Imigran GlaxoSmithKline injeksjonsvæske

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Snakk med lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Imigran er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Imigran
 3. Hvordan du bruker Imigran
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Imigran
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Imigran er og hva det brukes mot

Imigran brukes til behandling av akutte anfall av migrene. Under et migreneanfall er noen av blodårene i hodet utvidet. Imigran trekker sammen disse blodårene. Dette er trolig årsaken til at symptomene ved migrene lindres. Imigran injeksjonsvæske brukes også til behandling av Cluster hodepine (anfall av uvanlig sterk hodepine som sitter i ene siden av pannen).

2. Hva du må vite før du bruker Imigran

Bruk ikke Imigran
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor sumatriptan eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har høyt blodtrykk eller visse typer hjerte/karsykdom.
 • dersom du har alvorlig nedsatt leverfunksjon.
 • samtidig med visse legemidler mot migrene slik som ergotamin, derivater av ergotamin eller andre legemidler i samme gruppe som Imigran slik som naratriptan, zolmitriptan, rizatriptan, almotriptan og eletriptan. Dersom du har tatt slike midler, skal det gå 24 timer før du kan ta Imigran. Omvendt skal du ikke ta ergotamin, derivater av ergotamin eller et legemiddel i samme gruppe som Imigran før det er gått 6 timer etter inntak av Imigran.
 • sammen med MAO-hemmere (selegilin, brukes mot parkinson sykdom og moklobemid brukes mot depresjon), eller før 2 uker etter bruk av MAO-hemmere.
Advarsler og forsiktighetsregler
Vis forsiktighet ved bruk av Imigran:
 • dersom du tidligere har hatt krampeanfall, har epilepsi, nedsatt lever- eller nyrefunksjon, høyt blodtrykk, en hjerte- eller karsykdom eller mistanke om en slik sykdom. Informer legen din om dette før du tar Imigran.
 • informer legen din dersom du føler smerter eller stramninger i brystet etter at du har tatt Imigran.
 • dersom du reagerer på sulfonamider. Du kan få en reaksjon ved bruk av Imigran. Sjekk med legen din eller apoteket dersom du er allergisk mot et antibiotikum, men ikke vet om det tilhører denne gruppen.
 • dersom du bruker visse legemidler såkalte SSRIer eller SNRIer mot depresjoner eller angst. Spør lege eller apotek dersom du er i tvil.
 • dersom du bruker urtepreparater som inneholder Johannesurt (prikkperikum (Hypericum perforatum)). Samtidig bruk kan føre til redusert eller endret virkning av Imigran.
 • ved langvarig inntak av Imigran til bruk mot hodepine, da dette kan medføre en forverring av hodepinen. Dersom dette oppstår eller mistenkes, bør lege kontaktes og behandling avsluttes i samråd med lege.
Imigran sprøyte kan inneholde lateks.
Nålebeskyttelsen kan inneholde lateks. Rådfør deg med legen din dersom du er allergisk mot lateks.
Før du tar Imigran trenger legen din å vite om du har ekstra risikofaktorer for hjertesykdom, for eksempel:
 • dersom du er mann over 40 år, eller
 • dersom du er kvinne som har gjennomgått menopause
 • dersom du røyker eller er overvektig
 • dersom du har diabetes eller høyt kolesterol
 • dersom det er mye hjertesykdom i familien.
Imigran bør bare brukes dersom du er sikker på at du har et migreneanfall. Personer som er under 18 år eller over 65 år bør ikke bruke Imigran, da det er begrenset erfaring hos barn og eldre.
Andre legemidler og Imigran
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler. Samtidig bruk av urtepreparater som inneholder Johannesurt (prikkperikum (Hypericum perforatum)) kan føre til endret eller redusert virkning av Imigran. Kombinasjon av legemidler mot depresjon og angst (SSRI/SNRI) og Imigran har i svært sjeldne tilfeller ført til såkalt serotonergt syndrom (forgiftningstilstand).
Vær spesielt oppmerksom på følgende:
Imigran må ikke brukes samtidig med:
 • ergotamin, derivater av ergotamin eller andre legemidler i samme gruppe som Imigran (slik som naratriptan, zolmitriptan, rizatriptan, almotriptan og eletriptan). Dersom du har tatt slike midler, skal det gå 24 timer før du kan ta Imigran. Omvendt skal du ikke ta ergotamin, derivater av ergotamin eller legemidler i samme gruppe som Imigran før det er gått 6 timer etter inntak av Imigran.
 • MAO-hemmere (selegilin, mot parkinson sykdom og moklobemid, mot depresjon), eller før 2 uker etter bruk av MAO-hemmere.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er mulig at fosteret kan påvirkes. Snakk derfor alltid med lege før bruk av Imigran dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Innholdsstoffene i Imigran går over i morsmelk. Unngå å amme barnet ditt i 12 timer etter at du har brukt Imigran. Dersom du pumper ut melk i løpet av denne perioden, skal denne melken kastes og ikke gis til barnet.
Kjøring og bruk av maskiner
Døsighet kan oppstå som følge av migreneanfallet eller Imigran. Du bør derfor være forsiktig i situasjoner hvor skjerpet oppmerksomhet kreves, som f.eks. ved bilkjøring eller presisjonsbetont arbeid.
Imigran inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose, og er så godt som «natriumfritt».

