Ibux Karo Pharma kapsler 400 mg

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt i enkelte pakningsstørrelser. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger, som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter tre dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ibux er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ibux
 3. Hvordan du bruker Ibux
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ibux
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Ibux er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten. Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
Hva Ibux er
Ibux inneholder virkestoffet ibuprofen som tilhører en legemiddelgruppe som kalles «ikke-steroide antinflammatoriske midler» (NSAIDs). Ibux virker smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende.
Hva Ibux brukes til
Voksne og barn over 20 kg (6 år): korttidsbehandling av
 • milde til moderate smerter, som for eksempel hodepine, menstruasjonssmerter, tannpine, muskelsmerter og leddsmerter.
 • feber for eksempel ved forkjølelse og influensa.
Ved høy feber må lege kontaktes.

2. Hva du må vite før du bruker Ibux

Bruk ikke Ibux
 • dersom du har magesår, eller tidligere har hatt gjentatte tilfeller av magesår eller blødning i mage/tarm.
 • dersom du tidligere har hatt magesår eller blødning i mage/tarm ved bruk av betennelsesdempende/smertestillende midler (NSAIDs).
 • dersom du er allergisk overfor ibuprofen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom acetylsalisylsyre eller andre betennelsesdempende/smertestillende midler har forårsaket astma, elveblest eller nesetetthet.
 • dersom du har alvorlig hjertesvikt og/eller nyresvikt.
 • dersom du er mer enn 6 måneder gravid.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Ibux
 • dersom du tidligere har hatt mage-/tarmsår eller har vært plaget med for mye magesyre. Legen må først vurdere om du kan bruke Ibux under jevnlig legekontroll. Risikoen for mage-/tarmsår øker ved høye doser, hos pasienter med tidligere sår i mage/tarm og hos eldre. Spesielt i oppstart av behandlingen bør du kontakte lege hvis du får ubehag eller uvanlige symptomer fra mage-/tarmkanalen, særlig ved blødninger.
dersom du har forstyrrelser i blodlevringen.
 • dersom du behandles med legemidler som øker faren for sår eller blødning slik som blodfortynnende midler, midler med platehemmende effekt (som acetylsalisylsyre), kortikosteroider eller enkelte antidepressive midler (selektive serotonin reopptakshemmere).
 • dersom du har tarmsykdommer som Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt, da slik sykdom kan forverres. Legen må vurdere om du kan bruke Ibux.
 • dersom du får tåkesyn. Øynene må da kontrolleres nøye. Ved langtidsbehandling må også øynene kontrolleres.
 • dersom du har nedsatt lever- eller nyrefunksjon.
 • ved dehydrering hos barn og ungdommer pga. risiko for nyrepåvirkning.
 • ved langvarig uttørking eller væsketap.
 • dersom du prøver å bli gravid.
 • dersom du får utslett eller hevelse i slimhinnene.
Hudreaksjoner
Alvorlige hudreaksjoner er rapportert i forbindelse med Ibux behandling. Avslutt behandlingen med Ibux og oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart dersom du får hudutslett, lesjoner i slimhinnene, blemmer eller andre tegn på allergi. Dette kan være symptomer på en alvorlig hudreaksjon. Se avsnitt 4.
Vannkopper
Ikke bruk ibuprofen ved vannkopper.
Antiinflammatoriske/smertestillende legemidler som ibuprofen kan være forbundet med en liten økt risiko for hjerteinfarkt eller slag, spesielt hvis de brukes i høye doser. Ikke bruk behandlingen i lengre tid eller i høyere dose enn anbefalt.
Du bør diskutere behandlingen med lege eller farmasøyt før du tar Ibux hvis du:
