Flutide GlaxoSmithKline inhalasjonsaerosol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Flutide er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Flutide
 3. Hvordan du bruker Flutide
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Flutide
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Flutide er og hva det brukes mot

Flutide inhalasjonsaerosol er et kortikosteroid til inhalasjon ved astma hvor tilstanden ikke kan holdes under kontroll med luftveisutvidende korttidsvirkende midler brukt ved behov. Flutide motvirker slimdannelse og hevelse i luftveiene. Dermed blir det lettere å puste og symptomer på astma reduseres.

2. Hva du må vite før du bruker Flutide

Bruk ikke Flutide
 • dersom du er allergisk overfor flutikasonpropionat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Ikke ta mer Flutide dersom du får pustevansker eller hvesing som blir verre umiddelbart etter å ha tatt Flutide. Bruk din hurtigvirkende medisin for å bedre pusten din og ta umiddelbart kontakt med lege.
Det er viktig at Flutide tas regelmessig, også når astmaen ikke gir symptomer. Flutide er en forebyggende behandling og skal ikke brukes til å behandle akutte anfall av pustebesvær. Effekt av Flutide oppnås først etter noen dagers behandling. Full virkning er avhengig av regelmessig bruk over lang tid. Kontakt legen hvis effekt ikke oppnås.
Dersom du tidligere har brukt et legemiddel som inneholder budesonid eller beklometason og skal starte behandling med Flutide (som inneholder flutikasonpropionat) vil styrken av Flutide være lavere siden innholdsstoffet i Flutide er mer potent.
Før du bruker Flutide inhalasjonsaerosol:
Snakk med lege eller apotek før du bruker Flutide dersom du:
 • er gravid eller planlegger å bli gravid
 • ammer
 • tidligere har hatt trøske i munnen
 • behandles for eller har vært behandlet for tuberkulose
 • har sukkersyke (diabetes mellitus)
Søk råd hos legen dersom du:
 • får økende symptomer
 • må øke forbruket av annen astmamedisin
 • har vært nødt til å slutte med annen astmamedisin på grunn av allergi (overfølsomhet) overfor legemidlet
Bruk av kortikosteroider kan ha effekt på andre organer enn luftveiene, spesielt ved høye doser brukt over lang tid. Faren for slike effekter er langt mindre ved inhalasjon enn ved tablettbehandling. Mulige effekter kan være rundt ansikt og forandring i fettfordelingen (Cushings syndrom), redusert egenproduksjon av kortikosteroider, veksthemming hos barn og ungdom, redusert bentetthet, grå og grønn stær. Det er derfor viktig å bruke lavest mulig dose som gir kontroll av symptomene dine.
Ved langtidsbehandling av barn anbefales regelmessig kontroll av høyde.
Kontakt legen din dersom du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Andre legemidler og Flutide
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Snakk med legen din før du begynner å bruke Flutide dersom:
 • du bruker et legemiddel mot HIV som kalles en proteasehemmer (f.eks. ritonavir) eller et produkt som inneholder kobicistat. Disse kan øke effekten av Flutide. Legen din kan vurdere at det er nødvendig med tett oppfølging hvis du tar denne type legemidler.
 • du bruker et legemiddel for å behandle en soppinfeksjon (f.eks. ketokonazol)
 • du i lengre tid har brukt kortikosteroider i tablett- eller injeksjonsform
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er begrenset erfaring ved bruk av Flutide under graviditet.
Det er ukjent om Flutide går over i morsmelk.
Kjøring og bruk av maskiner
Flutide antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Flutide
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Du skal ikke øke eller senke dosen din uten å rådføre deg med lege. Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Dose og doseringshyppighet må bare endres i samråd med lege.
Hvis du mener at virkningen av Flutide inhalasjonsaerosol er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med lege eller apotek om dette.
BRUKSANVISNING
Legen din, helsepersonell eller de ansatte på apoteket bør vise deg hvordan du skal bruke inhalatoren din. Med jevne mellomrom bør de også sjekke hvordan du bruker inhalatoren. Dersom du ikke bruker Flutide som anvist eller som forskrevet, kan det føre til at legemidlet ikke virker som det skal mot astmaen din.
Legemidlet ligger inne i en trykkbeholder som er festet i en inhalator (av plast) med et munnstykke.
Testing av inhalatoren

Mangler tekstalternativ for bilde

1. Når du skal bruke inhalatoren din for første gang må du sjekke at den virker. Fjern beskyttelseshetten til munnstykket ved å klemme forsiktig på sidene og trekk den av.

 

2. For å være sikker på at den virker, rist inhalatoren godt, hold munnstykket slik at det peker fra deg og trykk på beholderen for å frigjøre 2 doser i luften. Det samme bør gjøres dersom du ikke har brukt inhalatoren på 1 uke eller mer.

Slik bruker du inhalatoren din
Det er viktig at du starter å puste inn så rolig som mulig rett før du bruker inhalatoren.

1. Stå eller sitt oppreist når du bruker inhalatoren.
2. Fjern beskyttelseshetten til munnstykket (som vist på det første bildet). Sjekk innsiden og utsiden av munnstykket for å forsikre deg om at det er rent og fritt for fremmedlegemer.

