Antix Meda OTC

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 5 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Antix er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Antix
 3. Hvordan du bruker Antix
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Antix
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Antix er, og hva det brukes mot

Antix krem brukes til behandling av tidlige tegn på munnsår (forkjølelsessår) forårsaket av herpes simplex virus.
Årsaken til mange munnsår er et virus som kalles herpes simplex. Viruset forårsaker blemmer eller sår, først og fremst på leppene, men også i andre deler av ansiktet. Virusinfeksjon kan bryte ut når kroppens immunforsvar er svekket, f.eks. ved forkjølelse eller annen infeksjon. Sterk sol, stress eller menstruasjon kan også fremkalle symptomene. Antix hemmer virusets evne til å formere seg, noe som gjør at infeksjonen stopper opp og går tilbake.
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med annen dosering enn angitt i dette pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.

2. Hva du må vite før du bruker Antix

Bruk ikke Antix
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor aciklovir eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Antix:
 • Dersom du har sterkt nedsatt immunforsvar, for eksempel personer som har AIDS eller som er benmargstransplanterte, anbefales bruk kun etter legens anvisning.
Antix er kun ment for utvortes bruk. Kremen kan irritere slimhinner. Bruk derfor ikke kremen i eller i nærheten i øynene, i munnen eller på andre slimhinner. Dersom en får krem i øynene, må en straks skylle grundig med vann. Om noe av kremen ved et uhell kommer inn i munnen er det ikke farlig om man uheldigvis svelger kremen.
Barn
Antix anbefales ikke til barn under 12 år.
Andre legemidler og Antix
Det er ikke observert klinisk signifikante interaksjoner ved bruk av Antix sammen med andre legemidler.
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Opptaket av aciklovir er lite når Antix påføres huden.
Risiko for påvirkning av barn som ammes anses som usannsynlig. Rådfør deg allikevel med lege før langvarig bruk av Antix.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er usannsynlig at Antix påvirker din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Antix inneholder propylenglykol og cetylalkohol
Dette legemidlet inneholder 150 mg propylenglykol per gram krem, som kan forårsake hudirritasjon. Antix inneholder også cetylalkohol som kan forårsake lokale hudreaksjoner (for eksempel kontakteksem).

3. Hvordan du bruker Antix

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt legen eller apoteket hvis du er usikker.
Voksne og barn over 12 år: Behandlingen skal påbegynnes så snart det oppstår tegn på at infeksjonen er i ferd med å bryte ut, helst innen fire timer. Infeksjonen pleier å vise seg ved at det prikker, svir eller klør på det angrepne stedet. Vask hendene før og etter behandlingen for å unngå at infeksjonen forverres eller spres. Bruk gjerne en bomullspinne når du påfører kremen for å unngå å spre viruset.
Antix krem smøres på det angrepne stedet hver fjerde time, fem ganger daglig. Dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres innen fem dager må du avslutte behandlingen.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 5 dager.
Påfør ikke kremen rett før et måltid, ettersom kremen lett kan slikkes av. For å unngå spredning av smitte til andre steder på kroppen eller i øynene, bør du unngå å unødvendig berøre såret eller la andre gjøre det.
Dersom du tar for mye av Antix
Det er lite sannsynlig at det oppstår noen alvorlige problemer selv om du har brukt en stor mengde krem på huden. Det er også lite sannsynlig at inntak gjennom munnen ved et uhell gir alvorlige problemer. Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00), hvis du har tatt for stor dose eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet kontakt lege eller apotek.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hvis du opplever hudreaksjoner kan det være at du er allergisk mot ett eller flere av innholdsstoffene i kremen. Avslutt behandlingen med Antix. Hvis bivirkningene ikke blir bedre fortell dette til legen din.
Vanlige: (forekommer hos flere enn 1 av 100 brukere): Nummenhet der kremen har blitt påført.
Mindre vanlige: (forekommer hos færre enn 1 av 100 og flere enn 1 av 1000 brukere): Forbigående brennende eller stikkende følelse etter påføring. Lett uttørking eller flassing av huden. Kløe.
Sjeldne: (forekommer hos færre enn 1 av 1000 og flere enn 1 av 10 000 brukere). Erytem (rødme av huden). Kontakteksem etter at kremen har blitt påført. Sensitivitetstester viser at en reaksjon som oftest skyldes andre innholdsstoffer i kremen enn aciklovir.
Svært sjeldne: (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 brukere): Umiddelbare hypersensitivitetsreaksjoner inkludert hevelse av ansikt, tunge eller hals eller urtikaria (angioødem). Om dette forekommer må du umiddelbart stoppe og ta Antix og kontakte lege.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Antix

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Antix
 • Virkestoffet er aciklovir. Ett gram krem inneholder 50 mg aciklovir.
 • Hjelpestoffene er stearoylmakrogolglyserider, dimetikon, cetylalkohol, lett flytende parafin, hvit vaselin, propylenglykol og renset vann.
Hvordan Antix ser ut og innholdet i pakningen
Kremen er hvit og blank. Antix finnes i to pakningstyper: flaske av plast med pumpe og aluminiumtube inneholdende 2 g (reseptfritt) og aluminiumtube inneholdende 5 g (reseptbelagt).
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Meda OTC AB Box 906
SE-170 09 Solna Sverige
Tilvirker:
C.P.M. ContractPharma GmbH Frühlingstraße 7
DE-83620 Feldkirchen-Westerham
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 02.04.2020