Serevent GlaxoSmithKline inhalasjonspulver i Diskus

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Serevent Diskus er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Serevent Diskus
 3. Hvordan du bruker Serevent Diskus
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Serevent Diskus
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Serevent Diskus er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Serevent inneholder legemidlet salmeterol. Det er en langtidsvirkende bronkodilator. Den hjelper til med å holde luftveiene i lungene åpne, og gjør det lettere for luften å komme inn og ut. Virkningen kommer vanligvis i løpet av 10-20 minutter, og varer i 12 timer eller mer.
Legen har forskrevet dette legemidlet til deg for å hindre at du får pustebesvær, som kan skyldes astma. Regelmessig bruk av Serevent vil hjelpe til med å forebygge astmaanfall. Dette inkluderer også anstrengelsesutløst astma og nattlig astma.
Regelmessig bruk av Serevent vil også hjelpe til med å forebygge pustebesvær som er forårsaket av andre lungesykdommer, slik som kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).
Serevent hjelper til med å forebygge tetthet og piping i brystet. Men Serevent kontrollerer ikke plutselig tetthet eller piping i brystet. Da må du bruke din hurtigvirkende anfallsmedisin, slik som salbutamol.
Serevent Diskus bør ikke brukes som den eneste behandlingen mot astma eller ved akutte anfall.

2. Hva du må vite før du bruker Serevent Diskus

Bruk ikke Serevent Diskus:
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor virkestoffet salmeterolxinafoat eller overfor hjelpestoffet laktose (som inneholder melkeprotein).
Noen mennesker kan være overfølsomme overfor legemidler. Dersom du opplever noen av de følgende symptomer like etter at du har tatt Serevent Diskus, STOPP bruken av dette legemidlet og ta umiddelbart kontakt med lege:
 • plutselig hvesing eller tetthet i brystet
 • opphovning av øyelokk, ansikt eller lepper
 • ”klumpete” hudutslett eller neslefeber noen steder på kroppen
Ikke ta mer Serevent dersom du får pustevansker eller hvesing som blir verre umiddelbart etter å ha tatt Serevent. Bruk din hurtigvirkende medisin for å bedre pusten din og ta umiddelbart kontakt med lege.
Advarsler og forsiktighetsregler
Dersom astmaen din eller pusten din forverres, skal du omgående kontakte legen din. Du kan kjenne mer piping i brystet, du kan oftere føle tetthet i brystet eller du merker at du har behov for flere doser av den hurtigvirkende anfallsmedisinen din. Dersom du opplever dette, skal du ikke øke antall doser med Serevent. Det er mulig at lungesykdommen din er forverret, og du kan bli alvorlig syk.
Rådfør deg med legen din, ettersom det kan være nødvendig å endre astmabehandlingen din.
Så snart astmaen din er godt kontrollert kan legen vurdere det hensiktsmessig å gradvis redusere dosen av Serevent.
Dersom du har fått forskrevet Serevent for astma, skal du fortsette å bruke de andre astmamedisinene som du allerede tar. Dette kan inkludere et inhalasjonssteroid eller kortisontabletter. Fortsett behandlingen med samme dosering som før, med mindre legen din har fortalt deg noe annet. Gjør dette selv om du føler deg mye bedre. Du må ikke stanse behandlingen med inhalasjonssteroidet (eller kortisontablettene) når du starter behandling med Serevent.
Legen din vil følge behandlingen din nøye dersom du har en overaktiv skjoldbruskkjertel, sukkersyke (Serevent kan øke blodsukkeret ditt) eller hjertesykdom, inkludert uregelmessige eller raske hjerteslag.
Det er viktig at Serevent Diskus tas regelmessig, også når du ikke har symptomer (se ”Hvordan du bruker Serevent Diskus”).
Hvis du har diabetes kan det bli nødvendig med oftere måling av blodsukkeret og mulig endring av din diabetesbehandling.Snakk med legen din om dette.
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Andre legemidler og Serevent Diskus
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også legemidler for astma og reseptfrie legemidler. Grunnen til dette er at Serevent i noen tilfeller ikke bør brukes sammen med andre legemidler.
Vennligst informer legen din før du bruker Serevent dersom du på nåværende tidspunkt behandles for soppinfeksjoner med legemidler som inneholder ketokonazol eller itrakonazol, eller dersom du
behandles for HIV med ritonavir. Disse legemidlene kan øke risikoen for at du opplever bivirkninger med Serevent, inkludert uregelmessige hjerteslag, eller kan forverre bivirkninger.
Serevent bør ikke brukes samtidig med beta-blokkere, som for eksempel atenolol, propranolol og sotalol, med mindre legen din har fortalt deg at du kan gjøre det. Beta-blokkere brukes vanligvis for å behandle høyt blodtrykk eller andre hjertesykdommer. Rådfør deg med lege dersom du bruker beta- blokkere eller nylig har fått forskrevet beta-blokkere ettersom de kan redusere eller oppheve effekten av salmeterol.
Serevent kan redusere kaliumnivået i blodet ditt. Hvis dette forekommer vil du kunne merke ujevne hjerteslag, muskelsvekkelse eller kramper. Sannsynligheten for dette er større dersom du tar Serevent samtidig med enkelte legemidler for behandling av høyt blodtrykk (diuretika) og andre legemidler som brukes for å behandle pustebesvær, slik som teofyllin eller steroider. Legen din kan ta blodprøver for å sjekke kaliumnivået i blodet ditt.
Rådfør deg med legen din dersom du har noen spørsmål.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Dersom du er gravid, du planlegger å bli gravid eller du ammer bør du rådføre deg med legen din før du tar Serevent. Legen din vil vurdere om du kan bruke Serevent i denne perioden.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er lite sannsynlig at mulige bivirkninger forbundet med Serevent kan påvirke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Serevent Diskus