Mangler tekstalternativ for bilde

3. Rist inhalatoren 4 eller 5 ganger for å være sikker på at alle løse gjenstander fjernes, og at innholdet i beholderen blandes godt.

Mangler tekstalternativ for bilde

4. Hold inhalatoren loddrett med tommelen i bunnen, under munnstykket. Pust helt ut, så lenge du synes det er behagelig.

Mangler tekstalternativ for bilde

5. Plassér munnstykket i munnen mellom tennene, og lukk leppene rundt.
Ikke bit.

Mangler tekstalternativ for bilde

6. Pust inn gjennom munnen. Rett etter at du starter å puste inn, trykker du på toppen av beholderen for å frigjøre 1 dose legemiddel. Gjør dette mens du samtidig puster dypt og rolig inn.

Mangler tekstalternativ for bilde

7. Hold pusten og ta inhalatoren vekk fra munnen. Fortsett å holde pusten i noen sekunder, eller så lenge du synes det er behagelig.

8. Dersom du skal ta flere doser, skal du holde inhalatoren loddrett og vente i omtrent 30 sekunder mellom hver inhalasjon. Gjenta trinnene 3 til 7.
9. Munnen bør skylles og halsen gurgles med vann etter inhalasjonen, deretter spyttes vannet ut.
10. Etter bruk må du alltid sette beskyttelseshetten på munnstykket igjen ved å trykke den på plass.

De første gangene bør du øve deg foran et speil. Dersom du ser at det kommer damp fra toppen av inhalatoren eller fra munnvikene dine bør du begynne på nytt.
Dersom du eller barnet ditt synes det er vanskelig å bruke inhalasjonsaerosolen, kan et inhalasjonskammer gjøre behandlingen med Flutide enklere. Rådfør deg med legen din, helsepersonell eller de ansatte på apoteket.
Hvordan du rengjør inhalatoren din
For å hindre at inhalatoren din blir tett er det viktig at den rengjøres minst én gang i uka.
Slik rengjøres inhalatoren:
 1. Fjern beskyttelseshetten til munnstykket.
 2. Metallbeholderen skal ikke fjernes fra selve inhalatoren.
 3. Tørk innsiden og utsiden av munnstykket samt selve inhalatoren med en tørr klut eller et papirtørkle.
 4. Sett beskyttelseshetten på munnstykket igjen.
DU MÅ IKKE LEGGE METALLBEHOLDEREN I VANN.
Dersom du tar for mye av Flutide
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Flutide
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Noen mennesker kan være overfølsomme overfor legemidler. Dersom du opplever noen av de følgende symptomer like etter at du har tatt Flutide inhalasjonsaerosol, STOPP bruken av dette legemidlet og ta umiddelbart kontakt med lege:
 • plutselig tung pust og brystsmerter eller stramming over brystet
 • opphovning av øyelokk, ansikt, lepper, tunge eller svelg.
 • ”klumpete” hudutslett eller elveblest noen steder på kroppen
Svært vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 pasienter):
 • soppinfeksjoner i munn og svelg. Du kan redusere risikoen for denne bivirkningen ved å skylle munnen og gurgle halsen med vann rett etter inhalasjonen.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10 pasienter):
 • heshet. Ved å skylle munnen og gurgle halsen med vann rett etter inhalasjon kan du redusere risikoen for heshet.
 • blåmerker
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter):
 • utslett
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 1000 pasienter):
 • soppinfeksjon i spiserøret
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter):
 • hevelser (ødem, hovedsakelig i ansikt og svelg)
 • åndenød og pustebesvær
 • kraftig allergisk reaksjon
 • rundt ansikt og forandring i fettfordelingen (Cushings syndrom)
 • redusert egenproduksjon av kortikosteroider
 • veksthemming hos barn og ungdom
 • redusert bentetthet
 • grå og grønn stær
 • økning i blodsukker (hyperglykemi)
 • angst, søvnproblemer, adferdsendringer inkludert hyperaktivitet og irritabilitet (hovedsakelig hos barn)
 • kortvarig pustebesvær i forbindelse med selve inhalasjonen (paradoksal bronkospasme)
Bivirkninger med ukjent frekvens (kan ikke estimeres ut fra tilgjengelige data):
 • depresjon eller aggresjon. Barn er mest utsatt for disse effektene.
 • neseblødning
 • tåkesyn
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Flutide

Etter bruk skal beskyttelseshetten settes på munnstykket igjen ved å trykke den på plass.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC. Beskyttes mot frost og direkte sollys.
Trykkbeholder. Må ikke utsettes for temperaturer over 50ºC.Må ikke punkteres, ødelegges eller brennes selv om den er tom.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Flutide
 • Virkestoff er flutikasonpropionat tilsvarende henholdsvis 50 mikrogram/dose, 125 mikrogram/dose eller 250 mikrogram/dose.
 • Andre innholdsstoffer er norfluran (1,1,1,2-tetrafluoretan).
Hvordan Flutide ser ut og innholdet i pakningen
Inhalasjonsaerosol, suspensjon. Trykkbeholderen inneholder 120 doser.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
GlaxoSmithKline AS
Postboks 180 Vinderen
0319 Oslo
Tlf: 22 70 20 00
Tilvirker
Glaxo Wellcome Production, Evreux, Frankrike
eller
Glaxo Wellcome SA, Burgos, Spania.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08.07.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no