Naloxon Hameln

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Naloxon Hameln 0,4 mg/ml er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Naloxon Hameln 0,4 mg/ml
 3. Hvordan du bruker Naloxon Hameln 0,4 mg/ml
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Naloxon Hameln 0,4 mg/ml
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Naloxon Hameln 0,4 mg/ml er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Naloxon Hameln 0,4 mg/ml er et legemiddel som brukes for å oppheve virkningen av overdosering med såkalte opioider, f.eks. overdosering med morfin.
Naloxon Hameln 0,4 mg/ml brukes for å oppheve de uønskede virkningene av opioider ved å motvirke en livstruende påvirkning av sentralnervesystemet og åndedrettet (pustevansker).
Naloxon Hameln 0,4 mg/ml brukes også for å stille diagnose ved akutt overdosering eller forgiftning med opioider.
Dersom en kvinne har fått smertestillende legemidler under fødsel, kan det nyfødte barnet behandles med Naloxon Hameln 0,4 mg/ml for å oppheve bivirkningene av opioider, for eksempel hvis den nyfødte har pusteproblemer eller sentralnervesystemet er påvirket.

2. Hva du må vite før du bruker Naloxon Hameln 0,4 mg/ml

Bruk ikke Naloxon Hameln 0,4 mg/ml
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor naloksonhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Naloxon Hameln 0,4 mg/ml.
Vis forsiktighet ved bruk av Naloxon Hameln 0,4 mg/ml:
 • dersom du er fysisk avhengig av opioider (f.eks. morfin) eller har fått høye doser av slike legemidler. (Du kan da få sterke abstinenssymptomer etter behandling med Naloxon Hameln 0,4 mg/ml pga. en for rask oppheving av virkningen av opioider. Slike symptomer kan være høyt blodtrykk, hjertebank, alvorlige pusteproblemer eller hjertestans.)
 • dersom du har problemer med hjerte eller blodsirkulasjon (fordi det da er større risiko for å få bivirkninger som høyt eller lavt blodtrykk, hjertebank og alvorlige pusteproblemer).
Andre legemidler og Naloxon Hameln 0,4 mg/ml
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
 • Dersom du bruker smertestillende legemidler som f.eks. buprenorfin, kan den smertestillende effekten bli enda sterkere når du behandles med Naloxon Hameln 0,4 mg/ml. Oppheving av bivirkninger, f.eks. pusteproblemer forårsaket av buprenorfin, er likevel begrenset.
 • Dersom du bruker beroligende midler, fordi virkningen av Naloxon Hameln 0,4 mg/ml kan inntreffe langsommere.
 • Dersom du bruker legemidler som kan påvirke hjerte eller blodsirkulasjon (f.eks. blodtrykksmedisiner som f.eks. klonidin). Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Inntak av Naloxon Hameln 0,4 mg/ml sammen med mat og drikke
Informer legen din hvis du har drukket alkohol. Hos pasienter med blandingsforgiftning forårsaket av opioider og beroligende midler eller alkohol kan virkningen av Naloxon Hameln 0,4mg/ml inntreffe langsommere.
Graviditet og amming
Det finnes ikke tilstrekkelig informasjon om bruk av Naloxon Hameln 0,4 mg/ml hos gravide. Hvis du er gravid vil legen vurdere fordelen med behandling med Naloxon Hameln 0,4 mg/ml mot den risikoen som fosteret utsettes for.
Det er ikke kjent om Naloxon Hameln 0,4 mg/ml går over i morsmelk eller om nyfødte som ammes påvirkes av Naloxon Hameln 0,4 mg/ml. Amming bør derfor unngås i 24 timer etter behandling. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Etter at du har fått Naloxon Hameln 0,4 mg/ml for å oppheve virkningene av opioider må du ikke ferdes i trafikken, bruke maskiner eller utføre andre fysisk eller mentalt krevende aktiviteter i minst 24 timer etter behandling, ettersom virkningene av opioidene kan komme tilbake.
Naloxon Hameln 0,4 mg/ml inneholder
Dette legemidlet inneholder 3,54 mg natrium (finnes i bordsalt) i hver ml. Dette tilsvarer 0,2% av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person. Informer legen dersom du er på saltfattig diett, slik at legen kan vurdere dette.