3. Hvordan du bruker Imigran

Bruk alltid Imigran slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Det anbefales å starte behandlingen ved første tegn på migrenehodepine. Effekten av Imigran er imidlertid uavhengig av hvor lenge anfallet har vart når behandlingen starter. Du bør ikke ta flere doser enn legen har bestemt. Imigran skal ikke brukes forebyggende.
Vanlig dosering for voksne (18-65 år): 1 ferdigfylt sprøyte injiseres subkutant (under huden).
Dersom symptomene kommer tilbake, kan behandlingen gjentas. Det skal være minst 1 time mellom dosene. Maksimum døgndose er 2 injeksjoner à 6 mg.
Les bruksanvisningen for GlaxoPen
Dersom du ikke har effekt av den første dosen, skal det ikke tas en ny dose for det samme migreneanfallet. I disse tilfellene kan anfallet behandles med vanlige smertestillende midler (for eksempel paracetamol, acetylsalicylsyre eller ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs)). Imigran kan imidlertid forsøkes ved neste anfall.
Dersom du mener at virkningen av Imigran er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om det.
Dersom du tar for mye Imigran
Å bruke for mye Imigran kan gjøre deg syk. Hvis du har brukt mer enn 2 injeksjoner i løpet av 24 timer:
➔ Snakk med lege eller apotek så snart som mulig for råd. Vis dem pakningen hvis mulig.
Dersom du avbryter behandlingen med Imigran
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige bivirkninger for injeksjonsvæsken (forekommer hos flere enn 1 av 10 pasienter) er forbigående smerte på injeksjonsstedet. Stikking/brennende følelse, opphovning, rødhet, blåmerke og blødning kan også forekomme.
For alle legemiddelformene av Imigran er vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100 og hos færre enn 1 av 10) smerte, følelse av stikninger eller dovenhetsfølelse i huden (parestesier), nedsatt berøringssans (hypoestesi) følelse av varme eller kulde, følelse av tyngde, trykk eller stramninger i deler av kroppen, også i bryst og halsregion. Symptomene er vanligvis milde og kortvarige, men kan i enkelte tilfeller være intense. Andre vanlige bivirkninger er døsighet, forbigående mild til moderat følelse av svakhet og utmattelse, forbigående blodtrykksstigning, rødme, svimmelhet, kortpustethet, kvalme og oppkast.
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10000, inkludert isolerte tilfeller) er mindre endringer i leverfunksjonsprøver.
Andre bivirkninger med ukjent frekvens er overfølsomhetsreaksjoner fra hudreaksjoner til anafylaktisk sjokk, epilepsilignende krampeanfall, skjelving, ufrivillig muskelaktivitet i deler av eller i hele kroppen, med rykninger, muskelkramper, nakkestivhet, leddsmerter og feilstillinger (dystoni), ufrivillige øyenbevegelser (nystagmus), redusert synsfelt (skotom), blodtrykksfall, økt eller redusert hjerterytme, uregelmessig hjerterytme (arytmier), hjertebank, anginasmerter (smerter og trykk for brystet på grunn av hjertekrampe), hjerteinfarkt og Raynauds fenomen (blekhet og av og til smerter i hender og føtter). Iskemisk kolitt (symptomene viser seg ved magesmerter på venstre side, blodig, løs avføring og av og til feber) diaré. Angst. Økt svette (hyperhidrose). Muskelsmerter. Synsforstyrrelser (blant annet flimmer, dobbeltsyn og nedsatt syn) og forbigående tap av syn, har også vært rapportert som bivirkninger, men dette kan også skyldes selve migreneanfallet. Det har vært rapportert om serotonergt syndrom (kjennetegnes ved symptomer som uro, hallusinasjoner, koordinasjonsvansker, rask hjerterytme, raske endringer i blodtrykk, økt kroppstemperatur, overaktive reflekser, kvalme, oppkast og diaré). Hvis du nylig har vært skadet eller hvis du har en betennelse (som revmatisme eller betennelse i tykktarmen) kan det være at du opplever smerte eller forverring av smerte der du er skadet eller har betennelse. Problemer med å svelge.
Legekontroll
Dersom smertene i brystet eller halsen er intense og varer en stund eller du opplever vedvarende misfarging av hender eller føtter bør lege kontaktes.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Imigran