 • har hjerteproblemer som hjertesvikt, angina (brystsmerter), eller hvis du har hatt et hjerteattakk, bypassoperasjon, perifer arteriell sykdom (dårlig sirkulasjon i bena p.g.a. trange eller blokkerte arterier) eller noen form for slag (inkludert "drypp" eller transient iskemisk attakk "TIA").
 • har høyt blodtrykk, diabetes, høyt kolesterol, familiehistorie med hjertesykdom eller slag eller hvis du røyker.
Ved langtidsbruk (> 3 mnd) av Ibux med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Ibux bør lege kontaktes.
Ikke bruk av andre smertestillende legemidler med betennelsesdempende effekt (NSAIDs) sammen med ibuprofen. Det gjelder også reseptfrie NSAIDs.
Høy alder kan øke risikoen for bivirkninger, særlig sår og blødninger i mage/tarm. Ibux bør unngås ved kraftig uttørking over lengre tid.
Ved langvarig feber og smerte bør lege kontaktes.
Andre legemidler og Ibux
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ibux må ikke brukes sammen med andre smertestillende legemidler med betennelsesdempende effekt (NSAIDs), inkludert acetylsalisylsyre, uten at det er avtalt med legen.
Ibux kan påvirke eller bli påvirket av andre legemidler. For eksempel:
 • legemidler som er antikoagulerende (dvs. blodfortynnende/blodproppsforebyggende f.eks. aspirin/acetylsalisylsyre, warfarin, tiklopidin).
 • legemidler som senker høyt blodtrykk (ACE-hemmere som f.eks. kaptopril, betablokkere som f.eks atenolol-legemidler og angiotensin-II reseptorantagonister som f.eks. losartan).
 • legemidler mot diabetes. Ibux kan øke virkningen av disse legemidlene, som kan føre til lavere blodsukker.
 • vanndrivende legemidler, da Ibux kan motvirke virkningen av disse legemidlene.
 • ACE-hemmere. Samtidig bruk kan øke faren for nyresvikt.
 • alkohol (etanol). Samtidig bruk kan øke faren for mageblødninger.
 • Samtidig bruk av selektive serotonin reopptakshemmere (legemidler ved depresjon), tiklopidin, metotreksat, ciklosporin, litium, ciprofloksacin, probenecid og kolestyramin.
Enkelte andre legemidler kan også påvirke eller bli påvirket av behandlingen med Ibux. Derfor bør du alltid søke råd fra lege eller farmasøyt før du bruker Ibux sammen med andre legemidler.
Inntak av Ibux sammen med mat og drikke
Samtidig inntak av alkohol og ibuprofen kan gi økt fare for mageblødninger.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Ibux kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Fortell legen din om du planlegger å bli gravid eller om du har vanskeligheter med å bli det.
Som for andre legemidler som inneholder acetylsalisylsyre eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), må du, dersom du er gravid, informere legen din før du bruker Ibux. Bruk ikke Ibux dersom du er kommet lenger enn 6. måned av graviditeten.
Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Spør likevel legen før du bruker Ibux dersom du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil, må du snakke med lege eller apotek.
Ibux påvirker vanligvis ikke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner. Enkelte kan imidlertid oppleve svimmelhet og trøtthet, spesielt i starten av behandlingen, som gjør at reaksjonsevnen kan nedsettes.
Ibux kapsler inneholder sorbitol (E420)
Dette legemidlet inneholder 40 mg sorbitol i hver kapsel. Sorbitol er en kilde til fruktose. Hvis legen din har fortalt deg at du (eller barnet ditt) har en intoleranse overfor noen sukkertyper, eller du har fått diagnosen medfødt fruktoseintoleranse, en sjelden, arvelig sykdom, som gjør at du ikke kan bryte ned fruktose, må du snakke med legen din før du (eller barnet ditt) tar eller mottar dette legemidlet.
Sorbitol kan forårsake ubehag i magetarmkanalen og kan virke lett avførende (lakserende).
Dette legemidlet inneholder også fargestoffet kochenillerød A (E124) som kan forårsake allergiske reaksjoner.

