Lumigan 0,3 mg/ml Allergan endosebeholdere

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva LUMIGAN 0,3 mg/ml endose er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lumigan 0,3 mg/ml endose
 3. Hvordan du bruker LUMIGAN 0,3 mg/ml endose
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lumigan 0,3 mg/ml endose
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva LUMIGAN 0,3 mg/ml endose er og hva det brukes mot

LUMIGAN 0,3 mg/ml endose er et legemiddel som brukes mot grønn stær (glaukom). Det tilhører en gruppe legemidler som kalles prostamider.
LUMIGAN 0,3 mg/ml endose-øyedråper brukes for å redusere økt trykk i øyet. Dette legemidlet kan brukes alene eller sammen med andre øyedråper, såkalte betablokkere, som også bidrar til å redusere trykket.
Øyet inneholder en klar, vannaktig væske som opprettholder normalt trykk i øyet. Det pågår en kontinuerlig drenering av væske fra øyet, samtidig som det produseres ny væske for å erstatte denne. Dersom væsken ikke dreneres raskt nok, øker trykket i øyet. Dette legemidlet bidrar til å øke den mengde væske som dreneres. Dermed reduseres trykket i øyet. Dersom trykket ikke reduseres, kan det føre til en sykdom som kalles glaukom og som til slutt kan skade synet ditt.
Dette legemidlet inneholder ikke konserveringsmidler.

2. Hva du må vite før du bruker Lumigan 0,3 mg/ml endose

Bruk ikke dette legemidlet
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet bimatoprost eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler:
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker LUMIGAN 0,3 mg/ml endose.
Forhør deg med lege eller apotek dersom:
 • du har pusteproblemer
 • du har lever- eller nyreproblemer
 • du har tidligere hatt grå stær operasjon
 • du har eller har hatt lavt blodtrykk eller lav puls
 • du har hatt virusinfeksjon eller betennelse i øyet
LUMIGAN 0,3 mg/ml endose kan gi vekst og mørkfarging av øyevippene. Huden rundt øyelokkene kan også mørkne. Regnbuehinnen (iris) kan mørkne over tid. Disse endringene kan bli permanente. Endringene kan bli mer synlige hvis bare ett øye behandles.
Barn og ungdom
LUMIGAN 0,3 mg/ml har ikke blitt testet på barn og ungdom under 18 år, og LUMIGAN bør derfor ikke brukes av pasienter under 18 år.
Andre legemidler og LUMIGAN 0,3 mg/ml endose
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
LUMIGAN 0,3 mg/ml endose kan gå over i morsmelk. Du bør derfor ikke amme mens du bruker dette legemidlet.
Kjøring og bruk av maskiner
LUMIGAN 0,3 mg/ml endose kan gi forbigående uklart syn. Du må ikke kjøre bil eller bruke maskiner før du ser klart igjen.

