Valerina Natt Pharbio Medical

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 14 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Valerina Natt er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Valerina Natt
 3. Hvordan du bruker Valerina Natt
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Valerina Natt
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Valerina Natt er og hva det brukes mot

Valerina Natt er et tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk ved lette søvnforstyrrelser. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på erfaringer fra lang brukstradisjon.

2. Hva du må vite før du bruker Valerina Natt

Bruk ikke Valerina Natt
 • dersom du er allergisk overfor valerianarot, humleblomst, sitronmelisse eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Barn
Barn under 12 år skal ikke behandles med Valerina Natt.
Andre legemidler og Valerina Natt
Bruk ikke andre søvnmidler eller beroligende midler samtidig med Valerina Natt uten først å ha snakket med lege.
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Sikkerheten ved bruk av Valerina Natt ved graviditet og amming er ikke undersøkt. Valerina Natt bør derfor ikke brukes ved graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Valerina Natt kan redusere evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Føler du deg påvirket av Valerina Natt skal du ikke kjøre bil, bruke verktøy eller maskiner.
Valerina Natt inneholder laktose
Valerina Natt inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Valerina Natt

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker.
Svelg tablettene hele med et glass vann.
Barn fra 12 år, voksne og eldre:
Ved søvnproblemer: 2-4 tabletter 1/2-1 time før sengetid. Ved behov tas 1 tablett tidligere på kvelden.
For å oppnå en optimal effekt kan det være nødvendig å ta Valerina Natt i inntil 2-4 uker. Kontakt lege hvis symptomene vedvarer eller forverres etter 2 ukers behandling.
Bruk hos barn
Barn under 12 år skal ikke behandles med Valerina Natt.
Dersom du tar for mye av Valerina Natt
Kontakt lege om du eller noen andre har tatt for mye av Valerina Natt.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger fra magetarmkanalen kan oppstå, slik som kvalme og kramper i magen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Valerina Natt

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Valerina Natt
 • Virkestoffer er
80 mg tørret ekstrakt av Valeriana officinalis L., radix (som tilsvarer 420-600 mg tørret valerianarot). Ekstraktet inneholder 20 mg hjelpestoffer. Ekstraksjonsløsning: Etanol 60 % (v/v).
86,7 mg tørret ekstrakt av Humulus lupulus L., flos (som tilsvarer ca. 293-553 mg tørret humleblomst). Ekstraktet inneholder 21,7 mg hjelpestoffer. Ekstraksjonsløsning: Etanol 70 % (v/v).
25 mg tørret ekstrakt av Melissa officinalis L., folium (som tilsvarer ca. 124-200 mg tørret blad av sitronmelisse). Ekstraktet inneholder 7,5 mg hjelpestoffer. Ekstraksjonsløsning: Etanol 60 % (v/v).
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, potetstivelse, cellulosepulver, hypromellose, magnesiumstearat, kolloidal vannfri silika, makrogol og titandioksid (E171) (fargestoff).
Hvordan Valerina Natt ser ut og innholdet i pakningen
De filmdrasjerte tablettene er hvite, runde og 11 mm i diameter.
Pakningsstørrelser 40, 60, 80 og 240 tabletter i blister.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pharbio Medical International AB
Box 1336
171 26 Solna Sverige
Tilvirker
Orkla Care A/S
Vassingerødvej 3-7 DK-3540 Lynge Danmark
Representant i Norge
Orkla Health AS
Drammensveien 149
0277 Oslo
Telefon: 22 06 27 88
E-mail: medinfo@orkla.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.08.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.