Klexane sanofi-aventis

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Klexane er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Klexane
 3. Hvordan du bruker Klexane
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Klexane
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Klexane er og hva det brukes mot

Klexane inneholder virkestoffet enoksaparinnatrium som er et lavmolekylærvekts heparin (LMWH).
Klexane virker på to måter.
1) Forhindrer allerede eksisterende blodpropper i å bli enda større. Dette hjelper kroppen din med å bryte de ned og forhindrer dem fra å skade deg.
2) Forhindrer at nye blodpropper dannes.
Klexane kan bli brukt til å:
 • Behandle blodpropper som er i blodet ditt
 • Forhindrer at nye blodpropper dannes i blodet ditt i følgende situasjoner:
  • Før og etter en operasjon
  • Hvis du har en kortvarig sykdom og ikke vil være i stand til å bevege deg på en stund.
  • Stopper dannelsen av blodpropp når du har ustabil angina (der hjertet ikke får nok blod) eller etter et hjerteinfarkt
 • Forhindrer blodpropper fra å dannes i slangene i dialysemaskinen (brukes ved alvorlige nyreproblemer).

2. Hva du må vite før du bruker Klexane

Flerdose hetteglass av Klexane inneholder benzylalkohol:
Dette legemidlet inneholder 15 mg benzylalkohol per 1 ml. Benzylalkohol kan forårsake allergiske reaksjoner.
Bruk ikke Klexane dersom:
 • du er allergisk overfor:
  • enoksaparinnatrium eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • heparin eller andre lavmolekylære hepariner som nadroparin, tinzaparin eller dalteparin. Tegn på en allergisk reaksjon inkluderer: utslett, problemer med å puste eller svelge, opphovning av lepper, ansikt, tunge, munnhule, svelg eller øyne.
 • du har hatt en alvorlig reaksjon på heparin som førte til en alvorlig reduksjon i antall blodplater (de cellene i blodet som koagulerer) i løpet av de siste 100 dagene
 • du har antistoffer mot enoksaparinnatrium i blodet
 • du har en alvorlig blødning eller har en sykdom som øker blødningsrisikoen, slik som:
  • magesår, nylig operasjon i hjernen eller øynene eller nylig hjerneblødning
 • du bruker Klexane mot blodpropp og du skal i løpet av de neste 24 timene:
  • ta prøve fra ryggmarg eller korsrygg
  • en operasjon med spinal- eller epiduralbedøvelse
Ikke bruk Klexane hvis noen av de overnevnte gjelder for deg. Hvis du er usikker, snakk med legen din eller apoteket før du bruker Klexane.
Flerdose hetteglasset inneholder benzylalkohol
 • Dersom pasienten er en for tidlig født eller nyfødt baby opptil 1 måned gammel, pga. risikoen for alvorlig forgiftning inkludert unormal pusting («gasping syndrom», gispende pust).
Advarsler og forsiktighetsregler
Klexane og andre legemidler innenfor gruppen lavmolekylvekts hepariner, slik som nadroparin, tinzaparin eller dalteparin, bør ikke brukes om hverandre. Dette er fordi de ikke er nøyaktig like og har ikke samme virkning eller instruksjoner for bruk.
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Klexane dersom:
 • du noen sinne har hatt en reaksjon på heparin som førte til at antallet blodplater (koagulasjonsceller) sank
 • du skal ha epidural eller spinal bedøvelse eller ta en prøve fra ryggmargen (se «Operasjoner og bedøvelse»), det skal være et opphold i behandlingen med Klexane før prosedyren utføres.
 • du har kunstige hjerteklaffer
 • du har en infeksjon i hjertet (endokarditt)
 • du har hatt magesår
 • du nylig har hatt slag
 • du har høyt blodtrykk
 • du har diabetes eller problemer med blodårene i øyet pga. diabetes (diabetesretinopati)
 • du nylig har blitt operert i øynene eller hjernen
 • du er eldre (over 65 år) og spesielt hvis du er over 75 år
 • du har nyreproblemer
 • du har leverproblemer
 • du er undervektig eller overvektig
 • du har høye verdier av kalium i blodet (sjekkes med en blodprøve)
  • du bruker andre legemidler som påvirker blodet (se avsnittet 2 «Andre legemidler og Klexane» under).
  • du har problemer med ryggraden eller har hatt operasjon i ryggraden
Hvis noen av de overnevnte gjelder for deg (eller du er usikker), snakk med legen din eller apoteket før du bruker Klexane.