3. Hvordan du bruker LUMIGAN 0,3 mg/ml endose

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik lege din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er 1 dråpe LUMIGAN om kvelden, én gang daglig i hvert øye som skal behandles. LUMIGAN 0,3 mg/ml endose skal bare brukes i øyet.
Dersom du bruker LUMIGAN 0,3 mg/ml endose sammen med annen øyemedisin, må du vente minst fem minutter etter at du har brukt LUMIGAN 0,3 mg/ml endose før du bruker den andre øyemedisinen.
Bruk ikke mer enn en gang om dagen ettersom effekten av behandlingen da kan bli redusert.
Vask hendene før bruk. Pass på at endosebeholderen er intakt før bruk. Løsningen bør brukes umiddelbart etter åpning. For å unngå urenheter må du ikke la den åpne enden av endosebeholderen berøre øyet eller noe annet.
Mangler tekstalternativ for bilde
 1. Ta én endosebeholder fra posen og hold den loddrett (med hetten vendt opp) og vri av korken.
 2. Dra forsiktig ned det nedre øyelokket slik at det dannes en lomme. Snu endosebeholderen opp-ned og klem den slik at det drypper 1 dråpe i de(t) berørte øyet/øynene.
 3. Kast endosebeholderen etter at du har brukt den, selv om det er oppløsning igjen.
Tørk bort overflødig væske som renner nedover kinnet.
Hvis du bruker kontaktlinser, tar du ut linsene dine før du bruker dette legemidlet. Vent 15 minutter etter at du brukt dråpene, før du setter linsene tilbake igjen
Dersom du tar for mye av LUMIGAN 0,3 mg/ml endose
Dersom du tar for mye av dette legemidlet, er det liten eller ingen fare for skade. Ta bare neste dose til fastsatt tid. Er du i tvil, bør du forhøre deg med legen eller apoteket.
Dersom du har glemt å ta LUMIGAN 0,3 mg/ml endose
Dersom du har glemt å ta dette legemidlet, skal du ta én dråpe straks du husker det. Deretter fortsetter du bare å ta LUMIGAN som vanlig. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med LUMIGAN 0,3 mg/ml endose
LUMIGAN 0,3 mg/ml endose må brukes hver dag for å kunne virke slik den skal. Hvis du avbryter behandlingen med LUMIGAN 0,3 mg/ml endose, kan trykket inni øyet øke. Du må derfor rådføre deg med legen din før du avbryter denne behandlingen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige bivirkninger
Disse kan forekomme hos flere enn 1 av 10 brukere:
Øyet
 • Lett rødhet (opptil 24 % av pasientene)
Vanlige bivirkninger
Disse kan forekomme hos 1 til 9 av 100 brukere:
Øyet
 • Små sprekker i hornhinnen, med eller uten betennelse
 • Irritasjon
 • Kløende øyne
 • Smerte
 • Tørrhet
 • Fornemmelse av at du har noe i øyet
 • Lengre øyevipper
 • Mørkere hudfarge rundt øyet
 • Røde øyelokk
Mindre vanlige bivirkninger
Disse kan forekomme hos 1 til 9 av 1000 brukere
Øyet
 • Tretthet i øynene
 • Lysfølsomhet
 • Mørkere irisfarge
 • Kløende og hovne øyelokk
 • Tåreflom
 • Hevelse i det gjennomsiktige laget som dekker øyet
 • Tåkesyn
Generelle
 • Hodepine
 • Hårvekst rundt øynene
Bivirkninger med ukjent frekvens
Øyet
 • Klebrige øyne
 • Ubehagsfølelse i øyet
Kroppen
 • Astma
 • Forverring av astma
 • Forverring av lungesykdommen KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom)
 • Kortpustethet
 • Symptomer på allergisk reaksjon (hevelse, rødhet i øyet og hudutslett)
 • Svimmelhet
 • Økt blodtrykk
 • Misfarging av huden (omkring øye)
I tillegg til bivirkningene for LUMIGAN 0,3 mg/ml endose, er følgende bivirkninger observert med multidoseformuleringen av LUMIGAN 0,3 mg/ml, og kan forekomme hos pasienter som tar LUMIGAN 0,3 mg/ml endose:
 • Sviende følelse i øyet
 • Alvorlig allergisk reaksjon i øyet
 • Betente øyelokk
 • Vanskeligheter med å se klart
 • Svekket syn
 • Mørkere øyevipper
 • Blødning i netthinnen
 • Betennelser i øyet
 • Cystoid makulaødem (hevelse i netthinnen inni øyet og som fører til nedsatt syn)
 • Betennelse i iris
 • Rykninger i øyelokket
 • Øyelokket har krympet og beveget seg bort fra overflaten av øyet
 • Øyet virker innsunket
 • Kvalme
 • Rødhet i huden rundt øyet
 • Slapphet
 • Økning i blodprøveverdier som viser hvordan leveren din fungerer
Andre bivirkninger rapportert med fosfatholdige øyedråper
I svært sjeldne tilfeller har noen pasienter med alvorlige skader på den fremre gjennomsiktige delen av øyet (hornhinnen) utviklet flekker på hornhinnen på grunn av forkalkning under behandlingen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Lumigan 0,3 mg/ml endose

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet er kun til engangsbruk og inneholder ikke konserveringsmidler. Ta ikke vare på ubrukt oppløsning.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på endosebeholderen og esken etter utløpsdatoen (EXP). Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemiddelproduktet krever ikke spesielle oppbevaringsbetingelser. Når posen er åpnet, må den imidlertid brukes innen 30 dager.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av LUMIGAN 0,3 mg/ml endose
 • Virkestoff er bimatoprost. 1 ml oppløsning inneholder 0,3 mg bimatoprost
 • Andre innholdsstoffer er natriumklorid, dinatriumhydrogenfosfat-heptahydrat, sitronsyremonohydrat og renset vann. Små mengder saltsyre eller natriumhydroksid kan tilsettes for å opprettholde en normal surhetsgrad (pH-nivå).
Hvordan LUMIGAN 0,3 mg/ml endose ser ut og innholdet i pakningen
LUMIGAN 0,3 mg/ml er en klar, fargeløs, oppløsning i endosebeholder av plast, som inneholder 0,4 ml oppløsning.
Pakningen inneholder 5 endosebeholdere i en eske.
Pakningen inneholder 3 eller 9 poser av aluminiumsfolie som hver inneholder 10 endosebeholdere, til sammen 30 eller 90 endosebeholdere i én eske.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road
Westport
Co. Mayo
Irland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige
Allergan Norden AB
Tlf/Puh/Tel: +4580884560 (DK)
+47 80 01 04 97 (NO)
+358 800 115 003 (FI)
+46 (0)8 594 100 00 (SE)
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert mars 2019
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.
Dette pakningsvedlegget er tilgjengelig på alle EU/EØS-språk på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency).