Lakrimont Laboratoires Théa

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg. Dette legemidlet er reseptfritt.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Lakrimont er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lakrimont
 3. Hvordan du bruker Lakrimont
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lakrimont
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hva Lakrimont er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Til voksne: lindrer symptomer på tørre øyne. Lakrimont er en øyegel, og hver tube inneholder 10 gram gel. Det brukes som erstatning for naturlig tårevæske (det vil si som kunstig tårevæske) ved nedsatt tåreproduksjon eller endret innhold i tårevæsken. Gelen beskytter og smører øyets overflate.

Hva du må vite før du bruker Lakrimont

Bruk ikke Lakrimont
 • dersom du er allergisk overfor karbomer eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Skal ikke injiseres eller svelges.
Bruk av kontaktlinser er ikke anbefalt under behandling med denne øyegelen. Dersom du ikke kan unngå å bruke kontaktlinser, skal du ta ut linsene før du bruker gelen, og vente minst 30 minutter før du setter dem inn igjen. Du skal gjøre dette fordi konserveringsmidlet, cetrimid, kan føre til misfarging av myke kontaktlinser.
Sett på korken etter bruk.
Dersom symptomene vedvarer eller forverres, bør du undersøkes av en øyespesialist. Lakrimont inneholder konserveringsmidlet cetrimid, som kan forårsake øyeirritasjon.
Barn og ungdom
Sikkerhet og effekt av Lakrimont hos barn og ungdom ved anbefalt dosering for voksne har blitt fastslått ved klinisk erfaring, men ingen data fra kliniske studier er tilgjengelige.
Andre legemidler og Lakrimont
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har andre øyesykdommer og bruker eller nylig har brukt andre legemidler til øynene. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Dersom du samtidig bruker annen behandling i øyet, skal det gå minst 15 minutter mellom bruk av de to legemidlene.
Lakrimont skal alltid være det siste legemidlet som dryppes i øyet, da denne øyegelen kan forlenge tiden de andre øyedråpene forblir i øyet.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. På bakgrunn av det ubetydelige opptaket av karbomer i blodet etter bruk i øyet, forventes ingen påvirkning under graviditet eller amming. Lakrimont kan brukes ved graviditet eller amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Lakrimont kan gi midlertidig tåkesyn, fordi karbomer er tyktflytende. Du skal derfor ikke kjøre bil eller bruke maskiner, dersom du får tåkesyn rett etter påføring av dråpene. Vent til synet blir klart.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Lakrimont inneholder cetrimid
Cetrimid kan forårsake øyeirritasjon og misfarge myke kontaktlinser. Du må derfor fjerne kontaktlinsene før du bruker dette legemidlet og vente i 30 minutter før linsene settes inn igjen.

Hvordan du bruker Lakrimont

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne: 1 dråpe i hvert øye 3-4 ganger daglig etter behov. Kontakt lege hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Dersom du samtidig bruker annen behandling i øyet (f.eks. øyedråper mot grønn stær), skal det gå minst 15 minutter mellom bruk av de to legemidlene. Lakrimont skal alltid være det siste legemidlet som dryppes i øyet.
Bruk av Lakrimont hos barn og ungdom
Sikkerhet og effekt av Lakrimont hos barn og ungdom ved anbefalt dosering for voksne har blitt fastslått ved klinisk erfaring, men ingen data fra kliniske studier er tilgjengelige.
Bruksanvisning
Tuppen på beholderen må ikke komme i kontakt med overflater, inkludert øyet, da dette kan medføre øyeskade og forurensning av oppløsningen.
Vask alltid hendene før påføring av øyegel. Påfør én dråpe Lakrimont i hvert øye som er rammet på følgende måte:
 1. Ta av korken
 2. Bøy hodet bakover og hold tuben loddrett over øyet med én hånd, med dråpespissen pekende nedover
 3. Trekk nedre øyelokk forsiktig ned med den andre hånden
 4. Se oppover og drypp en liten dråpe i rommet mellom nedre øyelokk og øyet
 5. Slipp nedre øyelokk. Blunk noen få ganger for å spre gelen jevnt utover øyet
 6. Tørk bort overflødig gel rundt øyelokkene
Dersom du tar for mye av Lakrimont
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Svært vanlige bivirkninger (rammer flere enn 1 av 10 personer):
Tåkesyn (midlertidig), følelse av "klebrige" øyelokk
Vanlige bivirkninger (rammer flere enn 1 av 100 personer):
Øyeirritasjon (forbigående)
Andre bivirkninger (rammer et ukjent antall personer): Overfølsomhetsreaksjoner
Øyesmerter, hovne øyne, kløe i øyet, øyelokksødem, økt blodmengde i øyet (okulær hyperemi)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Hvordan du oppbevarer Lakrimont

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på tuben og esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Brukes innen 28 dager etter åpning, selv om tuben ikke er tom. Oppbevares ved høyst 25ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Lakrimont
 • Virkestoff er karbomer. 1 gram øyegel inneholder 2 mg karbomer.
 • Andre innholdsstoffer er cetrimid, sorbitol, dinatriumedetat, natriumhydroksid og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Lakrimont ser ut og innholdet i pakningen
Lakrimont er en steril, klar og fargeløs øyegel i en laminert plasttube inneholdende 10 gram øyegel. Den er tilgjengelig i pakninger med 1 tube eller 3 tuber. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Laboratoires THEA
12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 Frankrike
Tilvirker
Excelvision
27 rue de la Lombardiere 07104 Annonay Cedex Frankrike
Lokal representant
Théa Nordic AB, Storgatan 55, 70363 Örebro, Sverige
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Sverige, Danmark, Norge, Hellas: Lakrimont
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 12.11.2019