Dette legemidlet inneholder mer enn 24 mg natrium (finnes i bordsalt) i hver dose for pasienter som får doser høyere enn 210 mg daglig. Dette tilsvarer 1,2 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.
Flerdose hetteglass av Klexane inneholder benzylalkohol:
Snakk med legen din eller apoteket dersom du har en lever- eller nyresykdom. Dette er fordi store mengder benylalkohol kan hope seg opp i kroppen din og forårsake bivirkninger (kalt metabolsk acidose).
Prøver og kontroller
Du vil kanskje måtte ta en blodprøve før du begynner å bruke dette legemidlet og underveis i behandlingen. Dette er for å kontrollere nivået av blodplater og kalium i blodet ditt.
Bruk av Klexane hos barn og ungdom
Sikkerhet og effekt av Klexane hos barn og ungdom har ikke blitt fastslått.
Andre legemidler og Klexane
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
 • warfarin – blodfortynnende
 • acetylsalisylsyre (også kalt Aspirin eller ASA), klopidogrel eller andre legemidler brukt for å forhindre blodpropper fra å dannes (se avsnitt 3 «Bytte av antikoagulant»)
 • dekstran injeksjon – brukes som bloderstatning
 • ibuprofen, diklofenak, ketorolak eller andre legemidler i gruppen ikke-steroide anti- inflammatoriske legemidler som brukes mot smerter og hevelser ved gikt og andre sykdommer
 • prednisolon, deksametason eller andre legemidler mot astma, leddgikt og andre sykdommer
 • legemidler som øker nivået av kalium i blodet ditt, som kaliumsalter, vanndrivende, enkelte hjertemedisiner.
Operasjoner og bedøvelse
Dersom du skal ta en prøve fra ryggmargen eller korsryggen, eller ha en operasjon der epidural eller spinal bedøvelse vil bli brukt må du fortelle legen at du bruker Klexane.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Dersom du er gravid og har kunstige hjerteklaffer kan du ha økt risiko for å få blodpropp. Legen bør diskutere dette med deg.
Rådfør deg med legen før du tar dette legemidlet dersom ammer eller planlegger å amme.
Flerdose hetteglass av Klexane inneholder benzylalkohol:
Snakk med lege eller apotek for råd dersom du er gravid eller ammer. Dette er fordi store mengder benylalkohol kan hope seg opp i kroppen din og forårsake bivirkninger (kalt metabolsk acidose).
Flerdose hetteglass av Klexane inneholder benzylalkohol:
 • Klexane inneholder benzylalkohol som konserveringsmiddel (15 mg/ml). Det kan forårsake toksiske og allergiske reaksjoner hos små barn opptil 3 år. Det skal ikke brukes hos for tidlig fødte eller nyfødte opptil 1 måned gamle pga. risiko for alvorlig forgiftning inkludert unormal pusting.
 • Det anbefales å bruke en formulering av Klexane uten benzylalkohol hos gravide kvinner.
Kjøring og bruk av maskiner
Klexane påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Det anbefales at merkenavnet og batchnummeret til det legemidlet du behandles med noteres i journalen din av helsepersonell.

3. Hvordan du bruker Klexane

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvordan dette legemidlet blir gitt
 • Klexane vil vanligvis blitt gitt av en lege eller sykepleier. Dette er fordi det skal injiseres.
 • Klexane gis vanligvis som en injeksjon under huden (subkutant).
 • Klexane kan også injiseres i en blodåre (intravenøst) etter enkelte typer hjerteinfarkt eller operasjoner.
 • Klexane kan injiseres i dialyseslangen som kommer ut av kroppen (arteriell slange) på starten av dialysen.
 • Klexane skal ikke injiseres i muskler.
Hvor mye du vil bli gitt
 • Legen bestemmer hvor mye Klexane du skal behandles med. Dosen er avhengig av grunnen til at du trenger behandlingen.
 • Hvis du har nyreproblemer kan du få lavere dose av Klexane.
1. Behandling av blodpropper
 • Den vanlige doseringen er 150 IU (1,5 mg) pr. kilo kroppsvekt én gang daglig, eller 100 IU (1 mg) pr. kilo kroppsvekt to ganger daglig.
 • Legen bestemmer hvor lenge du skal fortsette behandlingen.
Hindre dannelse av blodpropper i blodet i følgende situasjoner:
2. Operasjon eller perioder med redusert bevegelighet pga. sykdom
 • Dosen er avhengig av hvor stor risiko det er for at du utvikler en blodpropp. Du vil bli gitt 2000 IU (20 mg) eller 4000 IU (40 mg) Klexane hver dag.
