Pascoflair Pascoe

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege hvis du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 14 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Pascoflair er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Pascoflair
 3. Hvordan du bruker Pascoflair
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Pascoflair
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Pascoflair er og hva det brukes mot

Pascoflair er et tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk for å lindre milde symptomer på uro og for å lette innsovning.
Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon.
Pascoflair brukes av voksne og barn over 12 år.

2. Hva du må vite før du bruker Pascoflair

Bruk ikke Pascoflair
 • dersom du er allergisk overfor pasjonsblomst eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Barn:
Pascoflair anbefales ikke til bruk hos barn under 12 år fordi det ikke er noen tilstrekkelige data tilgjengelig.
Andre legemidler og Pascoflair
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Det er ingen kjente interaksjoner mellom Pascoflair og andre legemidler.
Hvis du er hos lege, må du huske å fortelle legen at du bruker eller nylig har brukt dette reseptfrie legemidlet.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. På grunn av mangel på tilstrekkelige data anbefales det ikke å bruke Pascoflair under graviditet og amming.
Ingen studier av effekter på fertilitet er tilgjengelige.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Dette legemidlet kan påvirke evnen til å kjøre og bruke maskiner. Du må ikke kjøre eller bruke maskiner hvis du føler deg påvirket.
Pascoflair inneholder glukose og sukrose
Hvis legen din har fortalt deg at du har en intoleranse mot noen sukkertyper, må du kontakte legen før du tar Pascoflair.

3. Hvordan du bruker Pascoflair

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen for voksne, eldre og ungdom fra 12 år er:
For lindring av mild uro:
2-3 tabletter daglig, jevnt fordelt i løpet av dagen.
For å lette innsovning:
1-2 tabletter 1/2 time før sengetid.
Maksimal dose er 3 tabletter daglig.
Pascoflair skal svelges med en tilstrekkelig mengde væske (helst et glass vann).
Du skal kontakte lege hvis symptomene dine blir verre eller hvis du ikke føler deg bedre etter 14 dager.
Bruk av Pascoflair hos barn
Pascoflair anbefales ikke til bruk hos barn under 12 år fordi det ikke er noen tilstrekkelige data tilgjengelig.
Dersom du tar for mye av Pascoflair
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (Tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Det er ikke meldt om noen tilfeller av overdoser.
Dersom du har glemt å ta Pascoflair
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Det er ingen kjente bivirkninger.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Pascoflair

Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen etter "EXP".
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Pascoflair
 • Virkestoffet i hver tablett er: 425 mg ekstrakt (som nativt ekstrakt) fra pasjonsblomst (Passiflora incarnata L., herba) tilsvarende ca. 2-3 g tørket pasjonsblomst.
 • Andre innholdsstoffer er: sukrose, maltodekstrin, talkum, kalsiumkarbonat, krysskarmellosenatrium, kolloidal vannfri silika, cellulosepulver, stearinsyre, hypromellose, akasiagummi, magnesiumstearat, flytende spraytørret glukose, tragant, skjellakk, hvit bivoks, karnaubavoks, gult jernoksid E172.
Hvordan Pascoflair ser ut og innholdet i pakningen
Lysegule, runde drasjerte tabletter i blisterpakninger (PVC/PVDC/aluminium)
Pakningsstørrelser: 15, 30, 60 og 90 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Schiffenberger Weg 55, 35394 Giessen, Tyskland
Tel: +49 641 7960 0, fax: +49 641 7960 109
Tilvirker
Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Europastraße 2, 35394 Giessen, Tyskland
Lokal representant:
Arnika as
Teglverksveien 47
3057 Solbergelva
Tel: +47 32 24 05 50
Mail: post@arnika.no
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
DK: Pascoflair
NO: Pascoflair
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.12.2021