Divisun Viatris tabletter 800 IE

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Divisun er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Divisun
 3. Hvordan du bruker Divisun
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Divisun
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Divisun er og hva det brukes mot

Divisun inneholder vitamin D3 som regulerer opptak og omsetning av kalsium, samt lagring av kalsium i beinvev.
Divisun brukes for å forebygge D3-vitaminmangel hos voksne og ungdommer.
Legen din kan skrive ut Divisun som supplement i spesifikk behandling av beinskjørhet (osteoporose).

2. Hva du må vite før du bruker Divisun

Bruk ikke Divisun
 • dersom du er allergisk overfor kolekalsiferol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har hyperkalsemi (forhøyet nivå av kalsium i blodet) eller hyperkalsiuri (forhøyet nivå av kalsium i urin)
 • dersom du har hypervitaminose D (forhøyet nivå av vitamin D i blodet)
 • dersom du har nyrestein
Snakk med legen din eller apotek før du tar Divisun hvis noen av punktene ovenfor angår deg.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Divisun
 • dersom du lider av sarkoidose (en spesiell type bindevevssykdom som påvirker lunger, hud og ledd).
 • dersom du samtidig bruker andre legemidler som inneholder vitamin D
 • dersom du har nedsatt nyrefunksjon eller høy tendens til dannelse av nyresteiner.
Andre legemidler og Divisun
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
 • Kolestyramin (brukes til å behandle for høyt kolesterolnivå i blodet)
 • Fenytoin eller barbiturater (brukes ved behandling av epilepsi)
 • Avføringsmidler som inneholder parafin
 • Tiaziddiuretika (brukes mot høyt blodtrykk)
 • Glukokortikoider (mot betennelsestilstander)
 • Hjerteglykosider (brukes ved behandling av hjertemuskelsykdommer)
 • Orlistat (for vekttap, reduserer mengden fett kroppen din absorberer).
Inntak av Divisun sammen med mat og drikke
Divisun kan tas med mat
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Under graviditet bør daglig inntak ikke overskride 600 IE vitamin D.
Divisun er derfor ikke anbefalt under graviditet. Divisun kan imidlertid brukes under graviditet ved klinisk påvist D-vitaminmangel.
Divisun kan brukes under amming. Vitamin D3 går over i morsmelk. Dette må tas i betraktning når D-vitamintillegg gis til barnet.
Kjøring og bruk av maskiner
Divisun har ingen kjente effekter på evnen til å kjøre eller bruke maskiner.
Divisun inneholder sukrose, isomalt og natrium
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som ”natriumfritt”.

3. Hvordan du bruker Divisun

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt legen eller apoteket hvis du er usikker.
Vanlig dose: 1 tablett daglig.
Den daglige dosen bør ikke overskride 4000 IE (5 tabletter).
Tablettene kan svelges hele eller knuses.
Bruk av Divisun hos barn
Divisun er ikke beregnet til bruk hos barn under 12 år på grunn av manglende data.
Dersom du tar for mye av Divisun
Kontakt lege eller legevakt for vurdering av risiko og råd hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis et barn har fått i seg dette legemidlet ved et uhell.
Dersom du har glemt å ta Divisun
Ikke ta dobbelt dose som erstatning for glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Divisun
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Du må slutte å ta Divisun og straks kontakte legen din dersom du får symptomer på alvorlige allergiske reaksjoner slik som:
 • oppsvulming i ansikt, lepper, tunge eller svelg
 • problemer med å svelge
 • elveblest og vanskeligheter med å puste
Mindre vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter): Hyperkalsemi (forhøyet nivå av kalsium i blodet) og/eller hyperkalsiuri (forhøyet nivå av kalsium i urin).
Sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 1000 pasienter): Kløe, utslett og elveblest.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Divisun

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Hold beholderen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Divisun
Virkestoff er 20 mikrogram kolekalsiferol tilsvarende 800 IE vitamin D3.
Andre innholdsstoffer er pregelatinisert maisstivelse, isomalt (E 953), magnesiumstearat, sukrose, natriumaskorbat (se avsnitt 2 ‘Divisun inneholder sukrose, isomalt og natrium’), mediumkjedede triglyserider, vannfri kolloidal silika, modifisert maisstivelse, helracemisk alfa-tokoferol.
Hvordan Divisun ser ut og innholdet i pakningen
Divisun er en hvit til lysegul, bikonveks tablett, 7 mm i diameter.
30, 60 eller 90 tabletter i blister.
250 tabletter i plastboks.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Viatris AS
Postboks 194
1371 Asker
Tilvirker
Vemedia Manufacturing B.V.
NL-1110 BC Diemen,
Nederland
eller
Rottapharm Ltd
Damastown Industrial Park
Mulhuddart
Dublin 15
Irland
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Divisun: Danmark, Finland, Nederland, Norge, Spania og Sverige.
Desunin: Irland og Storbritannia.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.06.2023