 • Dersom du skal opereres vil den første injeksjonen vanligvis bli satt 2 timer eller 12 timer før operasjonen.
 • Dersom du har redusert bevegelighet pga. sykdom vil du vanligvis bli gitt 4000 IU (40 mg) Klexane hver dag.
 • Legen bestemmer hvor lenge du skal fortsette behandlingen med Klexane.
3. Hindre blodpropp når du har ustabil angina eller etter hjerteinfarkt
 • Klexane kan brukes ved to forskjellige typer hjerteinfarkt.
 • Dosen av Klexane avhenger av din alder og hvilken type hjerteinfarkt du har hatt.
NSTEMI-hjerteinfarkt (hjerteinfarkt uten ST-segmentøkning):
 • Vanlig dosering er 100 IU (1 mg) pr. kilo kroppsvekt hver 12. time.
 • Legen vil vanligvis be deg om å ta acetylsalisylsyre (ASA) i tillegg.
 • Legen bestemmer hvor lenge du skal fortsette behandlingen med Klexane.
STEMI-hjerteinfarkt (hjerteinfarkt med ST-segmentøkning) hvis du er under 75 år:
 • En startdose på 3000 IU (30 mg) Klexane vil bli gitt som én injeksjon i en blodåre.
 • Samtidig vil du også bli gitt Klexane som en injeksjon under huden (subkutant). Den vanlige dosen er 100 IU (1 mg) pr. kilo kroppsvekt hver 12. time.
 • Legen vil vanligvis be deg om å ta acetylsalisylsyre (ASA) i tillegg.
 • Legen bestemmer hvor lenge du skal fortsette behandlingen med Klexane.
STEMI-hjerteinfarkt hvis du er over 75 år:
 • Vanlig dosering er 75 IU (0,75 mg) pr. kilo kroppsvekt hver 12. time.
 • Maksimal mengde Klexane som blir gitt i de to første injeksjonene er 7500 IU (75 mg).
 • Legen bestemmer hvor lenge du skal fortsette behandlingen med Klexane).
For pasienter som skal ha en operasjon som heter perkutan koronar intervensjon (PCI) – utblokking av blodårer:
 • Legen kan bestemme at du skal ha en ekstra dose Klexane før utblokkingen avhengig av tidspunktet for siste dose. Denne dosen vil bli injisert i en blodåre.
4. Hindre dannelse av blodpropper i slangene i dialysemaskinen
 • Vanlig dosering er 100 IU (1 mg) pr. kilo kroppsvekt.
 • Klexane injiseres i slangen som går ut av kroppen (arteriell slange) ved starten av dialysen. Denne mengden holder vanligvis til 4 timers dialyse. Legen kan imidlertid gi deg ytterligere 50 IU til 100 IU (0,5 til 1 mg) pr kilo kroppsvekt hvis det er nødvendig.
Ferdigfylt sprøyteÅ sette Klexane ferdigfylt sprøyte på deg selv
Dersom du er i stand til å sette Klexane ferdigfylt sprøyte på deg selv, vil lege eller sykepleier vise deg hvordan du gjør dette. Ikke forsøk å sette sprøyte på deg selv dersom du ikke har fått opplæring i hvordan det gjøres. Dersom du er usikker på hva du skal gjøre, kontakt lege eller sykepleier umiddelbart. Å injisere under huden på riktig måte (såkalt «subkutan injeksjon») vil redusere smerter og blåmerker på injeksjonsstedet.
Før du setter Klexane ferdigfylt sprøyte på deg selv
 • Samle sammen det du trenger: sprøyte, desinfeksjonsserviett eller såpe og vann, og kanylebøtte.
 • Kontroller utløpsdatoen til legemidlet. Ikke bruk det dersom datoen er passert.
 • Kontroller at sprøyten ikke er skadet og at legemidlet inni er en klar oppløsning. Dersom sprøyten er skadet eller oppløsningen ikke er klar, bruk en annen sprøyte.
 • Se til at du vet hvor mye legemiddel du skal injisere.
 • Undersøk magen din for å se om forrige injeksjon forårsaket rødhet, forandringer i hudfarge, hevelse, væsking eller om det fortsatt er smertefullt. Dersom noe av dette er tilfelle, kontakt lege eller sykepleier.
Bruksanvisning for å sette Klexane ferdigfylt sprøyte på deg selv
(Bruksanvisning for sprøyter uten sikkerhetssystem)
Klargjøring av injeksjonsstedet
1) Velg et område på høyre eller venstre side av magen. Det bør være minst 5 cm fra navlen og utover mot sidene.