3. Hvordan du bruker Ibux

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Ibux 400 mg myke kapsler er reseptfritt til voksne og barn over 12 år for kortvarig egenbehandling av visse tilstander (se punkt 1).
Kapslene må svelges hele med vann.
Den anbefalte dosen til voksne og barn over 40 kg (over 12 år): 1 kapsel à 400 mg hver 4.-6. time. Ta ikke mer enn 3 kapsler i løpet av et døgn.
Kontakt lege etter 3 dager med feber eller 5 dager med smerte hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Ibux kapsler tas opp på 1/2-1 time, som er noe raskere enn Ibux tabletter.
Hvis du har fått Ibux kapsler på resept, følg alltid doseringen som er bestemt av legen.
Dersom du tar for mye av Ibux
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har tatt for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomene kan omfatte kvalme, magesmerter, oppkast (kan være blodig), hodepine, ringing i ørene, forvirring og ufrivillige øyebevegelser. Ved høye doser er det rapportert døsighet, brystsmerter, hjertebank, bevisstløshet, kramper (hovedsakelig hos barn), kraftløshet og svimmelhet, blod i urin, følelse av å være kald og pusteproblemer.
Dersom du har glemt å ta Ibux
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Irritasjon av mageslimhinnen og løs avføring (diaré) er de vanligste bivirkningene ved bruk av Ibux, og forekommer hos omlag 10% av pasientene.
Andre vanlige bivirkninger (hos flere enn én av hundre pasienter, men hos færre enn én av ti pasienter) er halsbrann, kvalme, oppkast, diaré, forstoppelse, hodepine, trøtthet og utslett.
Mindre vanlige bivirkninger (hos flere enn én av tusen pasienter, men hos færre enn én av hundre pasienter) er magesår, mage-/tarmblødninger, forverring av tarmbetennelse og Crohns sykdom, elveblest, nesetetthet, astmaanfall, synsforstyrrelser, søvnløshet, lett uro og hørselsskader.
Sjeldne bivirkninger (hos flere enn én av ti tusen pasienter, men hos færre enn én av tusen pasienter) er forandringer i blodet med forlenget blødningstid (nedsatt antall hvite blodlegemer eller blodplater),
alvorlige allergiske reaksjoner og hudreaksjoner, magesår med hull i magesekken, leverbetennelse (hepatitt), nyreskader, vannansamling i kroppen (ødem) og depresjon.
Legemidler som Ibux kan være forbundet med en liten økning i risiko for hjerteinfarkt eller hjerneslag. Svært sjeldne bivirkninger (hos mindre enn en av ti tusen pasienter) er alvorlige hudreaksjoner med hudavskalling (Stevens Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse).
Ikke kjente bivirkninger (frekvens kan ikke anslås utfra tilgjengelige data): En alvorlig hudreaksjon som kalles DRESS-syndrom kan forekomme. Symptomer på DRESS omfatter: utslett, feber, hevelse av lymfeknuter og økt mengde av en type hvite blodceller (eosinofili). Rødlig, skjellete utbredt utslett med klumper under huden, og blemmer hovedsakelig lokalisert på hudfolder, kropp og armer, ledsaget av feber ved behandlingsstart (akutt generalisert eksantematøs pustulose). Avslutt behandling med Ibux dersom du får noen av disse symptomene og oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart. Se også avsnitt 2.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Ibux

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Ibux 400 mg kapsler
 • Virkestoff er: Ibuprofen 400 mg.
 • Andre innholdsstoffer er: Makrogol 600, kaliumhydroksid 50% oppløsning.
 • Kapselmateriale: Gelatin, sorbitol (E420, flytende, delvis dehydrert), kochenillerød A (E124), lecitin, triglyserider av middels kjedelengde.
 • Trykksverte: Hvit trykksverte, Opacode NSP-78-18022.
Hvordan Ibux ser ut og innholdet i pakningen
Ibux kapsler er røde og har et kapselmateriale av gelatin som inneholder en løsning av virkestoffet ibuprofen.
Kapslene er pakket i blister.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Karo Pharma AS Østensjøveien 27
Postboks 6733 Etterstad
0609 Oslo Norge
Tlf: 22 99 86 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 20.11.2019