Aerius Organon tabletter

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Aerius er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Aerius
 3. Hvordan du bruker Aerius
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Aerius
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Aerius er, og hva det brukes motHva Aerius er

Aerius inneholder desloratadin, som er et antihistamin.
Hvordan Aerius virker
Aerius er et preparat mot allergi som ikke gir døsighet. Det hjelper med å dempe dine allergiske reaksjoner og symptomer.
Når Aerius skal brukes
Aerius lindrer symptomer forbundet med allergisk rhinitt (betennelse i nesegangen forårsaket av en allergi, f.eks. høysnue eller allergi mot husstøvmidd) hos voksne og ungdom fra 12 år og eldre. Disse symptomene inkluderer nysing, rennende eller kløende nese, kløe i ganen og kløende, røde eller rennende øyne.
Aerius benyttes også til å lindre symptomer ved urtikaria (en hudtilstand forårsaket av en allergi). Disse symptomene inkluderer kløe og elveblest.
Lindring av disse symptomene varer hele dagen og hjelper deg til å gjenoppta dine vanlige daglige aktiviteter og søvn.

2. Hva du må vite før du bruker Aerius

Bruk ikke Aerius
 • dersom du er allergisk overfor desloratadin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6) eller overfor loratadin.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Aerius:
 • dersom du har dårlig nyrefunksjon.
 • dersom du eller noen i familien din har hatt anfall.
Barn og ungdom
Ikke gi dette legemidlet til barn under 12 år.
Andre legemidler og Aerius
Det finnes ingen kjente interaksjoner mellom Aerius og andre legemidler.
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Inntak av Aerius sammen med mat, drikke og alkohol
Aerius kan tas uavhengig av måltid.
Brukes med forsiktighet sammen med alkohol.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det anbefales ikke at du bruker Aerius dersom du er gravid eller ammer.
Det er ingen tilgjengelige data om mannlig/kvinnelig fertilitet.
Kjøring og bruk av maskiner
Det forventes ikke at dette legemidlet, ved anbefalt dose, påvirker din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner. Selv om de færreste opplever døsighet, er det ikke anbefalt å utføre aktiviteter som krever god konsentrasjon og reaksjonsevne, som bilkjøring eller bruk av maskiner, inntil du vet hvordan du reagerer på legemidlet.
Aerius tablett inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Aerius

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Bruk hos voksne og ungdom over 12 år
Den anbefalte dosen er én tablett én gang daglig, sammen med vann ved eller utenom måltid.
Dette legemidlet skal tas oralt.
Tablettene skal svelges hele.
Legen din vil avgjøre hvilken type allergisk rhinitt du har og hvor lenge du skal bruke Aerius. Dersom du har en periodisk tilbakevendende allergisk rhinitt (symptomene varer i mindre enn 4 dager per uke eller i mindre enn 4 uker) vil legen din anbefale en behandlingsplan etter evaluering av din sykdomshistorie.
Dersom du har en vedvarende allergisk rhinitt (symptomene varer i 4 dager eller mer per uke eller i mer enn 4 uker) kan legen din anbefale langtidsbehandling.
Ved urtikaria kan behandlingslengden variere fra pasient til pasient. Følg instruksene fra legen din.
Dersom du tar for mye av Aerius
Ta Aerius kun som forskrevet til deg. Ingen alvorlige problemer er forventet ved utilsiktet overdosering. Kontakt lege, apotek eller sykepleier umiddelbart hvis du har fått i deg for mye Aerius i forhold til det legen din har forskrevet.
Dersom du har glemt å ta Aerius
Hvis du glemmer å ta en dose til rett tid, ta den så fort som mulig og gå deretter tilbake til vanlig dosering. Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Aerius
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Etter markedsføring av Aerius har det vært rapportert noen svært sjeldne tilfeller av alvorlige allergiske reaksjoner (pustebesvær, piping i brystet, kløe, elveblest og hevelse). Hvis du merker noen av disse alvorlige bivirkningene, stopp å ta legemidlet og kontakt lege eller legevakt øyeblikkelig.
I kliniske studier med voksne, var bivirkningene omtrent de samme som med narretabletter (placebo). Tretthet, munntørrhet og hodepine ble likevel rapportert hyppigere enn ved bruk av narretabletter. Hos ungdommer var hodepine den mest vanlige rapporterte bivirkningen.
I kliniske studier med Aerius, er følgende bivirkninger rapportert som:
Vanlige: følgende kan forekomme hos opptil 1 av 10 brukere
 • tretthet
 • munntørrhet
 • hodepine
Etter markedsføring av Aerius er følgende bivirkninger rapportert som:
Svært sjeldne: følgende kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 brukere
 • alvorlige allergiske reaksjoner
 • utslett
 • hjertebank eller uregelmessige hjerteslag
 • raske hjerteslag
 • magesmerter
 • kvalme (sykdomsfølelse)
 • oppkast
 • urolig mage
 • diaré
 • svimmelhet
 • døsighet
 • søvnløshet
 • muskelsmerte
 • hallusinasjoner
 • kramper
 • rastløshet med økt kroppsbevegelse
 • leverbetennelse
 • unormale leverfunksjonstester
Ikke kjent: frekvensen kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data
 • uvanlig svakhet
 • gulfarging av hud og/eller øyne
 • økt følsomhet i huden for sol, selv når det er overskyet, og for UV- (ultrafiolett) lys, for eksempel UV-lys fra solarium.
 • endringer i måten hjertet ditt slår på
 • unormal oppførsel
 • aggresjon
 • vektøkning, økt appetitt
 • nedstemthet
 • tørre øyne
Barn
Ikke kjent: frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data
 • langsom hjerterytme
 • endringer i måten hjertet ditt slår på
 • unormal oppførsel
 • aggresjon
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Aerius

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisteret etter «utløpsdato/EXP». Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC. Oppbevares i originalpakningen.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager noen forandring i utseendet på tablettene.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Aerius
 • Virkestoff er desloratadin 5 mg
 • Hjelpestoffer er kalsiumhydrogenfosfatdihydrat, mikrokrystallinsk cellulose, maisstivelse, talkum. Tablettdrasjering: filmdrasjering (inneholdende laktosemonohydrat (se pkt. 2 «Aerius tablett inneholder laktose»), hypromellose, titandioksid, makrogol 400, indigotin (E132)), klar drasjering (inneholdende hypromellose, makrogol 400), karnaubavoks, hvit voks.
Hvordan Aerius ser ut og innholdet i pakningen
Aerius 5 mg filmdrasjert tablett er lyseblå, rund og merket med avlange bokstaver «S» og «P» på den ene siden og glatt på den andre siden.
Aerius 5 mg filmdrasjerte tabletter er pakket i blisterpakninger med 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 90 og 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
N.V. Organon
Kloosterstraat 6
5349 AB Oss
Nederland
Tilvirker: Organon Heist bv, Industriepark 30, 2220 Heist-op-den-Berg, Belgia.
Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet :
Organon Norway AS
Tlf: +47 24 14 56 60
info.norway@organon.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 20.06.2024
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency) https://www.ema.europa.eu og på nettstedet til Felleskatalogen: www.felleskatalogen.no