 • Ikke sett sprøyten i området innenfor 5 cm fra navlen eller i nærheten av arr eller blåmerker.
 • Endre injeksjonssted vekselvis mellom venstre og høyre side av magen, avhengig av hvor du satte sprøyten sist.
Mangler tekstalternativ for bilde
2) Vask hendene. Rengjør (ikke gni) området der du skal sette sprøyten med desinfeksjonsserviett eller med såpe og vann.
3) Sitt eller ligg i en komfortabel stilling slik at du er avslappet. Pass på at du kan se stedet der du skal sette sprøyten. En lenestol, liggestol, eller i senga understøttet av puter er det ideelle.
Valg av dose
 1. Trekk beskyttelseshetten forsiktig av sprøyten. Kast deretter hetten.
  • Ikke press ned sprøytestemplet for å fjerne luftbobler før du setter sprøyten. Dette kan føre til tap av legemiddel.
  • Etter at du har fjernet hetten, pass på at sprøytespissen ikke berører noe. Dette er for å være sikker på at sprøytespissen holdes ren (steril).

  Mangler tekstalternativ for bilde
2) Hvis mengden legemiddel i sprøyten allerede er lik forskrevet dose er det ikke nødvendig å justere dosen. Du er nå klar til å sette sprøyten.
3) Hvis dosen avhenger av kroppsvekten din, kan det hende du må justere dosen i sprøyten for at den skal være lik forskrevet dose. I dette tilfellet kan du kvitte deg med overskytende legemiddel ved å holde sprøyten slik at den peker nedover (for å holde luftboblen i sprøyten) og sprøyte ut den overskytende mengden i en beholder.
4) En dråpe kan oppstå på tuppen av sprøytespissen. Dersom dette forekommer, fjern dråpen før du injiserer ved å banke lett på sprøyten mens sprøytespissen peker nedover. Du er nå klar til å sette sprøyten.
Å sette sprøyten
1) Hold sprøyten i den hånden du skriver med (som en blyant). Ta forsiktig tak i det rengjorte området av magen med den andre hånden, og lag en hudfold mellom pekefinger og tommel.
 • Pass på at du holder fast i hudfolden hele tiden mens du setter sprøyten.
2) Hold sprøyten slik at sprøytespissen peker rett nedover (vertikalt med en vinkel på 90º). Før hele lengden av sprøytespissen inn i hudfolden.
Mangler tekstalternativ for bilde
3) Press sprøytestemplet ned med tommelen. Dette vil sprøyte legemidlet inn i fettvevet i magen. Injiser hele mengden legemiddel som er i sprøyten.
4) Fjern sprøytespissen fra injeksjonsstedet ved å trekke den rett ut. Vend sprøytespissen bort fra deg selv og andre. Du kan slippe taket i hudfolden nå.
Mangler tekstalternativ for bilde
Når du er ferdig
1) For å unngå blåmerker, ikke gni på injeksjonsstedet etter at du har satt sprøyten.
2) Kast den brukte sprøyten i en kanylebøtte. Lukk lokket på beholderen godt og plasser den utilgjengelig for barn. Når beholderen er full, kvitt deg med avfallet som lege eller apotek har forklart.
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
(Bruksanvisning for sprøyter med sikkerhetssystemet ERIS™)Klargjøring av injeksjonsstedet
1) Velg et område på høyre eller venstre side av magen. Det bør være minst 5 cm fra navlen og utover mot sidene.
 • Ikke sett sprøyten i området innenfor 5 cm fra navlen eller i nærheten av arr eller blåmerker.
 • Endre injeksjonssted vekselvis mellom venstre og høyre side av magen, avhengig av hvor du satte sprøyten sist.
Mangler tekstalternativ for bilde
2) Vask hendene. Rengjør (ikke gni) området der du skal sette sprøyten med desinfeksjonsserviett
eller med såpe og vann.
3) Sitt eller ligg i en komfortabel stilling slik at du er avslappet. Pass på at du kan se stedet der du skal sette sprøyten. En lenestol, liggestol, eller i senga understøttet av puter er det ideelle.
Valg av dose
1) Trekk beskyttelseshetten forsiktig av sprøyten. Kast deretter hetten.
 • Ikke press ned sprøytestemplet for å fjerne luftbobler før du setter sprøyten. Dette kan føre til tap av legemiddel og en lavere dose.
 • Etter at du har fjernet hetten, pass på at sprøytespissen ikke berører noe. Dette er for å være sikker på at sprøytespissen holdes ren (steril).