3. Hvordan du bruker Naloxon Hameln 0,4 mg/mlDen vanlige dosen som du får er

Oppheving av uønskede virkninger av opioider
Voksne: 0,1-0,2 mg, hvis nødvendig kan det gis ytterligere injeksjoner med 0,1 mg.
Barn: 0,01-0,02 mg per kilo kroppsvekt, hvis nødvendig kan det gis ytterligere injeksjoner med samme dose.
Diagnostisering av overdosering eller forgiftning med opioider
Voksne: 0,4-2 mg, hvis nødvendig kan injeksjonene gjentas med 2-3 minutters mellomrom. Maksimal dose på 10 mg skal ikke overskrides.
Barn: 0,01 mg per kilo kroppsvekt, hvis nødvendig kan dosen økes i neste injeksjon til 0,1 mg per kilo.
Oppheving av bivirkninger fra opioider hos nyfødte hvor mødrene har fått opioider.
0,01 mg per kilo kroppsvekt, hvis nødvendig kan det gis ytterligere injeksjoner.
For å oppheve de uønskede virkningene av opioider (hos voksne, barn og også hos nyfødte) blir pasientene overvåket for å være sikker på at det oppstår ønsket effekt av Naloxon Hameln 0,4 mg/ml. Hvis nødvendig kan det gis ytterligere doser med 1-2 timers mellomrom.
Hos eldre pasienter som har problemer med hjertet eller blodsirkulasjonen eller hos de som bruker legemidler som kan føre til sykdom i hjertet eller blodsirkulasjonen (f.eks. kokain, metamfetamin, midler mot depresjon (tricykliske antidepressiva), kalsiumblokkere, betablokkere, digoksin) skal Naloxon Hameln 0,4mg/ml brukes med forsiktighet, ettersom alvorlige bivirkninger slik som hurtig hjerterytme (ventrikulær takykardi) og flimmer har forekommet.
Informer legen dersom du føler at virkningen av Naloxon Hameln 0,4 mg/ml er for sterk eller svak.
Hvordan legemidlet gis (Administrasjonsmåte)
Naloxon Hameln 0,4 mg/ml gis alltid som injeksjon inn i en blodåre(intravenøst) eller en muskel (intramuskulært), eller etter fortynning som intravenøs infusjon (drypp, som gis over lengre tid).
Naloxon Hameln 0,4 mg/ml gis av narkoselege eller annen erfaren lege.
Dersom du tar for mye av Naloxon Hameln 0,4 mg/ml
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hyppigheten av bivirkningene er inndelt som følger:

Svært vanlige

forekommer hos flere enn 1 av 10 pasienter

Vanlige

forekommer hos flere enn 1 av 100 pasienter, men færre enn 1 av 10 pasienter

Mindre vanlige

forekommer hos flere enn 1 av 1000 pasienter, men færre enn 1 av 100 pasienter

Sjeldne

forekommer hos flere enn 1 av 10 000 pasienter, men færre enn 1 av 1000 pasienter

