Hydrokortison Evolan Evolan Pharma salve

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Hydrokortison Evolan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Hydrokortison Evolan
 3. Hvordan du bruker Hydrokortison Evolan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Hydrokortison Evolan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hva Hydrokortison Evolan er og hva det brukes motHva Hydrokortison Evolan er

Hydrokortison Evolan salve er et mildt virkende kortikosteroid som virker hemmende på inflammasjon og kløe.
Hva Hydrokortison Evolan brukes til
Til voksne og barn over 2 år: behandling av mild eksem som skyldes bruk av såpe, vaskemidler og kosmetikk. Kan også brukes på insektbitt og ved solforbrenning uten sårdannelse.

Hva du må vite før du bruker Hydrokortison Evolan

Bruk ikke Hydrokortison Evolan
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i Hydrokortison Evolan (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
 • Bruk ikke Hydrokortison Evolan i sår eller rundt øynene.
 • Utslett rundt munnen (perioral dermatitt), rosacea (en kronisk hudsykdom) og kviser (akne) skal ikke behandles med steroider. Bruk ikke Hydrokortison Evolan hvis du har en hudinfeksjon, uten at infeksjonen behandles samtidig. Rådfør deg med lege i disse tilfellene.
 • Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Barn
Barn under 2 år skal kun behandles etter anvisning fra lege.
Andre legemidler og Hydrokortison Evolan
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Hydrokortison Evolan kan brukes under graviditet og amming, men langvarig bruk og store mengder salve bør unngås.
Kjøring og bruk av maskiner
Hydrokortison Evolan påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner.

Hvordan du bruker Hydrokortison Evolan

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege har fortalt deg. Rådfør med lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne og barn over 2 år: smør et tynt lag på det angrepne området av huden 2–3 ganger daglig. Etter 3–4 dager kan du vanligvis smøre sjeldnere. I tillegg til behandlingen med Hydrokortison Evolan bør du smøre huden flere ganger daglig med en fuktighetskrem.
Kontakt lege etter 1 ukes behandling hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Dersom du tar for mye av Hydrokortison Evolan
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Overdosering forventes ikke fordi salven kun skal brukes på huden.
Dersom du har glemt å ta Hydrokortison Evolan
Smør på salve neste morgen eller kveld.

Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Hydrokortison Evolan gi bivirkninger, men ikke alle får det. Mindre vanlige (forekommer for mindre enn 1 av 100 men mer enn 1 av 1000 brukere):
 • Hudirritasjon og kontaktallergi i form av økt kløe, rødhet og irritasjon.
 • Tåkesyn
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Hvordan du oppbevarer Hydrokortison Evolan

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Hydrokortison Evolan
 • Virkestoffet er hydrokortison 10 mg/g.
 • Andre innholdstoffer er lett flytende parafin og hvit vaselin.
Hvordan Hydrokortison Evolan ser ut og innholdet i pakningen
Legemidlets utseende: Hvit til gråhvit salve
Pakningsstørrelser: Salven finnes i tuber på 20 g og 50 g.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Evolan Pharma AB, Box 120, 182 12 Danderyd, Sverige
Tilvirker
Farmaclair, 440 avenue du Général de Gaulle, 14200 Hérouville St Clair, Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 18.06.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.