Mangler tekstalternativ for bilde
2) Hvis mengden legemiddel i sprøyten allerede er lik forskrevet dose er det ikke nødvendig å justere dosen. Du er nå klar til å sette sprøyten.
3) Hvis dosen avhenger av kroppsvekten din, kan det hende du må justere dosen i sprøyten for at den skal være lik forskrevet dose. I dette tilfellet kan du kvitte deg med overskytende legemiddel ved å holde sprøyten slik at den peker nedover (for å holde luftboblen i sprøyten) og sprøyte ut den overskytende mengden i en beholder.
4) En dråpe kan oppstå på tuppen av sprøytespissen. Dersom dette forekommer, fjern dråpen før du injiserer ved å banke lett på sprøyten mens sprøytespissen peker nedover. Du er nå klar til å sette sprøyten.
Å sette sprøyten
1) Hold sprøyten i den hånden du skriver med (som en blyant). Ta forsiktig tak i det rengjorte området av magen med den andre hånden, og lag en hudfold mellom pekefinger og tommel.
 • Pass på at du holder fast i hudfolden hele tiden mens du setter sprøyten.
2) Hold sprøyten slik at sprøytespissen peker rett nedover (vertikalt med en vinkel på 90º). Før hele lengden av sprøytespissen inn i hudfolden.
Mangler tekstalternativ for bilde
3) Press sprøytestemplet ned med tommelen. Dette vil sprøyte legemidlet inn i fettvevet i magen.
Injiser hele mengden legemiddel som er i sprøyten.
4) Fjern sprøytespissen fra injeksjonsstedet ved å trekke den rett ut. Et beskyttende hylster vil automatisk dekke til sprøytespissen. Du kan slippe taket i hudfolden nå. Sikkerhetssystemet vil kun utløse det beskyttende hylsteret når sprøyten er fullstendig tømt ved at stemplet er trykket helt ned.
Mangler tekstalternativ for bilde
Når du er ferdig
1) For å unngå blåmerker, ikke gni på injeksjonsstedet etter at du har satt sprøyten.
2) Kast den brukte sprøyten i en kanylebøtte. Lukk lokket på beholderen godt og plasser den utilgjengelig for barn. Når beholderen er full, kvitt deg med avfallet som lege eller apotek har forklart.
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
Flerdose hetteglassÅ sette Klexane sprøyte på deg selv
Dersom du er i stand til å sette Klexane sprøyte på deg selv, vil lege eller sykepleier vise deg hvordan du gjør dette. Ikke forsøk å sette sprøyte på deg selv dersom du ikke har fått opplæring i hvordan det gjøres. Dersom du er usikker på hva du skal gjøre, kontakt lege eller sykepleier umiddelbart. Å injisere under huden på riktig måte (såkalt «subkutan injeksjon) vil redusere smerter og blåmerker på injeksjonsstedet.
Før du setter Klexane sprøyte på deg selv
 • Samle sammen det du trenger: Klexane flerdose hetteglass, sprøyte, desinfeksjonsserviett eller såpe og vann, og kanylebøtte.
 • Kontroller utløpsdatoen til legemidlet. Ikke bruk det dersom datoen er passert.
 • Kontroller at flerdose hetteglasset ikke er skadet og at legemidlet inni er en klar oppløsning. Dersom flerdose hetteglasset er skadet eller oppløsningen ikke er klar, bruk et annet flerdose hetteglass.
 • Se til at du vet hvor mye legemiddel du skal injisere.
 • Undersøk magen din for å se om forrige injeksjon forårsaket rødhet, forandringer i hudfarge, hevelse, væsking eller om det fortsatt er smertefullt. Dersom noe av dette er tilfelle, kontakt lege eller sykepleier.
 • Klexane skal injiseres like under huden på magen, men ikke for nær navlen eller arrvev (minst 5 cm unna). Bestem deg for hvor på magen du skal injisere legemidlet. Endre injeksjonssted vekselvis mellom høyre og venstre side av magen.
Bruksanvisning for å sette Klexane sprøyte på deg selv Klargjøring av injeksjonsstedet
1) Velg et område på høyre eller venstre side av magen. Det bør være minst 5 cm fra navlen og utover mot sidene.
 • Ikke sett sprøyten i området innenfor 5 cm fra navlen eller i nærheten av arr eller blåmerker.
 • Endre injeksjonssted vekselvis mellom venstre og høyre side av magen, avhengig av hvor du satte sprøyten sist.
2) Vask hendene. Rengjør (ikke gni) området der du skal sette sprøyten med desinfeksjonsserviett eller med såpe og vann.
