Antix Viatris

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 5 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Antix er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Antix
 3. Hvordan du bruker Antix
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Antix
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Antix er og hva det brukes mot

Voksne og barn over 12 år: Behandling av tidlige tegn på munnsår (forkjølelsessår) som skyldes herpes simplex virus.
Årsaken til mange munnsår er et virus som kalles herpes simplex. Viruset forårsaker blemmer eller sår, først og fremst på leppene, men også i andre deler av ansiktet. Virusinfeksjon kan bryte ut når kroppens immunforsvar er svekket, f.eks. ved forkjølelse eller annen infeksjon. Sterk sol, stress eller menstruasjon kan også fremkalle symptomene. Antix hemmer virusets evne til å formere seg, noe som gjør at infeksjonen stopper opp og går tilbake.

2. Hva du må vite før du bruker Antix

Bruk ikke Antix
 • dersom du er allergisk overfor aciklovir eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Antix
 • dersom du har sterkt nedsatt immunforsvar. Dersom du f.eks. har AIDS eller du er benmargstransplantert, anbefales bruk kun etter legens anvisning.
Antix er kun ment for utvortes bruk. Kremen kan irritere slimhinner. Bruk derfor ikke kremen i eller i nærheten av øynene, i munnen eller på andre slimhinner. Dersom du ved et uhell får krem i øynene, må du skylle grundig med vann. Om noe av kremen ved et uhell kommer inn i munnen, er det ikke farlig om du skulle komme til å svelge kremen.
Barn
Antix anbefales ikke til barn under 12 år.
Andre legemidler og Antix
Det er ikke observert klinisk signifikante interaksjoner ved bruk av Antix sammen med andre legemidler.
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Opptaket av aciklovir er lite når Antix påføres huden. Risiko for påvirkning av barn som ammes anses som usannsynlig. Rådfør deg allikevel med lege før langvarig bruk av Antix.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er usannsynlig at Antix påvirker din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Antix inneholder propylenglykol og cetylalkohol
Dette legemidlet inneholder 150 mg propylenglykol per gram krem, som kan forårsake hudirritasjon. Antix inneholder også cetylalkohol, som kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem).

3. Hvordan du bruker Antix

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apoteket hvis du er usikker.
Voksne og barn over 12 år:
Start behandlingen så snart du merker tegn på munnsår, helst innen fire timer. Tegn på munnsår kan være prikking, svie eller kløe på leppen eller når det begynner å utvikles blemmer på det angrepne stedet. Påfør Antix tynt med en ren finger. Vask hendene før og etter behandlingen for å unngå at viruset spres. Bruk gjerne en bomullspinne når du påfører kremen for å unngå å spre viruset.
Påfør hver fjerde time (5 ganger daglig) i 5 dager. Dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres innen fem dager må du avslutte behandlingen. Ikke påfør etter at det er utviklet skorpe på munnsåret.
Kontakt lege etter 4 dagers behandling hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Dersom behandlingstiden sammenfaller med et måltid, skal du påføre Antix etter at du har spist. For å unngå spredning av smitte til andre steder på kroppen eller i øynene, bør du unngå unødvendig berøring av såret eller å la andre berøre det.
Dersom du tar for mye av Antix
Det er lite sannsynlig at det oppstår noen alvorlige problemer selv om du har brukt en stor mengde krem på huden. Det er også lite sannsynlig at inntak gjennom munnen ved et uhell gir alvorlige problemer.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hvis du opplever hudreaksjoner kan det være at du er allergisk mot ett eller flere av innholdsstoffene i kremen. Avslutt behandlingen med Antix. Snakk med legen dersom bivirkningene ikke blir bedre.
Vanlige: (forekommer hos flere enn 1 av 100 brukere): Nummenhet der kremen har blitt påført.
Mindre vanlige: (forekommer hos færre enn 1 av 100 og flere enn 1 av 1000 brukere): Forbigående brennende eller stikkende følelse etter påføring. Lett uttørking eller flassing av huden. Kløe.
Sjeldne: (forekommer hos færre enn 1 av 1000 og flere enn 1 av 10 000 brukere). Erytem (rødme av huden). Kontakteksem etter at kremen har blitt påført. Sensitivitetstester viser at en reaksjon oftest skyldes andre innholdsstoffer i kremen enn aciklovir.
Svært sjeldne: (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 brukere): Umiddelbare overfølsomhetsreaksjoner inkludert hevelse av ansikt, tunge eller hals eller urtikaria (angioødem). Om dette oppstår må du umiddelbart slutte å bruke Antix og kontakte lege.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Antix

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Antix
 • Virkestoffet er aciklovir. Ett gram krem inneholder 50 mg aciklovir.
 • Hjelpestoffene er stearoylmakrogolglyserider, dimetikon, cetylalkohol, lett flytende parafin, hvit vaselin, propylenglykol og renset vann.
Hvordan Antix ser ut og innholdet i pakningen
Kremen er hvit og blank. Antix finnes i to pakningstyper: flaske av plast med pumpe og aluminiumtube inneholdende 2 g (reseptfritt) og aluminiumtube inneholdende 5 g (reseptbelagt).
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Viatris AS
Postboks 194
1371 Asker
Tilvirker:
C.P.M. ContractPharma GmbH
Frühlingstraße 7
DE-83620 Feldkirchen-Westerham
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 13.12.2022
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no