Novaluzid Viatris

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 14 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Novaluzid er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Novaluzid
 3. Hvordan du bruker Novaluzid
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Novaluzid
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Novaluzid er og hva det brukes mot

Novaluzid er et syrenøytraliserende legemiddel.
Novaluzid binder saltsyre i magen og minsker dermed surhetsgraden i magen.
Syrebindende effekt inntrer etter noen minutter.
Novaluzid brukes ved syreoverskudd, halsbrann, magesår og magekatarr.

2. Hva du må vite før du bruker Novaluzid

Bruk ikke Novaluzid
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffene eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Novaluzid
 • dersom du har nedsatt nyrefunksjon.
 • ved langvarige plager skal lege kontaktes for nærmere utredning av årsaken til smertene.
Andre legemidler og Novaluzid
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekt av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler eller kosttilskudd:
 • Jerntilskudd og vitaminer
 • Visse typer antibiotika (tetracykliner, kvinoloner og cefpodoksim)
 • Digoksin (legemiddel mot blant annet hjertesvikt)
 • Tyreoideahormoner
 • Visse soppmidler (ketokonazol)
 • Malariamidler
 • Statiner, legemidler mot høyt kolesterol
 • Propranolol (brukes blant annet med høyt blodtrykk)
 • Diflunisal eller naproxen (antiinflammatoriske legemidler, NSAIDs)
 • Kortikosteroider – dexametason, prednison
 • Rifampicin – brukes mot tuberkulose
 • Pencillamin – mot gikt og Wilsons sykdom
 • Klodronat – et bisfosfonat
 • Salicylater
Da Novaluzid kan påvirke behandlingen med disse preparatene må du rådføre deg med lege eller apotek før samtidig bruk.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Ingen uheldige effekter på fosteret er vist. Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å nedsette reaksjonsevnen.
Novaluzid inneholder sorbitol
Dette legemidlet inneholder 754 mg sorbitol (E420) i hver tyggetablett. Sorbitol er en kilde til fruktose. Hvis legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, eller du har fått diagnosen medfødt fruktoseintoleranse, en sjelden, arvelig sykdom, som gjør at du ikke kan bryte ned fruktose, må du snakke med legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Novaluzid

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne: 1-2 tabletter ved behov.
Tablettene tygges godt.
Dersom du tar for mye av Novaluzid
Symptom: Diaré eller forstoppelse.
Behandling: Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.
For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kvalme, diaré og forstoppelse.
Langvarig og intens bruk av Novaluzid kan medføre risiko for osteomalasi (mykning av knokler).
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 brukere): For høye nivåer av magnesium i blodet (hypermagnesemi). Dette har vært sett etter langtidsbruk hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.
Har vært rapportert (forekommer hos et ukjent antall brukere): Buksmerter.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Novaluzid

Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Novaluzid
 • Virkestoffer: Aluminiumhydroksid tilsvarende 5,20 mmol Al, magnesiumkarbonat og magnesiumhydroksid tilsvarende 4,84 mmol Mg.
 • Hjelpestoffer er: Sitronessens, peppermynteessens, hydroksypropylcellulose (E 1440), magnesiumstearat (E 572), sorbitol (E 420), talkum (E 553b).
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Viatris AS
Postboks 194
1371 Asker
Tilvirker:
Allphamed PHARBIL Arzneimittel GmbH
Göttingen, Tyskland.
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 01.03.2022
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no