3) Sitt eller ligg i en komfortabel stilling slik at du er avslappet. Pass på at du kan se stedet der du skal sette sprøyten. En lenestol, liggestol, eller i senga understøttet av puter er det ideelle.
Å sette sprøyten
1) Trekk opp korrekt dose fra flerdose hetteglasset med en egnet sprøyte. En dråpe kan oppstå på tuppen av sprøytespissen. Dersom dette forekommer, fjern dråpen før du injiserer ved å banke lett på sprøyten mens sprøytespissen peker nedover. Du er nå klar til å sette sprøyten.
2) Hold sprøyten i den hånden du skriver med (som en blyant). Ta forsiktig tak i det rengjorte området av magen med den andre hånden, og lag en hudfold mellom pekefinger og tommel.
 • Pass på at du holder fast i hudfolden hele tiden mens du setter sprøyten.
3) Hold sprøyten slik at sprøytespissen peker rett nedover (vertikalt med en vinkel på 90º). Før hele lengden av sprøytespissen inn i hudfolden.
4) Press sprøytestemplet ned med tommelen. Dette vil sprøyte legemidlet inn i fettvevet i magen. Injiser hele mengden legemiddel som er i sprøyten.
5) Fjern sprøytespissen fra injeksjonsstedet ved å trekke den rett ut. Vend sprøytespissen bort fra deg selv og andre. Du kan slippe taket i hudfolden nå.
Når du er ferdig
1) For å unngå blåmerker, ikke gni på injeksjonsstedet etter at du har satt sprøyten.
2) Kast den brukte sprøyten i en kanylebøtte. Lukk lokket på beholderen godt og plasser den utilgjengelig for barn. Når beholderen er full, kvitt deg med avfallet som lege eller apotek har forklart.
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
Bytte av antikoagulasjonsbehandling.
 • Bytte fra Klexane til blodfortynnende legemidler som heter vitamin-K-antagonister (f.eks. Marevan (warfarin))
  Legen vil be deg om å ta blodprøver som heter INR og vil fortelle deg når du skal stoppe å ta Klexane i henhold til INR-resultatet.
 • Bytte fra blodfortynnende legemidler som heter vitamin-K-antagonister (f.eks. Marevan (warfarin)) til Klexane
  Slutt å ta vitamin-K-antagonisten. Legen vil be deg om å ta blodprøver som heter INR og vil fortelle deg når du skal begynne å ta Klexane i henhold til INR-resultatet.
 • Bytte fra Klexane til behandling med direktevirkende oralt legemiddel mot blodpropp
  Slutt å ta Klexane. Begynn å ta det direktevirkende orale legemiddelet mot blodpropp 0- 2 timer før du ville tatt neste injeksjon, og fortsett deretter som normalt.
 • Bytte fra behandling med direktevirkende oralt legemiddel mot blodpropp til Klexane
  Slutt å ta det orale legemiddelet mot blodpropp. Begynn ikke behandlingen med Klexane før det har gått 12 timer siden siste dose direktevirkende oralt legemiddel mot blodpropp.
Dersom du tar for mye av Klexane
Du må fortelle det til legen din, apoteket eller sykepleier straks dersom du tror du har tatt for mye eller for lite, selv om du ikke har tegn på problemer. Dersom et barn ved et uhell injiserer eller svelger Klexane, må de på akuttavdelingen på sykehuset med en gang.
Dersom du har glemt å ta Klexane
Hvis du glemmer å ta en dose, må du ta den så fort du kommer på det. Du må ikke ta en dobbelt dose på samme dag som erstatning for en glemt dose. En dagbok kan hjelpe deg til å huske å ta dosen.
Dersom du avbryter behandling med Klexane
Det er viktig at du fortsetter å ta Klexane -injeksjonene til legen bestemmer at du skal slutte. Hvis du slutter kan du få blodpropp, noe som kan være veldig farlig.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle lignende legemidler (legemidler som brukes mot blodpropper) kan Klexane forårsake blødninger som kan være livstruende. I enkelte tilfeller kan blødningene være vanskelig å oppdage.
Alvorlige bivirkninger
Slutt å bruke Klexane og ta kontakt med lege eller sykepleier straks dersom du får tegn på en alvorlig allergisk reaksjon (som utslett, problemer med å puste eller svelge, hevelser i ansikt, lepper, tunge, munnhule, svelg eller øyne).
Snakk med legen din dersom:
 • du opplever blødninger som ikke stopper av seg selv
 • du har tegn på alvorlig blødning slik som uvanlig svakhet, trøtthet, blekhet, svimmelhet, hodepine eller uforklarlige hevelser
Legen kan bestemme at du skal holdes under nærmere observasjon, eller endre legemiddel.