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares beskyttet mot lys.
Bruk ikke Imigran etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Imigran
Virkestoff er: Sumatriptan som suksinat
Andre innholdsstoffer er natriumklorid og sterilt vann
Hvordan Imigran ser ut og innholdet i pakningen
Imigran injeksjonsvæske 12 mg/ml finnes i pakninger á 2 doser Imigran injeksjonsvæske med Glaxopen eller pakning á 6 refill doser Imigran injeksjonsvæske uten Glaxopen.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:
Innehaver av markedsføringstillatelsen
GlaxoSmithKline AS
Postboks 180 Vinderen
0319 Oslo
Tlf: 22 70 20 00
Tilvirker
Glaxo Operation UK Limited, Barnard Castle, Storbritannia
og/ eller
GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A., Parma, Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 02.02.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.

BRUKSANVISNINGIMIGRAN injeksjonsvæske 12 mg/ml

Til bruk med GlaxoPen
Les hele bruksanvisningen før bruk.
Mangler tekstalternativ for bilde
VED ANFALL
Slik brukes GlaxoPen:
 • Åpne etuiet og riv av forseglingen på det ene lokket.
 • Åpne lokket.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Ta den grå GlaxoPen opp av etuiet.
  (Den blå utløserknappen må ikke trykkes ned før GlaxoPen skal brukes. Hvis det hvite stempelet er synlig, trykkes GlaxoPen på plass i etuiet til du hører et klikk.)
 • Trykk GlaxoPen ned i den åpne beholderen og vri den mot høyre til den stopper.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Trekk GlaxoPen opp.
  (Det kan være litt motstand.
  Ikke trykk på den blå utløserknappen.)
  GlaxoPen er nå klar til bruk.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Press GlaxoPen mot huden på yttersiden av låret.
 • For at GlaxoPen skal utløses, må den grå og blå delen være presset helt sammen.
 • Trykk med fingerspissen på den blå utløserknappen til du hører et klikk og hold GlaxoPen mot låret i 5 sekunder
Mangler tekstalternativ for bilde
ETTER BRUK
 • Fjern GlaxoPen fra låret.
  (Vær forsiktig da sprøytespissen nå stikker ut.)
 • Trykk GlaxoPen ned i den tomme beholderen, og vri den mot venstre.
 • Ta GlaxoPen opp fra beholderen.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Den hvite delen av stempelet stikker nå ut i enden av GlaxoPen.
 • Lukk lokket på den brukte beholderen.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Trykk GlaxoPen på plass i etuiet til du hører et klikk.
 • Lukk lokket på etuiet.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Når begge dosene er brukt, fjerner du den brukte pakningen med injeksjonsvæsken på følgende måte:
 • Åpne det grå etuiet.
 • Trykk inn de blå knappene på siden med den ene hånden mens du trekker den brukte pakningen ut av etuiet med den andre hånden.
 • Den brukte pakningen inneholder sprøytespisser og må håndteres forsiktig
Mangler tekstalternativ for bilde
Etuiet med GlaxoPen kan brukes på nytt. (Ta vare på bruksanvisningen.)
Slik gjøres GlaxoPen på nytt klar til bruk:
 • Åpne det grå etuiet.
 • Ta pakningen med injeksjonsvæske ut av esken.
 • Sett injeksjonsvæsken ned i etuiet ved å trykke inn de blå knappene på siden.
 • Lukk etuiet.
Etuiet er igjen klar til bruk.
Glaxo Operations UK Ltd
Harmire Road
Barnard Castle
County Durham
DL12 8DT
Storbritannia
Mangler tekstalternativ for bilde
CE 2797