Svært sjeldne

forekommer hos flere enn 1 av 10 000 pasienter, inkludert isolerte tilfeller

Det kan være vanskelig å vite hva som er bivirkninger av Naloxon Hameln 0,4 mg/ml, fordi det alltid gis etter at andre legemidler også er brukt.
Forstyrrelser i immunsystemet
Svært sjeldne: Allergiske reaksjoner (elveblest, nesekatarr eller forkjølelse, pusteproblemer, kraftige hevelser (Quinckes ødem), allergisk sjokk.
Nevrologiske sykdommer
Vanlige: Svimmelhet, hodepine.
Mindre vanlige: Ufrivillig skjelving eller risting, svetting.
Sjeldne: Kramper, spenninger
Hjertesykdommer
Vanlige: Hurtig hjerterytme.
Mindre vanlige: Endringer i måten hjertet ditt slår på, langsom hjerterytme.
Svært sjeldne: Flimmer, hjertestans.
Karsykdommer
Vanlige: Forhøyet eller nedsatt blodtrykk (du kan få hodepine eller følelse av å besvime).
Sykdommer i respirasjonsorganene (luftveiene)
Svært sjeldne: Væske i lungene (lungeødem).
Gastrointestinale sykdommer (Mage-tarm)
Svært vanlige: Kvalme.
Vanlige: Brekninger/oppkast.
Mindre vanlige: Diaré, munntørrhet.
Hud- og underhudssykdommer
Svært sjeldne: Misfarging og sår i huden (erythema multiforme).
Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet(injeksjonsstedet)
Vanlige: Dersom det gis en for stor dose etter en operasjon, kan du bli opphisset og føle smerter (fordi den smertestillende virkningen av legemidlet du tidligere fikk motvirkes, og i tillegg fjernes virkningen på pusten din).
Mindre vanlige: Rask pust (hyperventilering), irritasjon i blodåreveggen er rapportert etter intravenøs bruk, lokal irritasjon og betennelse er rapportert etter intramuskulær bruk.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Naloxon Hameln 0,4 mg/ml

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på ampulleetiketten og esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevar ampullene i ytterkartongen for å beskytte mot lys.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Fortynnede oppløsninger oppbevares ved høyst 25ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Naloxon Hameln 0,4 mg/ml
 • Virkestoff er naloksonhydroklorid.
  Hver ampulle med 1 ml inneholder 0,4 mg naloksonhydroklorid (som naloksonhydrokloriddihydrat).
 • Hjelpestoffer er natriumklorid, fortynnet saltsyre (til justering av pH) og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Naloxon Hameln 0,4 mg/ml ser ut og innholdet i pakningen
Naloxon Hameln 0,4 mg/ml er en klar og fargeløs oppløsning i fargeløse glassampuller som inneholder 1 ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning.
Pakningsstørrelser: 5 og 10 ampuller
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
hameln pharma plus gmbh
Langes Feld 13
31789 Hameln
Tyskland
Tilvirker
Siegfried Hameln GmbH
Langes Feld 13
31789 Hameln
Tyskland
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Danmark

Naloxon Hameln 0,4 mg/ml injektions- og infusionsvæske, opløsning

Nederland

Naloxon HCl-hameln 0,4 mg/ml, oplossing voor injectie/infusie

Norge

Naloxon Hameln 0,4 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Storbritannia

Naloxone 400 micrograms/ml solution for injection/infusion

Sverige

Naloxon Hameln 0,4 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning

Tyskland

Naloxon-hameln 0,4 mg/ml Injektions-/Infusionslösung

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 17.01.2019

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:

Holdbarhet etter anbrudd:
Legemidlet bør brukes umiddelbart etter anbrudd.
Holdbarhet etter fortynning:
Kjemisk og fysisk stabilitet er vist i 24 timer under 25ºC. Fra et mikrobiologisk synspunkt skal fortynningen brukes umiddelbart. Hvis den ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstidene og forholdene preparatet oppbevares under før bruk. Denne oppbevaringstiden skal normalt ikke være lenger enn 24 timer ved 2-8ºC, med mindre fortynningen har funnet sted under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.
Ved intravenøs infusjon skal Naloxon Hameln 0,4 mg/ml kun fortynnes med natriumklorid 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml. 5 ampuller med Naloxon Hameln 0,4 mg/ml (2 mg) per 500 ml gir 4 mikrogram/ml.
Det er anbefalt at infusjoner med Naloxon Hameln 0,4 mg/ml ikke blandes med preparater som inneholder bisulfitt, metabisulfitt, langkjedete anioner eller anioner med høymolekylvekt.eller basiske oppløsninger.
Dette legemidlet er kun til engangsbruk.
Undersøk legemidlet visuelt før bruk (også etter fortynning). Bruk bare klare og fargeløse oppløsninger som ikke inneholder partikler.