Bruk alltid Serevent Diskus slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Dose og doseringshyppighet må bare endres i samråd med lege. Det er viktig at Serevent Diskus tas regelmessig hver morgen og kveld, også når du ikke har symptomer. Serevent Diskus skal ikke brukes til å behandle akutte anfall. Du må derfor ha tilgjengelig en annen medisin med raskt innsettende effekt (f.eks. Ventoline) til dette.
Astma:
Normaldosering barn over 4 år: 1 inhalasjon (50 mikrogram) 2 ganger daglig.
Normaldosering voksne: 1 inhalasjon (50 mikrogram) 2 ganger daglig.
Ved alvorlig astma kan inntil 2 inhalasjoner (til sammen 100 mikrogram) tas 2 ganger daglig.
KOLS:
Normaldosering voksne: 1 inhalasjon (50 mikrogram) 2 ganger daglig.
Instruksjon for anvendelse av inhalasjonspulveret er beskrevet senere i denne veiledningen. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Hvis du mener at virkningen av Serevent Diskus er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med lege eller apotek om dette.
Dersom du tar for mye av Serevent Diskus
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet,
kontakt lege eller apotek.
Ved overdosering kan du få symptomer som svimmelhet, hodepine, rask hjerterytme og skjelvinger.
Dersom du har glemt å ta Serevent Diskus
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Serevent Diskus forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
For å redusere sannsynligheten for bivirkninger, vil legen din forskrive den laveste dosen av Serevent som kontrollerer astmaen din eller KOLS. Dette er bivirkninger som er rapportert hos personer som bruker Serevent:
Allergiske reaksjoner: Du kan oppleve at pusten din plutselig forverres rett etter at du har brukt Serevent. Du kan merke forverret piping i brystet og hoste. Du kan også få kløe og hevelse (vanligvis i ansiktet, lepper, tunge eller hals). Dersom du får disse symptomene, eller du plutselig opplever dette rett etter at du har brukt Serevent må du kontakte legen din omgående. Allergiske reaksjoner av Serevent er svært sjeldent (de kan oppleves av færre enn 1 av 10 000 pasienter).
Andre bivirkninger er listet opp nedenfor:
Vanlige (oppleves av flere enn 1 av 100, men færre enn 1 av 10 pasienter):
 • Muskelkramper
 • Føler seg skjelven, skjelvende hender (tremor), raske eller uregelmessige hjerteslag (palpitasjoner), hodepine. Sannsynligheten for tremor er større dersom du tar mer enn 2 inhalasjoner 2 ganger daglig. Disse bivirkningene er ikke langvarige, og forekomsten avtar ved fortsatt behandling med Serevent.
Mindre vanlige (oppleves av flere enn 1 av 1000, men færre enn 1 av 100 pasienter):
 • Utslett
 • Svært rask puls (takykardi). Sannsynligheten for dette er større hvis du tar mer enn 2 inhalasjoner 2 ganger daglig.
 • Nervøsitet
Sjelden (oppleves av flere enn 1 av 10 000, men færre enn 1 av 1000 pasienter):
 • Svimmelhet
 • Søvnvansker
 • Reduksjon i kaliumnivået i blodet (du kan få uregelmessige hjerteslag, muskelsvekkelse, kramper)
Svært sjeldne (oppleves av færre enn 1 av 10 000 pasienter):
 • Pustevansker eller piping i brystet som forverres rett etter at du har tatt Serevent (paradoksal bronkospasme) (Se avsnitt 2 "Bruk ikke Serevent Diskus").
 • Uregelmessige hjerteslag eller at hjertet slår et ekstraslag (arytmi). Hvis dette forekommer skal du ikke stanse behandlingen med Serevent, men rådføre deg med legen din.
 • Økning i mengden sukker (glukose) i blodet (hyperglykemi).
 • Sår munn eller hals
 • Føler deg uvel (kvalm)
 • Verking, hovne ledd eller brystsmerter
 • Alvorlige allergiske reaksjoner, inkludert hevelse (ødem) i hud eller slimhinner (angioødem) og allergiske reaksjoner som medfører blodtrykksfall (anafylaktisk sjokk)
 • Brystsmerter (ikke-spesifikke)
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Serevent DiskusOppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares på et tørt sted.
Bruk ikke Serevent Diskus etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Serevent Diskus
 • Virkestoff er 50 mikrogram salmeterol (som xinafoat).
 • Andre innholdsstoffer er laktose (som inneholder melkeprotein).
Hvordan Serevent Diskus ser ut og innholdet i pakningen
Inhalasjonspulver, dosedispensert.
Inhalatoren er pakket i en kartong som inneholder 1 x Diskus med 60 doser.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
GlaxoSmithKline AS
Postboks 180
Vinderen
0319 Oslo
Tlf: 22 70 20 00
Tilvirker
Laboratoire Glaxo Wellcome
Evreux
Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert av Statens legemiddelverk: 14.09.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no