Du må informere legen straks,
 • Hvis du har tegn på at en blodåre er blokkert som:
  • krampaktig smerte, rødhet, varme eller opphovning av et ben – dette er symptomer på dyp venetrombose
  • andpustenhet, brystsmerter, besvimelse eller opphosting av blod – dette er tegn på blodpropp i lungen (pulmonal emboli)
 • Dersom du har et smertefullt utslett eller mørkerøde prikker under huden som ikke forsvinner når du trykker på dem
Legen kan bestemme at du skal ta en blodprøve for å kontrollere blodplateantallet ditt.
Liste over andre bivirkninger
Svært vanlige (kan påvirke flere enn 1 av 10 personer)
 • Blødning
 • Økte leverenzymer
Vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 personer)
 • Du får lettere blåmerker enn normalt. Dette kan skyldes et problem med antall blodplater
 • Rosa flekker på huden. Disse oppstår oftest rundt injeksjonsstedet for Klexane
 • Hudutslett (elveblest, urtikaria)
 • Kløende rød hud
 • Blåmerker eller smerter på injeksjonsstedet
 • Redusert antall røde blodlegemer
 • Høyt antall blodplater i blodet
 • Hodepine
Mindre vanlige (kan påvirke opptil 1 av 100 personer)
 • Plutselig innsettende, kraftig hodepine. Dette kan være tegn på blødning i hjernen
 • En følelse av ømhet og oppblåsthet i magen. Du kan ha en blødning i magen
 • Store, røde, uregelmessig formede skader i huden, med eller uten blemmer
 • Irritasjon i huden (lokal irritasjon)
 • Gulhet i huden eller øynene og mørk urin. Dette kan tyde på leverproblemer
Sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer)
 • Alvorlig allergisk reaksjon. Tegnene kan inkludere: utslett, problemer med å svelge eller puste, opphovning av lepper, ansikt, svelg eller tunge
 • Økt kalium i blodet. Sannsynligheten for dette er høyere hos personer med nyreproblemer eller diabetes. Legen kan kontrollere dette med en blodprøve
 • Økt antall eosinofile blodlegemer i blodet. Legen kan kontrollere dette med en blodprøve
 • Hårtap
 • Beinskjørhet (osteoporose, en sykdom der bein brekker lettere enn vanlig) etter lang tids behandling
 • Prikking, nummenhet og muskelsvakhet (særlig i nedre del av kroppen) etter benmargsprøve eller bedøvelse i ryggmargen
 • Tap av kontroll over blære eller tarm (greier ikke å kontrollere når man må på toalettet)
 • Hard klump eller kul på injeksjonsstedet
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Klexane

Oppbevares utilgjengelig for barn.
De ferdigfylte sprøytene oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke fryses.
Uåpnede ferdigfylte sprøyter er holdbare til den dato (EXP) som er angitt på pakningen.
Flerdose hetteglassene oppbevares ved høyst 25ºC. Brukes innen 28 dager etter åpning. Uåpnede flerdose hetteglass er holdbare til den utløpsdato (EXP) som er angitt på pakningen.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager skader på sprøyten/flerdose hetteglasset, partikler i oppløsningen eller at oppløsningen har en unormal farge (se «Hvordan Klexane ser ut og innholdet i pakningen»).
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Klexane
Ferdigfylte sprøyter 100 mg/ml
 • Virkestoff er enoksaparinnatrium
 • Hver ml inneholder 100 mg enoksaparinnatrium, tilsvarende 10 000 IU anti-Xa-aktivitet
  • Hver ferdigfylte sprøyte på 0,2 ml inneholder 2000 IU (20 mg) enoksaparinnatrium
  • Hver ferdigfylte sprøyte på 0,4 ml inneholder 4000 IU (40 mg) enoksaparinnatrium
  • Hver ferdigfylte sprøyte på 0,6 ml inneholder 6000 IU (60 mg) enoksaparinnatrium
  • Hver ferdigfylte sprøyte på 0,8 ml inneholder 8000 IU (80 mg) enoksaparinnatrium
  • Hver ferdigfylte sprøyte på 1,0 ml inneholder 10 000 IU (100 mg) enoksaparinnatrium
 • Andre innholdsstoffer er vann til injeksjonsvæsker
Ferdigfylte sprøyter 150 mg/ml
 • Virkestoff er enoksaparinnatrium
 • Hver ml inneholder 150 mg enoksaparinnatrium, tilsvarende 15 000 IU anti-Xa-aktivitet
 • Hver ferdigfylte sprøyte på 0,8 ml inneholder 12 000 IU (120 mg) enoksaparinnatrium
 • Hver ferdigfylte sprøyte på 1,0 ml inneholder 15 000 IU (150 mg) enoksaparinnatrium
 • Andre innholdsstoffer er vann til injeksjonsvæsker
Flerdose hetteglass
 • Virkestoff er enoksaparinnatrium
 • Hver ml inneholder 100 mg enoksaparinnatrium, tilsvarende 10 000 IU anti-Xa-aktivitet
 • Hvert flerdose hetteglass på 3 ml inneholder 30 000 IU (300 mg) enoksaparinnatrium Andre innholdsstoffer er benzylalkohol (15 mg/ml) og vann til injeksjonsvæsker
Hvordan Klexane ser ut og innholdet i pakningen
Ferdigfylte sprøyter
Klexane er en klar, fargeløs til gulaktig injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt glassprøyte (med eller uten automatisk sikkerhetssystem).
