm
Pakningsstørrelser: 50, 60, 100 og 120 tabletter i PVC/PVdC /Al-blistere. Alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis ikke bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Dr. Loges + Co. GmbH
Schützenstraße 5
21423 Winsen (Luhe)
Tyskland
Telefon: +49 4171 / 707-0
Faks: + 49 4171 / 707-100
E-mail: info@loges.de
For ytterligere informasjon om dette legemidlet, kontakte den lokale representant
Dr. Loges Nordics AB
Gustavslundsvägen 143, 5tr
167 51 Bromma, Sverige
E-mail: medical@loges.se
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Danmark: Flexiloges
Finland: Flexiloges
Norge: Flexiloges
Sverige: Flexiloges
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 11.03.2021