Bruksanvisning

Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke Serevent Diskus.
Det kan være at du ikke vil være i stand til å smake eller føle pulveret på tungen, selv om du har brukt Diskusen riktig
Mangler tekstalternativ for bilde
Doseindikatoren viser deg hvor mange doser som er igjen.
De fem siste dosene kommer frem i RØDT,
for å gjøre deg oppmerksom på at inhalatoren snart er tom.
Ved hjelp av hendelen åpnes et lite hull inne i munnstykket.
Samtidig frigjøres en dose, klar til inhalasjon.
Hendelen trekker seg automatisk tilbake til utgangsposisjonen igjen når du lukker Diskusen. Hvis du ved en feil trekker fram to eller flere doser før du inhalerer, får du kun i deg 1 dose ved inhalasjon.
Serevent Diskus er enkel å bruke. Når du skal ta en dose, følg disse 4 punktene:
1. Åpne
2. Klargjøre
3. Inhalere
4. Lukke
BRUKSANVISNING DISKUS1. ÅPNE:
Hold med én hånd rundt Diskusens beskyttelseslokk med tommelgrepsiden mot deg.
Legg den andre håndens tommel i tommelgrepet og skyv dette fra deg så langt det kommer, helt til du hører et klikk.
Mangler tekstalternativ for bilde
2. KLARGJØRE:
Skyv hendelen fra deg så langt den kommer. Du har nå frigjort en dose, og Diskusen er klar til bruk.
Mangler tekstalternativ for bilde
3. INHALERE:
 • Pust først rolig helt ut (pust aldri ut gjennom Diskusen).
 • Før deretter Diskus til munnen og la leppene slutte tett inntil munnstykket. Pust dypt inn gjennom munnen.
 • Ta Diskusen bort fra munnen.
 • Hold pusten i ca 10 sekunder eller så lenge det er komfortabelt
 • Pust så rolig ut.
Mangler tekstalternativ for bilde
4. LUKKE:
Skyv tommelgrepet tilbake til utgangsposisjonen igjen til du hører et klikk. Diskusen er nå klar for neste gangs bruk.
Gjenta punktene 1-4 dersom du skal ta en dose til.
Mangler tekstalternativ for bilde
HUSK:
 • HOLD SEREVENT DISKUS LUKKET NÅR DEN IKKE ER I BRUK.
 • PUST ALDRI UT GJENNOM DISKUSEN.
 • SKYV HENDELEN TIL SIDE KUN NÅR DU SKAL TA LEGEMIDDEL.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
GlaxoSmithKline AS, 2020