Klexane i ferdigfylte sprøyter til injeksjon finnes i følgende pakningsstørrelser:
 • 2000 IU (20 mg)/0,2 ml injeksjonsvæske, oppløsning: 10 x 0,2 ml, 50 x 0,2 ml
 • 4000 IU (40 mg)/0,4 ml injeksjonsvæske, oppløsning: 10 x 0,4 ml, 50 x 0,4 ml
 • 6000 IU (60 mg)/0,6 ml injeksjonsvæske, oppløsning: 10 x 0,6 ml
 • 8000 IU (80 mg)/0,8 ml injeksjonsvæske, oppløsning: 10 x 0,8 ml
 • 10 000 IU (100 mg)/1 ml injeksjonsvæske, oppløsning: 10 x 1 ml
 • 12 000 IU (120 mg)/0,8 ml injeksjonsvæske, oppløsning: 10 x 0,8 ml
 • 15 000 IU (150 mg)/1 ml injeksjonsvæske, oppløsning: 10 x 1 ml
Flerdose hetteglass
Klexane flerdose hetteglass inneholder en klar, fargeløs til gulaktig injeksjonsvæske, oppløsning i et flerdose hetteglass.
30 000 IU (300 mg)/3 ml injeksjonsvæske, oppløsning: 1 x 3 ml
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Sanofi-aventis Norge AS, Postboks 133, 1325 Lysaker
Tilvirker
Klexane 100 mg/ml ferdigfylte sprøyter
 • Sanofi Winthrop Industrie, 180 rue Jean Jaurès, 94700 Maisons-Alfort, Frankrike
 • Sanofi Winthrop Industrie, Boulevard Industriel, 76580 Le Trait, Frankrike
 • Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd, Csanyikvölgy site, Miskolc, Csanyikvölgy, H-3510, Ungarn
 • Sanofi-Aventis Private Co. Ltd, Budapest Logistics and Distribution Platform, Bdg. DC5, Campona utca1., Budapest, 1225, Ungarn
 • Sanofi-Aventis GmbH, Saturn Tower, Leonard Bernstein Straße 10, 1220 Vienna, Østerrike
 • Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Industriepark Höchst-Brüningstraße 50, 65926 Frankfurt am Main, Tyskland, Germany
Klexane 100 mg/ml flerdose hetteglass
 • Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Brüningstraße 50 / Industriepark Höchst, 65926 Frankfurt am Main, Tyskland
Klexane 150 mg/ml ferdigfylte sprøyter
 • Sanofi Winthrop Industrie, 180 rue Jean Jaurès, 94700 Maisons-Alfort, Frankrike.
 • Sanofi-Aventis Private Co. Ltd, Budapest Logistics and Distribution Platform, Bdg. DC5, Campona utca1., Budapest, 1225, Ungarn
 • Sanofi-Aventis GmbH, Saturn Tower, Leonard Bernstein Straße 10, 1220 Vienna, Østerrike
 • UNILOG AE, 2nd Road Olympiakou Skopeftiriou, P.O. 150, 19003 Markopoulon – Attiki, Hellas
 • Sanofi Winthrop Industrie, 1051 Boulevard Industriel, 76580 Le Trait, Frankrike
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Østerrike, Frankrike, Portugal : Lovenox.
Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Estland, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia: Clexane.
Tsjekkia, Ungarn, Irland, Polen, Slovakia, Storbritannia: Clexane Forte.
Italia: Clexane T.
Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige: Klexane.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07.09.2021
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.